Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)ஆட்டினேன்ஆட்டுன~(ன்)ஆட்டுகிறேன்ஆட்டுற~(ன்)ஆட்டுவேன்ஆட்டுவ~(ன்)ஆட்டிஆட்டி
nānnā(n)āttinēnāttuuna~(n)āttugiṟēnāttuṟa~(n)āttuvēnāttuva~(n)āttiātti
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)ஆட்டினோம்ஆட்டுனோ~(ம்)ஆட்டுகிறோம்ஆட்டுறோ~(ம்)ஆட்டுவோம்ஆட்டுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)āttinōmāttuunō~(m)āttugiṟōmāttuṟō~(m)āttuvōmāttuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஆட்டினோம்ஆட்டுனோ~(ம்)ஆட்டுகிறோம்ஆட்டுறோ~(ம்)ஆட்டுவோம்ஆட்டுவோ~(ம்)
nāmnāmaāttinōmāttuunō~(m)āttugiṟōmāttuṟō~(m)āttuvōmāttuvō~(m)
Youநீநீஆட்டினாய்ஆட்டுனஆட்டுகிறாய்ஆட்டுறஆட்டுவாய்ஆட்டுவ
āttināyāttuunaāttugiṟāyāttuṟaāttuvāyāttuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)ஆட்டினீர்கள்ஆட்டுனீங்க(ள்)ஆட்டுகிறீர்கள்ஆட்டுறீங்க~(ள்)ஆட்டுவீர்கள்ஆட்டுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)āttinīrgaLāttuunīnga(L)āttugiṟīrgaLāttuṟīnga~(L)āttuvīrgaLāttuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)ஆட்டினான்ஆட்டுனா~(ன்)ஆட்டுகிறான்ஆட்டுறா~(ன்)ஆட்டுவான்ஆட்டுவா~(ன்)
avanava(n)āttinānāttuunā~(n)āttugiṟānāttuṟā~(n)āttuvānāttuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஆட்டினார்ஆட்டுனாருஆட்டுகிறார்ஆட்டுறாருஆட்டுவார்ஆட்டுவாரு
avaravaruāttinārāttuunāruāttugiṟārāttuṟāruāttuvārāttuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)ஆட்டினாள்ஆட்டுனா(ள்)ஆட்டுகிறாள்ஆட்டுறா(ள்)ஆட்டுவாள்ஆட்டுவா(ள்)
avaLava(L)āttināLāttuunā(L)āttugiṟāLāttuṟā(L)āttuvāLāttuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)ஆட்டினார்ஆட்டுனாருஆட்டுகிறார்ஆட்டுறாருஆட்டுவார்ஆட்டுவாரு
avaravanga(L)āttinārāttuunāruāttugiṟārāttuṟāruāttuvārāttuvāru
Itஅதுஅதுஆட்டியதுஆட்டுச்சுஆட்டுகிறதுஆட்டுதுஆட்டும்ஆட்டு~(ம்)
aduaduāttiyadhuāttuucchuāttugiṟadhuāttudhuāttumāttu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)ஆட்டினார்கள்ஆட்டுனாங்க(ள்)ஆட்டுகிறார்கள்ஆட்டுறாங்க(ள்)ஆட்டுவார்கள்ஆட்டுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)āttinārgaLāttuunānga(L)āttugiṟārgaLāttuṟānga(L)āttuvārgaLāttuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)ஆட்டினஆட்டுச்சுங்க(ள்)ஆட்டுகின்றனஆட்டுதுங்க(ள்)ஆட்டும்ஆட்டு~(ம்)
avaiadunga(L)āttinaāttuucchunga(L)āttugindranaāttudhunga(L)āttumāttu~(m)
× Have Questions?