Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)காட்டினேன்காட்டுன~(ன்)காட்டுகிறேன்காட்டுற~(ன்)காட்டுவேன்காட்டுவ~(ன்)காட்டிகாட்டி
nānnā(n)kāttinēnkāttuna~(n)kāttugiṟēnkāttuṟa~(n)kāttuvēnkāttuva~(n)kāttikātti
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)காட்டினோம்காட்டுனோ~(ம்)காட்டுகிறோம்காட்டுறோ~(ம்)காட்டுவோம்காட்டுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)kāttinōmkāttunō~(m)kāttugiṟōmkāttuṟō~(m)kāttuvōmkāttuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமகாட்டினோம்காட்டுனோ~(ம்)காட்டுகிறோம்காட்டுறோ~(ம்)காட்டுவோம்காட்டுவோ~(ம்)
nāmnāmakāttinōmkāttunō~(m)kāttugiṟōmkāttuṟō~(m)kāttuvōmkāttuvō~(m)
Youநீநீகாட்டினாய்காட்டுனகாட்டுகிறாய்காட்டுறகாட்டுவாய்காட்டுவ
kāttināykāttunakāttugiṟāykāttuṟakāttuvāykāttuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)காட்டினீர்கள்காட்டுனீங்க(ள்)காட்டுகிறீர்கள்காட்டுறீங்க~(ள்)காட்டுவீர்கள்காட்டுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)kāttinīrgaLkāttunīnga(L)kāttugiṟīrgaLkāttuṟīnga~(L)kāttuvīrgaLkāttuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)காட்டினான்காட்டுனா~(ன்)காட்டுகிறான்காட்டுறா~(ன்)காட்டுவான்காட்டுவா~(ன்)
avanava(n)kāttinānkāttunā~(n)kāttugiṟānkāttuṟā~(n)kāttuvānkāttuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருகாட்டினார்காட்டுனாருகாட்டுகிறார்காட்டுறாருகாட்டுவார்காட்டுவாரு
avaravarukāttinārkāttunārukāttugiṟārkāttuṟārukāttuvārkāttuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)காட்டினாள்காட்டுனா(ள்)காட்டுகிறாள்காட்டுறா(ள்)காட்டுவாள்காட்டுவா(ள்)
avaLava(L)kāttināLkāttunā(L)kāttugiṟāLkāttuṟā(L)kāttuvāLkāttuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)காட்டினார்காட்டுனாருகாட்டுகிறார்காட்டுறாருகாட்டுவார்காட்டுவாரு
avaravanga(L)kāttinārkāttunārukāttugiṟārkāttuṟārukāttuvārkāttuvāru
Itஅதுஅதுகாட்டியதுகாட்டுச்சுகாட்டுகிறதுகாட்டுதுகாட்டும்காட்டு~(ம்)
aduadukāttiyadhukāttucchukāttugiṟadhukāttudhukāttumkāttu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)காட்டினார்கள்காட்டுனாங்க(ள்)காட்டுகிறார்கள்காட்டுறாங்க(ள்)காட்டுவார்கள்காட்டுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)kāttinārgaLkāttunānga(L)kāttugiṟārgaLkāttuṟānga(L)kāttuvārgaLkāttuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)காட்டினகாட்டுச்சுங்க(ள்)காட்டுகின்றனகாட்டுதுங்க(ள்)காட்டும்காட்டு~(ம்)
avaiadunga(L)kāttinakāttucchunga(L)kāttugindṟanakāttudhunga(L)kāttumkāttu~(m)
× Have Questions?