Example- சாப்பிடு, விடு, பெறு (saappiDu, viDu, peru)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)கும்பிட்டேன்கும்புட்ட~(ன்)கும்பிடுகிறேன்கும்புடுற~(ன்)கும்பிடுவேன்கும்புடுவ~(ன்)கும்பிட்டுகும்புட்டு
nānnā(n)kumbittēnkumbutta~(n)kumbidugiṟēnkumbuduṟa~(n)kumbiduvēnkumbuduva~(n)kumbittukumbuttu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)கும்பிட்டோம்கும்புட்டோ~(ம்)கும்பிடுகிறோம்கும்புடுறோ~(ம்)கும்பிடுவோம்கும்புடுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)kumbittōmkumbuttō~(m)kumbidugiṟōmkumbuduṟō~(m)kumbiduvōmkumbuduvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமகும்பிட்டோம்கும்புட்டோ~(ம்)கும்பிடுகிறோம்கும்புடுறோ~(ம்)கும்பிடுவோம்கும்புடுவோ~(ம்)
nāmnāmakumbittōmkumbuttō~(m)kumbidugiṟōmkumbuduṟō~(m)kumbiduvōmkumbuduvō~(m)
Youநீநீகும்பிட்டாய்கும்புட்டகும்பிடுகிறாய்கும்புடுறகும்பிடுவாய்கும்புடுவ
kumbittāykumbuttakumbidugiṟāykumbuduṟakumbiduvāykumbuduva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)கும்பிட்டீர்கள்கும்புட்டீங்க(ள்)கும்பிடுகிறீர்கள்கும்புடுறீங்க~(ள்)கும்பிடுவீர்கள்கும்புடுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)kumbittīrgaLkumbuttīnga(L)kumbidugiṟīrgaLkumbuduṟīnga~(L)kumbiduvīrgaLkumbuduvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)கும்பிட்டான்கும்புட்டா~(ன்)கும்பிடுகிறான்கும்புடுறா~(ன்)கும்பிடுவான்கும்புடுவா~(ன்)
avanava(n)kumbittānkumbuttā~(n)kumbidugiṟānkumbuduṟā~(n)kumbiduvānkumbuduvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருகும்பிட்டார்கும்புட்டாருகும்பிடுகிறார்கும்புடுறாருகும்பிடுவார்கும்புடுவாரு
avaravarukumbittārkumbuttārukumbidugiṟārkumbuduṟārukumbiduvārkumbuduvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)கும்பிட்டாள்கும்புட்டா(ள்)கும்பிடுகிறாள்கும்புடுறா(ள்)கும்பிடுவாள்கும்புடுவா(ள்)
avaLava(L)kumbittāLkumbuttā(L)kumbidugiṟāLkumbuduṟā(L)kumbiduvāLkumbuduvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)கும்பிட்டார்கும்புட்டாருகும்பிடுகிறார்கும்புடுறாருகும்பிடுவார்கும்புடுவாரு
avaravanga(L)kumbittārkumbuttārukumbidugiṟārkumbuduṟārukumbiduvārkumbuduvāru
Itஅதுஅதுகும்பிட்டதுகும்புட்டுது/ச்சுகும்பிடுகிறதுகும்புடுதுகும்பிடும்கும்புடு~(ம்)
aduadukumbittadhukumbuttudhu/chukumbidugiṟadhukumbududhukumbidumkumbudu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)கும்பிட்டார்கள்கும்புட்டாங்க(ள்)கும்பிடுகிறார்கள்கும்புடுறாங்க(ள்)கும்பிடுவார்கள்கும்புடுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)kumbittārgaLkumbuttānga(L)kumbidugiṟārgaLkumbuduṟānga(L)kumbiduvārgaLkumbuduvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)கும்பிட்டனகும்புட்டுச்சுங்க(ள்)கும்பிடுகின்றனகும்புடுதுங்க(ள்)கும்பிடும்கும்புடு~(ம்)
avaiadunga(L)kumbittanakumbuttuccunga(L)kumbidugindṟanakumbududhunga(L)kumbidumkumbudu~(m)
× Have Questions?