Verb Iru இரு – Be (Type 7)

Example- நட, பற, இரு, மற (naDa, para, iru, kala, maRa)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)இருந்தேன்இருந்த~(ன்)இருக்கிறேன்இருக்குற~(ன்)இருப்பேன்இருப்ப~(ன்)இருந்துஇருந்து
nānnā(n)irundhēnirundha~(n)irukkiṟēnirukkuṟa~(n)iruppēniruppa~(n)irundhuirundhu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)இருந்தோம்இருந்தோ~(ம்)இருக்கிறோம்இருக்குறோ~(ம்)இருப்போம்இருப்போ~(ம்)
nāngaLnānga(L)irundhōmirundhō~(m)irukkiṟōmirukkuṟō~(m)iruppōmiruppō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமஇருந்தோம்இருந்தோ~(ம்)இருக்கிறோம்இருக்குறோ~(ம்)இருப்போம்இருப்போ~(ம்)
nāmnāmairundhōmirundhō~(m)irukkiṟōmirukkuṟō~(m)iruppōmiruppō~(m)
Youநீநீஇருந்தாய்இருந்தஇருக்கிறாய்இருக்குறஇருப்பாய்இருப்ப
irundhāyirundhairukkiṟāyirukkuṟairuppāyiruppa
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)இருந்தீர்கள்இருந்தீங்க~(ள்)இருக்கிறீர்கள்இருக்குறீங்க(ள்)இருப்பீர்கள்இருப்பீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)irundhīrgaLirundhīnga~(L)irukkiṟīrgaLirukkuṟīnga(L)iruppīrgaLiruppīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)இருந்தான்இருந்தா~(ன்)இருக்கிறான்இருக்குறா~(ன்)இருப்பான்இருப்பா~(ன்)
avanava(n)irundhānirundhā~(n)irukkiṟānirukkuṟā~(n)iruppāniruppā~(n)
He (Polite)அவர்அவருஇருந்தார்இருந்தாருஇருக்கிறார்இருக்குறாருஇருப்பார்இருப்பாரு
avaravaruirundhārirundhāruirukkiṟārirukkuṟāruiruppāriruppāru
Sheஅவள்அவ(ள்)இருந்தாள்இருந்தா(ள்)இருக்கிறாள்இருக்குறா(ள்)இருப்பாள்இருப்பா(ள்)
avaLava(L)irundhāLirundhā(L)irukkiṟāLirukkuṟā(L)iruppāLiruppā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)இருந்தார்இருந்தாருஇருக்கிறார்இருக்குறாருஇருப்பார்இருப்பாரு
avaravanga(L)irundhārirundhāruirukkiṟārirukkuṟāruiruppāriruppāru
Itஅதுஅதுஇருந்ததுஇருந்துச்சுஇருக்கிறதுஇருக்குதுஇருக்கும்இருக்கு~(ம்)
aduaduirundhadhuirundhucchuirukkiṟadhuirukkudhuirukkumirukku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)இருந்தனர்இருந்தாங்க(ள்)இருக்கிறார்கள்இருக்குறாங்க(ள்)இருப்பார்கள்இருப்பாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)irundhanarirundhānga(L)irukkiṟārgaLirukkuṟānga(L)iruppārgaLiruppānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)இருந்தனஇருந்துச்சுங்க(ள்)இருக்கின்றனஇருக்குதுங்க(ள்)இருக்கும்இருக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)irundhanairundhucchunga(L)irukkindṟanairukkudhunga(L)irukkumirukku~(m)

Verb Padi படி – Read/Study (Type 6)

Example- படி, கொடு, குளி, பார் (paDi, koDu, kuLi, paar)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)படித்தேன்படிச்ச~(ன்)படிக்கிறேன்படிக்கிற~(ன்)படிப்பேன்படிப்ப~(ன்)படித்துபடிச்சு/சி
nānnā(n)paditthēnpadiccha~(n)padikkiṟēnpadikkiṟa~(n)padippēnpadippa~(n)paditthupadicchu/chi
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)படித்தோம்படிச்சோ~(ம்)படிக்கிறோம்படிக்கிறோ~(ம்)படிப்போம்படிப்போ~(ம்)
nāngaLnānga(L)paditthōmpadicchō~(m)padikkiṟōmpadikkiṟō~(m)padippōmpadippō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமபடித்தோம்படிச்சோ~(ம்)படிக்கிறோம்படிக்கிறோ~(ம்)படிப்போம்படிப்போ~(ம்)
nāmnāmapaditthōmpadicchō~(m)padikkiṟōmpadikkiṟō~(m)padippōmpadippō~(m)
Youநீநீபடித்தாய்படிச்சபடிக்கிறாய்படிக்கிறபடிப்பாய்படிப்ப
paditthāypadicchapadikkiṟāypadikkiṟapadippāypadippa
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)படித்தீர்கள்படிச்சீங்கபடிக்கிறீர்கள்படிக்கிறீங்க(ள்)படிப்பீர்கள்படிப்பீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)paditthīrgaLpadicchīngapadikkiṟīrgaLpadikkiṟīnga(L)padippīrgaLpadippīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)படித்தான்படிச்சா~(ன்)படிக்கிறான்படிக்கிறா~(ன்)படிப்பான்படிப்பா~(ன்)
avanava(n)paditthānpadicchā~(n)padikkiṟānpadikkiṟā~(n)padippānpadippā~(n)
He (Polite)அவர்அவருபடித்தார்படிச்சாருபடிக்கிறார்படிக்கிறாருபடிப்பார்படிப்பாரு
avaravarupaditthārpadicchārupadikkiṟārpadikkiṟārupadippārpadippāru
Sheஅவள்அவ(ள்)படித்தாள்படிச்சா(ள்)படிக்கிறாள்படிக்கிறா(ள்)படிப்பாள்படிப்பா(ள்)
avaLava(L)paditthāLpadicchā(L)padikkiṟāLpadikkiṟā(L)padippāLpadippā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)படித்தார்படிச்சாருபடிக்கிறார்படிக்கிறாருபடிப்பார்படிப்பாரு
avaravanga(L)paditthārpadicchārupadikkiṟārpadikkiṟārupadippārpadippāru
Itஅதுஅதுபடித்ததுபடிச்சுச்சுபடிக்கிறதுபடிக்கிதுபடிக்கும்படிக்கு~(ம்)
aduadupaditthadhupadicchucchupadikkiṟadhupadikkidhupadikkumpadikku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)படித்தார்கள்படிச்சாங்க(ள்)படிக்கிறார்கள்படிக்கிறாங்க(ள்)படிப்பார்கள்படிப்பாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)paditthārgaLpadicchānga(L)padikkiṟārgaLpadikkiṟānga(L)padippārgaLpadippānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)படித்தனபடிச்சுதுங்க(ள்)படிக்கின்றனபடிக்கிதுங்க(ள்)படிக்கும்படிக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)paditthanapadicchudhunga(L)padikkindṟanapadikkidhunga(L)padikkumpadikku~(m)

Verb ViDu விடு – Leave (Type 4)

Example- சாப்பிடு, விடு, பெறு (saappiDu, viDu, peru)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)விட்டேன்விட்ட~(ன்)விடுகிறேன்விடுற~(ன்)விடுவேன்விடுவ~(ன்)விட்டுவிட்டு
nānnā(n)vittēnvitta~(n)vidugiṟēnviduṟa~(n)viduvēnviduva~(n)vittuvittu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)விட்டோம்விட்டோ~(ம்)விடுகிறோம்விடுறோ~(ம்)விடுவோம்விடுவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)vittōmvittō~(m)vidugiṟōmviduṟō~(m)viduvōmviduvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமவிட்டோம்விட்டோ~(ம்)விடுகிறோம்விடுறோ~(ம்)விடுவோம்விடுவோ~(ம்)
nāmnāmavittōmvittō~(m)vidugiṟōmviduṟō~(m)viduvōmviduvō~(m)
Youநீநீவிட்டாய்விட்டவிடுகிறாய்விடுறவிடுவாய்விடுவ
vittāyvittavidugiṟāyviduṟaviduvāyviduva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)விட்டீர்கள்விட்டீங்க(ள்)விடுகிறீர்கள்விடுறீங்க~(ள்)விடுவீர்கள்விடுவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)vittīrgaLvittīnga(L)vidugiṟīrgaLviduṟīnga~(L)viduvīrgaLviduvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)விட்டான்விட்டா~(ன்)விடுகிறான்விடுறா~(ன்)விடுவான்விடுவா~(ன்)
avanava(n)vittānvittā~(n)vidugiṟānviduṟā~(n)viduvānviduvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருவிட்டார்விட்டாருவிடுகிறார்விடுறாருவிடுவார்விடுவாரு
avaravaruvittārvittāruvidugiṟārviduṟāruviduvārviduvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)விட்டாள்விட்டா(ள்)விடுகிறாள்விடுறா(ள்)விடுவாள்விடுவா(ள்)
avaLava(L)vittāLvittā(L)vidugiṟāLviduṟā(L)viduvāLviduvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)விட்டார்விட்டாருவிடுகிறார்விடுறாருவிடுவார்விடுவாரு
avaravanga(L)vittārvittāruvidugiṟārviduṟāruviduvārviduvāru
Itஅதுஅதுவிட்டதுவிட்டுது/ச்சுவிடுகிறதுவிடுதுவிடும்விடு~(ம்)
aduaduvittadhuvittudhu/chuvidugiṟadhuvidudhuvidumvidu~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)விட்டார்கள்விட்டாங்க(ள்)விடுகிறார்கள்விடுறாங்க(ள்)விடுவார்கள்விடுவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)vittārgaLvittānga(L)vidugiṟārgaLviduṟānga(L)viduvārgaLviduvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)விட்டனவிட்டுச்சுங்க(ள்)விடுகின்றனவிடுதுங்க(ள்)விடும்விடு~(ம்)
avaiadunga(L)vittanavittucchunga(L)vidugindṟanavidudhunga(L)vidumvidu~(m)

Verb Nil நில் – Stand (Type 5)

Example- காண், கேள், நில் (kaaN, kaeL, nil)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)நின்றேன்நின்ன~(ன்)நிற்கிறேன்நிக்கிற~(ன்)நிற்பேன்நிப்ப~(ன்)நின்றுநின்னு
nānnā(n)ninṟēnninna~(n)niṟkiṟēnnikkiṟa~(n)niṟppēnnippa~(n)nindṟuninnu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)நின்றோம்நின்னோ~(ம்)நிற்கிறோம்நிக்கிறோ~(ம்)நிற்போம்நிப்போ~(ம்)
nāngaLnānga(L)ninṟōmninnō~(m)niṟkiṟōmnikkiṟō~(m)niṟppōmnippō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமநின்றோம்நின்னோ~(ம்)நிற்கிறோம்நிக்கிறோ~(ம்)நிற்போம்நிப்போ~(ம்)
nāmnāmaninṟōmninnō~(m)niṟkiṟōmnikkiṟō~(m)niṟppōmnippō~(m)
Youநீநீநின்றாய்நின்னநிற்கிறாய்நிக்கிறநிற்பாய்நிப்ப
ninṟāyninnaniṟkiṟāynikkiṟaniṟppāynippa
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)நின்றீர்கள்நின்னீங்க(ள்)நிற்கிறீர்கள்நிக்கிறீங்க~(ள்)நிற்பீர்கள்நிப்பீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)ninṟīrgaLninnīnga(L)niṟkiṟīrgaLnikkiṟīnga(L)niṟppīrgaLnippīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)நின்றான்நின்னா~(ன்)நிற்கிறான்நிக்கிறா~(ன்)நிற்பான்நிப்பா~(ன்)
avanava(n)ninṟānninnā~(n)niṟkiṟānnikkiṟā~(n)niṟppānnippā~(n)
He (Polite)அவர்அவருநின்றார்நின்னாருநிற்கிறார்நிக்கிறாருநிற்பார்நிப்பாரு
avaravaruninṟārninnāruniṟkiṟārnikkiṟāruniṟppārnippāru
Sheஅவள்அவ(ள்)நின்றாள்நின்னா(ள்)நிற்கிறாள்நிக்கிறா(ள்)நிற்பாள்நிப்பா(ள்)
avaLava(L)ninṟāLninnā(L)niṟkiṟāLnikkiṟā(L)niṟppāLnippā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)நின்றார்நின்னாருநிற்கிறார்நிக்கிறாருநிற்பார்நிப்பாரு
avaravanga(L)ninṟārninnāruniṟkiṟārnikkiṟāruniṟppārnippāru
Itஅதுஅதுநின்றதுநின்னுதுநிற்கிறதுநிக்கிதுநிற்கும்நிக்கு~(ம்)
aduaduninṟadhuninnudhuniṟkiṟadhunikkidhuniṟkkumnikku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)நின்றார்கள்நின்னாங்க(ள்)நிற்கிறார்கள்நிக்கிறாங்க(ள்)நிற்பார்கள்நிப்பாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)ninṟārgaLninnānga(L)niṟkiṟārgaLnikkiṟānga(L)niṟppārgaLnippānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)நின்றனநின்னுச்சுங்க(ள்)நிற்கின்றனநிக்கிதுங்க(ள்)நிற்கும்நிக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)ninṟananinnucchunga(L)niṟkindṟananikkidhunga(L)niṟkkumnikku~(m)

Verb KatRukkoL கற்றுக்கொள் – Learn (Type)

Example- போ, சொல், கொல் (pO, sol, kol)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)கற்றுக்கொண்டேன்கத்துக்கிட்ட~(ன்)கற்றுக்கொள்கிறேன்கத்துக்குற~(ன்)கற்றுக்கொள்வேன்கத்துக்குவ~(ன்)கற்றுக்கொண்டுகத்துக்கிட்டு
nānnā(n)katṟukkoNdēnkatthukkita~(n)katṟukkoLgiṟēnkatthukkuṟa~(n)katṟukkoLvēnkatthukkuva~(n)katṟukkoNdukatthukkittu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)கற்றுக்கொண்டோம்கத்துக்கிட்டோ~(ம்)கற்றுக்கொள்கிறோம்கத்துக்குறோ~(ம்)கற்றுக்கொள்வோம்கத்துக்குவோ~(ம்)
nāngaLnānga(L)katṟukkoNdōmkatthukkitō~(m)katṟukkoLgiṟōmkatthukkuṟō~(m)katṟukkoLvōmkatthukkuvō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமகற்றுக்கொண்டோம்கத்துக்கிட்டோ~(ம்)கற்றுக்கொள்கிறோம்கத்துக்குறோ~(ம்)கற்றுக்கொள்வோம்கத்துக்குவோ~(ம்)
nāmnāmakatṟukkoNdōmkatthukkitō~(m)katṟukkoLgiṟōmkatthukkuṟō~(m)katṟukkoLvōmkatthukkuvō~(m)
Youநீநீகற்றுக்கொண்டாய்கத்துக்கிட்டகற்றுக்கொள்கிறாய்கத்துக்குறகற்றுக்கொள்வாய்கத்துக்குவ
katṟukkoNdāykatthukkitakatṟukkoLgiṟāykatthukkuṟakatṟukkoLvāykatthukkuva
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)கற்றுக்கொண்டீர்கள்கத்துக்கிட்டீங்க(ள்)கற்றுக்கொள்கிறீர்கள்கத்துக்குறீங்க~(ள்)கற்றுக்கொள்வீர்கள்கத்துக்குவீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)katṟukkoNdīrgaLkatthukkitīnga(L)katṟukkoLgiṟīrgaLkatthukkuṟīnga~(L)katṟukkoLvīrgaLkatthukkuvīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)கற்றுக்கொண்டான்கத்துக்கிட்டா~(ன்)கற்றுக்கொள்கிறான்கத்துக்குறா~(ன்)கற்றுக்கொள்வான்கத்துக்குவா~(ன்)
avanava(n)katṟukkoNdānkatthukkitā~(n)katṟukkoLgiṟānkatthukkuṟā~(n)katṟukkoLvānkatthukkuvā~(n)
He (Polite)அவர்அவருகற்றுக்கொண்டார்கத்துக்கிட்டாருகற்றுக்கொள்கிறார்கத்துக்குறாருகற்றுக்கொள்வார்கத்துக்குவாரு
avaravarukatṟukkoNdārkatthukkitārukatṟukkoLgiṟārkatthukkuṟārukatṟukkoLvārkatthukkuvāru
Sheஅவள்அவ(ள்)கற்றுக்கொண்டாள்கத்துக்கிட்டா(ள்)கற்றுக்கொள்கிறாள்கத்துக்குறா(ள்)கற்றுக்கொள்வாள்கத்துக்குவா(ள்)
avaLava(L)katṟukkoNdāLkatthukkitā(L)katṟukkoLgiṟāLkatthukkuṟā(L)katṟukkoLvāLkatthukkuvā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)கற்றுக்கொண்டார்கத்துக்கிட்டாருகற்றுக்கொள்கிறார்கத்துக்குறாருகற்றுக்கொள்வார்கத்துக்குவாரு
avaravanga(L)katṟukkoNdārkatthukkitārukatṟukkoLgiṟārkatthukkuṟārukatṟukkoLvārkatthukkuvāru
Itஅதுஅதுகற்றுக்கொண்டதுகத்துக்கிச்சுகற்றுக்கொள்கிறதுகத்துக்குதுகற்றுக்கொள்ளும்கத்துக்கு~(ம்)
aduadukatṟukkoNdadhukatthukkicchukatṟukkoLgiṟadhukatthukkudhukatṟukkoLLumkatthukku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)கற்றுக்கொண்டார்கள்கத்துக்கிட்டாங்க(ள்)கற்றுக்கொள்கிறார்கள்கத்துக்குறாங்க(ள்)கற்றுக்கொள்வார்கள்கத்துக்குவாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)katṟukkoNdārgaLkatthukkitānga(L)katṟukkoLgiṟārgaLkatthukkuṟānga(L)katṟukkoLvārgaLkatthukkuvānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)கற்றுக்கொண்டனகத்துக்கிச்சுங்க(ள்)கற்றுக்கொள்கின்றனகத்துக்குதுங்க(ள்)கற்றுக்கொள்ளும்கத்துக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)katṟukkoNdanakatthukkicchunga(L)katṟukkoLgindṟanakatthukkudhunga(L)katṟukkoLLumkatthukku~(m)

Verb PaRa பற – Fly (Type 7)

Example- நட, பற, இரு, மற (naDa, para, iru, kala, maRa)

SubjectSubjectPast TensePresent TenseFuture TenseVerbal Participle
High TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial TamilHigh TamilColloquial Tamil
Iநான்நா(ன்)பறந்தேன்பறந்த~(ன்)பறக்கிறேன்பறக்குற~(ன்)பறப்பேன்பறப்ப~(ன்)பறந்துபறந்து
nānnā(n)paṟandhēnpaṟandha~(n)paṟakkiṟēnpaṟakkuṟa~(n)paṟappēnpaṟappa~(n)parandhuparandhu
We (Inclusive)நாங்கள்நாங்க(ள்)பறந்தோம்பறந்தோ~(ம்)பறக்கிறோம்பறக்குறோ~(ம்)பறப்போம்பறப்போ~(ம்)
nāngaLnānga(L)paṟandhōmpaṟandhō~(m)paṟakkiṟōmpaṟakkuṟō~(m)paṟappōmpaṟappō~(m)
We (Exclusive)நாம்நாமபறந்தோம்பறந்தோ~(ம்)பறக்கிறோம்பறக்குறோ~(ம்)பறப்போம்பறப்போ~(ம்)
nāmnāmapaṟandhōmpaṟandhō~(m)paṟakkiṟōmpaṟakkuṟō~(m)paṟappōmpaṟappō~(m)
Youநீநீபறந்தாய்பறந்தபறக்கிறாய்பறக்குறபறப்பாய்பறப்ப
paṟandhāypaṟandhapaṟakkiṟāypaṟakkuṟapaṟappāypaṟappa
You (Polite) / You(Plural)நீங்கள்நீங்க(ள்)பறந்தீர்கள்பறந்தீங்க~(ள்)பறக்கிறீர்கள்பறக்குறீங்க(ள்)பறப்பீர்கள்பறப்பீங்க(ள்)
nīngaLnīnga(L)paṟandhīrgaLpaṟandhīnga~(L)paṟakkiṟīrgaLpaṟakkuṟīnga(L)paṟappīrgaLpaṟappīnga(L)
Heஅவன்அவ(ன்)பறந்தான்பறந்தா~(ன்)பறக்கிறான்பறக்குறா~(ன்)பறப்பான்பறப்பா~(ன்)
avanava(n)paṟandhānpaṟandhā~(n)paṟakkiṟānpaṟakkuṟā~(n)paṟappānpaṟappā~(n)
He (Polite)அவர்அவருபறந்தார்பறந்தாருபறக்கிறார்பறக்குறாருபறப்பார்பறப்பாரு
avaravarupaṟandhārpaṟandhārupaṟakkiṟārpaṟakkuṟārupaṟappārpaṟappāru
Sheஅவள்அவ(ள்)பறந்தாள்பறந்தா(ள்)பறக்கிறாள்பறக்குறா(ள்)பறப்பாள்பறப்பா(ள்)
avaLava(L)paṟandhāLpaṟandhā(L)paṟakkiṟāLpaṟakkuṟā(L)paṟappāLpaṟappā(L)
She (Polite)அவர்அவங்க(ள்)பறந்தார்பறந்தாருபறக்கிறார்பறக்குறாருபறப்பார்பறப்பாரு
avaravanga(L)paṟandhārpaṟandhārupaṟakkiṟārpaṟakkuṟārupaṟappārpaṟappāru
Itஅதுஅதுபறந்ததுபறந்துச்சுபறக்கிறதுபறக்குதுபறக்கும்பறக்கு~(ம்)
aduadupaṟandhadhupaṟandhucchupaṟakkiṟadhupaṟakkudhupaṟakkumpaṟakku~(m)
They (Human)அவர்கள்அவங்க(ள்)பறந்தனர்பறந்தாங்க(ள்)பறக்கிறார்கள்பறக்குறாங்க(ள்)பறப்பார்கள்பறப்பாங்க(ள்)
avargaLavanga(L)paṟandhanarpaṟandhānga(L)paṟakkiṟārgaLpaṟakkuṟānga(L)paṟappārgaLpaṟappānga(L)
They (Non-Human)அவைஅதுங்க(ள்)பறந்தனபறந்துச்சுங்க(ள்)பறக்கின்றனபறக்குதுங்க(ள்)பறக்கும்பறக்கு~(ம்)
avaiadunga(L)paṟandhanapaṟandhucchunga(L)paṟakkindṟanapaṟakkudhunga(L)paṟakkumpaṟakku~(m)
× Have Questions?