[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: நல்குரவு/Poverty/Nalkuravu 105
இயல்/ChapterGroup/Iyal: குடியியல்/Miscellaneous/Kudiyiyal 11
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2

குறள் 1041

இன்மையின் இன்னாத தியாதெனின் இன்மையின்
இன்மையே இன்னா தது.

மு.வ உரை:

வறுமையைப் போல் துன்பமானது எது என்று கேட்டால், வறுமையைப் போல் துன்பமானது வறுமை ஒன்றே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இன்மையை விடக் கொடியதுஎது என்றால், இல்லாமையை விடக் கொடியது இல்லாமையே.


Couplet 1041

You ask what sharper pain than poverty is known;
Nothing pains more than poverty, save poverty alone.

Explanation

There is nothing that afflicts (one) like poverty.

Transliteration

Inmaiyin Innaadhadhu Yaadhenin Inmaiyin
Inmaiye Innaa Thadhu.


குறள் 1042

இன்மை எனவொரு பாவி மறுமையும்
இம்மையும் இன்றி வரும்.

மு.வ உரை:

வறுமை என்று சொல்லப்படும் பாவி ஒருவனை நெருங்கினால், அவனுக்கு மறுமையின்பமும், இன்மையின்பமும் இல்லாமற் போகும் நிலைமை வரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இல்லாமை என்ற ஒரு பாவி ஒருவனிடத்தில் சேர்ந்தால், அவன் பிறர்க்குக் கொடுக்க இல்லாதவன் ஆவதால் அவனுக்கு மறுமை இன்பமும் இல்லை; தானே அனுபவிக்க ஏதும் இல்லாததால் இம்மை இன்பமும் இல்லை.


Couplet 1042

Malefactor matchless! poverty destroys
This world’s and the next world’s joys.

Explanation

When cruel poverty comes on, it deprives one of both the present and future (bliss).

Transliteration

Inmai Enavoru Paavi Marumaiyum
Immaiyum Indri Varum.

குறள் 1043

தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குர வென்னும் நசை.

மு.வ உரை:

வறுமை என்று சொல்லப்படும் ஆசைநிலை ஒருவனைப் பற்றினால், அவனுடைய பழைமையானக் குடிப் பண்பையும் புகழையும் ஒரு சேரக் கெடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இல்லாமை என்று சொல்லப்படும் மன ஆசை எவரிடம் இருக்கிறதோ, அவரின் பழம் குடும்பப் பெருமையையும் சிறந்த பாராட்டுக்களையும் அது மொத்தமாக அழித்து விடும்.


Couplet 1043

Importunate desire, which poverty men name,
Destroys both old descent and goodly fame.

Explanation

Hankering poverty destroys at once the greatness of (one’s) ancient descent and (the dignity of one’s) speech.

Transliteration

Tholvaravum Tholum Ketukkum Thokaiyaaka
Nalkuravu Ennum Nasai.

குறள் 1044

இற்பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இளிவந்த
சொற்பிறக்கும் சோர்வு தரும்.

மு.வ உரை:

வறுமை என்பது, நல்ல குடியிற் பிறந்தவரிடத்திலும் இழிவு தரும் சொல் பிறப்பதற்குக் காரணமான சோர்வை உண்டாக்கி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவரிடம் கூட, இல்லாமை வந்து விட்டால், இழிவான சொற்களைச் சொல்லும் தளர்ச்சியை உண்டாக்கி விடும்.


Couplet 1044

From penury will spring, ‘mid even those of noble race,
Oblivion that gives birth to words that bring disgrace.

Explanation

Even in those of high birth, poverty will produce the fault of uttering mean words.

Transliteration

Irpirandhaar Kanneyum Inmai Ilivandha
Sorpirakkum Sorvu Tharum

குறள் 1045

நல்குர வென்னும் இடும்பையுள் பல்குரைத்
துன்பங்கள் சென்று படும்.

மு.வ உரை:

வறுமை என்று சொல்லப்படும் துன்ப நிலையினுள் பலவகையாக வேறுபட்டுள்ள எல்லாத் துன்பங்களும் சென்று விளைந்திடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இல்லாமை என்னும் துன்பத்திற்குள் எல்லா வகைத் துன்பங்களும் அடங்கும்.

Couplet 1045

From poverty, that grievous woe,
Attendant sorrows plenteous grow.

Explanation

The misery of poverty brings in its train many (more) miseries.

Transliteration

Nalkuravu Ennum Itumpaiyul Palkuraith
Thunpangal Sendru Patum.

குறள் 1046

நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார்
சொற்பொருள் சோர்வு படும்.

மு.வ உரை:

நல்ல நூற் பொருளை நன்றாக உணர்ந்து எடுத்துச் சொன்னப் போதிலும் வறியவர் சொன்ன சொற்பொருள் கேட்பார் இல்லாமல் பயன்படாமல் போகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நல்ல கருத்துக்களைத் தெளிவாகத் தெரிந்து சொன்னாலும், சொல்பவர் ஏழை என்றால் அவர் சொல் மதிக்கப் பெறாது.


Couplet 1046

Though deepest sense, well understood, the poor man’s words convey,Their sense from memory of mankind will fade away.

Explanation

The words of the poor are profitless, though they may be sound in thought and clear in expression.

Transliteration

Narporul Nankunarndhu Sollinum Nalkoorndhaar
Sorporul Sorvu Patum.


குறள் 1047

அறஞ்சாரா நல்குர வீன்றதா யானும்
பிறன்போல நோக்கப் படும்.

மு.வ உரை:

அறத்தோடு பொருந்தாத வறுமை ஒருவனைச் சேர்ந்தால் பெற்றத் தாயாலும் அவன் அயலானைப் போல் புறக்கணித்துப் பார்க்கப்படுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நியாயமான காரணங்கள் இல்லாத இல்லாமை ஒருவனுக்கு இருந்தால், பெற்ற தாய் கூட அவனை அந்நியனாகவே பார்ப்பாள்.

Couplet 1047

From indigence devoid of virtue’s grace,
The mother e’en that bare, estranged, will turn her face.

Explanation

He that is reduced to absolute poverty will be regarded as a stranger even by his own mother.

Transliteration

Aranjaaraa Nalkuravu Eendradhaa Yaanum
Piranpola Nokkap Patum.

குறள் 1048

இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு.

மு.வ உரை:

நேற்றும் கொலை செய்தது போல் துன்புறுத்திய வறுமை இன்றும் என்னிடம் வருமோ, (என்று வறியவன் நாள்தோறும் கலங்கி வருந்துவான்).

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நேற்று என்னைக் கொன்றது போன்ற துன்பத்தைத் தந்த இல்லாமை, இன்றும் கூட வருமோ?

Couplet 1048

And will it come today as yesterday,
The grief of want that eats my soul away.

Explanation

Is the poverty that almost killed me yesterday, to meet me today too ?.

Transliteration

Indrum Varuvadhu Kollo Nerunalum
Kondradhu Polum Nirappu.

குறள் 1049

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பா டரிது.

மு.வ உரை:

ஒருவன் நெருப்பினுள் இருந்து தூங்குதலும் முடியும், ஆனால் வறுமை நிலையில் எவ்வகையாலும் கண்மூடித் தூங்குதல் அரிது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

யோக வலிமையால் நெருப்பிற்குள் படுத்து உறங்கவும் முடியும்; ஆனால், பசிக் கொடுமைக்குள் சிறிது கூடக் கண் மூட முடியாது.

Couplet 1049

Amid the flames sleep may men’s eyelids close,
In poverty the eye knows no repose.

Explanation

One may sleep in the midst of fire; but by no means in the midst of poverty.

Transliteration

Neruppinul Thunjalum Aakum Nirappinul
Yaadhondrum Kanpaatu Aridhu.


குறள் 1050

துப்புர வில்லார் துவரத் துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று.

மு.வ உரை:

நுகரும் பொருள் இல்லாத வறியவர் முற்றுந் துறக்க கூடியவராக இருந்தும் துறக்காத காரணம், உப்புக்கும் கஞ்சிக்கும் எமனாக இருப்பதே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உண்ண, உடுத்த ஏதம் இல்லாதவர் இல்லறத்தை முழுமையாகத் துறந்து விடாதிருப்பது, பிறர் வீட்டில் இருக்கும் உப்புக்கும் கஞ்சித் தண்ணீருக்கும் எமனாம்.

Couplet 1050

Unless the destitute will utterly themselves deny,
They cause their neighbour’s salt and vinegar to die.

Explanation

The destitute poor, who do not renounce their bodies, only consume their neighbour’s salt and water.

Transliteration

Thuppura Villaar Thuvarath Thuravaamai
Uppirkum Kaatikkum Kootru.