Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)மூடினேன்மூடுன~(ன்)மூடுகிறேன்மூடுற~(ன்)மூடுவேன்மூடுவ~(ன்)மூடிமூடி
nānnā(n)mūdinēnmūduna~(n)mūdugiṟēnmūduṟa~(n)mūduvēnmūduva~(n)mūdimūdi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)மூடினோம்மூடுனோ~(ம்)மூடுகிறோம்மூடுறோ~(ம்)மூடுவோம்மூடுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)mūdinōmmūdunō~(m)mūdugiṟōmmūduṟō~(m)mūduvōmmūduvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமமூடினோம்மூடுனோ~(ம்)மூடுகிறோம்மூடுறோ~(ம்)மூடுவோம்மூடுவோ~(ம்)
nāmnāmamūdinōmmūdunō~(m)mūdugiṟōmmūduṟō~(m)mūduvōmmūduvō~(m)
Youநீநீமூடினாய்மூடுனமூடுகிறாய்மூடுறமூடுவாய்மூடுவ
mūdināymūdunamūdugiṟāymūduṟamūduvāymūduva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)மூடினீர்கள்மூடுனீங்க(ள்)மூடுகிறீர்கள்மூடுறீங்க~(ள்)மூடுவீர்கள்மூடுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)mūdinīrgaLmūdunīnga(L)mūdugiṟīrgaLmūduṟīnga~(L)mūduvīrgaLmūduvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)மூடினான்மூடுனா~(ன்)மூடுகிறான்மூடுறா~(ன்)மூடுவான்மூடுவா~(ன்)
avanava(n)mūdinānmūdunā~(n)mūdugiṟānmūduṟā~(n)mūduvānmūduvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருமூடினார்மூடுனாருமூடுகிறார்மூடுறாருமூடுவார்மூடுவாரு
avaravarumūdinārmūdunārumūdugiṟārmūduṟārumūduvārmūduvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)மூடினாள்மூடுனா(ள்)மூடுகிறாள்மூடுறா(ள்)மூடுவாள்மூடுவா(ள்)
avaLava(L)mūdināLmūdunā(L)mūdugiṟāLmūduṟā(L)mūduvāLmūduvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)மூடினார்மூடுனாருமூடுகிறார்மூடுறாருமூடுவார்மூடுவாரு
avaravanga(L)mūdinārmūdunārumūdugiṟārmūduṟārumūduvārmūduvāru
Itஅதுஅதுமூடியதுமூடுச்சுமூடுகிறதுமூடுதுமூடும்மூடு~(ம்)
aduadumūdiyadhumūducchumūdugiṟadhumūdudhumūdummūdu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)மூடினார்கள்மூடுனாங்க(ள்)மூடுகிறார்கள்மூடுறாங்க(ள்)மூடுவார்கள்மூடுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)mūdinārgaLmūdunānga(L)mūdugiṟārgaLmūduṟānga(L)mūduvārgaLmūduvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)மூடினமூடுச்சுங்க(ள்)மூடுகின்றனமூடுதுங்க(ள்)மூடும்மூடு~(ம்)
avaiadunga(L)mūdinamūducchunga(L)mūdugindranamūdudhunga(L)mūdummūdu~(m)
× Have Questions?