Example- படி, கொடு, குளி, பார் (paDi, koDu, kuLi, paar)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)பார்த்தேன்பாத்த~(ன்)பார்க்கிறேன்பாக்குற~(ன்)பார்ப்பேன்பாப்ப~(ன்)பார்த்துபாத்து
nānnā(n)pārtthēnpāttha~(n)pārkkiṟēnpākkuṟa~(n)pārppēnpāppa~(n)pārtthupātthu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)பார்த்தோம்பாத்தோ~(ம்)பார்க்கிறோம்பாக்குறோ~(ம்)பார்ப்போம்பாப்போ~(ம்)
nāngaLnānga(L)pārtthōmpātthō~(m)pārkkiṟōmpākkuṟō~(m)pārppōmpāppō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமபார்த்தோம்பாத்தோ~(ம்)பார்க்கிறோம்பாக்குறோ~(ம்)பார்ப்போம்பாப்போ~(ம்)
nāmnāmapārtthōmpātthō~(m)pārkkiṟōmpākkuṟō~(m)pārppōmpāppō~(m)
Youநீநீபார்த்தாய்பாத்தபார்க்கிறாய்பாக்குறபார்ப்பாய்பாப்ப
pārtthāypātthapārkkiṟāypākkuṟapārppāypāppa
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)பார்த்தீர்கள்பாத்தீங்கபார்க்கிறீர்கள்பாக்குறீங்க(ள்)பார்ப்பீர்கள்பாப்பீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)pārtthīrgaLpātthīngapārkkiṟīrgaLpākkuṟīnga(L)pārppīrgaLpāppīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)பார்த்தான்பாத்தா~(ன்)பார்க்கிறான்பாக்குறா~(ன்)பார்ப்பான்பாப்பா~(ன்)
avanava(n)pārtthānpātthā~(n)pārkkiṟānpākkuṟā~(n)pārppānpāppā~(n)
He (Polite)அவர்அவருபார்த்தார்பாத்தாருபார்க்கிறார்பாக்குறாருபார்ப்பார்பாப்பாரு
avaravarupārtthārpātthārupārkkiṟārpākkuṟārupārppārpāppāru
Sheஅவள்அவ(ள்)பார்த்தாள்பாத்தா(ள்)பார்க்கிறாள்பாக்குறா(ள்)பார்ப்பாள்பாப்பா(ள்)
avaLava(L)pārtthāLpātthā(L)pārkkiṟāLpākkuṟā(L)pārppāLpāppā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)பார்த்தார்பாத்தாருபார்க்கிறார்பாக்குறாருபார்ப்பார்பாப்பாரு
avaravanga(L)pārtthārpātthārupārkkiṟārpākkuṟārupārppārpāppāru
Itஅதுஅதுபார்த்ததுபாத்துச்சுபார்க்கிறதுபாக்குதுபார்க்கும்பாக்கு~(ம்)
aduadupārtthadhupātthucchupārkkiṟadhupākkudhupārkkumpākku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)பார்த்தார்கள்பாத்தாங்க(ள்)பார்க்கிறார்கள்பாக்குறாங்க(ள்)பார்ப்பார்கள்பாப்பாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)pārtthārgaLpātthānga(L)pārkkiṟārgaLpākkuṟānga(L)pārppārgaLpāppānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)பார்த்தனபாத்துதுங்க(ள்)பார்க்கின்றனபாக்குதுங்க(ள்)பார்க்கும்பாக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)pārtthanapātthudhunga(L)pārkkindṟanapākkudhunga(L)pārkkumpākku~(m)
× Have Questions?