[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: தகை அணங்குறுத்தல்/The Pre-marital love/Thakaiyananguruththal 109
இயல்/ChapterGroup/Iyal: களவியல்/The Pre-marital love/Kalaviyal 12
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3

குறள் 1081

அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலுமென் நெஞ்சு.

மு.வ உரை:

தெய்வப் பெண்ணோ! மயிலோ, கனமான குழை அணிந்த மனிதப் பெண்ணோ, என் நெஞ்சம் மயங்குகின்றதே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அதோ பெரிய கம்மல்அணிந்து இருப்பது தெய்வமா? நல்லமயிலா? பெண்ணா? யார் என்று அறிய முடியாமல் என் மனம் மயங்குகிறது.

Couplet 1081

Goddess? or peafowl rare? She whose ears rich jewels wear,
Is she a maid of human kind? All wildered is my mind.

Explanation

Is this jewelled female a celestial, a choice peahen, or a human being ? My mind is perplexed.

Transliteration

Anangukol Aaimayil Kollo Kananguzhai
Maadharkol Maalum En Nenju.

குறள் 1082

நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.

மு.வ உரை:

நோக்கிய அவள் பார்வைக்கு எதிரே நோக்குதல் தானே தாக்கி வருத்தும் அணங்கு, ஒரு சேனையையும் கொண்டு வந்து தாக்கினாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் பார்வைக்கு எதிராக அவள் என்னைப் பார்ப்பது, தானே தாக்கி எவரையும் கொல்லும் ஒரு தெய்வம், தாக்குவதற்குப் படைகளையும் கூட்டி வந்ததது போல் இருக்கிறது.

Couplet 1082

She of the beaming eyes, To my rash look her glance replies,
As if the matchless goddess’ hand Led forth an armed band.

Explanation

This female beauty returning my looks is like a celestial maiden coming with an army to contend against me.

Transliteration

Nokkinaal Nokkedhir Nokkudhal Thaakkanangu
Thaanaikkon Tanna Thutaiththu.

குறள் 1083

பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.

மு.வ உரை:

எமன் என்று சொல்லப்படுவதை முன்பு அறியேன், இப்பொழுது கண்டறிந்தேன், அது பெண் தனமையுடன் போர் செய்யும் பெரிய கண்களை உடையது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எமன் என்று நூலோர் சொல்ல முன்பு கேட்டிருக்கிறேன்; பார்த்தது இல்லை; இப்போது தெரிந்து கொண்டேன். பெண்ணிற்கே உரிய நல்ல குணங்களுடன் பெரிதாய்ப் போரிடும் கண்களையும் உடையது தான் எமன்.

Couplet 1083

Death’s form I formerly Knew not; but now ’tis plain to me;
He comes in lovely maiden’s guise, With soul-subduing eyes.

Explanation

I never knew before what is called Yama; I see it now; it is the eyes that carry on a great fight with (the help of) female qualities.

Transliteration

Pantariyen Kootren Padhanai Iniyarindhen
Pentakaiyaal Peramark Kattu.

குறள் 1084

கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
பேதைக் கமர்த்தன கண்.

மு.வ உரை:

பெண்தன்மை உடைய இந்தப் பேதைக்குக் கண்கள் கண்டவரின் உயிரை உண்ணும் தோற்றத்தோடு கூடி ஒன்றோடொன்று மாறுபட்டிருந்தன.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெண்மைக் குணம் மிக்க இப்பெண்ணின் கண்களுக்கு அவற்றைப் பார்ப்பவர் உயிரைப் பறிக்கும் தோற்றம் இருப்பதால் அவள் குணத்திற்கும் அறிவிற்கும் மாறுபட்டு போர் செய்கின்றன.


Couplet 1084

In sweet simplicity, A woman’s gracious form hath she;
But yet those eyes, that drink my life, Are with the form at strife.

Explanation

These eyes that seem to kill those who look at them are as it were in hostilities with this feminine simplicity.

Transliteration

Kantaar Uyirunnum Thotraththaal Pentakaip
Pedhaikku Amarththana Kan.

குறள் 1085

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து.

மு.வ உரை:

எமனோ. கண்ணோ, பெண்மானோ, இந்த இளம் பெண்ணின் பார்வை இந்த மூன்றன் தன்மையும் உடையதாக இருக்கிறது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னை துன்புறுத்துவது எமனா? என் மேனி எங்கும் படர்வதால் கண்ணா? ஏதோ ஒரு பயம் தெரிவதால் பெண்மானா? இப்பெண்ணின் பார்வை இம்மூன்று குணங்களையும் பெற்றிருக்கிறது.

Couplet 1085

The light that on me gleams, Is it death’s dart? or eye’s bright beams? Or fawn’s shy glance? All three appear In form of maiden here.

Explanation

Is it Yama, (a pair of) eyes or a hind ?- Are not all these three in the looks of this maid ?.

Transliteration

Kootramo Kanno Pinaiyo Matavaral
Nokkamim Moondrum Utaiththu.

குறள் 1086

கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
செய்யல மன்னிவள் கண்.

மு.வ உரை:

வளைந்த புருவங்கள் கோணாமல் நேராக இருந்து மறைக்குமானால், இவளுடைய கண்கள் யான் நடுங்கும் படியான துன்பத்தைச் செய்யமாட்டா.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அதோ வளைந்து இருக்கும் புருவங்கள் வளையாமல் நேராக நின்று தடுத்தால், அவள் கண்கள், எனக்கு நடுக்கம் தரும் துன்பத்தை தரமாட்டா.

Couplet 1086

If cruel eye-brow’s bow, Unbent, would veil those glances now;The shafts that wound this trembling heart Her eyes no more would dart.

Explanation

Her eyes will cause (me) no trembling sorrow, if they are properly hidden by her cruel arched eyebrows.

Transliteration

Kotumpuruvam Kotaa Maraippin Natungagnar
Seyyala Manival Kan.

குறள் 1087

கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்.

மு.வ உரை:

மாதருடைய சாயாத கொங்கைகளின் மேல் அணிந்த ஆடை, மதம் பிடித்த யானையின் மேல் இட்ட முகப்படாம் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அந்தப் பெண்ணின் சாயாத முலைமேல் இருக்கும் சேலை, கொல்லம் மதம் பிடித்த ஆண் யானையின் முகபடாம் போன்று இருக்கிறது.


Couplet 1087

As veil o’er angry eyes Of raging elephant that lies,
The silken cincture’s folds invest This maiden’s panting breast.

Explanation

The cloth that covers the firm bosom of this maiden is (like) that which covers the eyes of a rutting elephant.

Transliteration

Kataaak Kalitrinmer Katpataam Maadhar
Pataaa Mulaimel Thukil.

குறள் 1088

ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு.

மு.வ உரை:

போர்க்களத்தில் பகைவரும் அஞ்சுதற்க்கு காரணமான என் வலிமை, இவளுடைய ஒளி பொருந்திய நெற்றிக்குத் தோற்று அழிந்ததே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

களத்தில் முன்பு என்னை அறியாதவரும் அறிந்தவர் சொல்லக் கேட்டு வியக்கும் என் திறம், அவள் ஒளி பொருந்திய நெற்றியைக் கண்ட அளவில் அழிந்துவிட்டதே.

Couplet 1088

Ah woe is me my might, That awed my foemen in the fight,
By lustre of that beaming brow Borne down, lies broken now.

Explanation

On her bright brow alone is destroyed even that power of mine that used to terrify the most fearless.

Transliteration

Onnudhar Koo Utaindhadhe Gnaatpinul
Nannaarum Utkumen Peetu.

குறள் 1089

பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்
கணியெவனோ ஏதில தந்து.

மு.வ உரை:

பெண்மானைப் போன்ற இளமைப் பார்வையும் நாணமும் உடைய இவளுக்கு, ஒரு தொடர்பும் இல்லாத அணிகளைச் செய்து அணிவது ஏனோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெண்மானைப் போன்ற அச்சப் பார்வையையும் உள்ளத்தில் நாணத்தையும் நகைகளாகக் கொண்டிருக்கும் இவளுக்கு வேறு வேறு வகைப்பட்ட நகைகளை அணிவித்திருப்பது எதற்காகவோ?.

Couplet 1089

Like tender fawn’s her eye; Clothed on is she with modesty;
What added beauty can be lent; By alien ornament.

Explanation

Of what use are other jewels to her who is adorned with modesty, and the meek looks of a hind ?.

Transliteration

Pinaiyer Matanokkum Naanum Utaiyaatku
Aniyevano Edhila Thandhu.

குறள் 1090

உண்டார்க ணல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.

மு.வ உரை:

கள், தன்னை உண்டவரிடத்தில் அல்லாமல் காமத்தைப் போல் தன்னைக் கண்டவரிடத்தில் மயக்கத்தை உண்டாக்குவதில்லையே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காய்ச்சப்பட்ட கள், உண்டவர்க்கே மகிழ்ச்சி தரும்; காதலைப் போல், காண்பவருக்கும் அது மகிழ்ச்சி தருவது இல்லை.

Couplet 1090

The palm-tree’s fragrant wine, To those who taste yields joys divine;But love hath rare felicity For those that only see.

Explanation

Unlike boiled honey which yields delight only when it is drunk, love gives pleasure even when looked at.

Transliteration

Untaarkan Alladhu Atunaraak Kaamampol
Kantaar Makizhseydhal Indru.