[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram:
செய்ந்நன்றியறிதல்/Gratitude/Seynnandri Aridhal 11
இயல்/ChapterGroup/Iyal: இல்லறவியல்/Domestic Virtue/Illaraviyal 2
பால்/Section/Paal: அறத்துப்பால்/Virtue/Araththuppaal 1

குறள் 101

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது.

மு.வ உரை:

தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும், அவர் நமக்கு உதவினால், அதற்குக் கைம்மாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகயும் கொடுத்தாலும் சமம் ஆகாது.

கலைஞர் உரை:

வாராது வந்த மாமணி” என்பதுபோல், “செய்யாமற் செய்த உதவி” என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா.

Couplet 101

Assistance given by those who ne’er received our aid,
Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid.

Explanation

(The gift of) heaven and earth is not an equivalent for a benefit which is conferred where none had been received.

Transliteration

Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum
Vaanakamum Aatral Aridhu.

குறள் 102

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.

மு.வ உரை:

உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்.

Couplet 102

A timely benefit, -though thing of little worth,
The gift itself, -in excellence transcends the earth.

Explanation

A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the world.

Transliteration

Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum
Gnaalaththin Maanap Peridhu.

குறள் 103

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது.

மு.வ உரை:

இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்றுஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும் .

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இவருக்கு உதவினால் பிறகு நமக்கு இது கிடைக்கும் என்று எண்ணாதவராய் ஒருவர் செய்த உதவியின் அன்பை ஆய்ந்து பார்த்தால், அவ்வுதவியின் நன்மை கடலைவிடப் பெரியது ஆகும்.

Couplet 103

Kindness shown by those who weigh not what the return may be:
When you ponder right its merit, ‘Tis vaster than the sea.

Explanation

If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than the sea.

Transliteration

Payandhookkaar Seydha Udhavi Nayandhookkin
Nanmai Katalin Peridhu.

குறள் 104

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் தினையளவாகிய உதவியைச் செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர், அதனையே பனையளவாகக் கொண்டு போற்றுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தினை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்யப்பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதைப் பனை அளவு மிகப் பெரிய உதவியாய்க் கருதுவர்.

Couplet 104

Each benefit to those of actions’ fruit who rightly deem,
Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem.

Explanation

Though the benefit conferred be as small as a millet seed, those who know its advantage will consider it as large as a palmyra fruit.

Transliteration

Thinaiththunai Nandri Seyinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Payandheri Vaar.

குறள் 105

உதவி வரைத்தன் றுதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.

மு.வ உரை:

கைமாறாகச் செய்யும் உதவி முன் செய்த உதவியின் அளவை உடையது அன்று, உதவி செய்யப்பட்டவற்றின் பண்புக்கு ஏற்ற அளவை உடையதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவர் நமக்குச் செய்த உதவிக்குத் திரும்ப நாம் செய்வது, அவர் செய்த உதவியின் காரணம், பொருள், காலம் பார்த்து அன்று; உதவியைப் பெற்ற நம் பண்பாட்டுத் தகுதியே அதற்கு
அளவாகும்.

Couplet 105

The kindly aid’s extent is of its worth no measure true;
Its worth is as the worth of him to whom the act you do.

Explanation

The benefit itself is not the measure of the benefit; the worth of those who have received it is its measure.

Transliteration

Udhavi Varaiththandru Udhavi Udhavi
Seyappattaar Saalpin Varaiththu.

குறள் 106 மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.

மு.வ உரை:

குற்றமற்றவரின் உறவை எப்போதும் மறக்கலாகாது: துன்பம் வந்த காலத்தில் உறுதுணையாய் உதவியவர்களின் நட்பை எப்போதும் விடாலாகாது .

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உன் துன்பத்துள் துணையாக நின்றவரின் நட்பை விடாதே; அறிவு ஒழுக்கங்களில் குற்றம் இல்லாதவரின் நட்பை மறந்து விடாதே.

Couplet 106

Kindness of men of stainless soul remember evermore
Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore.

Explanation

Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity Forget not be benevolence of the blameless.

Transliteration

Maravarka Maasatraar Kenmai Thuravarka
Thunpaththul Thuppaayaar Natpu.

குறள் 107 எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.

மு.வ உரை:

தம்முடைய துன்பத்தைப் போக்கி உதவியவரின் நட்பைப் பல்வேறு வகையான பிறவியிலும் மறவாமல் போற்றுவர் பெரியோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தம் துன்பத்தைப் போக்கியவரின் நட்பை ஏழேழு பிறப்பிலும் நல்லவர் எண்ணுவர்.

Couplet 107

Through all seven worlds, in seven-fold birth, Remains in mem’ry of the wise
Friendship of those who wiped on earth, The tears of sorrow from their eyes.

Explanation

(The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of those who have wiped away their affliction.

Transliteration

Ezhumai Ezhupirappum Ulluvar Thangan
Vizhuman Thutaiththavar Natpu.

குறள் 108

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று.

மு.வ உரை:

ஒருவரர்முன்செய்த நன்மையை மறப்பது அறம் அன்று; அவர் செய்த தீமையைச் செய்த அப்‌பொழுதே மறந்து விடுவது அறம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவன் நமக்குச் செய்த உதவியை மறப்பது அறம் அன்று; அவன் செய்த தீமையை அப்போதே மறப்பது அறம்.

Couplet 108

‘Tis never good to let the thought of good things done thee pass away;
Of things not good, ’tis good to rid thy memory that very day.

Explanation

It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the very moment (in which it is inflicted).

Transliteration

Nandri Marappadhu Nandrandru Nandralladhu
Andre Marappadhu Nandru.

குறள் 109 கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன் றுள்ளக் கெடும்.

மு.வ உரை:

முன் உதவி செய்தவர் பின்பு ‌கொன்றார் போன்ற துன்பத்தைச் செய்தாரானாலும், அவர் முன் செய்த ஒரு நன்மையை நினைத்தாலும் அந்தத் துன்பம் கெடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முன்பு நன்மை செய்தவரே பின்பு நம்மைக் கொலை செய்வது போன்ற தீமையைச் செய்தாலும் அவர் முன்பு செய்த ஒப்பற்ற நன்மையை நினைத்த அளவில் அத்தீமை மறையும்.

Couplet 109

Effaced straightway is deadliest injury,
By thought of one kind act in days gone by.

Explanation

Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the thought of one benefit (formerly) conferred.

Transliteration

Kondranna Innaa Seyinum Avarseydha
Ondrunandru Ullak Ketum.

குறள் 110 எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

மு.வ உரை:

எந்த அறத்தை அழித்தவர்க்கும் தப்பிப் பிழைக்க வழி உண்டாகும்; ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து அழித்தவனுக்கு உய்வு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எத்தனை பெரிய அறங்களை அழித்தவர்க்கும் பாவத்தைக் கழுவ வழிகள் உண்டு. ஆனால், ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து தீமை செய்பவனுக்கு வழியே இல்லை.

Couplet 110

Who every good have killed, may yet destruction flee;
Who ‘benefit’ has killed, that man shall ne’er ‘scape free.

Explanation

He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who has killed a benefit.

Transliteration

Ennandri Kondraarkkum Uyvuntaam Uyvillai
Seynnandri Kondra Makarku.