[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: குறிப்பறிதல்/Recognition of the Signs /Kuripparidhal 110
இயல்/ChapterGroup/Iyal: களவியல்/The Pre-marital love/Kalaviyal 12
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3
குறள் 1091

இருநோக் கிவளுண்கண் உள்ள தொருநோக்கு
நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து.

மு.வ உரை:

இவளுடைய மை தீட்டிய கண்களில் உள்ளது இருவகைப்பட்ட நோக்கமாகும், அவற்றுள் ஒரு நோக்கம் நோய் செய்யும் நோக்கம், மற்றொன்று அந் நோய்க்கு மருந்தாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இவளின் மையூட்டப்பட்ட கண்களில் என்மேல் இரண்டு நோக்கம் இருப்பது தெரிகிறது. ஒரு நோக்கம் எனக்கு துன்பம் தெரிகிறது. மற்றொன்று அந்தத் துன்பத்திற்கு மருந்து ஆகிறது.

Couplet 1091

A double witchery have glances of her liquid eye;
One glance is glance that brings me pain; the other heals again.

Explanation

There are two looks in the dyed eyes of this (fair one); one causes pain, and the other is the cure thereof.

Transliteration

Irunokku Ivalunkan Ulladhu Orunokku
Noinokkon Rannoi Marundhu.

குறள் 1092

கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது.

மு.வ உரை:

கண்ணால் என்னை நோக்கிக் களவு கொள்கின்ற சுருங்கிய பார்வை காமத்தில் நேர்பாதி அன்று, அதைவிடப் பெரிய பகுதியாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் பார்க்காதபோது, என்னைக் களவாக பார்க்கும் இவளின் சிறு பார்வை, காதலில் சரி பாதி அன்று அதற்கு மேலாம்.

Couplet 1092

The furtive glance, that gleams one instant bright,
Is more than half of love’s supreme delight.

Explanation

A single stolen glance of her eyes is more than half the pleasure (of sexual embrace).

Transliteration

Kankalavu Kollum Sirunokkam Kaamaththil
Sempaakam Andru Peridhu.

குறள் 1093

நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர்.

மு.வ உரை:

என்னை நோக்கினாள், யான் கண்டதும் நோக்கித் தலைகுனிந்தால், அது அவள் வளர்க்கும் அன்பினுள் வார்க்கின்ற நீராகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் பார்க்காதபோது, என்னைப் பார்த்தாள்; பார்த்து நாணத்தால் தலைகுனிந்தாள்; இந்த செயல் எங்களுக்குள் காதல் பயிர் வளர அவள் ஊற்றிய நீராகும்.

Couplet 1093

She looked, and looking drooped her head:
On springing shoot of love ‘its water shed.

Explanation

She has looked (at men) and stooped (her head); and that (sign) waters as it were (the corn of) our love.

Transliteration

Nokkinaal Nokki Irainjinaal Aqdhaval
Yaappinul Attiya Neer.

குறள் 1094

யானோக்கும் காலை நிலனோக்கும் நோக்காக்கால்
தானோக்கி மெல்ல நகும்.

மு.வ உரை:

யான் நோக்கும் போது அவள் நிலத்தை நோக்குவாள், யான் நோக்காத போது அவள் என்னை நோக்கி மெல்லத் தனக்குள் மகிழ்வாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் அவளை பார்க்கும்போது தலைகுனிந்து நிலத்தைப் பார்ப்பாள், நான் பார்க்காதபோதோ என்னைப் பார்த்து மெல்ல தனக்குள்ளே சிரிப்பாள்.

Couplet 1094

I look on her: her eyes are on the ground the while:
I look away: she looks on me with timid smile.

Explanation

When I look, she looks down; when I do not, she looks and smiles gently.

Transliteration

Yaannokkum Kaalai Nilannokkum Nokkaakkaal
Thaannokki Mella Nakum.

குறள் 1095

குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும்.

மு.வ உரை:

என்னை நேராகக் குறித்துப் பார்க்காத அத் தன்மையே அல்லாமல், ஒரு கண்ணைச் சுருக்கினவள் போல் என்னைப் பார்த்து தனக்குள் மகிழ்வாள்.


சாலமன் பாப்பையா உரை:

நேரே பார்க்காமல் ஒரு கண்ணை மட்டும் சுருக்கி பார்ப்பவள் போல என்னைப் பார்த்துப் பார்த்துப் பிறகு தனக்குள் தானே மகிழ்வாள்.

Couplet 1095

She seemed to see me not; but yet the maid
Her love, by smiling side-long glance, betrayed.

Explanation

She not only avoids a direct look at me, but looks as it were with a half-closed eye and smiles.

Transliteration

Kurikkontu Nokkaamai Allaal Orukan
Sirakkaniththaal Pola Nakum.

குறள் 1096

உறாஅ தவர்போற் சொலினும் செறாஅர்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.

மு.வ உரை:

புறத்தே அயலார் போல் அன்பில்லாத சொற்களைச் சொன்னாலும், அகத்தே பகையில்லாதவரின் சொல் என்பது விரைவில் அறியப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

(பேசினேன்) அவள் யாரே எவரோ என்று பதில் சொன்னாள்; சொன்னாலும், மனத்தில் பகை இல்லாத அவளது சொல்லின் பொருள் விரைவில் அறியப்படும்.

Couplet 1096

Though with their lips affection they disown,
Yet, when they hate us not, ’tis quickly known.

Explanation

Though they may speak harshly as if they were strangers, the words of the friendly are soon understood.

Transliteration

Uraaa Thavarpol Solinum Seraaarsol
Ollai Unarap Patum.

குறள் 1097

செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன் றுற்றார் குறிப்பு.

மு.வ உரை:

பகை கொள்ளாத கடுஞ்சொல்லும், பகைவர் போல் பார்க்கும் பார்வையும் புறத்தே அயலார் போல் இருந்து அகத்தே அன்பு கொண்டவரின் குறிப்பாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

(ஆம். இப்போது தெரிகிறது) கோபம் இல்லாமல் பேசும் பேச்சும், பகைவர் போன்ற பார்வையும், யாரே போலத் தோன்றி நட்பாவார் காட்டும் அடையாளங்கள்.

Couplet 1097

The slighting words that anger feign, while eyes their love reveal Are signs of those that love, but would their love conceal.

Explanation

Little words that are harsh and looks that are hateful are (but) the expressions of lovers who wish to act like strangers.

Transliteration

Seraaach Chirusollum Setraarpol Nokkum
Uraaarpondru Utraar Kurippu.

குறள் 1098

அசையியற் குண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்.

மு.வ உரை:

யான் நோக்கும் போது அதற்காக அன்பு கொண்டவனாய் மெல்லச் சிரிப்பாள், அசையும் மெல்லிய இயல்பை உடைய அவளுக்கு அப்போது ஓர் அழகு உள்ளது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

யாரோ எவரோ போல அவள் பேசிய பின்பும் நான் அவளைப் பார்க்க, அவள் மனம் நெகிழ்ந்து மனத்திற்குள் மெல்ல சிரித்தாள்; அச்சிரிப்பிலும் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பு இருப்பது தெரிகிறது.


Couplet 1098

I gaze, the tender maid relents the while;
And, oh the matchless grace of that soft smile.

Explanation

When I look, the pitying maid looks in return and smiles gently; and that is a comforting sign for me.

Transliteration

Asaiyiyarku Untaantor Eeryaan Nokkap
Pasaiyinal Paiya Nakum.

குறள் 1099

ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே உள.

மு.வ உரை:

புறத்தே அயலார்போல் அன்பில்லாத பொது நோக்கம் கொண்டு பார்த்தல், அகத்தே காதல் கொண்டவரிடம் உள்ள இயல்பாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முன்பின் தெரியாதவர் போல, பொதுவாக பார்த்தப் பேசுவது காதலர்களிடம் இருக்கும் குணந்தான்.

Couplet 1099

The look indifferent, that would its love disguise,
Is only read aright by lovers’ eyes.

Explanation

Both the lovers are capable of looking at each other in an ordinary way, as if they were perfect strangers.

Transliteration

Edhilaar Polap Podhunokku Nokkudhal
Kaadhalaar Kanne Ula.

குறள் 1100

கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல.

மு.வ உரை:

கண்களோடு கண்கள் நோக்காமல் ஒத்திருந்து அன்பு செய்யுமானால் வாய்ச் சொற்கள் என்ன பயனும் இல்லாமற் போகின்றன.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காதலரில் ஒருவர் கண்ணோடு மற்றொருவர் கண்ணும் பார்வையால் பேசிவிட்டால் அதற்கு பிறகு வாய்ச் சொற்களால் ஒரு பயனும் இல்லை.


Couplet 1100

When eye to answering eye reveals the tale of love,
All words that lips can say must useless prove.

Explanation

The words of the mouths are of no use whatever, when there is perfect agreement between the eyes (of lovers).

Transliteration

Kannotu Kaninai Nokkokkin Vaaichchorkal
Enna Payanum Ila.