தமிழ் மொழி, தமிழர்களின் தனிப்பட்ட உரிமையைப் பெற்ற ஒரு உரிமையான மொழி. இது மிகவும் பழமையானது, அதன் காலத்தில் தென்னிந்தியத்தில் உள்ள பல மொழிகளுள் ஒன்றாக படிக்கப்படுகின்றது.

தமிழ் மொழியின் முன்னாள் மற்றும் பரப்பளவியான வளர்ச்சியின் மேற்கொண்ட பல அமைப்புகள் உள்ளன. இது கடமைகள், சிறுபான்மை, அழிவு, அனுபவங்கள், பொறுப்புக்கள், பொதுவியல், கல்வி, உயிர்முத்து மற்றும் மேலும் பலவற்றின் உறுவியான சூழல் காரணங்களைப் பெற்று வந்தது.

தமிழ் மொழியின் வடிவமைப்பு மற்றும் பல்வேறு உட்பொருட்கள் அதன் மூலம் குறித்து செயல்படுகின்றன. இது அதன் மொழியின் அடிப்படையில் மாறாகும் வடிவமைப்பு, வாசகர்களின் மொழி அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள உதவுகின்றது.

இது கால அடையாளம், சர்வதேச அளவில் கட்டிடம் செய்யப்பட்ட மொழிகள் போலவே, சிலரின் சிறப்புகள் மற்றும் செல்லுபடிகளைக் கொண்டுள்ளது. இது அனைத்து தனித்துவம், பட்டியல்கள், பாராட்டு அமைப்புகள், முன்னியல் மற்றும் வெளியில் மொழி அறிவுகள் சேமிக்கப்பட்ட வாசகர்களுக்கு அனுபவமாகும். இது அவர்கள் மொழியின் பெருமையை மீட்க உதவும்.

தமிழ் மொழி ஒரு உரிமையான மொழி, அதன் வடிவமைப்பு, அதன் பல்வேறு குறிப்புகள் மற்றும் பெருமைகள் உள்ளன. இதன் மூலம் அதன் மொழியை உலகமெங்கும் அறியப்படும் ஒரு மொழி ஆகும்.

தமிழ் மொழி, தமிழர்களின் தனிப்பட்ட உரிமையைப் பெற்ற ஒரு உரிமையான மொழி. இது மிகவும் பழமையானது, அதன் காலத்தில் தென்னிந்தியத்தில் உள்ள பல மொழிகளுள் ஒன்றாக படிக்கப்படுகின்றது.

தமிழ் மொழியின் முன்னாள் மற்றும் பரப்பளவியான வளர்ச்சியின் மேற்கொண்ட பல அமைப்புகள் உள்ளன. இது கடமைகள், சிறுபான்மை, அழிவு, அனுபவங்கள், பொறுப்புக்கள், பொதுவியல், கல்வி, உயிர்முத்து மற்றும் மேலும் பலவற்றின் உறுவியான சூழல் காரணங்களைப் பெற்று வந்தது.

தமிழ் மொழியின் வடிவமைப்பு மற்றும் பல்வேறு உட்பொருட்கள் அதன் மூலம் குறித்து செயல்படுகின்றன. இது அதன் மொழியின் அடிப்படையில் மாறாகும் வடிவமைப்பு, வாசகர்களின் மொழி அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள உதவுகின்றது.

இது கால அடையாளம், சர்வதேச அளவில் கட்டிடம் செய்யப்பட்ட மொழிகள் போலவே, சிலரின் சிறப்புகள் மற்றும் செல்லுபடிகளைக் கொண்டுள்ளது. இது அனைத்து தனித்துவம், பட்டியல்கள், பாராட்டு அமைப்புகள், முன்னியல் மற்றும் வெளியில் மொழி அறிவுகள் சேமிக்கப்பட்ட வாசகர்களுக்கு அனுபவமாகும். இது அவர்கள் மொழியின் பெருமையை மீட்க உதவும்.

தமிழ் மொழி ஒரு உரிமையான மொழி, அதன் வடிவமைப்பு, அதன் பல்வேறு குறிப்புகள் மற்றும் பெருமைகள் உள்ளன. இதன் மூலம் அதன் மொழியை உலகமெங்கும் அறியப்படும் ஒரு மொழி ஆகும்.

Our Courses

Interested in our Courses?

We offer One-to-One tailor-made lessons as well group classes that give students an opportunity to work on areas of particular interest or concern. Our teachers are experienced native Tamil speaking teachers who have been teaching Tamil for many years.

Spoken Tamil Classes Online

Whether you want to learn Tamil as a beginner or have been exposed to the language but want to become proficient in speaking, our course curriculum is direct and concise. With direction from ilearnTamil teachers and some practice at home, you'll hit tangible goals with a clearly stated timeline. You'll witness jaws drop. Of others!

Reading & Writing Classes in Tamil Online

Our goal is to make reading and writing Tamil easy and enjoyable. Age and prior knowledge can't be an obstacle when intention meets preparation. Our course guarantees the ability to read and write with at least 20 hours of instruction.

Singapore Syllabus - Tamil Classes Online

amil is one of Singapore's official languages, reflecting its classical lineage and the strength of its diaspora. ilearnTamil covers the Singaporean PSLE Tamil syllabus, both primary and secondary. Our results highlight the impact we've had in improving the Tamil proficiency of our students.

Samacheer Kalvi - Tamil Classes Online

The Tamil Nadu government's Samacheer Kalvi syllabus is an excellent base for students to build an abiding love for the Tamil language. Beyond school children, the exams help job aspirants prepare for a career in the government.

High School Credits (USA) - Learn Tamil Online

Our Tamil courses are designed to assist students in successfully passing their exams and earning world language credits. To excel in this exam, we provide comprehensive training in LSRW, which stands for Listening, Speaking, Reading, and Writing skills.

Corporate Training in Tamil - Learn Tamil online

Corporate training is about nurturing growth within your organization and enhancing workplace capabilities. We have successfully organized group corporate training sessions catering to a wide spectrum of employees, with a specific emphasis on assisting migrant workers employed in Tamil Nadu. Notably, TVS Srichakra in Madurai and Sero Shirts are esteemed clients who have benefited from our services.

Get In Touch with Us

    × Want to join our classes?