Spoken Tamil classes online - Book a demo

English To Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online English to Tamil Dictionary/Translator. This unique tool not only gives the translation of the word in Tamil but also lot of usages and suggestions related to it. All you need to do is type the word in English and click the button. The complete result is presented to you. Our aim of having this English to Tamil dictionary is to help people learn Tamil words corresponding to the given English word. People who are into English to Tamil Translation work ,will find this dictionary most useful.

  
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Word testMeaning
cacholongபால்வண்ணப் படிகக் கல்வகை.
cachouமூச்சை நறுமணப்படுத்தும் குளிகை.
cachucha(ஸ்பா.) முடுகியலான ஸ்பானிய நடனம்.
caciqueமேற்கிந்தியத் தலைவன்
அரசியல்துறை மேலதிகாரி.
cackleகோழி அல்லது வாத்தின் கொக்கரிப்பு
பொருளற்ற பேச்சு
வீம்புமொழி
வெற்று நகைப்பு
(வினை) கொக்கரி.
cacklerகோழி
பறவைஇ கொக்கரிப்பவர்
உளறுபஹ்ர்
பயனில் சொல்லாடுபவர்.
cacodaemon, cacodemonதீய ஆவி
பேய்.
cacodorousகெட்ட நாற்றமுடைய.
cacodoxyகெட்ட கொள்கை
தவறான கருத்து
முரணான சமயக்கோட்பாடு.
cacodylகெட்ட வாடையுள்ள நிறமற்ற சேர்மான நீர்ப்பொருள்.
cacoepyதப்பு உச்சரிப்பு.
cacoethes(கிரே.) கெட்டவழக்கப் படிமானம்
தவறு செய்வதற்குரிய விருப்பார்வம்
(தொ.) கிறுக்கும் விருப்பார்வம்.
cacogastricவயிற்றுக்கோளாறு சார்ந்த
வயிற்று மந்தத்துக்குரிய.
cacogenicsஇனச் சீர்கேட்டாய்வியல்.
cacographyமோசமான கையெழுத்து
தௌிவில்லாத எழுத்துமுறை.
cacoletகோவேறு கழுதைமீதமைந்த படைத்துறை இயங்கு கட்டில்
கோவேறு கழுதை ஊர்தி.
cacologyதவறான சொல் தொடர்
மோசமான பேச்சு அல்லது எழுத்துநடை
பிழைபாடான ஒலிப்பு முறை.
cacomorphiaஉருக்கோட்டம்
ஒப்பிசைவற்ற உரு.
cacoonவெப்ப மண்டலப் புதர்செடி வகையின் பெரு விதை
பொடிமட்டையாகவோ-மணப் பொருள் பிட்டிலாகவோ பயன்படத்தக்க அளவு பருமனுடைய விதைக்கொட்டைகளடங்கிய நெற்றுடைய அவரை வகை.
cacophonousவெறுப்பொலியுடைய
ஒலிவகையில் அருவருப்புக்குரிய.
cacophonyவெறுப்பொலி
அருவருப்பான ஓசை.
cacophthalmiaகண்ணோய் வகை.
cactusகள்ளிச்செடி வகை
கற்றாழை வகை.
cactusகள்ளிச் செடி
கள்ளிக்செடிவகை
கள்ளியினம்
cactusசப்பாத்திக் கள்ளி
cacumenமுகடு
உச்சி
முனை.
cacuminousமுனை முகடுள்ள
கூர்ங்குவடுள்ள.
cadபண்பிலி
குடிகேடி
போக்கிரி
பணிப்பையல்
குற்றேவலன்
கீழ்மகன்.
cadComputer Aided Design- என்பதன் குறுக்கம்
cadalyte processகடலைற்றுமுறை
cadastralவரிவிதிப்புக்குரிய நில உடைமையின் அளவு சார்ந்த
நில அளவீடு சார்ந்த.
cadastral mapநில அளவைப்படம்
cadastral mapகாணிப்படம்
cadaveric(மரு.
உட.) பிணத்தன்மையுடைய.
cadaverousபிணம்போன்ற
பிணம் போன்று வெளிறிய
உயிர்களையற்ற.
cad-camகேட்/கேம்
caddகேட் computer aided design and drafting
caddieகுழிப்பந்தாட்டக்காரரின் ஊழியன்.
caddis(உயி.) தூண்டில் புழுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் நீர்வாழ் ஈ வகையின் முட்டைப் புழுப்பருவஉயிர்.
caddyதேயிலைக்கான சிறுபெட்டி.
cadeமிடா
கடாகம்.
cadenceவண்ணம்
இலயப் போக்கு
மெல்லிசை ஏற்றத்தாழ்வு
அளவொத்த ஓசை நடை
குரலின் மென்னயத்தளர்வு இறக்கம்
இசையின் கடைநிலையதிர்வு
தொனி
குரலிசைப்பேற்ற இறக்கம்
ஒலிக்குறிப்பு.
cadencedமெல்லிசை ஏற்றத்தாழ்வுடைய
அளவொத்த ஓசை நடையுடைய
தொனியதிர்வுடைய.
cadencyஓசை ஏற்ற இறக்க மென்னய சந்தம்
இளைய கால் வழி மரபு
இளந்தொண்டர் படையினர் நிலை.
cadenza(இத்.) (இசை.) முடிபிசை அதிர்வு
ஆளத்தி.
cadestral mapநிலவரை நிலப்படம்
cadetஇளவல்
இளைய மகன்
குடும்பத்தின் இளையகிளை மகன்
உயர்பணித்துறைப் பயிற்சி இளைஞன்
மாணவப் பயிற்சிப்படைஞர்
புதுப்பயிற்சியாளன்
ருசிய மக்களாட்சிக் கட்சி உறுப்பினர்
(தொ.) படைப்பயிற்சிப் பெறும் மாணவ இளைஞர் படை.
cadgeவேட்டைப்பருந்துகளைக் கொண்டு செல்லும் மரச்சட்டம்.
cadgerகொண்டு செல்பவர்
நாட்டுபுறப் பொருள்களைத் திரிந்து விற்பவர்
தெருவில் கூவி விற்பவர்
இரவலர்
திரிபவர்
தெருச்சுற்றி வாழ்பவர்.
cadi(அரா.) நடுக்கிழக்கு நாடுகளில் முறை நடுவர்
நீதிபதி.
cadmeanகிரேக்க மொழிக்கு எழுத்தை வழங்கிய காட்மஸ் என்பவரைச் சார்ந்த
பெயரளவிலேயே வெற்றியாய் மிகப் பெருமுயற்சியுடன் சிறுபயன் தருகின்ற.
cadmiaகதமியா
cadmiumதகரம் போன்ற வெண்ணீல உலோக வகை.
cadmiumகதமியம்
cadmiumநீலீயம்
cadmium-yellowதிண்மஞ்சள் வண்ணம்.
cadransமணிப்பிடி
மணிக்கல் பட்டையிடும் சமயம் அதைப் பற்றிப் பிடித்துக் கொள்ளும் கருவி.
cadreதொழில் நிலைப்பிரிவு
திட்ட அமைவு
ஏற்பாடு
பணி முறைப்படிவம்
படைத்துறையில் தேவைப்பட்ட போது விரிவுபடுத்தும் நிலையில் அமைக்கப்பட்ட நிலவரப் பிரிவு.
caduacதற்செயல் நிகழ்வு
எதிர்பாரா நற்பேறு.
caduceusகிரேக்கத் தெய்வங்களின் தூதரான ஹெர்மிஸின் கைக்கோல்
பண்டை அரசியல் வள்ளுவரின் கட்டியக்கோல்.
caducityநிலையாமை
மூப்பு
தளர்ச்சி
பயனற்று வீழ்தல்
நழுவுதல்
காலக்கழிவு.
caducousபழுத்து விழுகின்ற
இலைகள்-மலர்கள் ஆகியவற்றில் முதிர்ச்சியடையுமுன் உதிர்கின்ற
நிலையற்ற
அழியக்கூடிய.
caducousமுன்னுதிருகின்ற
cadweldகட்டுவெலிடு முறை
caeComputer Aided Engineering- என்பதன் குறுக்கம் கணிப்பொறி வழி பொறியியல்
caecalகுடல்வால் சார்ந்த
முட்டுகுழாயான.
caeciformகுடல்வால் வடிவான
மூட்டுகுழாய் உருவான.
caecilianமறைந்துள்ள கண்களுடைய நிலநீர்வாழ் விலங்குவகை
(பெ.) விலங்குவகை சார்ந்த.
caecitisகுடல் வால் அழற்சி.
caeciumசீரிலியம்
caecum(உள்.
வில.) பெருங்குடல் முற்பகுதி
பெருங்குடல் வாய்
முட்டு குழாய்.
caecumகுருட்டுக்குழல்
caenozoicசீனோசோயிக்கு
caenozoic eraசீனோசோயிக்குக்காலம்
caen-stoneபாலேடு நிறச் சுண்ணாம்புக்கல்.
caeruleவானீல நிறமுடைய.
caesalpined bonducellaகழற்சிக்காய்
caesarகேயஸ் ஜூலியஸ் சீசர் (கி.மு. 100-44) என்ற முதல் ரோமப் பேரரசர்
ரோமப் பேரரசர்
வல்லாட்சியாளர்.
caesarean, caesarianஜூலியஸ் சீசர் என்ற ரோமப் பேரரசரைச் சார்ந்த கட்சியினர்
(பெ.) ஜூலியஸ் சீசரைச் சார்ந்த
(தொ.) வயிற்றுப்புப் பிரசவம்
வயிற்றைக் கீறிக் குழந்தையை வெளிப்படுத்துதல்.
caesarismதன் முனைப்பாட்சி
தனிவல்லாட்சி.
caesious(தாவ.) நீலங்கலந்த பச்சை நிறமான
சாம்பற் பச்சையான.
caesium(வேதி.) நீல ஒளிவரையுடைய கார இயல்புடைய வெள்ளி போன்ற உலோகம்.
caesiumசீசியம்
caespitoseகொத்தான
குடுமியுள்ள
புல்கரண் போன்ற.
caesua(இலக்.) சீரின் சொற்களுக்கிடையில் நிறுத்தம்
பாடல் வரி இடை நிறுத்தம்.
caesuralபாட்டடியின் இடை நிறுத்தம் சார்ந்த.
cafardமனச்சோர்வு
கிளர்ச்சியின்மை.
cafeஅருந்தகம்
சிற்றுண்டிச்சாலை
(தொ.) பால் கலந்த குடிவகை
கருங்காப்பி
பாலில்லாச் சுவை நீர்.
cafeteriaஉண்ணவருபவர் தாமே பரிமாறிக்கொள்ளும் சிற்றுண்டிச் சாலை.
caffeic(வேதி.) காப்பியைச் சார்ந்த
கொட்டை வகையின் சத்துக் கலந்த.
caffeineகாப்பி-தேயிலைக் குடிவகைகளிலுள்ள மரவுப்புச் சத்து.
caffeineகபேன்
caffeineவெறியம்
caffeinism, caff,eismகாப்பி-தேயிலையிலுள்ள மரவுப் பின்னால் நேரும் கோளாறு நிலை.
caffresதென்னாப்பிரிக்கச் சுரங்கப் பங்குகள்.
cafmசிஏஎஃப்எம் computer aided factory management
caftanஇடைக்கச்சையுள்ள நீண்ட உள்சட்டை.
cafteriaசிற்றுண்டி நிலையம்
cageகூடு
கூண்டு
கண்ணறைப்பெட்டி
சிறை
(சுரங்.) பொறி ஊர்திகளை உயர்த்த அல்லது தாழ்த்த உதவும் சட்டம்
கம்பி அடைப்பு
சிறு மணித் தொகுதிக்கான சட்டம்
அழிச்சட்டம்
(வினை) கூண்டில் அடை
சிறையிடு
சிறையில் வைத்திரு.
cageகூண்டு
   Page 1 of 110   1 2 3 110