[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: குடிசெயல் வகை/The Way of Maintaining the Family/Kutiseyalvakai 103
இயல்/ChapterGroup/Iyal: குடியியல்/Miscellaneous/Kudiyiyal 11
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2

குறள் 1021

கருமம் செயவொருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையிற் பீடுடைய தில்.

மு.வ உரை:

குடிப் பெருமைக்கு உரிய கடமையைச் செய்வதற்குச் சோர்வடைய மாட்டேன் என்று ஒருவன் முயலும் பெருமையைப் போல மேம்பாடானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

வீட்டையும் நாட்டையும் மேன்மை அடையச் செயல் செய்யாமல் விடமாட்டேன் என மன உறுதிகொள்ளும் பெருமையைக் காட்டிலும் மேலான பெருமை வேறு இல்லை.

Couplet 1021

Who says ‘I’ll do my work, nor slack my hand’,
His greatness, clothed with dignity supreme, shall stand.

Explanation

There is no higher greatness than that of one saying I will not cease in my effort (to raise my family).

Transliteration

Karumam Seyaoruvan Kaidhooven Ennum
Perumaiyin Peetutaiyadhu Il.

குறள் 1022

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனவிரண்டின்
நீள்வினையான் நீளும் குடி.

மு.வ உரை:

முயற்சி நிறைந்த அறிவு என்று சொல்லப்படும் இரண்டினையும் உடைய இடைவிடாத செயலால் ஒருவனுடைய குடி உயர்ந்து விளங்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முயற்சி, நிறைந்த அறிவு என்னும் இரண்டுடன் இடைவிடாத செயல் செய்யக் குடும்பமும் நாடும் உயரும்.

Couplet 1022

The manly act and knowledge full, when these combine
In deed prolonged, then lengthens out the race’s line.

Explanation

One’s family is raised by untiring perseverance in both effort and wise contrivances.

Transliteration

Aalvinaiyum Aandra Arivum Enairantin
Neelvinaiyaal Neelum Kuti.

குறள் 1023

குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்.

மு.வ உரை:

என் குடியை உயரச் செய்வேன் என்று முயலும் ஒருவனுக்கு ஊழ், ஆடையைக் கட்டிக் கொண்டு தானே முன் வந்து துணை செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் குடியையும் நாட்டையும் மேனமை அடையச் செய்வேன் என்று செயல் செய்யும் ஒருவனுக்கு தெய்வம் தன் ஆடையை இறுக உடுத்திக்கொண்டு உதவ முன்வந்து நிற்கும்.

Couplet 1023

‘I’ll make my race renowned,’ if man shall say,
With vest succinct the goddess leads the way.

Explanation

The Deity will clothe itself and appear before him who resolves on raising his family.

Transliteration

Kutiseyval Ennum Oruvarkuth Theyvam
Matidhatruth Thaanmun Thurum.


குறள் 1024

சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தங்குடியைத்
தாழா துஞற்று பவர்க்கு.

மு.வ உரை:

தம் குடி உயர்வதற்கான செயலை விரைந்து முயன்று செய்வோர்க்கு அவர் ஆராயமலே அச் செயல் தானே நிறைவேறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன் வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் ஆக வேண்டிய செயலை விரைந்து செய்பவருக்கு அச்செயலைச் செய்து முடிக்கும் திறம் அவர் நினைக்காமலே கிடைக்கும்.

Couplet 1024

Who labours for his race with unremitting pain,
Without a thought spontaneously, his end will gain.

Explanation

Those who are prompt in their efforts (to better their family) need no deliberation, such efforts will of themselves succeed.

Transliteration

Soozhaamal Thaane Mutiveydhum Thamkutiyaith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavarkku.

குறள் 1025

குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு.

மு.வ உரை:

குற்றம் இல்லாதவனாய்க் குடி உயர்வதற்கான செயல் செய்து வாழ்கின்றவனை உலகத்தார் சுற்றமாக விரும்பிச் சூழ்ந்து கொள்வர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தவறானவற்றைச் செய்யாமல் தன் வீட்டையும் நாட்டையும் மேன்மை அடையச் செய்து வாழ்பவனை உயர்ந்தோர் தம் சுற்றமாக ஏற்பர்.

Couplet 1025

With blameless life who seeks to build his race’s fame,
The world shall circle him, and kindred claim.

Explanation

People will eagerly seek the friendship of the prosperous soul who has raised his family without foul means.

Transliteration

Kutram Ilanaaik Kutiseydhu Vaazhvaanaich
Chutramaach Chutrum Ulaku.


குறள் 1026

நல்லாண்மை என்ப தொருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்.

மு.வ உரை:

ஒருவனுக்கு நல்ல ஆண்மை என்று சொல்லப்படுவது தான் பிறந்த குடியை ஆளும் சிறப்பைத் தனக்கு உண்டாக்கி கொள்வதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவனுக்கு நல்ல ஆண்மை என்பது அவன் பிறந்த வீட்டையும் நாட்டையும் ஆளும் தன்மையைத் தனக்கு உரியதாக ஆக்கிக் கொள்வதோ.

Couplet 1026

Of virtuous manliness the world accords the praise
To him who gives his powers, the house from which he sprang to raise.

Explanation

A man’s true manliness consists in making himself the head and benefactor of his family.

Transliteration

Nallaanmai Enpadhu Oruvarkuth Thaanpirandha
Illaanmai Aakkik Kolal.

குறள் 1027

அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை.

மு.வ உரை:

போர்க்களத்தில் பலரிடையே பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்ளும் அஞ்சாத வீரரைப் போல் குடியில் பிறந்தவரிடையிலும் தாங்க வல்லவர் மேல் தான் பொறுப்பு உள்ளது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

போர்க்களத்திலே எதிர்த்து நின்று சண்டை செய்வது அஞ்சாத வீரர்க்கே ஆவது போல, ஒரு குடும்பத்திலும் நாட்டிலும் அவற்றை உயரச் செய்பவரே, அவற்றின் சுமையைத் தாங்கவும் முடியும்.

Couplet 1027

The fearless hero bears the brunt amid the warrior throng;
Amid his kindred so the burthen rests upon the strong.

Explanation

Amid his kindred so the burthen rests upon the strong.

Transliteration

Amarakaththu Vankannar Polath Thamarakaththum
Aatruvaar Metre Porai.


குறள் 1028

குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்.

மு.வ உரை:

குடி உயர்வதற்கான செயல் செய்கின்றவர்க்கு உரிய காலம் என்று ஒன்று இல்லை, சோம்பல் கொண்டு தம் மானத்தைக் கருதுவாரானால் குடிப்பெருமைக் கெடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன் வீட்டையும் நாட்டையும் மேன்மை அடையச் செய்ய ஆசைப்படுவர் சோம்பி, தம் பெருமையை எண்ணி இருந்தால் எல்லாம் கெட்டுப் போகும். அதனால் அவர்க்குக் கால நேரம் என்று இல்லை.

Couplet 1028

Wait for no season, when you would your house uprear;
‘Twill perish, if you wait supine, or hold your honour dear.

Explanation

As a family suffers by (one’s) indolence and false dignity there is to be so season (good or bad) to those who strive to raise their family.

Transliteration

Kutiseyvaark Killai Paruvam Matiseydhu
Maanang Karudhak Ketum.


குறள் 1029

இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு.

மு.வ உரை:

தன் குடிக்கு வரக்குடிய குற்றத்தை வராமல் நீக்க முயல்கின்ற ஒருவனுடைய உடம்பு துன்பத்திற்கே இருப்பிடமானதோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன்னால், விலங்குளால், பருவ மாற்றங்களால் துன்பப்படும் வீட்டையும், நாட்டையும் அத்துன்பங்களில் இருந்து காக்க முயல்பவனின் உடம்பு, துன்பத்திற்கு மட்டுமே கொள்கலமோ? இன்பத்திற்கும் இல்லையோ?.

Couplet 1029

Is not his body vase that various sorrows fill,
Who would his household screen from every ill.

Explanation

Is it only to suffering that his body is exposed who undertakes to preserve his family from evil ?.

Transliteration

Itumpaikke Kolkalam Kollo Kutumpaththaik
Kutra Maraippaan Utampu.

குறள் 1030

இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி.

மு.வ உரை:

துன்பம் வந்த போது உடனிருந்து தாங்க வல்ல நல்ல ஆள் இல்லாத குடி, துன்பமாகிய கோடாரி அடியில் வெட்டி வீழ்த்த விழுந்துவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

துன்பம் வரும் போது முட்டுக் கொடுத்துத் தாங்கும் நல்ல பிள்ளைகள் இல்லாத வீடும், நாடும் துன்பமாகிய கோடாரி அடிப்பகுதியை வெட்டச் சாயும் மரம் போல் விழுந்து விடும்.

Couplet 1030

When trouble the foundation saps the house must fall,
If no strong hand be nigh to prop the tottering wall.

Explanation

If there are none to prop up and maintain a family (in distress), it will fall at the stroke of the axe of misfortune.

Transliteration

Itukkankaal Kondrita Veezhum Atuththoondrum
Nallaal Ilaadha Kuti.