Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)தோண்டினேன்தோண்டுன~(ன்)தோண்டுகிறேன்தோண்டுற~(ன்)தோண்டுவேன்தோண்டுவ~(ன்)தோண்டிதோண்டி
nānnā(n)thōNdinēnthōNduna~(n)thōNdugiṟēnthōNduṟa~(n)thōNduvēnthōNduva~(n)thōndithōndi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)தோண்டினோம்தோண்டுனோ~(ம்)தோண்டுகிறோம்தோண்டுறோ~(ம்)தோண்டுவோம்தோண்டுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)thōNdinōmthōNdunō~(m)thōNdugiṟōmthōNduṟō~(m)thōNduvōmthōNduvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமதோண்டினோம்தோண்டுனோ~(ம்)தோண்டுகிறோம்தோண்டுறோ~(ம்)தோண்டுவோம்தோண்டுவோ~(ம்)
nāmnāmathōNdinōmthōNdunō~(m)thōNdugiṟōmthōNduṟō~(m)thōNduvōmthōNduvō~(m)
Youநீநீதோண்டினாய்தோண்டுனதோண்டுகிறாய்தோண்டுறதோண்டுவாய்தோண்டுவ
thōNdināythōNdunathōNdugiṟāythōNduṟathōNduvāythōNduva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)தோண்டினீர்கள்தோண்டுனீங்க(ள்)தோண்டுகிறீர்கள்தோண்டுறீங்க~(ள்)தோண்டுவீர்கள்தோண்டுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)thōNdinīrgaLthōNdunīnga(L)thōNdugiṟīrgaLthōNduṟīnga~(L)thōNduvīrgaLthōNduvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)தோண்டினான்தோண்டுனா~(ன்)தோண்டுகிறான்தோண்டுறா~(ன்)தோண்டுவான்தோண்டுவா~(ன்)
avanava(n)thōNdinānthōNdunā~(n)thōNdugiṟānthōNduṟā~(n)thōNduvānthōNduvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருதோண்டினார்தோண்டுனாருதோண்டுகிறார்தோண்டுறாருதோண்டுவார்தோண்டுவாரு
avaravaruthōNdinārthōNdunāruthōNdugiṟārthōNduṟāruthōNduvārthōNduvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)தோண்டினாள்தோண்டுனா(ள்)தோண்டுகிறாள்தோண்டுறா(ள்)தோண்டுவாள்தோண்டுவா(ள்)
avaLava(L)thōNdināLthōNdunā(L)thōNdugiṟāLthōNduṟā(L)thōNduvāLthōNduvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)தோண்டினார்தோண்டுனாருதோண்டுகிறார்தோண்டுறாருதோண்டுவார்தோண்டுவாரு
avaravanga(L)thōNdinārthōNdunāruthōNdugiṟārthōNduṟāruthōNduvārthōNduvāru
Itஅதுஅதுதோண்டியதுதோண்டுச்சுதோண்டுகிறதுதோண்டுதுதோண்டும்தோண்டு~(ம்)
aduaduthōNdiyadhuthōNducchuthōNdugiṟadhuthōNdudhuthōNdumthōNdu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)தோண்டினார்கள்தோண்டுனாங்க(ள்)தோண்டுகிறார்கள்தோண்டுறாங்க(ள்)தோண்டுவார்கள்தோண்டுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)thōNdinārgaLthōNdunānga(L)thōNdugiṟārgaLthōNduṟānga(L)thōNduvārgaLthōNduvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)தோண்டினதோண்டுச்சுங்க(ள்)தோண்டுகின்றனதோண்டுதுங்க(ள்)தோண்டும்தோண்டு~(ம்)
avaiadunga(L)thōNdinathōNducchunga(L)thōNdugindṟanathōNdudhunga(L)thōNdumthōNdu~(m)
× Have Questions?