Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)நிரப்பினேன்நெரப்புன~(ன்)நிரப்புகிறேன்நெரப்புற~(ன்)நிரப்புவேன்நெரப்புவ~(ன்)நிரப்பிநெரப்பி
nānnā(n)nirappinēnnerappuna~(n)nirappugiṟēnnerappuṟa~(n)nirappuvēnnerappuva~(n)nirappinerappi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)நிரப்பினோம்நெரப்புனோ~(ம்)நிரப்புகிறோம்நெரப்புறோ~(ம்)நிரப்புவோம்நெரப்புவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)nirappinōmnerappunō~(m)nirappugiṟōmnerappuṟō~(m)nirappuvōmnerappuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமநிரப்பினோம்நெரப்புனோ~(ம்)நிரப்புகிறோம்நெரப்புறோ~(ம்)நிரப்புவோம்நெரப்புவோ~(ம்)
nāmnāmanirappinōmnerappunō~(m)nirappugiṟōmnerappuṟō~(m)nirappuvōmnerappuvō~(m)
Youநீநீநிரப்பினாய்நெரப்புனநிரப்புகிறாய்நெரப்புறநிரப்புவாய்நெரப்புவ
nirappināynerappunanirappugiṟāynerappuṟanirappuvāynerappuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)நிரப்பினீர்கள்நெரப்புனீங்க(ள்)நிரப்புகிறீர்கள்நெரப்புறீங்க~(ள்)நிரப்புவீர்கள்நெரப்புவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)nirappinīrgaLnerappunīnga(L)nirappugiṟīrgaLnerappuṟīnga~(L)nirappuvīrgaLnerappuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)நிரப்பினான்நெரப்புனா~(ன்)நிரப்புகிறான்நெரப்புறா~(ன்)நிரப்புவான்நெரப்புவா~(ன்)
avanava(n)nirappinānnerappunā~(n)nirappugiṟānnerappuṟā~(n)nirappuvānnerappuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருநிரப்பினார்நெரப்புனாருநிரப்புகிறார்நெரப்புறாருநிரப்புவார்நெரப்புவாரு
avaravarunirappinārnerappunārunirappugiṟārnerappuṟārunirappuvārnerappuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)நிரப்பினாள்நெரப்புனா(ள்)நிரப்புகிறாள்நெரப்புறா(ள்)நிரப்புவாள்நெரப்புவா(ள்)
avaLava(L)nirappināLnerappunā(L)nirappugiṟāLnerappuṟā(L)nirappuvāLnerappuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)நிரப்பினார்நெரப்புனாருநிரப்புகிறார்நெரப்புறாருநிரப்புவார்நெரப்புவாரு
avaravanga(L)nirappinārnerappunārunirappugiṟārnerappuṟārunirappuvārnerappuvāru
Itஅதுஅதுநிரப்பியதுநெரப்புச்சுநிரப்புகிறதுநெரப்புதுநிரப்பும்நெரப்பு~(ம்)
aduadunirappiyadhunerappucchunirappugiṟadhunerappudhunirappumnerappu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)நிரப்பினார்கள்நெரப்புனாங்க(ள்)நிரப்புகிறார்கள்நெரப்புறாங்க(ள்)நிரப்புவார்கள்நெரப்புவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)nirappinārgaLnerappunānga(L)nirappugiṟārgaLnerappuṟānga(L)nirappuvārgaLnerappuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)நிரப்பினநெரப்புச்சுங்க(ள்)நிரப்புகின்றனநெரப்புதுங்க(ள்)நிரப்பும்நெரப்பு~(ம்)
avaiadunga(L)nirappinanerappucchunga(L)nirappugindṟananerappudhunga(L)nirappumnerappu~(m)
× Have Questions?