Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)ஆடினேன்ஆடுன~(ன்)ஆடுகிறேன்ஆடுற~(ன்)ஆடுவேன்ஆடுவ~(ன்)ஆடிஆடி
nānnā(n)ādinēnāduna~(n)ādugiṟēnāduṟa~(n)āduvēnāduva~(n)ādiādi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)ஆடினோம்ஆடுனோ~(ம்)ஆடுகிறோம்ஆடுறோ~(ம்)ஆடுவோம்ஆடுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)ādinōmādunō~(m)ādugiṟōmāduṟō~(m)āduvōmāduvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஆடினோம்ஆடுனோ~(ம்)ஆடுகிறோம்ஆடுறோ~(ம்)ஆடுவோம்ஆடுவோ~(ம்)
nāmnāmaādinōmādunō~(m)ādugiṟōmāduṟō~(m)āduvōmāduvō~(m)
Youநீநீஆடினாய்ஆடுனஆடுகிறாய்ஆடுறஆடுவாய்ஆடுவ
ādināyādunaādugiṟāyāduṟaāduvāyāduva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)ஆடினீர்கள்ஆடுனீங்க(ள்)ஆடுகிறீர்கள்ஆடுறீங்க~(ள்)ஆடுவீர்கள்ஆடுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)ādinīrgaLādunīnga(L)ādugiṟīrgaLāduṟīnga~(L)āduvīrgaLāduvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)ஆடினான்ஆடுனா~(ன்)ஆடுகிறான்ஆடுறா~(ன்)ஆடுவான்ஆடுவா~(ன்)
avanava(n)ādinānādunā~(n)ādugiṟānāduṟā~(n)āduvānāduvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஆடினார்ஆடுனாருஆடுகிறார்ஆடுறாருஆடுவார்ஆடுவாரு
avaravaruādinārādunāruādugiṟārāduṟāruāduvārāduvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)ஆடினாள்ஆடுனா(ள்)ஆடுகிறாள்ஆடுறா(ள்)ஆடுவாள்ஆடுவா(ள்)
avaLava(L)ādināLādunā(L)ādugiṟāLāduṟā(L)āduvāLāduvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)ஆடினார்ஆடுனாருஆடுகிறார்ஆடுறாருஆடுவார்ஆடுவாரு
avaravanga(L)ādinārādunāruādugiṟārāduṟāruāduvārāduvāru
Itஅதுஅதுஆடியதுஆடுச்சுஆடுகிறதுஆடுதுஆடும்ஆடு~(ம்)
aduaduādiyadhuāducchuādugiṟadhuādudhuādumādu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)ஆடினார்கள்ஆடுனாங்க(ள்)ஆடுகிறார்கள்ஆடுறாங்க(ள்)ஆடுவார்கள்ஆடுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)ādinārgaLādunānga(L)ādugiṟārgaLāduṟānga(L)āduvārgaLāduvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)ஆடினஆடுச்சுங்க(ள்)ஆடுகின்றனஆடுதுங்க(ள்)ஆடும்ஆடு~(ம்)
avaiadunga(L)ādinaāducchunga(L)ādugindṟanaādudhunga(L)ādumādu~(m)
× Have Questions?