Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)ஒட்டினேன்ஒட்டுன~(ன்)ஒட்டுகிறேன்ஒட்டுற~(ன்)ஒட்டுவேன்ஒட்டுவ~(ன்)ஒட்டிஒட்டி
nānnā(n)ottinēnottuna~(n)ottugiṟēnottuṟa~(n)ottuvēnottuva~(n)ōttiōtti
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)ஒட்டினோம்ஒட்டுனோ~(ம்)ஒட்டுகிறோம்ஒட்டுறோ~(ம்)ஒட்டுவோம்ஒட்டுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)ottinōmottunō~(m)ottugiṟōmottuṟō~(m)ottuvōmottuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஒட்டினோம்ஒட்டுனோ~(ம்)ஒட்டுகிறோம்ஒட்டுறோ~(ம்)ஒட்டுவோம்ஒட்டுவோ~(ம்)
nāmnāmaottinōmottunō~(m)ottugiṟōmottuṟō~(m)ottuvōmottuvō~(m)
Youநீநீஒட்டினாய்ஒட்டுனஒட்டுகிறாய்ஒட்டுறஒட்டுவாய்ஒட்டுவ
ottināyottunaottugiṟāyottuṟaottuvāyottuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)ஒட்டினீர்கள்ஒட்டுனீங்க(ள்)ஒட்டுகிறீர்கள்ஒட்டுறீங்க~(ள்)ஒட்டுவீர்கள்ஒட்டுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)ottinīrgaLottunīnga(L)ottugiṟīrgaLottuṟīnga~(L)ottuvīrgaLottuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)ஒட்டினான்ஒட்டுனா~(ன்)ஒட்டுகிறான்ஒட்டுறா~(ன்)ஒட்டுவான்ஒட்டுவா~(ன்)
avanava(n)ottinānottunā~(n)ottugiṟānottuṟā~(n)ottuvānottuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஒட்டினார்ஒட்டுனாருஒட்டுகிறார்ஒட்டுறாருஒட்டுவார்ஒட்டுவாரு
avaravaruottinārottunāruottugiṟārottuṟāruottuvārottuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)ஒட்டினாள்ஒட்டுனா(ள்)ஒட்டுகிறாள்ஒட்டுறா(ள்)ஒட்டுவாள்ஒட்டுவா(ள்)
avaLava(L)ottināLottunā(L)ottugiṟāLottuṟā(L)ottuvāLottuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)ஒட்டினார்ஒட்டுனாருஒட்டுகிறார்ஒட்டுறாருஒட்டுவார்ஒட்டுவாரு
avaravanga(L)ottinārottunāruottugiṟārottuṟāruottuvārottuvāru
Itஅதுஅதுஒட்டியதுஒட்டுச்சுஒட்டுகிறதுஒட்டுதுஒட்டும்ஒட்டு~(ம்)
aduaduottiyadhuottucchuottugiṟadhuottudhuottumottu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)ஒட்டினார்கள்ஒட்டுனாங்க(ள்)ஒட்டுகிறார்கள்ஒட்டுறாங்க(ள்)ஒட்டுவார்கள்ஒட்டுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)ottinārgaLottunānga(L)ottugiṟārgaLottuṟānga(L)ottuvārgaLottuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)ஒட்டினஒட்டுச்சுங்க(ள்)ஒட்டுகின்றனஒட்டுதுங்க(ள்)ஒட்டும்ஒட்டு~(ம்)
avaiadunga(L)ottinaottucchunga(L)ottugindṟanaottudhunga(L)ottumottu~(m)
× Have Questions?