Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)நீட்டினேன்நீட்டுன~(ன்)நீட்டுகிறேன்நீட்டுற~(ன்)நீட்டுவேன்நீட்டுவ~(ன்)நீட்டிநீட்டி
nānnā(n)nīttinēnnīttuna~(n)nīttugiṟēnnīttuṟa~(n)nīttuvēnnīttuva~(n)nīttinītti
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)நீட்டினோம்நீட்டுனோ~(ம்)நீட்டுகிறோம்நீட்டுறோ~(ம்)நீட்டுவோம்நீட்டுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)nīttinōmnīttunō~(m)nīttugiṟōmnīttuṟō~(m)nīttuvōmnīttuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமநீட்டினோம்நீட்டுனோ~(ம்)நீட்டுகிறோம்நீட்டுறோ~(ம்)நீட்டுவோம்நீட்டுவோ~(ம்)
nāmnāmanīttinōmnīttunō~(m)nīttugiṟōmnīttuṟō~(m)nīttuvōmnīttuvō~(m)
Youநீநீநீட்டினாய்நீட்டுனநீட்டுகிறாய்நீட்டுறநீட்டுவாய்நீட்டுவ
nīttināynīttunanīttugiṟāynīttuṟanīttuvāynīttuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)நீட்டினீர்கள்நீட்டுனீங்க(ள்)நீட்டுகிறீர்கள்நீட்டுறீங்க~(ள்)நீட்டுவீர்கள்நீட்டுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)nīttinīrgaLnīttunīnga(L)nīttugiṟīrgaLnīttuṟīnga~(L)nīttuvīrgaLnīttuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)நீட்டினான்நீட்டுனா~(ன்)நீட்டுகிறான்நீட்டுறா~(ன்)நீட்டுவான்நீட்டுவா~(ன்)
avanava(n)nīttinānnīttunā~(n)nīttugiṟānnīttuṟā~(n)nīttuvānnīttuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருநீட்டினார்நீட்டுனாருநீட்டுகிறார்நீட்டுறாருநீட்டுவார்நீட்டுவாரு
avaravarunīttinārnīttunārunīttugiṟārnīttuṟārunīttuvārnīttuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)நீட்டினாள்நீட்டுனா(ள்)நீட்டுகிறாள்நீட்டுறா(ள்)நீட்டுவாள்நீட்டுவா(ள்)
avaLava(L)nīttināLnīttunā(L)nīttugiṟāLnīttuṟā(L)nīttuvāLnīttuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)நீட்டினார்நீட்டுனாருநீட்டுகிறார்நீட்டுறாருநீட்டுவார்நீட்டுவாரு
avaravanga(L)nīttinārnīttunārunīttugiṟārnīttuṟārunīttuvārnīttuvāru
Itஅதுஅதுநீட்டியதுநீட்டுச்சுநீட்டுகிறதுநீட்டுதுநீட்டும்நீட்டு~(ம்)
aduadunīttiyadhunīttucchunīttugiṟadhunīttudhunīttumnīttu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)நீட்டினார்கள்நீட்டுனாங்க(ள்)நீட்டுகிறார்கள்நீட்டுறாங்க(ள்)நீட்டுவார்கள்நீட்டுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)nīttinārgaLnīttunānga(L)nīttugiṟārgaLnīttuṟānga(L)nīttuvārgaLnīttuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)நீட்டினநீட்டுச்சுங்க(ள்)நீட்டுகின்றனநீட்டுதுங்க(ள்)நீட்டும்நீட்டு~(ம்)
avaiadunga(L)nīttinanīttucchunga(L)nīttugindrananīttudhunga(L)nīttumnīttu~(m)
× Want To Learn Tamil?