Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)தூக்கினேன்தூக்குன~(ன்)தூக்குகிறேன்தூக்குற~(ன்)தூக்குவேன்தூக்குவ~(ன்)தூக்கிதூக்கி
nānnā(n)thūkkinēnthūkkuna~(n)thūkkugiṟēnthūkkuṟa~(n)thūkkuvēnthūkkuva~(n)thūkkithūkki
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)தூக்கினோம்தூக்குனோ~(ம்)தூக்குகிறோம்தூக்குறோ~(ம்)தூக்குவோம்தூக்குவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)thūkkinōmthūkkunō~(m)thūkkugiṟōmthūkkuṟō~(m)thūkkuvōmthūkkuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமதூக்கினோம்தூக்குனோ~(ம்)தூக்குகிறோம்தூக்குறோ~(ம்)தூக்குவோம்தூக்குவோ~(ம்)
nāmnāmathūkkinōmthūkkunō~(m)thūkkugiṟōmthūkkuṟō~(m)thūkkuvōmthūkkuvō~(m)
Youநீநீதூக்கினாய்தூக்குனதூக்குகிறாய்தூக்குறதூக்குவாய்தூக்குவ
thūkkināythūkkunathūkkugiṟāythūkkuṟathūkkuvāythūkkuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)தூக்கினீர்கள்தூக்குனீங்க(ள்)தூக்குகிறீர்கள்தூக்குறீங்க~(ள்)தூக்குவீர்கள்தூக்குவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)thūkkinīrgaLthūkkunīnga(L)thūkkugiṟīrgaLthūkkuṟīnga~(L)thūkkuvīrgaLthūkkuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)தூக்கினான்தூக்குனா~(ன்)தூக்குகிறான்தூக்குறா~(ன்)தூக்குவான்தூக்குவா~(ன்)
avanava(n)thūkkinānthūkkunā~(n)thūkkugiṟānthūkkuṟā~(n)thūkkuvānthūkkuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருதூக்கினார்தூக்குனாருதூக்குகிறார்தூக்குறாருதூக்குவார்தூக்குவாரு
avaravaruthūkkinārthūkkunāruthūkkugiṟārthūkkuṟāruthūkkuvārthūkkuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)தூக்கினாள்தூக்குனா(ள்)தூக்குகிறாள்தூக்குறா(ள்)தூக்குவாள்தூக்குவா(ள்)
avaLava(L)thūkkināLthūkkunā(L)thūkkugiṟāLthūkkuṟā(L)thūkkuvāLthūkkuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)தூக்கினார்தூக்குனாருதூக்குகிறார்தூக்குறாருதூக்குவார்தூக்குவாரு
avaravanga(L)thūkkinārthūkkunāruthūkkugiṟārthūkkuṟāruthūkkuvārthūkkuvāru
Itஅதுஅதுதூக்கியதுதூக்குச்சுதூக்குகிறதுதூக்குதுதூக்கும்தூக்கு~(ம்)
aduaduthūkkiyadhuthūkkucchuthūkkugiṟadhuthūkkudhuthūkkumthūkku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)தூக்கினார்கள்தூக்குனாங்க(ள்)தூக்குகிறார்கள்தூக்குறாங்க(ள்)தூக்குவார்கள்தூக்குவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)thūkkinārgaLthūkkunānga(L)thūkkugiṟārgaLthūkkuṟānga(L)thūkkuvārgaLthūkkuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)தூக்கினதூக்குச்சுங்க(ள்)தூக்குகின்றனதூக்குதுங்க(ள்)தூக்கும்தூக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)thūkkinathūkkucchunga(L)thūkkugindranathūkkudhunga(L)thūkkumthūkku~(m)
× Have Questions?