We are proud to present the biggest collection of Tamil proverbs.(ஆ-வரிசை)
Here is the link for popular Proverbs : Popular Tamil Proverbs
 

565 ஆகடியக்காரன் போகடியாய்ப் போவான்
566 ஆகாத நாளையில் பிள்ளை பிறந்தால், அண்டை வீட்டுக்காரனை என்ன செய்யம்?
567 ஆகாத பஞ்சாங்கத்துக்கு அறுபது நாழிகையும் தியாச்சியம்.
568 ஆகாதவன் குடியை அடுத்துக் கெடுக்கவேண்டும்.
569 ஆகாதவற்றை ஏற்றால் ஆராய்ந்து ஏற்றுக்கொள்.
570 ஆகாத்தியக்காரனுக்குப் பிரமகத்திக்காரன் சாட்சியா?
571 ஆகாயத்துக்கு மையம் காட்டுகிறது போல.
572 ஆகாயத்தைப் பருந்து எடுத்துக்கொண்டு போகுமா?
573 ஆகாயத்தில் பறக்க உபதேசிப்பேன், என்னைத் தூக்;கி ஆற்றுக்கு அப்பால் விடு என்கிறாள் குரு.
574 ஆகாய வல்லிடி அதிர இடிக்கும்.
575 ஆகாயமட்டும் அளக்கும் இருப்புத்துணைச் செல்லரிக்குமா?
576 ஆகாயம் பார்க்கப்போயும் இடுமுடுக்கா?
577 ஆகாயத்தை வடுப்படக் கடிக்கலாமா?
578 ஆகாயம் பெற்றது, பூமி தாங்கினது.
579 ஆகிறகாலத்தில அவிழ்தம் பலிக்கும்.
580 ஆகுங்காலத்தில் அடியாளும் பெண் பெறுவாள்.
581 ஆகுங்காய் பிஞ்சிலே தெரியும்.
582 ஆகுங்காலம் ஆகும், போகுங்காலம் போகும்.
583 ஆக்;கப் பொறுத்தவன் ஆறப் பொறானா?
584 ஆக்கிற் குழைப்பேன், அரிசியாய் இறக்குவேன்.
585 ஆக்கினையும் செங்கோலும் அற்றது அரை நாழிகையில்.
586 ஆக்குகிறவள் சலித்தால் அடுப்புப் பாழ்
587 ஆங்காரிகளுக்கு அதிகாரி.
588 ஆங்காலம் எல்லாம் அவசாரி ஆடிச் சாங்காலம் சங்கரா சங்கரா என்கிறாள்.
589 ஆசரித்த தெய்வம் எல்லாம் அடியோடே மாண்டது.
590 ஆசாரம் இல்லா அசடருடன் கூடிப் பாசாங்கு பேசிப் பதி இழந்துபோனேன்.
591 ஆசீர்வாதமும் சாபமும் அறவோர்க்கு இல்லை.
592 ஆசை அவள் மேலே ஆதரவு பாய் மேலே.
593 ஆசை அறுபது நாள், மோகம் முப்பது நாள், தொண்ணூறு நாளும்; போனால் துடைப்பக்கட்டை.
594 ஆசை அண்டாதாகில், அழுகையும் அண்டாது.
595 ஆசை உண்டானால் பூசை உண்டு.
596 ஆசை உள்ளளவும் அலைச்சலும் உண்டு.
597 ஆசை கொண்;ட பேருக்கு ரோசம் இல்லை.
598 ஆசைக்கு அளவில்லை.
599 ஆசை சொல்லி மோசம் செய்கிறதா?
600 ஆசை நோவுக்கு அவிழ்தம் ஏது?
601 ஆசை பெருக அலைச்;சலும் பெருகும்.
602 ஆசை பெரிதோ, மலை பெரிதோ?
603 ஆசைப்பட்டது ஊசிப்போயிற்று.
604 ஆசையெல்லம் தீர அடித்தாள் முறத்தாலே.
605 ஆசை வெட்கம் அறியாது.
606 ஆசை வைத்தால் நாசம்.
607 ஆச்சி ஆச்சி மெத்தப் படித்துப் பேசாதே.
608 ஆடப் பாடத் தெரியாது இரண்டு பங்கு உண்டு.
609 ஆடமாட்டாத தேவடியாள் கூடம் போதாது என்றாள்.
610 ஆடவிட்டு நாடகம் பார்க்கிறதா?
611 ஆடாஜாதி கூடாஜாதியா?
612 ஆடாது எல்லம் ஆடி அவரைக்காயும் அறுத்தாச்சுது.
613 ஆடி அறவெட்டை அகவிலை நெல்விலை.
614 ஆடி அமர்ந்தது கூத்து ஒரு நாழிகையில்.
615 ஆடி ஒய்ந்த பம்பரம்.
616 ஆடிக்கரு அழிந்தால் மழை குறைந்துபோம்.
617 ஆடிக்கறக்கிற மாட்டை ஆடிக் கறக்கவேண்டும், பாடிக் கறக்கிற மாட்டைப் பாடிக் கறக்கவேண்டும்.
618 ஆடிக்காற்றில் உதிரும் சருகுபோல.
619 ஆடிக்காற்றில் எச்சிற் கல்லைக்கு வழியா?
620 ஆடிக்காற்றிலே இலவம்;பஞ்சு பறந்ததுபோல.
621 ஆடிக்கு அழைக்கால மாமியாரைத் தேடி மயிரைப் பிடித்துச் செருப்பால் அடி.
622 ஆடி மாசத்தில் குத்தின குத்து ஆவணி மாசத்தில் உளவு எடுத்ததாம்.
623 ஆடிய காலும் பாடிய மிடறும்.
624 ஆடி விதை தேடிப்போடு.
625 ஆடு இருக்க இடையனை விழுங்குமா?
626 ஆடு எடுத்த கள்ளனைப்போலே விழிக்கிறான்.
627 ஆடு கடிக்கிறதென்று இடையன் உறியேறிப் பதுங்குகிறான்.
628 ஆடு காற்பணம் வால் முக்காற்பணம்.
629 ஆடு கிடந்த இடத்திலே மயிர்தானும் கிடையாமற் போயிற்று.
630 ஆடு கிடந்த இடமும் அகம்படியான் இருந்த இடமும் உருப்படாது.
631 ஆடகிடந்த இடத்தில் பழுப்புத்தானும் கிடையாது.
632 ஆடு கொழுக்கிறது எல்லாம் இடையனுக்கு லாபம்.
633 ஆடு கொண்டவன் ஆடித்திரிவான், கோழி கொண்டவன் கூவித் திரிவான்.
634 ஆடு கொடாத இடையன் ஆவைக் கொடுப்பானா?
635 ஆடு கோனான்றித் தானாய் போகுமா?
636 ஆடுங்காலம் தலைகீழாய் விழுந்தாலும் கூடும்புசிப்புத்தான் கூடும்.
637 ஆடுங்காலத்துத் தலைகீழாக விழுந்தால் ஒடும் க்பபரையம் உடையவன் ஆவான்.
638 ஆடுதவுமா குருக்களே என்றால், கொம்பும் குளம்பும் தவிரச் சமூலமும் ஆகம் என்கிறார்.
639 ஆடு தழை தின்பது போலே.
640 ஆடு நனைகிறதென்று கோனாய் அழுகிறதாம்.
641 ஆடு நினைத்த இடத்தில் பட்டி போடுகிறதா?
642 ஆடு பிழைத்தால் மயிர்தானும் கொடான்.
643 ஆடு வீட்டிலே ஆட்டுக்குட்டி காட்டிலே.
644 ஆடை இல்லாதவன் அரை மனிதன்.
645 ஆடையைத் தின்றால் வெண்ணெய் உண்டா?
646 ஆட்காட்டி சொந்தகாரனையும் திருடனையும் காட்டிக்கொடுக்கும்.
647 ஆட்;காட்டி தெரியாமல் திருடப்போகிறவன் கெட்டிக்காரனே அவன் அறியாமல் அவன் காலடி பிடித்துப் போகிறவன் கெட்டிக்காரனே?
648 ஆட்டாளுக்கு ஒரு மோட்டான்.
649 ஆட்டில் ஆயிரம், மாட்டில் ஆயிரம், வீட்டிலே கரண்டி பால் இல்லை.
650 ஆட்டுக்கு வால் அளவறுத்து வைத்திருக்கிறது.
651 ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் இரண்டு கொம்பு, ஐயம்பிடாரிக்கு மூன்று கொம்பு.
652 ஆட்டுக்குத் தோற்குமா கிழப்புலி?
653 ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கு முறையா, காட்டுக்கும் பாட்டுக்கும் வரையா?
654 ஆட்டுக்கிடையிலே கோனாய் புகுந்ததுபோல.
655 ஆட்டுக்குத் தீர்ந்தபடி குட்டிக்கும் ஆகிறது.
656 ஆடடுத்தலைக்கு வண்ணான் பறக்கிறது போல.
657 ஆட்டு வெண்ணெய் ஆட்டு மூளைக்கும் காணாது.
658 ஆட்டுவித்துப் பம்பை கொட்டுகிறான்.
659 ஆட்டுக் குட்டிமேல் ஆயிரம் பொன்னா?
660 ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஆனையைக் காவுகொடு.
661 ஆட்டுக்குட்டியைத் தோளிலே வைத்துக் காடெங்கும் தேடின கதை.
662 ஆட்டைக் காட்டி வேங்கை பிடிக்கப் பார்க்கிறான்.
663 ஆட்டைத் தேடி அயலாள் கையிற் கொடுப்பதைப் பார்க்க, வீட்டை கட்டி நெருப்பு வைப்பது நல்லது.
664 ஆட்டைக்கொருமுறை காணச் சோட்டை இல்லையோ?
665 ஆணமும் கறியும் அடுக்கோடே வேண்டும்.
666 ஆணவத்தால் அழியாதே
667 ஆணிக்கு இணங்கின பொன்னும் மாமிக்கு இணங்கின பெண்ணும் அருமை.
668 ஆணுக்கு அவகேடு செய்தாலும் பெண்ணுக்குப் பிழைகேடு செய்யலாகாது.
669 ஆணை அடித்;து வளர், பெண்ணணைப் போற்றி வளர்.
670 ஆணையும் வேண்டாம் சத்தியமும் வேண்டாம் துணியைப் போட்டுத் தாண்டு.
671 ஆண்ட பொருளை அறியாதார் செய்த தவம் மாண்ட மரத்துக்கு அணைத்த மண்.
672 ஆண்டாருக்குக் கொணடக்கிறையோ சுரைக்குடுக்கைக்குக் கொடுக்கிறையோ?
673 ஆண்டார் இருக்குமட்டும் ஆட்டும் கூத்தும்.
674 ஆண்டிகள் கூடி மடம் கட்டினாற்போல.
675 ஆண்டி கிடப்பான் மடத்திலே சோளி கிடக்கும் தெருவிலே.
676 ஆண்டிக்கு இடச்சொன்னால் தாதனுக்கு இடச்சொல்லுகிறான்.
677 ஆண்டிக்கு வாய்ப்பேச்சு பார்ப்பானுக்கு அதுவும் இல்லை.
678 ஆண்டிச்சி பெற்ற அஞ்சம் அவம்.
679 ஆண்டி மகன் ஆண்டியானால் நேரம் அறிந்து சங்கு ஊதுவான்.
680 ஆண்டியை அடித்தானாம் குடவையை உடைத்தானாம்.
681 ஆண்டியும் தாதனும் தோண்டியும் கயிறும்.
682 ஆண்டியைக் கண்டால் லிங்கன் என்கிறான், தாதனைக் கண்டால் ரங்கன் என்கிறான்.
683 ஆண்டியம் ஆண்டியும் கட்டிக்கொண்டால் சாம்பலும் சாம்பலும் ஒட்டிக்கொள்ளும்.
684 ஆண்டி வேஷம்போட்டும் அலைச்சல் தீரவில்லை.
685 ஆண்டி குண்;டியைத் தட்டினால் பறப்பது சாம்பல்.
686 ஆண்டு மாறின காரும் அன்று அறுத்த சம்பாவும் ஆளன் கண்ணுக்கு அரிது.
687 ஆண்டு மறுத்தால் தோட்டியும் கும்பிடான்.
688 ஆண்டைமேற் கோபம் கடாவின்மேல் ஆறினான்.
689 ஆண்பிள்ளைகள் ஆயிரம் ஒத்தியிருப்பார்கள், அக்காள் தங்கைச்சி ஒத்திரார்கள்.
690 ஆண்மையற்ற வீரன் ஆயதத்ததின்மேற் குறைசொல்லுவான்.
691 ஆதரவற்ற வார்த்தையும் ஆணிகிடாவாத கைமரமும் பலன் செய்யாது.
692 ஆதாயமில்லாத செட்டி ஆற்றோடே போவானா?
693 ஆதாயமில்லாத செட்டி ஆற்றைக் கட்டி இறைப்பானா?
694 ஆதீனக்காரனுக்குச் சாதனம் வேண்டுமா?
695 ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு.
696 ஆத்திரக்காரன் கோத்திரம் அறிவானா?
697 ஆத்திரப்பட்டவனுக்கு அப்போது இன்பம்.
698 ஆத்தை படுகிற பாட்டுக்குள்ளே மகன் மோருக்கு அழுகிறான்.
699 ஆஸ்தியில்லாதவன் அரைமனிதன்.
700 ஆஸ்தியுள்ளவன் ஆஸ்திக்கு அடிமை.
701 ஆஸ்தியுள்ளவனுக்கு நாசம் இல்லை.
702 ஆந்தை சிறிது கீச்சுப் பெரிது.
703 ஆபத்திற் காத்தவன் ஆண்டவன் ஆவான்.
704 ஆபத்தும் சம்பத்தும் ஆருக்கும் உண்டு.
705 ஆபத்துக்குப் பாவம் இல்லை.
706 ஆபத்துக்கு உதவினவனே பந்து.
707 ஆப்பாத்தாள் கல்யாணம் போய்ப்பார்த்தால் தெரியும்.
708 ஆப்பைப் பிடுங்கின குரங்கு நாசம் அடைந்தது போல.
709 ஆமணக்கு விதைத்தால் ஆச்சா முளைக்குமா?
710 ஆமணக்கு முத்து ஆணிமுத்தாமா?
711 ஆமணக்கும் பருத்தியும் அடர விதைப்பானா?
712 ஆமை கிணற்றிலே அணில் கொம்பிலே.
713 ஆமை பிடிப்பார் மல்லாத்துவார் நாம் அது சொன்னாற் பாவம்.
714 ஆமடையானைக் கொன்ற அறநீவி.
715 ஆமுடையான் செத்தபின்பு அறுதவிக்குப் புத்தி வந்தது.
716 ஆமுடையானுக்கு அழுதவளுக்கு அந்துக்கண்ணன் வந்து வாய்த்தான்.
717 ஆமடையான் அடித்ததற்கு அழவில்லை, ச்ககளத்தி சிரிப்பாளேன்று அழுகிறான்.
718 ஆமடையான் செத்து அவதிப்படுகிறபோது, அண்டைவீட்டுக்காரான் வந்து அக்குளில்; குத்தினானாம்.
719 ஆமடையான் கோப்பில்லாக் கூத்தும், குருவில்லா ஞானமும் போல் இருக்கிறான்.
720 ஆமுடையான் வட்டமாய் ஒடினாலும் வாசலால் வரவேண்டும்.
721 ஆமுடையானுக்குப் பொய் சொன்னாலும் அடுப்புக்குப் பொய் சொல்லலாமா?
722 ஆமடையானை வைத்துக்கொண்டல்லோ அவசாரியாடவேண்டும்?
723 ஆமடையான் செத்தவளுக்கு மருத்துவிச்சி தயவேன்?
724 ஆமுடையான் பலம் இருந்தால் குப்பை ஏறிச் சண்டை செய்யலாம்
725 ஆமை திடரில் ஏறினாற்போல.
726 ஆமையுடனே முயல் முட்டையிடப்போய்க் கண்பிதுங்கிச் செத்ததாம்.
727 ஆய உபாயம் அறிந்தவன் அரிதல்ல வெலவது.
728 ஆயக்காரனுக்குப் பிரமகத்திக்காரன் சாட்சி.
729 ஆயக்காரன் அஞ்சு பணம் கேட்பான் அதாவெட்டுக்காரன் ஐம்பது பணம் கேட்பான்.
730 ஆயத்திலும் நியாயம் வேண்டும்.
731 ஆயத்துக்குக் குதிரை கீயத்துக்குக் குட்டி.
732 ஆயத்துக்குப் பயந்து ஆற்றில் நீந்தினதுபோல.
733 ஆயத்துறையில் அநியாயம் செய்யாதே.
734 ஆயிரக்கலம் நெல்லுக்கு ஓர் அந்துப்பூச்ச போதும்.
735 ஆயிரம் காக்கைக்குள் ஒரு அன்னம் அகப்பட்டதுபோல.
736 ஆயிரம் காக்கைக்கு ஒரு கல்லுப்போல.
737 ஆயிரம் கட்டு அண்டத்தைக் தாங்குமா.
738 ஆயிரம் கட்டு ஆணைப்பலம்.
739 ஆயிரம் சொன்னாலும் அவசாரி சமுசாரியாகான்.
740 ஆயிரத்திலே பிறந்து ஐந்நூற்றிலே கால் நீட்டினதுபோல.
741 ஆயிரத்தில் ஒருவனே அலங்காரபுருஷன்
742 ஆயிரம் நட்சத்திரம் கூடினாலும் ஒரு சந்திரன் ஆகாது.
743 ஆயிரம் மாகாணி அறுபத்திரண்டரை.
744 ஆயிரம் உடையார் அமர்ந்திருப்பார் துணபொறுக்கி தொந்தோம் தொந்தோம்.
745 ஆயிரம் வந்தாலும் ஆயத்தொழில் ஆகாது.
746 ஆயிரம் வருஷம் சென்று செத்தாலும் அநீதச்சா ஆகாது.
747 ஆயிரம் வித்தைக்ள கற்றாலும் உலகத்தில் ஆடம்பரங்கள் வேண்டும்.
748 ஆயிரம் பெயரைக் கொண்றவன் அரைவைத்தியன்.
749 ஆயிரம வந்தாலும் ஆத்திரம் ஆகாது.
750 ஆயிரம் பெயர் கூடினாலும் ஒரு அந்துப் பூச்சியைக் கொல்லக்கூடாது.
751 ஆயிரம் பொன் போட்டு யானை வாங்கி அரைப்பணத்து அங்கு சத்துக்குப் பால்மாறுகிறதா?
752 ஆயிரம் அரைக்காற்பணம்.
753 ஆயிரம் சொல்லுக்கு அரை எழுத்து.
754 ஆயிரம் பசுக்களில் ஒரு பசு உதைத்துக் கொண்டால் நஷ்டமா?
755 ஆயிரம் பனையுள்ள அப்பனுக்கு பிறந்தும் பலலுக குத்த ஒரு ஈர்க்கும் இல்லை.
756 ஆயிரம் பாம்பினுள் ஒரு தேரை அகப்பட்டாற்போல
757 ஆயிரம் பொன் பெற்ற குதிரைக்கு அரைப்பணத்துச் சவுக்கு.
758 ஆயிரம் ந்ற்குணம் ஒரு லோபகுணத்தால் கெடும்.
759 ஆயிரம் பொன்பெற்ற குதிரைக்கும் சவுக்கடி வேண்டும்.
760 ஆயிரம் பொய் சொல்லிக் கோயிலைக் கட்டு.
761 ஆயுதபரீடசை அறிந்தவன் நூற்றில் ஒருவன்.
762 ஆயதம் இல்லாரை அடிக்கிறதா?
763 ஆயொதன முகத்தில் ஆயதம் தேடுகிறதுபோல.
764 ஆய்ச்சலாய்ச்சலாய் மழை பெய்கிறது.
765 ஆய்ந்து பாராதான் காரியம் தான் சாந்துயரம் தரும்.
766 ஆரக்கழுத்தி அரண்மனைக்கு ஆகாது.
767 ஆரடா விட்டது மானியம் நானே விட்டுக்கொண்டேன்.
768 ஆராகிலும் படியளந்து விட்டதா?
769 ஆராருக்கு ஆளாவேன் ஆகாத உடம்பையும் புண்ணையும் கொண்டு.
770 ஆராற் கெட்டேன் நாராற் கெட்டேன்.
771 ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்திற் கண் வேண்டும்.
772 ஆருக்கும் அஞ்சான் ஆர்படைக்கும் தோலான்.
773 ஆருக்கு ஆர் சதம்?
774 ஆருக்குப் பிறந்து மோருக்கு அழுகிறாய்?
775 ஆருக்காகிலும் துரொகம் செய்தால் ஐந்தாறு நாட்பொறுத்துக் கேட்கும், ஆத்துமத்துரொகம் செய்தால் அப்போதே கேட்கும்.
776 ஆருமற்றதே தாரம் ஊரில் ஒருவனே தோழன்.
777 ஆரும் ஆரம் உறவு? தாயும் பிள்ளையும் உறவு.
778 ஆரம் இல்லாத ஊரிலே அசுவமேதயாகம் செய்தானாம்.
779 ஆரை நம்பித் தோழா காருக்கு ஏற்றம் போட்டாய்?
780 ஆரொ செத்தான் எவனோ அழுதான்.
781 ஆர் ஆத்தாள் செத்ததும் பொழுது விடிந்தால் தெரியும்.
782 ஆர் கடன் வைத்தாலும் மாரிகடன் வைக்கக்கூடாது.
783 ஆர் குடியைக் கெடுக்க ஆண்டிவேஷம் போட்டாய்?
784 ஆர் குத்தினாலும் அரிசியானால் சரி.
785 ஆலகால விஷம் போன்றவன் அந்தரமானவன்.
786 ஆலசியம் அமிர்தம் விஷம்
787 ஆலமரம பழுத்ததென்று பறவைக்கு ஆர் சீட்டனுப்பினார்?
788 ஆவின்மேற் புல்லுருவி.
789 ஆலம் வேலும் பல்லுக்கு உறுதி நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி.
790 ஆலைக் கரும்பம் வேலைத் துரும்புமானேன்.
791 ஆலையம் அறியாது ஒதிய வேதம்.
792 ஆலையில்லா ஊரிலே இலுப்பைப்பூச் சர்க்கரை.
793 ஆலை விழுது தாங்குகிறாப்;போலே.
794 ஆல் பழுத்தால் அங்கே அரசு பழுத்தால் இங்கே.
795 ஆல்போல் விழுதுவிட்டு, அறுகுபோல் வேரோடி மூங்கில்போற் சுற்றம் முசியாமல் வாழ்ந்திருக்க.
796 ஆவணிமாதம் அழுகல் தூற்றல்.
797 ஆவத்தை அடரான் பாவத்தை தொடரான்.
798 ஆவல்மாத்திரம் இருந்தால் என்ன, அன்னம் இறங்கினால் அல்லவோ பிழைப்பான்?
799 ஆவாரை இலையும் ஆபத்துக்குதவம்
800 ஆவென்று போனபிறகு அள்ளி இடுகிறது ஆர்?
801 ஆவேறு நிறமானாலும், பால்வேறு நிறமாமோ?
802 ஆழமறியும் ஒங்கில் மேளம் அறியும் அரவம்.
803 ஆழம் அறியாமல் காலை இடாதே.
804 ஆழாக்கு அரிசி மூழாக்குப்பானை முதலியார் வருகிற வீறாப்பைப் பாரும்.
805 ஆழியெல்லாம் வயலானால் என்ன அவனயெல்லாம் அன்னமயமானால் என்ன?
806 ஆளமாட்டாதவனுக்குப் பெண்டேன்?
807 ஆளனில்லாத் துக்கம் அழுதாலுந்தீராது.
808 ஆளன் இல்லாதவன் ஆற்று மணலுக்குச் சரி.
809 ஆளான ஆடகளுக்கு அவிழ் அக்ப்படா காலத்திலே காகா பிசாசு கஞ்சிக்கு அழுகிறது.
810 ஆளுக்கு ஒரு குட்டுக் குட்டினாலும் அவனுக்கு புத்திவராது.
811 ஆளுக்கு ஒரு குட்டுக் குட்ட அடியேன் தலை மிடாப்போல.
812 ஆளுக்குள்ளே ஆளாயிருப்பான்.
813 ஆளை அறிந்துதான் அறுக்கிறான்.
814 ஆளை ஆள் அறிய வேண்டும் மீனைப் புளியங்காய் அறியவேண்டும்.
815 ஆளை ஆள் குத்தும் ஆள்யிடுக்குப் பத்துப் பேரைக் குத்தும்.
816 ஆளைச் சுற்றிப்பாராமல் அளக்கிறதா?
817 ஆளைப் பார் முகத்தைப் பார்.
818 ஆளைப் பார்;த்து வாயால் எய்த்தான்.
819 ஆள் ஆளைக் குத்தும், பகடம் பத்துப் பேரைக் குத்தும்.
820 ஆள் இல்லாமல் ஆயதம் வெட்டுமா?
821 ஆள் இருக்கக் கொலை சாயுமா?
822 ஆள் இல்லாப் படை அம்பலம்.
823 ஆள் இளந்தலை கண்டால் தோணி மிதக்கப் பாயும்.
824 ஆள் ஏற நீர் ஏறும்.
825 ஆள் கொஞ்சமாகிலும் ஆயதம் மிடுக்கு.
826 ஆள் மெத்தக் கூடினால் மீன் மெத்தப் பிடிக்கலாம்.
827 ஆறல்ல நூறல்ல ஆகிறது ஆகட்டும்.
828 ஆறும் பேறு பெண்ணாய்ப் பிறந்தால் ஆறான குடித்தனம் நீராய்விடும்.
829 ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு.
830 ஆறின கஞ்சி பழங்கஞ்சி
831 ஆறின புண்ணிலும் அசடு நிற்கும்.
832 ஆறினால் அச்சிலே வார் ஆறாவிட்டால் மிடாவிலே வார்.
833 ஆறு கடக்குமளவும் அண்ணன் தம்பியெனில், ஆறு கடந்தால் நீயார் நானார்.
834 ஆறு கலியாணம் மூன்று பெண்கள் மாரோடு மார் தள்ளுகிறது.
835 ஆறு காதம் என்கிறபோதே கோவணத்தை அவிழ்ப்பானேன்ஃ
836 ஆறு கெட நாணல் இடு ஊர்கெட நூலை இடு.
837 ஆறு கொண்டது பாதி தூறு கொண்டது பாதி.
838 ஆறு நிறையச் சலம் போனாலும் பாய்கிறது கொஞ்சம் சாய்கிறது கொஞ்சம்.
839 ஆறு நிறையப் போனாலும் நாய்க்கு நக்குத் தண்ணீh.
840 ஆறு நீந்தின எனக்குக் குளம் நீந்துவது அரிதோ?
841 ஆறு நீந்;தினவனுக்கு வாய்க்கால் எவ்வளவு?
842 ஆறு நேராய்ப் போகாது.
843 ஆறு நேரான ஊர் நிலை நில்லாது.
844 ஆறு பார்க்கப் போக ஆய்ச்சிக்குப் பிடித்தது சலுப்பு.
845 ஆறு போவதே போக்கு அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு.
846 ஆறு மாசப் பயணம் அஞ்சி நடந்தால் முடியுமா?
847 ஆறு மாதம் காட்டிலே, ஆறு மாதம் வீடடிலே.
848 ஆறு மாதத்துக்குச் சனியன் பிடித்தாற் போல.
849 ஆறும் கடன் நூறும் கடன் பெருக்கச் சுடெடா பணிகாரத்தை.
850 ஆறு வடிவீpலேயும் கரிப்புத் தெளிவிலேயும் வருத்தம்.
851 ஆறெல்லாம் கண்ணீர் அடி எல்லாம் செங்குரதி.
852 ஆற்றித் தூற்றி அம்பலத்தில் வைக்கப் பார்க்கிறான்.
853 ஆற்றிலே போகிற தண்ணீரை அப்பா குடி, ஐயா குடி
854 ஆற்றிலே ஒரு காலும் சேற்றிலே ஒரு காலுமாய் இருக்கிறான்.
855 ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்துபோட வேண்டும்.
856 ஆற்றிலே கணுக்கால் தண்ணீரிலும் அஞ்சி நடப்பது உண்டு.
857 ஆற்றிலே ஊருகிறது மணலிலே சுவறுகிறது.
858 ஆற்றிலே விட்ட தெர்ப்பைபோல் தவிக்கிறேன்.
859 ஆற்றிற் கரைத்த புளியும் அங்காடிக்கிட்ட பதருமாயிற்று.
860 ஆற்றிற் பெருவெள்ளம் நாய்கென்ன சளப்புத் தண்ணீர்.
861 ஆற்றுக்குப் பார்ப்பான் துணையா, சோற்றுக்குப் பயற்றங்காய் கறியா?
862 ஆற்றுக்கும் பயம் காற்றுக்கம் பயம்.
863 ஆற்றுக்குப் போனதும் இல்லை செருப்பு கழற்றினதும் இல்லை.
864 ஆற்றுப்பெருக்கும் அரசும் அரை நாழி.
865 ஆற்று மணலை அளவிடக்கூடாது.
866 ஆற்றுநீரை நாய் நக்கிக குடிக்குமோ எடுத்துக் குடிக்குமோ?
867 ஆற்றைக் கடந்தல்லோ அக்கரை ஏறவேண்டும்?
868 ஆற்றைக் கடந்தால் ஒடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு.
869 ஆற்றைக் கடத்திவிடு ஆகாசத்திற் பறக்கக் குளிகை தருகிறேன் என்கிறான்.
870 ஆனதல்லாமல் ஆவதறிவாரோ?
871 ஆன தெய்வத்தை ஆறு கொண்டுபோகிறது அனுமந்தராயனுக்குத் தெப்பத்திருவிழாவா?
872 ஆனமட்டும் ஆதாளியடித்துப்போட்டு, ஆந்தைபோல் விழிக்கிறான்.
873 ஆனமுதலை அழித்தவ் மானம் இழப்பது அரிதல்ல.
874 ஆனவன் ஆகாதவன் எல்லாத்திலும் உண்டு.
875 ஆனால் அச்சிலே வார்க்Pறேன் ஆகாவிட்டால் மிடாவிலே வார்க்கிறேன்.
876 ஆனி அடியிடாN கூனி குடிபோகாதே.
877 ஆனி அரை ஆறு, ஆவணி முழு ஆறு.
878 ஆனி ஆனை வாலொத்த கரும்பு.
879 ஆனை அசைந்து தின்னும் வீடு அசையாமல் தின்னும்.
880 ஆனை ஆசாரவாசலைக் காக்கும், பூனை புழத்த மீனைக் காக்கும்.
881 ஆனை ஆயிரம் பெற்றால் அடியம் ஆயிரம் பெறுமா?
882 ஆனை இருந்து அரசாண்ட இடத்திலே பூனை இருந்து புலம்பி அழுகிறது.
883 ஆனை இலக்கமி பூனை பொரிக்கறி.
884 ஆனை உண்ட விளாங்கனி போல.
885 ஆனை ஏறியும் சந்துவழி நுழைவானேன்?
886 ஆனை ஏறத் திட்டிவாயில் நுழைவாரா?
887 ஆனை ஒரு குட்டிபோட்டும் பலன், பன்றி பல குட்டிபோட்டும் பயன் இல்லை.
888 ஆனை கட்டத் தூர் வானமுட்டப் போர்.
889 ஆனை கண்ட பிறவிக்குரடர் அடித்துக்கொள்ளுகிறதுபோல.
890 ஆனை கறுத்திருந்தும் ஆயிரம் பொன் பெறும்.
891 ஆனை காணமாற்போனாற் குண்டுச்சட்டியில் தேடினால் அகப்படுமா?
892 ஆனை குண்டுச் சட்டியினும் குழிசியினும் உண்டோ?
893 ஆனை கேட்ட வாயால், ஆட்டுக் குட்டி கேட்கிறதா?
894 ஆனை கொடுத்தும் அங்குசத்திற்குப் பிணக்கா?
895 ஆனை கொடிற்றில் அடக்குகறிதுபோல எந்தமட்டும் அடக்குகிறது?
896 ஆனைக் கவடும் பூனைத் திருடும்.
897 ஆனைக்கு அறுபது முழம் அறக்குள்ளனுக்கு எழுபது முழம.
898 ஆனைக்கும் பானைக்கும் சரி.
899 ஆனைக்கம் புலிக்கும் நெருப்பைக் கண்டால் பயம்.
900 ஆனைக்கும் அடி சறுக்கும்
901 ஆனைக்குத் தீனியிடும் வீட்டில், ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பஞ்சமா?
902 ஆனைக் கூட்டத்திற் சிங்கம் புகுந்தது போல.
903 ஆனைக்குத் தேனா ஊனா,
904 ஆனைக்குத் துறடும் அன்னத்துக்கு மிளகாயும் வேண்டும்.
905 ஆனைக்கு இல்லை கானலும் மழையும்.
906 ஆனைக்கு ஒரு காலம் பூனைக்கு ஒரு காலம்.
907 ஆனை செத்தாலும் ஆயிரம் பொன்.
908 ஆனை தழுவிய கையாலே ஆடு தழுவுகிறதோ?
909 ஆனை தன் தலையில் தானே மண்னைப் போட்டுக்கொள்ளும்.
910 ஆனை தன்னைக் கட்டச் சங்கிலியைத் தானே கொடுத்ததுபோல.
911 ஆனை துரத்திவந்தாலும் ஆலயத்தில் நுழையலாகாது.
912 ஆனை நிழலைப் பார்;க்த் தவளை கலங்கினாற்போலே.
913 ஆனை படுத்தால் ஆள்மட்டம்.
914 ஆனை படுத்தால் ஆட்டுக்குட்டிக்குத் தாழுமா?
915 ஆனை பார்க்க வெள்ளெழுத்தா?
916 ஆனை போன வீதி
917 ஆனை மிதிக்கப் பிழைப்பார்களா?
918 ஆனை முட்டத் தாள் வானமுட்டப் போர்;
919 ஆனை மேயும் காட்டில் ஆட்டுக்குட்டி மேய இடம் இல்லையா?
920 ஆனை மேலே போகிறவனைச் சுண்ணாம்பு கேட்டாற்போல.
921 ஆனை மேல் இட்ட பாரம் பூனை மேல் இட்டாற்போல
922 ஆனையும் அறுகம்புல்லினால் தடைபடும்.
923 ஆனையும் ஆனையும் முட்டும் போது இடையில் அகப்பட்ட கொசுகுபோல.
924 ஆனைகயை வித்துவானுக்கம் பூனையைக் குறவனுக்கும் கொடு.
925 ஆனையைக் கொன்றவன் பூனையை வெல்லமாட்டானா?
926 ஆனையை ஆயிரம் பொன்னுக்கு வாங்குp இருப்பு அங்குசத்திற்கு ஏமாந்து நிற்பானேன்?
927 ஆனையைக் குத்திச் சுளகாலே மூடுவாள்.
928 ஆனையைக் கட்டிச் சுளகாலே மறைப்பாள்.
929 ஆனையைத்தேடக் குடத்துக்குள் கை வைத்ததுபோல
930 ஆனையை விற்றுத துறட்டிக்கு மன்றாடுகிறான்.
931 ஆனையைத் தண்ணீரில் இழுக்கிற முதலை, பூனையைத் தரையில் இழுக்குமா?
932 ஆனை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே.
933 ஆனை வால் பிடித்துக் கரையேறலாம் ஆட்டுக்குட்டியின் வால் பிடித்துக் கரையேறலாமா?
934 ஆனை விழுந்தல் கொம்பு, புலி விழுந்தால் தோல்.
935 ஆனை விழுங்கிய அம்மையாருக்குப் பூனை சுண்டாங்கி.
936 ஆனை விழுந்தாற் குதிரை மட்டம்.
937 ஆனை வேகம் அடங்கும் துறட்டியால்.