Interrogative Sentence

Interrogative Sentence (கேள்வி வாக்கியங்கள்) W Interrogative sentences using am , are , is , were , was Were you happy yesterday? நேற்று நீ சந்தோஷமாக இருந்தாயா? Am I a fool? நான் என்ன முட்டாளா? Are you happy? நீ ஆனந்தமாக இருக்கிறாயா? Is your name Ram? உங்களுடய பெயர்...

Tenses in Tamil

Tenses in Tamil This lesson is an integral component of our course, which includes five complimentary lessons designed to introduce you to our program. We supply course materials for each of these lessons as part of our teaching approach. W Past Tense (இறந்த காலம்)...

Present Tense

Tenses in Tamil W Present Tense She walks too fastஅவள் வேகமாக நடப்பாள் I bath twice a dayநான் தினமும் இருமுறை குளிக்கிறேன் I write a poem to my friendநான் எனது தோழிக்கு கவிதை எழுதுகிறேன் We live in Indiaநாம் இந்தியாவில் வாழ்கிறோம் A good child always studies wellநல்ல...

Words Often Mistaken

Words often Mistaken  Words Often Mistaken தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படும் வார்த்தைகள் Some words in Tamil language are pronounced same but has different meaning அலகு-Beakஅழகு-Beautiful பல்லி-Lizardபள்ளி-School குளி-Bathகுழி-Pit மலை-Mountainமழை-Rain விளி-Callவிழி-Eye...

Cases

Cases    Cases – வேற்றுமை உருபு In a sentence , a relationship between a noun and a verb is the case.It is represented by a suffix or post position. Suffixes 1) Nominative When the noun ends with ‘m’ sound , the ‘m’ sound is removed and ‘th’ sound is added...

Clitics

Clitics (இடைச் சொற்கள்)  Clitics are a kind of floating words in sentences . There are 4 types. TYPE 1 1) ‘மட்டும்’ ( mattum ) சீதா மட்டும் பாடினாள் . Only Sita sang .2) ‘மாத்திரம்’ ( maathiram ) நாங்கள் படிப்பு பற்றி மாத்திரம் பேசினோம் . We talked only about studies...

Pronoun

Pronoun (பிரதிப் பெயர்ச் சொல்)  In Tamil language there are six kinds of pronouns. Personal pronoun consists of 7 types of pronouns. 1) Subject PronounFirst Person – I ( நான் ) and We ( நாம் / நாங்கள் ) Example : நான் ஒரு மனிதன் . Iam a human being .Second Person –...

Definite Pronouns

Definite Pronouns  This / That / These / Those (இது / அது / இவை / அவை) are the Definite Pronouns. Examples : This is my ball . இது என்னுடைய பந்து . That is your ball அது உன்னுடைய பந்து . Those are your balls. அவை உன்னுடைய பந்துகள் These are my balls இவை என்னுடைய...

Adjective

Adjective (பெயரடை)  Adjective(பெயரடை) A word that qualifies the noun or pronoun is called Adjective ( பெயரடை ). There are five kinds of adjectives. Qualitative ( பண்புப் பெயரடை ) A word that describes the quality of an object or person is called Qualitative. Sentence...

Kinds Of Secondary Verbs

Secondary Verbs | Conjunctions | Intensifiers | Interjections  Kinds Of Secondary Verbs (துணை வினைகள்) The kinds of secondary verbs are Casual Verb(காரண வினை) A suffix added to a verb to cause others to do something. Examples: , SENTENCE CASUAL VERB Mother made us to...
× Want to join our classes?