Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)எழுதினேன்எழுதுன~(ன்)எழுதுகிறேன்எழுதுற~(ன்)எழுதுவேன்எழுதுவ~(ன்)எழுதிஎழுதி
nānnā(n)ezhudhinēnezhudhuna~(n)ezhudhugiṟēnezhudhuṟa~(n)ezhudhuvēnezhudhuva~(n)ezhudhiezhudhi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)எழுதினோம்எழுதுனோ~(ம்)எழுதுகிறோம்எழுதுறோ~(ம்)எழுதுவோம்எழுதுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)ezhudhinōmezhudhunō~(m)ezhudhugiṟōmezhudhuṟō~(m)ezhudhuvōmezhudhuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஎழுதினோம்எழுதுனோ~(ம்)எழுதுகிறோம்எழுதுறோ~(ம்)எழுதுவோம்எழுதுவோ~(ம்)
nāmnāmaezhudhinōmezhudhunō~(m)ezhudhugiṟōmezhudhuṟō~(m)ezhudhuvōmezhudhuvō~(m)
Youநீநீஎழுதினாய்எழுதுனஎழுதுகிறாய்எழுதுறஎழுதுவாய்எழுதுவ
ezhudhināyezhudhunaezhudhugiṟāyezhudhuṟaezhudhuvāyezhudhuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)எழுதினீர்கள்எழுதுனீங்க(ள்)எழுதுகிறீர்கள்எழுதுறீங்க~(ள்)எழுதுவீர்கள்எழுதுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)ezhudhinīrgaLezhudhunīnga(L)ezhudhugiṟīrgaLezhudhuṟīnga~(L)ezhudhuvīrgaLezhudhuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)எழுதினான்எழுதுனா~(ன்)எழுதுகிறான்எழுதுறா~(ன்)எழுதுவான்எழுதுவா~(ன்)
avanava(n)ezhudhinānezhudhunā~(n)ezhudhugiṟānezhudhuṟā~(n)ezhudhuvānezhudhuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஎழுதினார்எழுதுனாருஎழுதுகிறார்எழுதுறாருஎழுதுவார்எழுதுவாரு
avaravaruezhudhinārezhudhunāruezhudhugiṟārezhudhuṟāruezhudhuvārezhudhuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)எழுதினாள்எழுதுனா(ள்)எழுதுகிறாள்எழுதுறா(ள்)எழுதுவாள்எழுதுவா(ள்)
avaLava(L)ezhudhināLezhudhunā(L)ezhudhugiṟāLezhudhuṟā(L)ezhudhuvāLezhudhuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)எழுதினார்எழுதுனாருஎழுதுகிறார்எழுதுறாருஎழுதுவார்எழுதுவாரு
avaravanga(L)ezhudhinārezhudhunāruezhudhugiṟārezhudhuṟāruezhudhuvārezhudhuvāru
Itஅதுஅதுஎழுதியதுஎழுதுச்சுஎழுதுகிறதுஎழுதுதுஎழுதும்எழுது~(ம்)
aduaduezhudhiyadhuezhudhucchuezhudhugiṟadhuezhudhudhuezhudhumezhudhu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)எழுதினார்கள்எழுதுனாங்க(ள்)எழுதுகிறார்கள்எழுதுறாங்க(ள்)எழுதுவார்கள்எழுதுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)ezhudhinārgaLezhudhunānga(L)ezhudhugiṟārgaLezhudhuṟānga(L)ezhudhuvārgaLezhudhuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)எழுதினஎழுதுச்சுங்க(ள்)எழுதுகின்றனஎழுதுதுங்க(ள்)எழுதும்எழுது~(ம்)
avaiadunga(L)ezhudhinaezhudhucchunga(L)ezhudhugindranaezhudhudhunga(L)ezhudhumezhudhu~(m)
× Have Questions?