எங்க குழந்தைகள் தமிழில் எழுத படிக்க தெரியாமல் இருந்தது ஒரு பெரிய குறையாக இருந்தது. அதை போக்கிய பெருமை www.ilearntamil.com ஐ சேரும். நன்றி