Example- படி, கொடு, குளி, பார் (paDi, koDu, kuLi, paar)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)வகுத்தேன்வகுத்த~(ன்)வகுக்கிறேன்வகுக்கிற~(ன்)வகுப்பேன்வகுப்ப~(ன்)வகுத்துவகுத்து
nānnā(n)vagutthēnvaguttha~(n)vagukkiṟēnvagukkiṟa~(n)vaguppēnvaguppa~(n)vagutthuvagutthu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)வகுத்தோம்வகுத்தோ~(ம்)வகுக்கிறோம்வகுக்கிறோ~(ம்)வகுப்போம்வகுப்போ~(ம்)
nāngaLnānga(L)vagutthōmvagutthō~(m)vagukkiṟōmvagukkiṟō~(m)vaguppōmvaguppō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமவகுத்தோம்வகுத்தோ~(ம்)வகுக்கிறோம்வகுக்கிறோ~(ம்)வகுப்போம்வகுப்போ~(ம்)
nāmnāmavagutthōmvagutthō~(m)vagukkiṟōmvagukkiṟō~(m)vaguppōmvaguppō~(m)
Youநீநீவகுத்தாய்வகுத்தவகுக்கிறாய்வகுக்கிறவகுப்பாய்வகுப்ப
vagutthāyvagutthavagukkiṟāyvagukkiṟavaguppāyvaguppa
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)வகுத்தீர்கள்வகுத்தீங்கவகுக்கிறீர்கள்வகுக்கிறீங்க(ள்)வகுப்பீர்கள்வகுப்பீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)vagutthīrgaLvagutthīngavagukkiṟīrgaLvagukkiṟīnga(L)vaguppīrgaLvaguppīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)வகுத்தான்வகுத்தா~(ன்)வகுக்கிறான்வகுக்கிறா~(ன்)வகுப்பான்வகுப்பா~(ன்)
avanava(n)vagutthānvagutthā~(n)vagukkiṟānvagukkiṟā~(n)vaguppānvaguppā~(n)
He (Polite)அவர்அவருவகுத்தார்வகுத்தாருவகுக்கிறார்வகுக்கிறாருவகுப்பார்வகுப்பாரு
avaravaruvagutthārvagutthāruvagukkiṟārvagukkiṟāruvaguppārvaguppāru
Sheஅவள்அவ(ள்)வகுத்தாள்வகுத்தா(ள்)வகுக்கிறாள்வகுக்கிறா(ள்)வகுப்பாள்வகுப்பா(ள்)
avaLava(L)vagutthāLvagutthā(L)vagukkiṟāLvagukkiṟā(L)vaguppāLvaguppā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)வகுத்தார்வகுத்தாருவகுக்கிறார்வகுக்கிறாருவகுப்பார்வகுப்பாரு
avaravanga(L)vagutthārvagutthāruvagukkiṟārvagukkiṟāruvaguppārvaguppāru
Itஅதுஅதுவகுத்ததுவகுத்துச்சுவகுக்கிறதுவகுக்கிதுவகுக்கும்வகுக்கு~(ம்)
aduaduvagutthadhuvagutthucchuvagukkiṟadhuvagukkidhuvagukkumvagukku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)வகுத்தார்கள்வகுத்தாங்க(ள்)வகுக்கிறார்கள்வகுக்கிறாங்க(ள்)வகுப்பார்கள்வகுப்பாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)vagutthārgaLvagutthānga(L)vagukkiṟārgaLvagukkiṟānga(L)vaguppārgaLvaguppānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)வகுத்தனவகுத்துதுங்க(ள்)வகுக்கின்றனவகுக்கிதுங்க(ள்)வகுக்கும்வகுக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)vagutthanavagutthudhunga(L)vagukkindṟanavagukkidhunga(L)vagukkumvagukku~(m)
× Have Questions?