Thirukural with English meaning – Athigaram 120

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: தனிப்படர் மிகுதி/The Solitary Anguish/Thanippatarmikudhi 120
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3
குறள் 1191

தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி.

மு.வ உரை:

தாம் விரும்பும் காதலர் தம்மை விரும்புகின்ற பேறு பெற்றவர், காதல் வாழ்க்கையின் பயனாகிய விதை இல்லாத பழத்தைப் பெற்றவரே ஆவார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தாம் விரும்புபவராலேயே விரும்பப்பட்ட பெண்கள்தாம் காதல் இன்பம் என்னும் விதை இல்லாத கனியைப் பெற்றவர் ஆவர்.


Couplet 1191

The bliss to be beloved by those they love who gains,
Of love the stoneless, luscious fruit obtains.

Explanation

The women who are beloved by those whom they love, have they have not got the stone-less fruit of sexual delight ?.

Transliteration

Thaamveezhvaar Thamveezhap Petravar Petraare
Kaamaththuk Kaazhil Kani.

குறள் 1192

வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி.

மு.வ உரை:

தம்மை விரும்புகின்றவர்க்குக் காதலர் அளிக்கும் அன்பு, உயிர் வாழ்கினறவர்க்கு மேகம் மழை பெய்து காப்பாற்றுதலைப் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அவர் இன்றி வாழ முடியாத மனைவிக்கு, அவள் இன்றி அமையாத கணவர் காட்டும் அன்பு, தன்னை நோக்கி உயிர்வாழும் உலகத்தவர்க்கு வானம் உரிய நேரம் மழை தந்தது போலாம்.

Couplet 1192

As heaven on living men showers blessings from above,
Is tender grace by lovers shown to those they love.

Explanation

The bestowal of love by the beloved on those who love them is like the rain raining (at the proper season) on those who live by it.

Transliteration

Vaazhvaarkku Vaanam Payandhatraal Veezhvaarkku
Veezhvaar Ala Kkum Ali

குறள் 1193

வீழுநர் வீழப் படுவார்க் கமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு.

மு.வ உரை:

காதலரால் விரும்பப்படுகின்றவர்க்கும் ( பிரிவுத் துன்பம் இருந்தாலும்) மீண்டும் வந்தபின் வாழ்வோம் என்று இருக்கும் செருக்குத் தகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தாம் விரும்பும் கணவனால் விரும்பப்பட்ட பெண்ணுக்கே (எப்படியும் விரைவில் அவர் வருவார் என்ற உறுதியினால்) வாழ்வோம் என்னும் செருக்கு, பொருத்தமாக இருக்கும்.


Couplet 1193

Who love and are beloved to them alone
Belongs the boast, ‘We’ve made life’s very joys our own.’.

Explanation

The pride that says “we shall live” suits only those who are loved by their beloved (husbands).

Transliteration

Veezhunar Veezhap Patuvaarkku Amaiyume
Vaazhunam Ennum Serukku.


குறள் 1194

வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்.

மு.வ உரை:

தாம் விரும்பும் காதலரால் விரும்பப்படாவிட்டால் உலகத்தாரால் விரும்பப்படும் நிலையில் உள்ளவரும் நல்வினை பொருந்தியவர் அல்லர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தாம் விரும்பும் கணவனால் விரும்பப்படாதவளாக மனைவி இருந்துவிடுவாளானால், அவள் தீவினை வசப்பட்டவளே.


Couplet 1194

Those well-beloved will luckless prove,
Unless beloved by those they love.

Explanation

Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved.

Transliteration

Veezhap Patuvaar Kezheeiyilar Thaamveezhvaar
Veezhap Pataaar Enin.

குறள் 1195

நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.

மு.வ உரை:

நாம் காதல் கொண்ட காதலர் தாமும் அவ்வாறே நம்மிடம் காதல் கொள்ளாதபோது, நமக்கு அவர் என்ன நன்மை செய்வார்?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நாம் காதலித்தவர் நம்மைக் காதலிக்கவில்லை என்றால் நமக்கு எத்தகைய மகிழ்ச்சியைத் தருவார்?.


Couplet 1195

From him I love to me what gain can be,
Unless, as I love him, he loveth me.

Explanation

He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?.

Transliteration

Naamkaadhal Kontaar Namakkevan Seypavo
Thaamkaadhal Kollaak Katai.


குறள் 1196

ஒருதலையான் இன்னாது காமங்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது.

மு.வ உரை:

காதல் ஒரு பக்கமாக இருத்தல் துன்பமானது; காவடியின் பாரம் போல் இருபக்கமாகவும் ஒத்திருப்பது இன்பமானதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஆண், பெண் என்னும் இரு பக்கத்தில் ஒரு பக்கம் மட்டுமே காதல் இருந்தால் அது கொடுமை காவடியின் பாரத்தைப் போல இருபக்கமும் இருந்தால்தான் இனிது.

Couplet 1196

Love on one side is bad; like balanced load
By porter borne, love on both sides is good.

Explanation

Lust, like the weight of the KAVADI, pains if it lies in one end only but pleases if it is in both.

Transliteration

Orudhalaiyaan Innaadhu Kaamamkaap Pola
Irudhalai Yaanum Inidhu.


குறள் 1197

பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.

மு.வ உரை:

( காதலர் இருவரிடத்திலும் ஒத்திருக்காமல்) ஒருவரிடத்தில் மட்டும் காமன் நின்று இயங்குவதால், என்னுடைய துன்பத்தையும் வருத்தத்தையும் அறியானோ?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஆண், பெண் இருவரிடமும் இருந்து செயல் ஆற்றாமல் ஒருவரிடம் மட்டுமே போரிடும் காமன், இன்னொருவரின் மேனி நிற வேறுபாட்டால் வரும் துன்பத்தையும் வருத்தத்தையும் அறிய மாட்டானோ?

Couplet 1197

While Kaman rushes straight at me alone,
Is all my pain and wasting grief unknown.

Explanation

Would not cupid who abides and contends in one party (only) witness the pain and sorrow (in that party)?.

Transliteration

Paruvaralum Paidhalum Kaanaankol Kaaman
Oruvarkan Nindrozhuku Vaan.

குறள் 1198

வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅ துலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.

மு.வ உரை:

தான் விரும்பும் காதலரின் இனிய சொல்லைப் பெறாமல் உலகத்தில் ( பிரிவுத் துன்பத்தைப் பொறுத்து) வாழ்கின்றவரைப் போல் வன்கண்மை உடையவர் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தம்மால் விரும்பப்படும் கணவனிடமிருந்து ஓர் இன்சொல் கூடப் பெறாமல் உயிர் வாழும் மனைவியைப் போன்ற கொடியவர் இவ்வுலகத்தில் வேறு இல்லை.


Couplet 1198

Who hear from lover’s lips no pleasant word from day to day,
Yet in the world live out their life,- no braver souls than they.

Explanation

There is no one in the world so hard-hearted as those who can live without receiving (even) a kind word from their beloved.

Transliteration

Veezhvaarin Insol Peraaadhu Ulakaththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il.


குறள் 1199

நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்
டிசையும் இனிய செவிக்கு.

மு.வ உரை:

யான் விரும்பிய காதலர் மீண்டு வந்து அன்பு செய்யமாட்டார் என்றாலும், அவரைப் பற்றிய புகழைக் ‌கேட்பதும் என் செவிக்கு இன்பமாக இருக்கின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் காதலிக்கும் என் கணவர் என்மீது அன்பற்றவர்தாம் என்றாலும், அவரிடம் இருந்து வரும் எந்தச் சொல்லும் என் செவிக்கு இனிமையானதே.

Couplet 1199

Though he my heart desires no grace accords to me,
Yet every accent of his voice is melody.

Explanation

145 Though my beloved bestows no love on one, still are his words sweet to my ears.

Transliteration

Nasaiiyaar Nalkaar Eninum Avarmaattu
Isaiyum Iniya Sevikku.


குறள் 1200

உறாஅர்க் குறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.

மு.வ உரை:

நெஞ்சமே! நீ வாழி! அன்பு இல்லாதவரிடம் உன் மிகுந்த துன்பத்தைச் சொல்கின்றாய்! அதை விட எளிதாகக் கடலைத் தூர்ப்பாயாக.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நெஞ்சே நீ வாழ்க! பாவம், நீ ஏன் உன்னோடு உறவில்லாதவர்க்கு உன் அளவற்ற துன்பத்தைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய்? (அதற்குப் பதில்) உன்னைத் துன்புறுத்தும் கடலைத் தூர்க்க முயற்சி செய்; அது முடியும்.

Couplet 1200

Tell him thy pain that loves not thee?
Farewell, my soul, fill up the sea.

Explanation

Live, O my soul, would you who relate your great sorrow to strangers, try rather to fill up your own sea (of sorrow).

Transliteration

Uraaarkku Urunoi Uraippaai Katalaich
Cheraaaai Vaazhiya Nenju.

Thirukural with English meaning – Athigaram 119

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: பசப்புறு பருவரல்/The Pallid Hue/Pasapparuparuvaral 119
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3

குறள் 1181

நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்
பண்பியார்க் குரைக்கோ பிற.

மு.வ உரை:

விரும்பிய காதலர்க்கு அன்று பிரிவை உடன்பட்டேன்; பிரிந்தபின் பசலை உற்ற என் தன்மையை வேறு யார்க்குச் சென்று சொல்வேன்?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னை விரும்பிய என்னவர் பிரியச் சம்மதித்த நான், அவர் பிரிவைத் தாங்காமல் பசலை கொண்ட என் மேனியின் இயல்பை யாரிடம் போய்ச் சொல்வேன்?.

Couplet 1181

I willed my lover absent should remain;
Of pining’s sickly hue to whom shall I complain.

Explanation

I who (then) consented to the absence of my loving lord, to whom can I (now) relate the fact of my having turned sallow.

Transliteration

Nayandhavarkku Nalkaamai Nerndhen Pasandhaven
Panpiyaarkku Uraikko Pira.


குறள் 1182

அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென்
மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு.

மு.வ உரை:

அந்தக் காதலர் உண்டாக்கினார் என்னும் பெருமிதத்தோடு இந்தப் பசலை நிறம் என்னுடைய மேனிமேல் ஏறி ஊர்ந்து பரவி வருகிறது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இந்தப் பசலை அவர் எனக்குத் தந்தது என்னும் பெருமையினால் என் மேனி எங்கும் படருகின்றன.


Couplet 1182

‘He gave’: this sickly hue thus proudly speaks,
Then climbs, and all my frame its chariot makes.

Explanation

Sallowness, as if proud of having been caused by him, would now ride on my person.

Transliteration

Avardhandhaar Ennum Thakaiyaal Ivardhandhen
Menimel Oorum Pasappu.

குறள் 1183

சாயலும் நாணும் அவர்கொண்டார் கைம்மாறா
நோயும் பசலையும் தந்து

மு.வ உரை:

காம நோயையும் பசலை நிறத்தையும் எனக்குக் கைம்மாறாக ‌‌கொடுத்து விட்டு, என் சாயலையும் நாணத்தையும் அவர் என்னிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அவர் என்னைப் பிரிகிறபோதே உள்ளத் துன்பத்தையும் பசலையையும் எனக்குக் கொடுத்துவிட்டு அவற்றுக்கு ஈடாக என் அழகையும் வெட்கத்தையம் கொண்டு போய்விட்டார்.

Couplet 1183

Of comeliness and shame he me bereft,
While pain and sickly hue, in recompense, he left.

Explanation

He has taken (away) my beauty and modesty, and given me instead disease and sallowness.

Transliteration

Saayalum Naanum Avarkontaar Kaimmaaraa
Noyum Pasalaiyum Thandhu.

குறள் 1184

உள்ளுவன் மன்யான் உரைப்ப தவர்திறமால்
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு.

மு.வ உரை:

யான் அவருடைய நல்லியல்புகளை நினைக்கின்றேன்; யான் உரைப்பதும் அவற்றையே; அவ்வாறிருந்தும் பசலை வந்தது வஞ்சனையோ? வேறு வகையோ?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் நினைப்பதெல்லாம் அவரைத்தான். சொல்வது எல்லாம் அவர் குணங்களைத்தாம்; இருந்தும் இந்தப் பசலை வந்துவிட்டதே; இது வஞ்சகம் அல்லவா?

Couplet 1184

I meditate his words, his worth is theme of all I say,
This sickly hue is false that would my trust betray.

Explanation

I think (of him); and what I speak about is but his excellence; still is there sallowness; and this is deceitful.

Transliteration

Ulluvan Manyaan Uraippadhu Avardhiramaal
Kallam Piravo Pasappu.

குறள் 1185

உவக்காணெம் காதலர் செல்வார் இவக்காணென்
மேனி பசப்பூர் வது.

மு.வ உரை:

அதோ பார்! எம்முடைய காதலர் பிரிந்து செல்கின்றார்; இதோ பார்! என்னுடைய மேனியில் பசலை நிறம் வந்து படர்கிறது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முன்பும்கூட, அந்தப் பக்கம் என் அன்பர் போயிருப்பார்; இந்தப் பக்கம் என் மேனி பசலை கொண்டு விடும். முன்பே அப்படி என்றால் இப்போது எப்படி இருக்கும்?

Couplet 1185

My lover there went forth to roam;
This pallor of my frame usurps his place at home/

Explanation

Just as my lover departed then, did not sallowness spread here on my person ?.

Transliteration

Uvakkaanem Kaadhalar Selvaar Ivakkaanen
Meni Pasappoor Vadhu.

குறள் 1186

விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளேபோல் கொண்கண்
முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு.

மு.வ உரை:

விளக்கினுடைய மறைவைப் பார்த்துக் காத்திருக்கின்ற இருளைப் போலவே, தலைவனுடைய தழுவுதலின் ‌சோர்வைப் பார்த்துக் காத்திருக்கினறது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

விளக்கு மெலிவதைப் பார்த்து நெருங்கும் இருட்டைப் போல என்னவரின் தழுவல் நெகிழ்வதைப் பார்த்துக் காத்திருந்த பசலை வரும்.


Couplet 1186

As darkness waits till lamp expires, to fill the place,
This pallor waits till I enjoy no more my lord’s embrace.

Explanation

Just as darkness waits for the failing light; so does sallowness wait for the laxity of my husband’s intercourse.

Transliteration

Vilakkatram Paarkkum Irulepol Konkan
Muyakkatram Paarkkum Pasappu.


குறள் 1187

புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு.

மு.வ உரை:

தலைவனைத் தழுவிக் கிடந்தேன்; பக்கத்தே சிறிது அகன்றேன்; அவ்வளவிலேயே பசலை நிறம் அள்ளிக் கொள்வதுபோல் வந்து பரவி விட்டதே!

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முன்னொரு சமயம் நான் அவரைத் தழுவிக் கிடந்தேன்; கொஞ்சம் விலகினேன்; அவ்வளவுதான்; இந்தப் பசலை என்னை அப்படியே அள்ளிக் கொள்வது போல் வந்துவிட்டது.


Couplet 1187

I lay in his embrace, I turned unwittingly;
Forthwith this hue, as you might grasp it, came on me.

Explanation

I who was in close embrace just turned aside and the moment I did so, sallowness came on me like something to be seized on.

Transliteration

Pullik Kitandhen Putaipeyarndhen Avvalavil
Allikkol Vatre Pasappu.

குறள் 1188

பசந்தாள் இவளென்ப தல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவரென்பார் இல்.

மு.வ உரை:

இவள் பிரிவால் வருத்திப் பசலை நிறம் அடைந்தாள் என்ற பழி சொல்வதே அல்லாமல், இவளைக் காதலர் விட்டுப் பிரிந்தார் என்று சொல்பவர் இல்லையே!.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இங்கோ இவள் பசலை உற்றாள் என்று சொல்கிறார்களே தவிர, இந்தப் பெண்ணை விட்டுவிட்டு அவர் போய்விட்டாரே என்று சொல்பவர் ஒருவரும் இல்லை.


Couplet 1188

On me, because I pine, they cast a slur;
But no one says, ‘He first deserted her.’

Explanation

Besides those who say “she has turned sallow” there are none who say “he has forsaken her”.

Transliteration

Pasandhaal Ivalenpadhu Allaal Ivalaith
Thurandhaar Avarenpaar Il.

குறள் 1189

பசக்கமற் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார்
நன்னிலையர் ஆவர் எனின்.

மு.வ உரை:

பிரிவுக்கு உடன்படச் செய்த காதலர் நல்ல நிலையுடையவர் ஆவார் என்றால், என்னுடைய மேனி உள்ளபடி பசலை நிறம் அடைவதாக.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இந்தப் பிரிவிற்கு நான் சம்மதிக்கும்படி செய்து பிரிந்தவர்தாம் நல்லவர் என்றால், என் மேனி மேலும் பசலை அடைந்து விட்டுப் போகட்டும்!

Couplet 1189

Well let my frame, as now, be sicklied o’er with pain,
If he who won my heart’s consent, in good estate remain.

Explanation

If he is clear of guilt who has conciliated me (to his departure) let my body suffer its due and turn sallow.

Transliteration

Pasakkaman Pattaangen Meni Nayappiththaar
Nannilaiyar Aavar Enin.


குறள் 1190

பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
நல்காமை தூற்றார் எனின்.

மு.வ உரை:

பிரிவுக்கு உடன்படச் செய்த காதலர் பிரிந்து வருத்துதலைப் பிறர் தூற்றாமல் இருப்பாரானால், யான் பசலை உற்றதாக பெயர் எடுத்தல் நல்லதே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னைச் சம்மதிக்கச் செய்து பிரிந்தவர் இன்னும் வராமல் இருப்பதை எண்ணி அவரை ஏசாமல், இவளே பசலை ஆயினாள் என்று இம்மக்கள் சொல்லுவர் என்றால் அப்படி ஓரு பெயரைப் பெறுவதும் நல்லதே.

Couplet 1190

‘Tis well, though men deride me for my sickly hue of pain;
If they from calling him unkind, who won my love, refrain.

Explanation

It would be good to be said of me that I have turned sallow, if friends do not reproach with unkindness him who pleased me (then).

Transliteration

Pasappenap Perperudhal Nandre Nayappiththaar
Nalkaamai Thootraar Enin.

Thirukural with English meaning – Athigaram 118

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: கண் விதுப்பழிதல்/Eyes consumed with Grief/Kanvidhuppazhidhal 118
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3


குறள் 1171

கண்டாம் கலுழ்வ தெவன்கொலோ தண்டாநோய்
தாங்காட்ட யாங்கண் டது.

மு.வ உரை:

தீராத இக்காமநோய், கண்கள் காட்ட யாம் கண்டதால் விளைந்தது; அவ்வாறிருக்க, காட்டிய கண்கள், இன்று அன்பு கொண்டு உணராமல் துன்பத்தால் வருந்துவது ஏன்?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தணியாத காதல் துன்பத்தை நான் அறிந்ததே இந்தக் கண்கள் எனக்கு அவரைக் காட்டியதால்தானே? இப்போது அவரைக் காட்டு என என்னிடம் அழுவது எதற்கு?


Couplet 1171

They showed me him, and then my endless pain
I saw: why then should weeping eyes complain.

Explanation

As this incurable malady has been caused by my eyes which showed (him) to me, why should they now weep for (him).

Transliteration

Kandhaam Kaluzhva Thevankolo Thantaanoi
Thaamkaatta Yaamkan Tadhu.

குறள் 1172

தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
பைதல் உழப்ப தெவன்.

மு.வ உரை:

ஆராய்ந்து உணராமல் அன்று நோக்கிக் காதல் கொண்ட கண்கள், இன்று அன்பு கொண்டு உணராமல் துன்பத்தால் வருந்துவது ஏன்?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

வரப்போவதை அறியாமல் அன்று அவரை எனக்குக் காட்டிய என் மை தீட்டப்பட்ட கண்கள், இன்று இது நம்மால் வந்தது; நாம்தாம் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணாமல் துன்பப்படுகின்றனவே எதற்காக?.


Couplet 1172

How glancing eyes, that rash unweeting looked that day,
With sorrow measureless are wasting now away.

Explanation

The dyed eyes that (then) looked without foresight, why should they now endure sorrow, without feeling sharply (their own fault).

Transliteration

Therindhunaraa Nokkiya Unkan Parindhunaraap
Paidhal Uzhappadhu Evan?.

குறள் 1173

கதுமெனத் தாநோக்கித் தாமே கலுழும்
இதுநகத் தக்க துடைத்து.

மு.வ உரை:

அன்று காதலரைக் கண்கள் தாமே விரைந்து நோக்கி இன்று தாமே அழுகின்றன; இது நகைக்கத்தக்க தன்மை உடையது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அன்றைக்கு அவரை வேகமாகப் பார்த்துவிட்டு, இன்றைக்குத் தனியாக இருந்து இந்தக் கண்கள் அழுவதைப் பார்த்தால் சிரிப்புத்தான் வருகிறது.


Couplet 1173

The eyes that threw such eager glances round erewhile
Are weeping now. Such folly surely claims a smile.

Explanation

They themselves looked eagerly (on him) and now they weep. Is not this to be laughed at ?.

Transliteration

Kadhumenath Thaanokkith Thaame Kaluzhum
Ithunakath Thakka Thutaiththu.


குறள் 1175

படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றக்
காமநோய் செய்தவென் கண்.

மு.வ உரை:

அன்று கடலும் தாங்கமுடியாத காமநோயை உண்டாக்கிய என் கண்கள், இன்று உறங்க முடியாமல் துன்பத்தால் வருந்துகின்றன.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

கடலைவிடப் பெரிதாகும் காதல் துன்பத்தை எனக்குத் தந்த கண்கள், தாமும் தூங்காமல், துன்பத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

Couplet 1175

The eye that wrought me more than sea could hold of woes,
Is suffering pangs that banish all repose.


Explanation

Mine eyes have caused me a lust that is greater than the sea and (they themselves) endure the torture of sleeplessness.

Transliteration

Patalaatraa Paidhal Uzhakkum Katalaatraak
Kaamanoi Seydhaen Kan.


குறள் 1176

ஓஒ இனிதே எமக்கிந் நோய் செய்தகண்
தாஅம் இதற்பட் டது.

மு.வ உரை:

எமக்கு இந்தக் காமநோயைஉண்டாக்கிய கண்கள், தாமும் இத்தகைய துன்பத்தைப்பட்டு வருந்துவது மிகவும் நல்லதே!

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எனக்கு இந்தக் காதல் துன்பத்தைத் தந்த கண்கள் தாமும் தூங்காமல் அழுவது நன்றாகத்தான் இருக்கிறது.


Couplet 1176

Oho! how sweet a thing to see! the eye
That wrought this pain, in the same gulf doth lie.

Explanation

The eyes that have given me this disease have themselves been seized with this (suffering) Oh! I am much delighted.

Transliteration

Oo Inidhe Emakkinnoi Seydhakan
Thaaam Itharpat Tadhu.


குறள் 1177

உழந்துழந் துள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
வேண்டி அவர்க்கண்ட கண்.

மு.வ உரை:

அன்று விரும்பி நெகிழ்ந்து காதலரைக் கண்ட கண்கள் இன்று உறக்கமில்லாத துன்பத்தால் வருந்தி வருந்திக் கண்ணீரும் அற்றுப் போகட்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

விரும்பி மகிழ்ந்து விடாமல் அன்று அவரைக் கண்ட கண்களின் உள் இருக்கும் கண்ணீர் எல்லாம் இன்று வருந்தி வருந்தி வற்றிப் போகட்டும்!


Couplet 1177

Aching, aching, let those exhaust their stream,
That melting, melting, that day gazed on him.

Explanation

The eyes that became tender and gazed intently on him, may they suffer so much as to dry up the fountain of their tears.

Transliteration

Uzhandhuzhan Thulneer Aruka Vizhaindhizhaindhu
Venti Avarkkanta Kan.


குறள் 1178

பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்றவர்க்
காணா தமைவில கண்.

மு.வ உரை:

உள்ளத்தால் விரும்பாமலே சொல்லளவில் விரும்பிப் பழகியவர் ஒருவர் இருக்கின்றார்; அவரைக் காணாமல் கண்கள் அமைதியுறவில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உள்ளத்தால் என்னை விரும்பாமல் வாயால் மட்டுமே விரும்பியவர் நன்றாக இருக்கட்டும்; ஆனால், அவரைக் காண முடியாமல் என் கண்கள் தூங்காமல் இருக்கின்றன.!


Couplet 1178

Who loved me once, onloving now doth here remain;
Not seeing him, my eye no rest can gain.

Explanation

He is indeed here who loved me with his lips but not with his heart but mine eyes suffer from not seeing him.

Transliteration

Penaadhu Pettaar Ularmanno Matravark
Kaanaadhu Amaivila Kan.


குறள் 1179

வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன கண்.

மு.வ உரை:

காதலர் வாராவிட்டால் தூங்குவதில்லை; வந்தாலும் தூங்குவதில்லை; இவற்றுக்கி‌டையே என் கண்கள் மிக்க துன்பத்தை அடைந்தன.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அவர் வராதபோது வரவை எதிர்பார்த்துத் தூங்குவதில்லை. வந்தபோதோ, எப்போது பிரிவாரோ என்று அஞ்சி் தூங்குவதில்லை; இரண்டு வழியிலும் என் கண்களுக்குத் தூங்க முடியாத துன்பந்தான்.

Couplet 1179

When he comes not, all slumber flies; no sleep when he is there;Thus every way my eyes have troubles hard to bear.

Explanation

When he is away they do not sleep; when he is present they do not sleep; in either case, mine eyes endure unbearable agony.

Transliteration

Vaaraakkaal Thunjaa Varindhunjaa Aayitai
Aaragnar Utrana Kan.


குறள் 1180

மறைபெறல் ஊராhக் கரிதன்றால் எம்போல்
அறைபறை கண்ணார் அகத்து.

மு.வ உரை:

அறையப்படும் பறைபோல் துன்பத்தை வெளிப்படுத்தும் கண்களை உடைய எம்மைப் போன்றவரிடத்தில் மறைபொருளான செய்தியை அறிதல் ஊரார்க்கு அரிது அன்று.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அடிக்கப்படும் பறைபோன்று மனத்துள் இருப்பதை அழுது வெளியே காட்டிவிடும் எம்போன்ற பெண்களின் ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வது இவ்வூரில் இருப்பவர்க்கு எளிது.


Couplet 1180

It is not hard for all the town the knowledge to obtain,
When eyes, as mine, like beaten tambours, make the mystery plain.

Explanation

It is not difficult for the people of this place to understand the secret of those whose eyes, like mine, are as it were beaten drums.

Transliteration

Maraiperal Ooraarkku Aridhandraal Empol
Araiparai Kannaar Akaththu

Thirukural with English meaning – Athigaram 117

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: படர்மெலிந் திரங்கல்/Complainings/Patarmelindhirangal 117
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3
குறள் 1161

மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை தறைப்பவர்க்
கூற்றுநீர் போல மிகும்.

மு.வ உரை:

இக் காமநோயைப் பிறர் அறியாமல் யான் மறைப்பேன், ஆனால் இது இறைப்பவர்க்கு ஊற்று நீர் மிகுவது போல் மிகுகின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் காதல் துன்பத்தை மற்றவர் அறிந்துவிடக்கூடாது என்று மறைக்கவே செய்தேன்; ஆனாலும் இறைக்க இறைக்க ஊற்றுநீர் பெருகுவது போல மறைக்க மறைக்க என் துன்பமும் பெருகவே செய்கிறது.

Couplet 1161

I would my pain conceal, but see! it surging swells,
As streams to those that draw from ever-springing wells.

Explanation

I would hide this pain from others; but it (only) swells like a spring to those who drain it.

Transliteration

Maraippenman Yaaniqdho Noyai Iraippavarkku
Ootruneer Pola Mikum.

குறள் 1162

கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்
குரைத்தலும் நாணுத் தரும்.

மு.வ உரை:

இக் காமநோயைப் பிறர் அறியாமல் முற்றிலும் மறைக்கவும் முடியவில்லை, நோய் செய்த காதலர்க்குச் சொல்வதும் நாணம் தருகின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இந்தத் துன்பத்தை என்னால் மறைக்கவும் முடியவில்லை. துன்பத்தைத் தந்த இவருக்கு (எழுத்தில் தொலைபேசியில்) இதைச் சொல்லவும் வெட்கமாக இருக்கிறது.


Couplet 1162

I cannot hide this pain of mine, yet shame restrains
When I would tell it out to him who caused my pains.

Explanation

I cannot conceal this pain, nor can I relate it without shame to him who has caused it.

Transliteration

Karaththalum Aatrenin Noyainoi Seydhaarkku
Uraiththalum Naanuth Tharum.

குறள் 1163

காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்குமென்
நோனா உடம்பின் அகத்து.

மு.வ உரை:

துன்பத்தைப் பொருக்காமல் வருந்துகின்ற என் உடம்பினிடத்தில் உயிரே காவடித்தண்டாகக் கொண்டு காமநோயும் நாணமும் இருப்பக்கமாக தொங்குகின்றன.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காதல் துன்பத்தையும், அவரிடம் சொல்ல முடியாமல் நான்படும் வெட்கத்ததையும் தாங்க முடியாத என் உடம்பில், என் உயிரையே காவடித் தண்டாகக் கொண்டு அதன் ஒரு புறத்தில் காதல் நோயும், மறுமுனையில் வெட்கமும் தொங்குகின்றன.


Couplet 1163

My soul, like porter’s pole, within my wearied frame,
Sustains a two-fold burthen poised, of love and shame.

Explanation

(Both) lust and shame, with my soul for their shoulder pole balance themselves on a body that cannot bear them.

Transliteration

Kaamamum Naanum Uyirkaavaath Thoongumen
Nonaa Utampin Akaththu.


குறள் 1164

காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
ஏமப் புணைமன்னும் இல்.

மு.வ உரை:

காமநோயாகிய கடல் இருக்கின்றது. ஆனால் அதை நீந்திக்கடந்து செல்வதற்கு வேண்டிய காவலான ‌தோணியோ இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காதல் துன்பம், வெட்கம், இவ்விரண்டிலும் என்னுள் மிகுந்திருப்பது காதல் துன்பம் என்னும் கடலே; அதைக் கடக்கப் பாதுகாப்பான படகுதான் இல்லை.

Couplet 1164

A sea of love, ’tis true, I see stretched out before,
But not the trusty bark that wafts to yonder shore.

Explanation

There is indeed a flood of lust; but there is no raft of safety to cross it with.

Transliteration

Kaamak Katalmannum Unte Adhuneendhum
Emap Punaimannum Il.

குறள் 1165

துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
நட்பினுள் ஆற்று பவர்.

மு.வ உரை:

( இன்பமான) நட்பிலேயே துயரத்தை வரச் செய்வதில் வல்லவர். ( துன்பம் தரும் பகையை வெல்லும்) வலிமை வேண்டும்போது என்ன ஆவாரோ?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இன்பம் தருவதற்குரிய நட்பிலேயே துன்பத்தைத் தரம் இவர், பகைமையில் என்னதான் செய்வாரோ?

Couplet 1165

Who work us woe in friendship’s trustful hour,
What will they prove when angry tempests lower.

Explanation

What will they prove when angry tempests lower?.

Transliteration

Thuppin Evanaavar Mankol Thuyarvaravu
Natpinul Aatru Pavar.

குறள் 1166

இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனிற் பெரிது.

மு.வ உரை:

காமம் மகிழ்விக்கும்போது அதன் இன்பம் கடல் போன்றது; அது வருத்தும்போது அதன் துன்பமோ கடலைவிடப் பெரியது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காதல் மகிழ்ச்சி கடல்போலப் பெரிது; ஆனால் பிரிவினால் அது துன்பம் செய்யத் தொடங்கிவிட்டால் அத்துன்பம் கடலைக் காட்டிலும் பெரிது.

Couplet 1166

A happy love ‘s sea of joy; but mightier sorrows roll
From unpropitious love athwart the troubled soul.

Explanation

The pleasure of lust is (as great as) the sea; but the pain of lust is far greater.

Transliteration

Inpam Katalmatruk Kaamam Aqdhatungaal
Thunpam Adhanir Peridhu.

குறள் 1167

காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன்.

மு.வ உரை:

காமம் என்னும்‌ வெள்ளத்தை நீந்தியும் அதன் கரையை யான் காணவில்லை; நள்ளிரவிலும் யான் தனியே இருக்கின்றேன்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காதல் துன்பமாகிய கடலை நீந்தியும் என்னால் கரை காண முடியவில்லை. நள்ளிரவுப் பொழுதினும் உறங்காமல் நான் தனியாகவே இருக்கிறேன்.


Couplet 1167

I swim the cruel tide of love, and can no shore descry,
In watches of the night, too, ‘mid the waters, only I.

Explanation

I have swam across the terrible flood of lust, but have not seen its shore; even at midnight I am alone; still I live.

Transliteration

Kaamak Katumpunal Neendhik Karaikaanen
Yaamaththum Yaane Ulen.


குறள் 1168

மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்ல தில்லை துணை.

மு.வ உரை:

இந்த இராக்காலம் இரங்கத்தக்கது; எல்லா உயிரையும் தூங்கச் செய்துவிட்டு என்னை அல்லாமல் வேறு துணை இல்லாமல் இருக்கின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பாவம் இந்த இரவு! இது எல்லா உயிர்களையும் தூங்கச் செய்துவிட்டுத் தனியாகவே இருக்கிறது. இதற்கு என்னைத் தவிர வேறு துணை இல்லை!


Couplet 1168

All living souls in slumber soft she steeps;
But me alone kind night for her companing keeps.

Explanation

The night which graciously lulls to sleep all living creatures, has me alone for her companion.

Transliteration

Mannuyir Ellaam Thuyitri Aliththiraa
Ennalladhu Illai Thunai.

குறள் 1169

கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய இந்நாள்
நெடிய கழியும் இரா.

மு.வ உரை:

( பிரிந்து துன்புறுகின்ற) இந்நாட்களில் நெடுநேரம் உடையனவாய்க் கழிகின்ற இராக்காலங்கள், பிரிந்த கொடியவரின் கொடுமையை விடத் தாம் கொடியவை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இப்போதெல்லாம் இரவுகள் கழிவதற்கு நெடும்பொழுது ஆகிறது; என்னைப் பிரிந்து போன என் கணவரின் கொடுமையிலும் இவை மிகக் கொடுமையாக இருக்கின்றன.

Couplet 1169

More cruel than the cruelty of him, the cruel one,
In these sad times are lengthening hours of night I watch alone.

Explanation

The long nights of these days are far more cruel than the heartless one who is torturing me.

Transliteration

Kotiyaar Kotumaiyin Thaamkotiya Innaal
Netiya Kazhiyum Iraa.

குறள் 1170

உள்ளம்போன் றுள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
நீந்தல மன்னோவென் கண்.

மு.வ உரை:

காதலர் உள்ள இடத்திற்கு என் மனத்தைப்போல் செல்ல முடியுமானால், என்‌ கண்கள் இவ்வாறு வெள்ளமாகிய கண்ணீரில் நீந்த வேண்டியதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் மனம் போலவே என் கண்களும் என்னவர் இருக்கும் ஊருக்குச் செல்ல முடியுமானால், அவை கண்ணீர் வெள்ளத்தில் நீந்தமாட்டா.

Couplet 1170

When eye of mine would as my soul go forth to him,
It knows not how through floods of its own tears to swim.

Explanation

Could mine eyes travel like my thoughts to the abode (of my absent lord), they would not swim in this flood of tears.

Transliteration

Ullampondru Ulvazhich Chelkirpin Vellaneer
Neendhala Mannoen Kan.

Thirukural with English meaning – Athigaram 116

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: பிரிவு ஆற்றாமை/Separation unendurable/Pirivaatraamai 116
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3

குறள் 1151

செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை.

மு.வ உரை:

பிரிந்து செல்லாத நிலைமை இருந்தால் எனக்குச் சொல், பிரிந்து சென்று விரைந்து வருதலைப் பற்றியானால் அதுவரையில் உயிர்வாழ வல்லவர்க்குச் சொல்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னைப் பிரிவதில்லை என்றால் என்னிடம் சொல். சீக்கிரம் வருவேன் என்பதை எல்லாம் நீ வரும்போது உயிரோடு இருப்பார்களே அவர்களிடம் சொல்.

Couplet 1151

If you will say, ‘I leave thee not,’ then tell me so;
Of quick return tell those that can survive this woe.

Explanation

If it is not departure, tell me; but if it is your speedy return, tell it to those who would be alive then.

Transliteration

Sellaamai Untel Enakkurai Matrunin
Valvaravu Vaazhvaark Kurai.

குறள் 1152

இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.

மு.வ உரை:

அவருடைய பார்வை முன்பு இன்பம் உடையதாக இருந்தது, இப்போது அவருடைய கூட்டம் பிரிவுக்கு அஞ்சுகின்ற துன்பம் உடையதாக இருக்கின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அவர் பார்வை எனக்கு மகிழ்ச்சிதான். அவர் செயலோ பிரியப் போகிறார் என்ற அச்சத்தைத் தந்து கொண்டிருக்கிறதே!

Couplet 1152

It once was perfect joy to look upon his face;
But now the fear of parting saddens each embrace.

Explanation

His very look was once pleasing; but (now) even intercourse is painful through fear of separation.

Transliteration

Inkan Utaiththavar Paarval Pirivanjum
Punkan Utaiththaal Punarvu.

குறள் 1153

அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்.

மு.வ உரை:

அறிவுடைய காதலரிடத்தும் பிரிவு ஒரு காலத்தில் உள்ள படியால் அவர் பிரியேன் என்று சொல்லும் உறுதி மொழியை நம்பித் தெளிவது அரிது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எல்லாம் அறியும் ஆற்றல் உடைய அவரும் ஒருநேரம் பிரிவார் என்றால், என்மீது அவர் கொண்டிருக்கும் அன்பை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை.


Couplet 1153

To trust henceforth is hard, if ever he depart,
E’en he, who knows his promise and my breaking heart.

Explanation

As even the lover who understands (everything) may at times depart, confidence is hardly possible.

Transliteration

Aridharo Thetram Arivutaiyaar Kannum
Pirivo Ritaththunmai Yaan.

குறள் 1154

அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
தேறியார்க் குண்டோ தவறு.

மு.வ உரை:

அருள் மிகுந்தவராய் அஞ்ச வேண்டா என்று முன் தேற்றியவர் பிரிந்து செல்வாரானால் அவர் கூறிய உறுதிமொழியை நம்பித் தெளிந்தவர்க்கு குற்றம் உண்டோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னை மணந்தபோதே என்மீது அன்பு காட்டிப் பயப்படாதே, உன்னைப் பிரியமாட்டேன் என்று சொல்லி என்னைத் தேற்றிய அவர் சொல்லை, நான் நம்பியது தவறோ?

Couplet 1154

If he depart, who fondly said, ‘Fear not,’ what blame’s incurred By those who trusted to his reassuring word.

Explanation

If he who bestowed his love and said “fear not” should depart, will it be the fault of those who believed in (his) assuring words ?.

Transliteration

Aliththanjal Endravar Neeppin Theliththasol
Theriyaarkku Unto Thavaru.

குறள் 1155

ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.

மு.வ உரை:

காத்துக் கொள்வதானால் காதலராக அமைந்தவரின் பிரிவு நேராமல் காக்க வேண்டும், அவர் பிரிந்து நீங்கினால் மீண்டும் கூடுதல் அரிது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் உயிரைக் காக்க எண்ணினால் அதைக் காப்பதற்கு உரிய அவர், என்னை விட்டுப் பிரிவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். மீறிப் பிரிந்தால் நான் இனி அவரைச் சேர்வது அரிது.

Couplet 1155

If you would guard my life, from going him restrain
Who fills my life! If he depart, hardly we meet again.

Explanation

If you would save (my life), delay the departure of my destined (husband); for if he departs, intercourse will become impossible.

Transliteration

Ompin Amaindhaar Pirivompal Matravar
Neengin Aridhaal Punarvu.

குறள் 1156

பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதவர்
நல்குவர் என்னும் நசை.

மு.வ உரை:

பிரிவைப்பற்றி தெரிவிக்கும் அளவிற்குக் கல் நெஞ்சம் உடையவரானால் , அத்தகையவர் திரும்பிவந்து அன்பு செய்வார் என்னும் ஆசை பயனற்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் வேலையின் பொருட்டுப் பிரியப் போகிறேன் என்று அவரே என்னிடம் சொல்லும் அளவிற்குக் கொடியவர் என்றால், அவர் பிரிவைத் தாங்க முடியாத என் மீது அன்பு காட்டுவார் என்னும் என் எதிர்பார்ப்பு பயனற்றது.

Couplet 1156

To cherish longing hope that he should ever gracious be,
Is hard, when he could stand, and of departure speak to me.

Explanation

Is hard, when he could stand, and of departure speak to me.

Transliteration

Pirivuraikkum Vankannar Aayin Aridhavar
Nalkuvar Ennum Nasai.

குறள் 1157

துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
இறைஇறவா நின்ற வளை.

மு.வ உரை:

என் மெலிவால் முன் கையில் இறை கடந்து கழலும் வளையல்கள், தலைவன் விட்டுப் பிரிந்த செய்தியைப் பலரறியத் தெரிவித்துத் தூற்றாமலிருக்குமோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அவர் என்னைப் பிரிய திட்டமிடுகிறார் என்பதை என் முன் கையிலிருந்து கழலும் வளையல்கள் எனக்குத் தெரிவிக்க மாட்டாவோ?.


Couplet 1157

The bracelet slipping from my wrist announced before
Departure of the Prince that rules the ocean shore.

Explanation

Do not the rings that begin to slide down my fingers forebode the separation of my lord ?.

Transliteration

Thuraivan Thurandhamai Thootraakol Munkai
Iraiiravaa Nindra Valai.


குறள் 1158

இன்னா தினன்இல்லூர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னா தினியார்ப் பிரிவு.

மு.வ உரை:

இனத்தவராக நம்மேல் அன்புடையார் இல்லாத ஊரில் வாழ்தல் துன்பமானது, இனியக் காதலரின் பிரிவு அதை விடத் துன்பமானது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உறவானவர் இல்லாத ஊரிலே வாழ்வது கொடுமை; என் உயிர்க்கு இனியவரைப் பிரிவது அதைவிடக் கொடுமை.


Couplet 1158

‘Tis sad to sojourn in the town where no kind kinsmen dwell;
‘Tis sadder still to bid a friend beloved farewell.

Explanation

Painful is it to live in a friendless town; but far more painful is it to part from one’s lover.

Transliteration

Innaadhu Inaniloor Vaazhdhal Adhaninum
Innaadhu Iniyaarp Pirivu.

குறள் 1159

தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.

மு.வ உரை:

நெருப்பு, தன்னைத் தொட்டால் சுடுமே அல்லாமல் காமநோய் போல் தன்னை விட்டு நீங்கிய பொழுது சுடவல்லதாகுமோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தீ தன்னைத் தொட்டவரைத்தான் சுடும்; காதல் நோயைப் போல அதை விட்டு அகன்றாலும் சுடுமோ?.

Couplet 1159

Fire burns the hands that touch; but smart of love
Will burn in hearts that far away remove.

Explanation

Fire burns when touched; but, like the sickness of love, can it also burn when removed ?.

Transliteration

Thotirsutin Alladhu Kaamanoi Pola
Vitirsutal Aatrumo Thee.


குறள் 1160

அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்.

மு.வ உரை:

பிரிய முடியாத பிரிவிற்கு உடன்பட்டு,( பிரியும் போது) துன்பத்தால் கலங்குவதையும், விட்டு பிரிந்த பின் பொருத்திருந்து பின்னும் உயிரோடிருந்து வாழ்வோர் உலகில் பலர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சம்பாதிப்பதற்குக் கணவன் பிரிந்தால் அவன் பிரிவைத் தாங்கிக் கொண்டு, பிரிவுத் துன்பத்தையும், விட்டுவிட்டு, அரிய செயலாற்றி உயிர் வாழும் பெண்கள் பலர் இருக்கின்றனர்.


Couplet 1160

Sorrow’s sadness meek sustaining, Driving sore distress away,Separation uncomplaining Many bear the livelong day.

Explanation

As if there were many indeed that can consent to the impossible, kill their pain, endure separation and yet continue to live afterwards.

Transliteration

Aridhaatri Allalnoi Neekkip Pirivaatrip
Pinirundhu Vaazhvaar Palar

Thirukural with English meaning – Athigaram 115

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: அலர் அறிவுறுத்தல்/The Announcement of the Rumour/Alararivuruththal 115
இயல்/ChapterGroup/Iyal: களவியல்/The Pre-marital love/Kalaviyal 12
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3

குறள் 1141

அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப்
பலரறியார் பாக்கியத் தால்.

மு.வ உரை:

(எம் காதலைப் பற்றி) அலர் எழுவதால் அறிய உயிர் போகாமல் நிற்கின்றது, எம் நல்வினைப் பயனால் பலரும் அறியாமலிருக்கின்றனர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊருக்குள் பலர் எங்கள் காதலைப் பற்றிப் பேசுவதால்தான் அவளை இன்னும் பெறாத என் உயிரும் நிலைத்து இருக்கிறது; பேசும் பலரும் இதை அறியமாட்டார்; இது நான் செய்த பாக்யம்.

Couplet 1141

By this same rumour’s rise, my precious life stands fast;
Good fortune grant the many know this not.

Explanation

My precious life is saved by the raise of rumour, and this, to my good luck no others are aware of.

Transliteration

Alarezha Aaruyir Na�rkum Adhanaip
Palarariyaar Paakkiyath Thaal.

குறள் 1142

மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியா
தலரெமக் கீந்ததிவ் வூர்.

மு.வ உரை:

மலர் போன்ற கண்ணை உடைய இவளுடைய அருமை அறியாமல், இந்த ஊரார் எளியவளாகக் கருதி அலர் கூறி எமக்கு உதவி செய்தனர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மலர் போன்ற கண்களை உடையவளை நான் சந்திக்க வாய்ப்பு இல்லாததைத் தெரிந்து கொள்ளாமல் இந்த ஊர் எங்கள் காதலைப் பேசியே எங்களுக்கு நன்மை செய்துவிட்டது.

Couplet 1142

The village hath to us this rumour giv’n, that makes her mine;Unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne.

Explanation

Not knowing the value of her whose eyes are like flowers this town has got up a rumour about me.

Transliteration

Malaranna Kannaal Arumai Ariyaadhu
Alaremakku Eendhadhiv Voor.

குறள் 1143

உறாஅதோ ஊரறிந்த கௌவை அதனைப்
பெறாஅது பெற்றன்ன நீர்த்து.

மு.வ உரை:

ஊரார் எல்லோரும் அறிந்துள்ள அலர் நமக்குப் பொருந்தாதோ, (பொருந்தும்) அந்த அலர் பெறமுடியாமலிருந்து பெற்றார் போன்ற நன்மை உடையதாக இருக்கின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எங்களக்குள் காதல் இருப்பதை இந்த ஊர் அறிந்து பேசியதும் நல்லதே, (திருமணத்தைச்) செய்ய முடியுமா என்றிருந்த நிலை போய்ச் செய்தது போல் ஆயிற்று.

Couplet 1143

The rumour spread within the town, is it not gain to me?
It is as though that were obtained that may not be.

Explanation

Will I not get a rumour that is known to the (whole) town ? For what I have not got is as if I had got it (already).

Transliteration

Uraaadho Oorarindha Kelavai Adhanaip
Peraaadhu Petranna Neerththu.

குறள் 1144

கவ்வையாற் கவ்விது காமம் அதுவின்றேல்
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து.

மு.வ உரை:

எம் காமம் ஊரார் சொல்லுகின்ற அலரால் வளர்வதாயிற்று, அந்த அலர் இல்லையானால் அது தன் தன்மை இழந்து சுருங்கிப் போய்விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊரார் பேச்சினால் எங்கள் காதல் வளர்கிறது; இந்தப் பேச்சு மட்டும் இல்லை என்றால் அது சுவையற்றுச் சப்பென்று போயிருக்கும்.


Couplet 1144

The rumour rising makes my love to rise;
My love would lose its power and languish otherwise.

Explanation

Rumour increases the violence of my passion; without it it would grow weak and waste away.

Transliteration

Kavvaiyaal Kavvidhu Kaamam Adhuvindrel
Thavvennum Thanmai Izhandhu.

குறள் 1145

களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது.

மு.வ உரை:

காமம் அலரால் வெளிப்பட இனியதாதல், கள்ளுண்பவர் கள்ளுண்டு மயங்க மயங்க அக் கள்ளுண்பதையே விரும்பினாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

கள் உண்பவர்களுக்குக் குடித்து மகிழும்போது எல்லாம் கள் உண்பது இனிதாவது போல் எங்கள் காதல் ஊருக்குள் பேசப்படும்போது எல்லாம் மனத்திற்கு இனிதாய் இருக்கின்றது.

Couplet 1145

The more man drinks, the more he ever drunk would be;
The more my love’s revealed, the sweeter ’tis to me.

Explanation

As drinking liquor is delightful (to one) whenever one is in mirth, so is lust delightful to me whenever it is the subject of rumour.

Transliteration

Kaliththorum Kalluntal Vettatraal Kaamam
Velippatun Thorum Inidhu.

குறள் 1146

கண்டது மன்னும் ஒருநாள் அலர்மன்னும்
திங்களைப் பாம்புகொண் டற்று.

மு.வ உரை:

காதலரைக் கண்டது ஒருநாள் தான், அதனால் உண்டாகிய அலரோ, திங்களைப் பாம்பு கொண்ட செய்தி போல் எங்கும் பரந்து விட்டது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் அவரைப் பார்த்ததும் பேசியதும் கொஞ்சமே! ஆனால் இந்த ஊரார் பேச்சோ நிலவைப் பாம்பு பிடித்ததுபோல் ஊர் முழுக்கப் பரவிவிட்டதே!

Couplet 1146

I saw him but one single day: rumour spreads soon
As darkness, when the dragon seizes on the moon.

Explanation

It was but a single day that I looked on (my lover); but the rumour thereof has spread like the seizure of the moon by the serpent.

Transliteration

Kantadhu Mannum Orunaal Alarmannum
Thingalaip Paampukon Tatru.

குறள் 1147

ஊரவர் கௌவை எருவாக அன்னைசொல்
நீராக நீளுமிந் நோய்.

மு.வ உரை:

இந்தக் காம நோய் ஊராரின் அலர் தூற்றலே எருவாகவும் அன்னை கடிந்து சொல்லும் கடுஞ்சொல்லே நீராகவும் கொண்டு செழித்து வளர்கின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இந்த ஊர்ப் பெண்கள் பேசும் பேச்சே உரமாக தாயின் தடைச்சொல் நீராக என் காதல் பயிர் வளரும்.

Couplet 1147

My anguish grows apace: the town’s report
Manures it; my mother’s word doth water it.

Explanation

This malady (of lust) is manured by the talk of women and watered by the (harsh) words of my mother.

Transliteration

Ooravar Kelavai Eruvaaka Annaisol
Neeraaka Neelumin Noi.

குறள் 1148

நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கௌவையால்
காமம் நுதுப்பேம் எனல்.

மு.வ உரை:

அலர் கூறுவதால் காமத்தை அடக்குவோம் என்று முயலுதல், நெய்யால் நெருப்பை அவிப்போம் என்று முயல்வதைப் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இந்த ஊரார் தங்கள் அலரால் எங்கள் காதலை அழித்து விடுவோம் என்று எண்ணுவது, நெய்யை ஊற்றியே நெருப்பை அணைப்போம் என்பது போலாம்.

Couplet 1148

With butter-oil extinguish fire! ‘Twill prove
Harder by scandal to extinguish love.

Explanation

To say that one could extinguish passion by rumour is like extinguishing fire with ghee.

Transliteration

Neyyaal Erinudhuppem Endratraal Kelavaiyaal
Kaamam Nudhuppem Enal.

குறள் 1149

அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம் பென்றார்
பலர்நாண நீத்தக் கடை.

மு.வ உரை:

அஞ்ச வேண்டா என்று அன்று உறுதிகூறியவர், இன்று பலரும் நாணும்படியாக நம்மை விட்டுப் பிரிந்தால் அதனால் அலருக்கு நாணியிருக்க முடியுமோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அலர் பேசிய பலரும் வெட்கப்படும்படி இன்று அவர் என்னை விட்டுப் போகும்போது, பயப்படாதே, உன்னைப் பிரியேன் என்று சொல்லிவிட்டார். இனிப் பலரும் பேசும் பேச்சுக்கு நான் வெட்கப்படலாமா?.

Couplet 1149

When he who said ‘Fear not!’ hath left me blamed,
While many shrink, can I from rumour hide ashamed.

Explanation

When the departure of him who said “fear not” has put me to shame before others, why need I be ashamed of scandal.

Transliteration

Alarnaana Olvadho Anjalompu Endraar
Palarnaana Neeththak Katai.


குறள் 1150

தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
கௌவை எடுக்குமிவ் வூர்.

மு.வ உரை:

யாம் விரும்புகின்ற அலரை இவ்வூரார் எடுத்துக்கூறுகின்றனர், அதனால் இனிமேல் காதலர் விரும்பினால் விரும்பியவாறு அதனை உதவுவார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் விரும்பிய அவரைப் பற்றித்தான் இவ்வூர் பேசுகிறது. இனி என் காதலரும் நான் விரும்பியபோது என்னைத் திருமணம் செய்வார்.


Couplet 1150

If we desire, who loves will grant what we require;
This town sends forth the rumour we desire.

Explanation

The rumour I desire is raised by the town (itself); and my lover would if desired consent (to my following him).

Transliteration

Thaamventin Nalkuvar Kaadhalar Yaamventum
Kelavai Etukkumiv Voor.