Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)சீறினேன்சீறுன~(ன்)சீறுகிறேன்சீறுற~(ன்)சீறுவேன்சீறுவ~(ன்)சீறிசீறி
nānnā(n)sīṟinēnsīṟuna~(n)sīṟugiṟēnsīṟuṟa~(n)sīṟuvēnsīṟuva~(n)sīrisīri
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)சீறினோம்சீறுனோ~(ம்)சீறுகிறோம்சீறுறோ~(ம்)சீறுவோம்சீறுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)sīṟinōmsīṟunō~(m)sīṟugiṟōmsīṟuṟō~(m)sīṟuvōmsīṟuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமசீறினோம்சீறுனோ~(ம்)சீறுகிறோம்சீறுறோ~(ம்)சீறுவோம்சீறுவோ~(ம்)
nāmnāmasīṟinōmsīṟunō~(m)sīṟugiṟōmsīṟuṟō~(m)sīṟuvōmsīṟuvō~(m)
Youநீநீசீறினாய்சீறுனசீறுகிறாய்சீறுறசீறுவாய்சீறுவ
sīṟināysīṟunasīṟugiṟāysīṟuṟasīṟuvāysīṟuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)சீறினீர்கள்சீறுனீங்க(ள்)சீறுகிறீர்கள்சீறுறீங்க~(ள்)சீறுவீர்கள்சீறுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)sīṟinīrgaLsīṟunīnga(L)sīṟugiṟīrgaLsīṟuṟīnga~(L)sīṟuvīrgaLsīṟuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)சீறினான்சீறுனா~(ன்)சீறுகிறான்சீறுறா~(ன்)சீறுவான்சீறுவா~(ன்)
avanava(n)sīṟinānsīṟunā~(n)sīṟugiṟānsīṟuṟā~(n)sīṟuvānsīṟuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருசீறினார்சீறுனாருசீறுகிறார்சீறுறாருசீறுவார்சீறுவாரு
avaravarusīṟinārsīṟunārusīṟugiṟārsīṟuṟārusīṟuvārsīṟuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)சீறினாள்சீறுனா(ள்)சீறுகிறாள்சீறுறா(ள்)சீறுவாள்சீறுவா(ள்)
avaLava(L)sīṟināLsīṟunā(L)sīṟugiṟāLsīṟuṟā(L)sīṟuvāLsīṟuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)சீறினார்சீறுனாருசீறுகிறார்சீறுறாருசீறுவார்சீறுவாரு
avaravanga(L)sīṟinārsīṟunārusīṟugiṟārsīṟuṟārusīṟuvārsīṟuvāru
Itஅதுஅதுசீறியதுசீறுச்சுசீறுகிறதுசீறுதுசீறும்சீறு~(ம்)
aduadusīṟiyadhusīṟucchusīṟugiṟadhusīṟudhusīṟumsīṟu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)சீறினார்கள்சீறுனாங்க(ள்)சீறுகிறார்கள்சீறுறாங்க(ள்)சீறுவார்கள்சீறுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)sīṟinārgaLsīṟunānga(L)sīṟugiṟārgaLsīṟuṟānga(L)sīṟuvārgaLsīṟuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)சீறினசீறுச்சுங்க(ள்)சீறுகின்றனசீறுதுங்க(ள்)சீறும்சீறு~(ம்)
avaiadunga(L)sīṟinasīṟucchunga(L)sīṟugindṟanasīṟudhunga(L)sīṟumsīṟu~(m)
× Have Questions?