Example- பேசு, தூங்கு, எழுது (paesu, thoongu, ezhudhu)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)தூங்கினேன்தூங்குன~(ன்)தூங்குகிறேன்தூங்குற~(ன்)தூங்குவேன்தூங்குவ~(ன்)தூங்கிதூங்கி
nānnā(n)thūnginēnthūnguna~(n)thūngugiṟēnthūnguṟa~(n)thūnguvēnthūnguva~(n)thūngithūngi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)தூங்கினோம்தூங்குனோ~(ம்)தூங்குகிறோம்தூங்குறோ~(ம்)தூங்குவோம்தூங்குவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)thūnginōmthūngunō~(m)thūngugiṟōmthūnguṟō~(m)thūnguvōmthūnguvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமதூங்கினோம்தூங்குனோ~(ம்)தூங்குகிறோம்தூங்குறோ~(ம்)தூங்குவோம்தூங்குவோ~(ம்)
nāmnāmathūnginōmthūngunō~(m)thūngugiṟōmthūnguṟō~(m)thūnguvōmthūnguvō~(m)
Youநீநீதூங்கினாய்தூங்குனதூங்குகிறாய்தூங்குறதூங்குவாய்தூங்குவ
thūngināythūngunathūngugiṟāythūnguṟathūnguvāythūnguva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)தூங்கினீர்கள்தூங்குனீங்க(ள்)தூங்குகிறீர்கள்தூங்குறீங்க~(ள்)தூங்குவீர்கள்தூங்குவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)thūnginīrgaLthūngunīnga(L)thūngugiṟīrgaLthūnguṟīnga~(L)thūnguvīrgaLthūnguvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)தூங்கினான்தூங்குனா~(ன்)தூங்குகிறான்தூங்குறா~(ன்)தூங்குவான்தூங்குவா~(ன்)
avanava(n)thūnginānthūngunā~(n)thūngugiṟānthūnguṟā~(n)thūnguvānthūnguvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருதூங்கினார்தூங்குனாருதூங்குகிறார்தூங்குறாருதூங்குவார்தூங்குவாரு
avaravaruthūnginārthūngunāruthūngugiṟārthūnguṟāruthūnguvārthūnguvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)தூங்கினாள்தூங்குனா(ள்)தூங்குகிறாள்தூங்குறா(ள்)தூங்குவாள்தூங்குவா(ள்)
avaLava(L)thūngināLthūngunā(L)thūngugiṟāLthūnguṟā(L)thūnguvāLthūnguvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)தூங்கினார்தூங்குனாருதூங்குகிறார்தூங்குறாருதூங்குவார்தூங்குவாரு
avaravanga(L)thūnginārthūngunāruthūngugiṟārthūnguṟāruthūnguvārthūnguvāru
Itஅதுஅதுதூங்கியதுதூங்குச்சுதூங்குகிறதுதூங்குதுதூங்கும்தூங்கு~(ம்)
aduaduthūngiyadhuthūngucchuthūngugiṟadhuthūnguthuthūngumthūngu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)தூங்கினார்கள்தூங்குனாங்க(ள்)தூங்குகிறார்கள்தூங்குறாங்க(ள்)தூங்குவார்கள்தூங்குவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)thūnginārgaLthūngunānga(L)thūngugiṟārgaLthūnguṟānga(L)thūnguvārgaLthūnguvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)தூங்கினதூங்குச்சுங்க(ள்)தூங்குகின்றனதூங்குதுங்க(ள்)தூங்கும்தூங்கு~(ம்)
avaiadunga(L)thūnginathūngucchunga(L)thūngugindranathūngudhunga(L)thūngumthūngu~(m)
× Have Questions?