Verb Paar பார் – See (Type 6)

Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)
Subject Subject Past Tense Present Tense Future Tense Verbal Participle
High Tamil Colloquial Tamil High Tamil Colloquial Tamil High Tamil Colloquial Tamil High Tamil Colloquial Tamil High Tamil Colloquial Tamil
I நான் நா(ன்) பார்த்தேன் பாத்த~(ன்) பார்க்கிறேன் பாக்குற~(ன்) பார்ப்பேன் பாப்ப~(ன்) பார்த்து பாத்து
nān nā(n) pārtthēn pāttha~(n) pārkkiṟēn pākkuṟa~(n) pārppēn pāppa~(n) pārtthu pātthu
We (Inclusive) நாங்கள் நாங்க(ள்) பார்த்தோம் பாத்தோ~(ம்) பார்க்கிறோம் பாக்குறோ~(ம்) பார்ப்போம் பாப்போ~(ம்)
nāngaL nānga(L) pārtthōm pātthō~(m) pārkkiṟōm pākkuṟō~(m) pārppōm pāppō~(m)
We (Exclusive) நாம் நாம பார்த்தோம் பாத்தோ~(ம்) பார்க்கிறோம் பாக்குறோ~(ம்) பார்ப்போம் பாப்போ~(ம்)
nām nāma pārtthōm pātthō~(m) pārkkiṟōm pākkuṟō~(m) pārppōm pāppō~(m)
You நீ நீ பார்த்தாய் பாத்த பார்க்கிறாய் பாக்குற பார்ப்பாய் பாப்ப
pārtthāy pāttha pārkkiṟāy pākkuṟa pārppāy pāppa
You (Polite) / You(Plural) நீங்கள் நீங்க(ள்) பார்த்தீர்கள் பாத்தீங்க பார்க்கிறீர்கள் பாக்குறீங்க(ள்) பார்ப்பீர்கள் பாப்பீங்க(ள்)
nīngaL nīnga(L) pārtthīrgaL pātthīnga pārkkiṟīrgaL pākkuṟīnga(L) pārppīrgaL pāppīnga(L)
He அவன் அவ(ன்) பார்த்தான் பாத்தா~(ன்) பார்க்கிறான் பாக்குறா~(ன்) பார்ப்பான் பாப்பா~(ன்)
avan ava(n) pārtthān pātthā~(n) pārkkiṟān pākkuṟā~(n) pārppān pāppā~(n)
He (Polite) அவர் அவரு பார்த்தார் பாத்தாரு பார்க்கிறார் பாக்குறாரு பார்ப்பார் பாப்பாரு
avar avaru pārtthār pātthāru pārkkiṟār pākkuṟāru pārppār pāppāru
She அவள் அவ(ள்) பார்த்தாள் பாத்தா(ள்) பார்க்கிறாள் பாக்குறா(ள்) பார்ப்பாள் பாப்பா(ள்)
avaL ava(L) pārtthāL pātthā(L) pārkkiṟāL pākkuṟā(L) pārppāL pāppā(L)
She (Polite) அவர் அவங்க(ள்) பார்த்தார் பாத்தாரு பார்க்கிறார் பாக்குறாரு பார்ப்பார் பாப்பாரு
avar avanga(L) pārtthār pātthāru pārkkiṟār pākkuṟāru pārppār pāppāru
It அது அது பார்த்தது பாத்துச்சு பார்க்கிறது பாக்குது பார்க்கும் பாக்கு~(ம்)
adu adu pārtthadhu pātthucchu pārkkiṟadhu pākkudhu pārkkum pākku~(m)
They (Human) அவர்கள் அவங்க(ள்) பார்த்தார்கள் பாத்தாங்க(ள்) பார்க்கிறார்கள் பாக்குறாங்க(ள்) பார்ப்பார்கள் பாப்பாங்க(ள்)
avargaL avanga(L) pārtthārgaL pātthānga(L) pārkkiṟārgaL pākkuṟānga(L) pārppārgaL pāppānga(L)
They (Non-Human) அவை அதுங்க(ள்) பார்த்தன பாத்துதுங்க(ள்) பார்க்கின்றன பாக்குதுங்க(ள்) பார்க்கும் பாக்கு~(ம்)
avai adunga(L) pārtthana pātthudhunga(L) pārkkindṟana pākkudhunga(L) pārkkum pākku~(m)

100 Important Tamil Verbs – With Conjugation

We hope you found the sample lessons enjoyable.

If you are interested, please don’t hesitate to get in touch with us. Our team will reach out to you via email or phone as soon as possible.

    Tamil lesson
    × Want to join our classes?