[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: காதற் சிறப்புரைத்தல்/Declaration of Love’s special Excellence/Kaadharsirappuraiththal 113
இயல்/ChapterGroup/Iyal: களவியல்/The Pre-marital love/Kalaviyal 12
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3
குறள் 1121

பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலேயி றூறிய நீர்.

மு.வ உரை:

மென்மையான மொழிகளைப் பேசு கின்ற இவளுடைய தூய பற்களில் ஊறிய நீர் பாலுடன் தேனைக் கலந்தாற் போன்றதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னிடம் மெல்லிதாகப் பேசும் என் மனைவியின் வெண்மையான பற்களிடையே ஊறிய நீர், பாலோடு தேனைக் கலந்த கலவை போலும்!.

Couplet 1121

The dew on her white teeth, whose voice is soft and low,
Is as when milk and honey mingled flow.

Explanation

The water which oozes from the white teeth of this soft speeched damsel is like a mixture of milk and honey

Transliteration.

Paalotu Thenkalan Thatre Panimozhi
Vaaleyiru Ooriya Neer

குறள் 1122

உடம்பொ டுயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொ டெம்மிடை நட்பு.

மு.வ உரை:

இம் மடந்தையோடு எம்மிடையே உள்ள நட்பு முறைகள், உடம்போடு உயிர்க்கு உள்ள தொடர்புகள், எத்தன்மையானவையோ அத்தன்மையானவை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் மனைவிக்கும் எனக்கும் இடையே உள்ள உறவு, உடம்பிற்கும் உயிருக்கும் இடையே எத்தகைய உறவோ அத்தகையது.


Couplet 1122

Between this maid and me the friendship kind
Is as the bonds that soul and body bind.

Explanation

The love between me and this damsel is like the union of body and soul.

Transliteration

Utampotu Uyiritai Ennamar Ranna
Matandhaiyotu Emmitai Natpu.

குறள் 1123

கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற் கில்லை யிடம்.

மு.வ உரை:

என் கண்ணின் கருமணியில் உள்ள பாவையே நீ போய் விடு, யாம் விரும்புகின்ற இவளுக்கு என் கண்ணில் இருக்க இடம் இல்லையே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் கருமணிக்குள் இருக்கும் பாவையே! நீ அதை விட்டுப் போய்விடு; நான் விரும்பும் என் மனைவிக்கு என் கண்ணுக்குள் இருக்க இடம் போதவில்லை.

Couplet 1123

For her with beauteous brow, the maid I love, there place is none;To give her image room, O pupil of mine eye, begone.

Explanation

O you image in the pupil (of my eye)! depart; there is no room for (my) fair-browed beloved.

Transliteration

Karumaniyir Paavaainee Podhaayaam Veezhum
Thirunudharku Illai Itam.


குறள் 1124

வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து.

மு.வ உரை:

ஆராய்ந்து அணிகலன்களை அணிந்த இவள் கூடும் போது உயிர்க்கு வாழ்வு போன்றவள், பிரியும் போது உயிர்க்கு சாவு போன்றவள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் மனைவி, நான் அவளுடன் கூடும்போது உயிருக்கு உடம்பு போன்றிருக்கிறாள். அவளைப் பிரியும்போது உயிர் உடம்பை விட்டுப் பிரிவது போன்றிருக்கிறாள்.

Couplet 1124

Life is she to my very soul when she draws nigh;
Dissevered from the maid with jewels rare, I die.

Explanation

My fair-jewelled one resembles the living soul (when she is in union with me), the dying soul when she leaves me,

Transliteration

Vaazhdhal Uyirkkannal Aayizhai Saadhal
Adharkannal Neengum Itaththu.

குறள் 1125

உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்.

மு.வ உரை:

போர் செய்யும் பண்புகளை உடைய இவளுடைய பண்புகளை யான் மறந்தால் பிறகு நினைக்க முடியும் ஆனால் ஒரு போதும் மறந்ததில்லையே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒளியுடன் கூடிய கண்களை உடைய என் மனைவியின் குணங்களை நான் மறந்தால் அல்லவா அவளை நினைப்பதற்கு? மறப்பதும் இல்லை. அதனால் நினைப்பதும் இல்லை.

Couplet 1125

I might recall, if I could once forget; but from my heart
Her charms fade not, whose eyes gleam like the warrior’s dart.

Explanation

If I had forgotten her who has bright battling eyes, I would have remembered (thee); but I never forget her (Thus says he to her maid).

Transliteration

Ulluvan Manyaan Marappin Marappariyen
Ollamark Kannaal Kunam.

குறள் 1126

கண்ணுள்ளிற் போகார் இமைப்பிற் பருவரார்
நுண்ணியர்எம் காத லவர்.

மு.வ உரை:

எம் காதலர் எம் கண்ணுள்ளிருந்து போக மாட்டார், கண்ணை மூடி இமைத்தாலும் அதனால் வருந்த மாட்டார், அவர் அவ்வளவு நுட்பமானவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் அன்பர் என் கண்ணை விட்டுப் போகமாட்டிடார்; ஒருவேளை நான் அறியாமல் இமைத்தால் வருந்தவும் மாட்டார். பிறர் அறிய முடியாத நுட்பத் தன்மையர் அவர்.

Couplet 1126

My loved one’s subtle form departs not from my eyes;
I wink them not, lest I should pain him where he lies.

Explanation

My lover would not depart from mine eyes; even if I wink, he would not suffer (from pain); he is so ethereal.

Transliteration

Kannullin Pokaar Imaippin Parukuvaraa
Nunniyarem Kaadha Lavar.

குறள் 1127

கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக் கறிந்து.

மு.வ உரை:

எம் காதலர் கண்ணினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் மை எழுதினால் அவர் மறைவதை எண்ணிக் கண்ணுக்கு மையும் எழுதமாட்டோம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் கண்ணுக்குள் அவர் இருப்பதால் கண்ணுக்கு மை தீட்டும் நேரம் அவர் மறைய நேரும் என்பதை அறிந்து மையும் தீட்டமாட்டேன்.


Couplet 1127

My love doth ever in my eyes reside;
I stain them not, fearing his form to hide.

Explanation

As my lover abides in my eyes, I will not even paint them, for he would (then) have to conceal himself.

Transliteration

Kannullaar Kaadha Lavaraakak Kannum
Ezhudhem Karappaakku Arindhu.

குறள் 1128

நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து.

மு.வ உரை:

எம் காதலர் நெஞ்சினுள் இருக்கின்றார், ஆகையால் சூடான பொருளை உண்டால் அவர் வெப்பமுறுதலை எண்ணிச் சூடான பொருளை உண்ண அஞ்சு கின்றோம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னவர் என் நெஞ்சிலேயே வாழ்வதால் சூடாக உண்டால் அது அவரைச் சுட்டுவிடும் என்று எண்ணி உண்ணப் பயப்படுகிறேன்.

Couplet 1128

Within my heart my lover dwells; from food I turn
That smacks of heat, lest he should feel it burn.

Explanation

As my lover is in my heart, I am afraid of eating (anything) hot, for I know it would pain him.

Transliteration

Nenjaththaar Kaadha Lavaraaka Veydhuntal
Anjudhum Vepaak Karindhu

குறள் 1129

இமைப்பிற் கரப்பாக் கறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்.

மு.வ உரை:

கண் இமைத்தால் காதலர் மறைந்து போதலை அறிகின்றேன், அவ்வளவிற்கே இந்த ஊரார் அவரை அன்பில்லாதவர் என்று சொல்லுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் கண்கள் இமைத்தால் உள்ளிருக்கும் என்னவர் மறைவதை அறிந்து நான் கண்களை இமைப்பதில்லை. இதை விளங்கிக் கொள்ளாத உறவினர் அவரை அன்பற்றவர் என்கின்றனர்.

Couplet 1129

I fear his form to hide, nor close my eyes:
‘Her love estranged is gone!’ the village cries.

Explanation

I will not wink, knowing that if I did, my lover would hide himself; and for this reason, this town says, he is unloving.

Transliteration

Imaippin Karappaakku Arival Anaiththirke
Edhilar Ennum Iv Voor

குறள் 1130

உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்.

மு.வ உரை:

காதலர் எப்போதும் என் உள்ளத்தில் மகிழ்ந்து வாழ்கின்றார், ஆனால் அதை அறியாமல் பிரிந்து வாழ்கின்றார், அன்பில்லாதவர் என்று இந்த ஊரார் அவரைப் பழிப்பர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னவர் எப்போதும் என் நெஞ்சிற்குள்ளேயே மகிழ்ந்து இருக்கிறார். இதை அறியாத உறவினர் அவருக்கு அத்தனை அன்பு இல்லை என்கின்றனர்.

Couplet 1130

Rejoicing in my very soul he ever lies;
‘Her love estranged is gone far off!’ the village cries.

Explanation

My lover dwells in my heart with perpetual delight; but the town says he is unloving and (therefore) dwells afar.

Transliteration

Uvandhuraivar Ullaththul Endrum Ikandhuraivar
Edhilar Ennum Iv Voor