தமிழின் ஓரெழுத்துச் சொற்கள்

  எழுத்துமொழிக்கு எழுத்தே அடிப்படை. எழுத்துக்கள் சேர்ந்து சொற்களை உருவாக்குகிறோம். பொருள் தரக்கூடிய ஓர் எழுத்துச் சொற்களும் (one letter words) உண்டு. ஆங்கில மொழியின் அதிகாரப்பூர்வமான ஒரே ஓரெழுத்துச் சொல் ‘I” என்பது மட்டும்...

Read More