Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)மூழ்கினேன்முழுவுன~(ன்)மூழ்குகிறேன்முழுவுற~(ன்)மூழ்குவேன்முழுவுவ~(ன்)மூழ்கிமுழுவி
nānnā(n)mūzhginēnmuzhuvuna~(n)mūzhgugiṟēnmuzhuvuṟa~(n)mūzhguvēnmuzhuvuva~(n)mūzhgimuzhuvi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)மூழ்கினோம்முழுவுனோ~(ம்)மூழ்குகிறோம்முழுவுறோ~(ம்)மூழ்குவோம்முழுவுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)mūzhginōmmuzhuvunō~(m)mūzhgugiṟōmmuzhuvuṟō~(m)mūzhguvōmmuzhuvuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமமூழ்கினோம்முழுவுனோ~(ம்)மூழ்குகிறோம்முழுவுறோ~(ம்)மூழ்குவோம்முழுவுவோ~(ம்)
nāmnāmamūzhginōmmuzhuvunō~(m)mūzhgugiṟōmmuzhuvuṟō~(m)mūzhguvōmmuzhuvuvō~(m)
Youநீநீமூழ்கினாய்முழுவுனமூழ்குகிறாய்முழுவுறமூழ்குவாய்முழுவுவ
mūzhgināymuzhuvunamūzhgugiṟāymuzhuvuṟamūzhguvāymuzhuvuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)மூழ்கினீர்கள்முழுவுனீங்க(ள்)மூழ்குகிறீர்கள்முழுவுறீங்க~(ள்)மூழ்குவீர்கள்முழுவுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)mūzhginīrgaLmuzhuvunīnga(L)mūzhgugiṟīrgaLmuzhuvuṟīnga~(L)mūzhguvīrgaLmuzhuvuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)மூழ்கினான்முழுவுனா~(ன்)மூழ்குகிறான்முழுவுறா~(ன்)மூழ்குவான்முழுவுவா~(ன்)
avanava(n)mūzhginānmuzhuvunā~(n)mūzhgugiṟānmuzhuvuṟā~(n)mūzhguvānmuzhuvuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருமூழ்கினார்முழுவுனாருமூழ்குகிறார்முழுவுறாருமூழ்குவார்முழுவுவாரு
avaravarumūzhginārmuzhuvunārumūzhgugiṟārmuzhuvuṟārumūzhguvārmuzhuvuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)மூழ்கினாள்முழுவுனா(ள்)மூழ்குகிறாள்முழுவுறா(ள்)மூழ்குவாள்முழுவுவா(ள்)
avaLava(L)mūzhgināLmuzhuvunā(L)mūzhgugiṟāLmuzhuvuṟā(L)mūzhguvāLmuzhuvuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)மூழ்கினார்முழுவுனாருமூழ்குகிறார்முழுவுறாருமூழ்குவார்முழுவுவாரு
avaravanga(L)mūzhginārmuzhuvunārumūzhgugiṟārmuzhuvuṟārumūzhguvārmuzhuvuvāru
Itஅதுஅதுமூழ்கியதுமுழுவுச்சுமூழ்குகிறதுமுழுவுதுமூழ்கும்முழுவு~(ம்)
aduadumūzhgiyadhumuzhuvucchumūzhgugiṟadhumuzhuvudhumūzhgummuzhuvu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)மூழ்கினார்கள்முழுவுனாங்க(ள்)மூழ்குகிறார்கள்முழுவுறாங்க(ள்)மூழ்குவார்கள்முழுவுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)mūzhginārgaLmuzhuvunānga(L)mūzhgugiṟārgaLmuzhuvuṟānga(L)mūzhguvārgaLmuzhuvuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)மூழ்கினமுழுவுச்சுங்க(ள்)மூழ்குகின்றனமுழுவுதுங்க(ள்)மூழ்கும்முழுவு~(ம்)
avaiadunga(L)mūzhginamuzhuvucchunga(L)mūzhgugindṟanamuzhuvudhunga(L)mūzhgummuzhuvu~(m)
× Have Questions?