Phone / WhatsApp : +91 9686446848
Spoken Tamil classes online - Book a demo

English To Tamil Dictionary

We are happy to provide you with the best Online English to Tamil Dictionary/Translator. This unique tool not only gives the translation of the word in Tamil but also lot of usages and suggestions related to it. All you need to do is type the word in English and click the button. The complete result is presented to you. Our aim of having this English to Tamil dictionary is to help people learn Tamil words corresponding to the given English word. People who are into English to Tamil Translation work ,will find this dictionary most useful.

  
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Word testMeaning
neatlyதுப்புரவாக
ஒழுங்கௌிமை
எளிமைத்திறம்.
neatnessதுப்புரவு
ஒழுங்கௌிமை
எளிமைத்திறம்.
neats-footமாட்டுக் காலடி இறைச்சிக்கறி.
neats-leatherமாட்டுத் தோல்.
neats-tongueமாட்டுநா இறைச்சிக்கறி.
nebஅலகு
மூக்கு
மூஞ்சி
முகறை நுனி
மூக்குப் போன்ற கூம்பு முனை
நுனி.
nebulaவிழி வெண்கோளத்திற் படர்ந்து பார்வைக் கோளாறு உண்டாக்கும் மேகம் போன்ற மறு அல்லது புள்ளி
(வான்.) ஒண்முகிற் படலம்
ஒண்மீன் படலம்
ஒளி ஆவி போலத் தோன்றும் நீணெடுந் தொலை விண்மீன் குழாம்.
nebulacityமந்தாரம்
nebularஒண்மீன் படலஞ் சார்ந்த.
nebular hypothesisபுகைறுே கொள்கை
nebuliumவண்ணப்பட்டையின் பச்சைநிறப் பகுதியில் உள்ள ஒளிமிக்க வரிகளின் காரணமாக முன்னால் கருதப்பட்ட வளி மூலப் பொருள்.
nebulizationதெளிமருந்துச் சிகிச்சை
nebulizerதெளிமருந்துக்கருவி
nebulous(வான்.) ஒண்மீன் படலத்துக்குரிய
ஒண்மீன்படலம் போன்ற
முகில் போன்ற
மஞ்சு படர்ந்தாற் போன்ற
மங்கலான
தௌிவற்ற
தௌிவான உருவற்ற
கலங்கலான
குழம்பிய.
necessarianismமன்னியல் வாதம்
விருப்பாற்றல் புற ஆற்றல்களால் இயக்கப்படுவதேயன்றித் தன்னியலாற்றலாலன்று என்று கொள்ளும் கோட்பாடு.
necessariesஇன்றியமையாத் தேவைப்பொருள்கள்
உயிர்நிலைத் தேவைகள்.
necessarilyதவிர்க்க முடியாதபடி
கட்டாயமாக
இன்றியமையா நிலையில்.
necessaryகட்டாயத் தேவை
ஒதுக்கிடம்
(பே-வ.)பணம்
(பெ.) இன்றியமையாத
அவசியமான
கட்டயாத் தேவையான
தீராது வேண்டப்படுகிற
நடந்துதீர வேண்டிய
ஆகவேண்டிய
தவிர்க்க முடியாத
விலக்க முடியாத
விருப்புரிமைக்கு இடமற்ற
கட்டாயமாகச் சுமத்தப்பட்ட.
necessitarianமன்னியல்வாதி
புறநிலைக் காரணங்களன்றிச் செயற்காரணங்களாகத் தன்னியலான விருப்பாற்றல் எதுவும் கிடையாதென்ற கோட்பாட்டினை உடையவர்
(பெ.) மன்னியல் வாதமான.
necessitateஇன்றியமையாததாக்கு
தவிர்க்க முடியா படி செய்
அவசியமாக்கு
கட்டாயப்படுத்து.
necessitiesவறுமை
நல்குரவு
கடுந்துயர்
துன்பம்
நெருக்கடித் தேவைநிலை.
necessitousவறுமையான
நல்கூர்ந்த.
necessityஇன்றியமையாத
தவிர்க்கமுடியாமை
கட்டாய நிலை
சூழ்நிலைக் கட்டுப்பாடு
விலக்க முடியா நிகழ்வு
கட்டாய விளைவு
தவிர்க்க முடியாத செய்தி
தேவை
necessityஅவசியம்
(இன்றியமையாத) தேவை
neckகழுத்து
விலங்கின் கழுத்திறைச்சி
குப்பியின் குறுகிய கூறு
வழி-வாய்க்கால் முதலியவற்றின் ஒடுங்கிய பகுதி
நில இடுக்கு
நில இணைப்பு
கணவாய்
இடை இணைப்புப் பகுதி
(க.க.) தூணின் தலைப்படுத்த கீழ்ப்பகுதி
(வினை.) கட்டித் தழுவு
கழுத்தைக் கட்டு.
neckகழுத்து
தலைப்பகுதி உடலோடு இணைகிற இடம்
neckமென்னி
குரல்வளை
neck downகழுத்து விழுதல்
neck infectionதகிர் காம்பு நோய்
neckbandகழுத்துப் பட்டி.
neckclothகழுத்துக்குட்டை
ஆடவர் கழுத்தைச் சுற்றி அணியும் துகிற்பட்டி.
neckerchiefகழுத்தைச் சுற்றி அணியுங் குட்டை.
necking(க-க.) எருத்தம்
தூணின் தலைப்பகுதிக்கும் நடுத்தண்டிற்கும் இடையிலுள்ள பகுதி.
neckingகழுத்திடல்
necking downகழுத்து விழுத்தல்
necklaceஆரம்
கழுத்து மாலை
பதக்கம்
கண்டசரம்.
neckletகழுத்து அணி
கம்பளிப் பட்டிகை.
necktieகழுத்துக்கச்சு
கழுத்துப் பட்டையைச் சுற்றி அணியப்படும் சுருக்கு.
neck-verseதலை காக்கும் பாடல்
திருச்சபைக் காப்புரிமையுடையவர் கொலைத் தண்டணையிலிருந்து தவிர்ப்புப் பெற வாசிக்கப்படும் விவிலியப் பாடல் வாசகம்.
neckwearகழுத்தணி.
necrobiosisஉடலின் தசை அழுகல்.
necrogenicஇறந்த உடலினின்று தோன்றிய.
necrolatryஇறந்தவர் வழிபாடு
இறந்தவர் பற்றிய மதிப்பு
பிண வழிபாடு
பிணத்துக்குக் காட்டப்படும் மதிப்பு.
necrologyஇறந்தவர் பெயர்ப்பட்டி.
necromancerஆவியுலகப் பேச்சாளர்
மாய வித்தையாளர்.
necromancyஆவிகள் தொடர்பால் வருவதுரைத்தல்
மாயவித்தை
மாந்திரிகம்.
necrophagousபிணந் தின்னுகிற.
necrophoreஇறந்தவற்றைப் புதைத்து மூடிவைக்கும் வண்டுவகை.
necropolisஇடுகாடு.
necropsyபிணத்தேர்வாய்வு
இறந்த பிறகு செய்யும் உடல் ஆய்வு.
necrosisஉடற்பகுதி இழைம அழுகல்
எலும்புடன் உடற்பகுதி இழைமம் அழுகல்.
necrosisஅழுகிக்காய்தல்
necrotic spotகாய்ந்த புள்ளி
necrotic spotsதீய்வுப் புள்ளிகள்
nectarஅமிழ்தம்
சாவா மருந்து
இன்சுவைப்பானம்
தேன்
வளியூட்டப்பட்ட பான வகை.
nectarமது
தேன்
nectar danceமலர்த்தேன் நடனம்
nectariesதேன் சுரப்பிகள்
nectarineகண்ணிறுக்கமான சதைப் பற்றுடைய பேரியினக் கனிவகை.
nectaryமலரின் தேன் தடம்.
nectaryமதுசுரப்பி
தன் சுரப்பி
neddyகழுதை.
needதேவை
தேவைக்கூறு
தேவைப்படுநிலை
வேண்டிய பொருள்
துணையற்ற நிலை
இடர்நிலை
நெருக்கடி நிலை
இல்லாக்குறை
இலம்பாடு
வறுமை
(வினை.) தேவையுறு
வேண்டிநாடு
தேவைப்படு
தேவையுணர்
குறைபாடுறு
குறைபாடு உணர்
கடப்பாடு கொண்டிரு
இன்றியமையாநிலையுறு
வேண்டியதாகு.
needதேவை
(-ஆன) இல்லாததை அல்லது குறைவாக இருப்பதை நிரப்ப வேண்டிய நிலை
neededஉற்ற
மிகவும் வேண்டிய
needfireஉராய் நெருப்பு
உலர்ந்த கட்டை உராய்தலினால் ஏற்படுந் தீ.
needfulதேவைப்படுகிற
இன்றியமையாத
அவசியமான.
needleஊசி
ஊசி வடிவ மணியுருப் படிவம்
குளிர் மண்டல மர வகைகளின் ஊசி வடிவ இலை
கூர் முட்கருவி
காந்த முள்
காந்த ஊசி
பொன் உரையாணி
கூரறுலைக் கருவி
கூரலகுடைய செதுக்கு கத்தி
தோலடிப் பீற்றுக் குரிய குத்து மருந்தூசி
இசைத்தட்டு முள்
துப்பாக்கி
பீரங்கிகளின் குண்டுறை வெடிக்க வைக்கும் வெடியூசி
தூபி
கோரி. ஊசிக்கோபுரம்
கூர்முனைக் கொடும்பாறை
நீள் கொடுமுடி
கூர்ஞ்சிமையம்
(க-க.) தற்கால உதைகால்
குத்தல் உணர்ச்சி
தொல்லை
(வினை.) ஊசியால் தை
குத்து
துளை
ஊடுருவு
ஊடுருவிச் செல்
ஊடாகப் புகுந்து செல்
புகுந்து வழிசெய்
உத்தர உதைகால் கொடு
ஊசியுரு மணிப்படிவமாகு
ஊசிப்படிவமாயமை
குத்திக்கிளறு
எரிச்சலூட்டு
தொல்லைக்கொடு
அலைக்கழி
செயலுக்குத் தூண்டு.
needleஊசிப்பளிங்கு
needle ironstoneஊசி அயக்கல்
needle magnetமுள் காந்தம்
needle sortingவரிசையாக்க ஊசி
வரிசையாக்க ஊசி
needle thermocoupleஊசி வெப்பவிணை
needle valveமுள் ஓரதர்
needle-bathஊசித்தாரைக் குளிப்பறை.
needle-bookபுத்தக வடிவ ஊசிப்பெட்டி.
needled steelஊசியாக்கியவுருக்கு
needle-fishமூரல் மீன்
ஊசி போன்ற வடிவுடைய மீன்.
needlefulஊசியில் ஒரு தடவையில் நோக்கக்கூடிய நூலின் அளவு
ஊசிக் கோப்பளவு நூல்.
needle-gunஊசியின் தாக்குதலால் தோட்டா வெடிக்கும் துப்பாக்கி வகை.
needle-laceஊசிப் பின்னல்வேலை.
needle-pointகூர்முனை
ஊசிப் பின்னல் வேலை.
needlerஊசியாக்கி
needlessதேவையற்ற
வேண்டாத.
needlewomanதையல் மாது
தையல் பயிற்சித் திறமுடைய பெண்.
needle-workதையல் வேலை
needling agentஊசியாக்கு காரகி
needmentsதேவைப்பொருள்கள்
பயணத் துணைப்பொருள்கள்.
needsஇயற்கைத் தேவைகள்
இயற்கை வாய்ப்புதவிகள்.
needsகுறை
வேண்டுவது கிடைக்காத நிலை
neemவேம்பு
வேப்பமரம்
வேம்பு
neemவேம்பு
neemவேப்பமரம்
கூர்மையான முனை உடைய சிறிய இலைகளைக் கொண்ட (நிழலுக்காகவும் மருத்துவ குணங்களுக்காகவும் வளர்க்கப்படும்) ஒரு வகை மரம்
neer-do-well, neer-do-wellஉதவாக்கரை
ஒன்றுக்கும் பயனற்ற ஆள்.
nefariousகொடிய
இழிந்த
பழியார்ந்த
வெறுக்கத்தக்க.
negateமறு
இல்லையென்று கூறு
இல்லாததாக்கு.
negateஎதிர்மறைப் படுத்து
மறு
negationமறுத்தல்
மறுப்பு
மறுப்புரை
மறுப்புச் செய்தி
மறுப்புக் கோட்பாடு
எதிர்மறை
அன்மை
இன்மை
இல்பொருள்
மறுதலை மெய்ம்மை
மெய்யல்லாதது.
negationistஅழிவுவாதி
வெற்று மறுப்புவாதி
தனக்கென ஆக்கக் கருத்தாக எதுவுமின்றி ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட எல்லாப் பொதுக் கருத்துக்களையும் முற்றிலும் மறுப்பவர்.
negativeஎதிர்மறை
எதிர்மறைப் பண்பு
அன்மை
இன்மைக் கூறு
மறுப்புரை
எதிர்மறை வாசகம்
மறுப்பெதிர் மொழி
மறிநிலை எண்
எதிர்மறையான அளவை
நிழற்பட்ததில் மறிநிலைத் தகடு
மின்கலத்தில் எதிர்மின் தகடு
(பெ.) எதிர்மறையான
மறுப்பான
மறுமொழி வகையில் மறுப்புத் தெரிவிக்கிற
தடையான
தடையறிவிக்கிற
வாக்குச் சீட்டு வகையில் எதிரான
அல்லாத
எதிர் பண்பு வாய்ந்த
எதிர் இயல்புடைய
இன்மைக் கூறு தெரிவிக்கிற
எதிர்மறைக் கூறான
எதிர்மறைச் சார்பான
எதிர்மறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட
நிழற்படத்துறையில் மறிநிலைப்படிவமான
எதிர்மின் சார்ந்த
ஆற்றல் வகையில் எதிர் விசையார்ந்த
(அள.) மாறுபாடு வலியுறுத்துகிற
மெய் விலக்குகிற
(கண.) மறுதலையான
கழித்துக் காண வேண்டிய
இழப்புக் குறித்த
(வினை.) மறுந்துரை
மறு
தவறென்று எண்பி
இசைவு மறு
எதிர்த்தழி
செல்லாதாக்கு
பயனற்றதாக்கு.
   Page 3 of 17    1 2 3 4 5 17