[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: புணர்ச்சி விதும்பல்/Desire for Reunion/Punarchchividhumpal 129
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3

குறள் 1281

உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு.

மு.வ உரை:

நினைத்த அளவிலே களிப்படைதலும் கண்ட அளவிலே மகிழ்ச்சி அடைதலும் ஆகிய இந்த இருவகை தன்மையும் கள்ளுக்கு இல்‌லை; காமத்திற்கு உண்டு.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நினைத்த அளவிலே உணர்வு அழியாமல் உள்ளம் கிளர்தலும், பார்த்த அளவிலே உணர்வு அழிய உள்ளம் கிளர்தலும் கள் உண்பவர்க்கு இல்லை; காதல் வசப்பட்டவர்க்கே உண்டு.

Couplet 1281

Gladness at the thought, rejoicing at the sight,
Not palm-tree wine, but love, yields such delight.

Explanation

To please by thought and cheer by sight is peculiar, not to liquor but lust.

Transliteration

Ullak Kaliththalum Kaana Makizhdhalum
Kallukkil Kaamaththir Kuntu.

குறள் 1282

தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும்
காமம் நிறைய வரின்.

மு.வ உரை:

காமம் பனையளவாக நிறைய வரும்போது காதலரோடு தினையளவாகச் சிறிதேனும் ஊடல் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெண்களுக்குக் காதல் மிகப் பெரிதாகுமானால், கணவனோடு மிகச் சிறிதளவும் ஊடாமல் இருக்க வேண்டும்.


Couplet 1282

When as palmyra tall, fulness of perfect love we gain,
Distrust can find no place small as the millet grain.

Explanation

If women have a lust that exceeds even the measure of the palmyra fruit, they will not desire (to feign) dislike even as much as the millet.

Transliteration

Thinaiththunaiyum Ootaamai Ventum Panaith Thunaiyum
Kaamam Niraiya Varin.

குறள் 1283

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
காணா தமையல கண்.

மு.வ உரை:

என்னை விரும்பாமல் புறக்கணித்துத் தனக்கு விருப்பமானவற்றையே செய்து ஒழுகினாலும், என்னுடைய கண்கள் காதலனைக் காணாமல் பொருந்தவில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னை அவமதித்து அவர் தம் விருப்பப்படியே செய்தாலும் என் கண்கள் அவரைக் காணாமல் இருப்பதில்லை.

Couplet 1283

Although his will his only law, he lightly value me,
My heart knows no repose unless my lord I see.

Explanation

Though my eyes disregard me and do what is pleasing to my husband, still will they not be satisfied unless they see him.

Transliteration

Penaadhu Petpave Seyyinum Konkanaik
Kaanaa Thamaiyala Kan.

குறள் 1284

ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து
கூடற்கண் சென்றதென் னெஞ்சு.

மு.வ உரை:

தோழி! யான் அவரோடு ஊடுவதற்காகச் சென்றேன்; ஆனால், என்னுடைய நெஞ்சம் அந்த நோக்கத்தை மறந்து அவரோடு கூடுவதற்காகச் சென்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தோழி! காதலரைக் காண்டுபதற்கு முன், அவர் செய்த தவற்றை எண்ணி ஊட நினைத்தேன்; அவரைப் பார்த்த பிறகு, அதை மறந்து, அவருடன் கூடவே என் மனம் சென்றது.

Couplet 1284

My friend, I went prepared to show a cool disdain;
My heart, forgetting all, could not its love restrain.

Explanation

My heart, forgetting all, could not its love restrain.

Transliteration

Ootarkan Sendrenman Thozhi Adhumarandhu
Kootarkan Sendradhu En Nenju.

குறள் 1285

எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கண்
பழிகாணேன் கண்ட இடத்து.

மு.வ உரை:

மை தீட்டும் நேரத்தில் தீட்டு் கோலைக் காணாத கண்களைப் போல், காதலனைக் கண்டபோது மட்டும் அவனுடைய குற்றத்தை நினைக்காமல் மறந்து விடுகின்றேன்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முன்பு பார்த்திருந்தும் மை தீட்டும்போது அஞ்சனக் கோலைக் காணாத கண்களைப் போல, கணவனின் தவற்றை அவர் இல்லாதபோது எண்ணி இருந்தும், நேரில் அவரைக் கண்ட போது காணேன்.

Couplet 1285

The eye sees not the rod that paints it; nor can I
See any fault, when I behold my husband nigh.

Explanation

Like the eyes which see not the pencil that paints it, I cannot see my husband’s fault (just) when I meet him.

Transliteration

Ezhudhungaal Kolkaanaak Kannepol Konkan
Pazhikaanen Kanta Itaththu.

குறள் 1286

காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்
காணேன் தவறல் லவை.

மு.வ உரை:

காதலரைக் யான் காணும்போது ( அவருடைய செயல்களில்) தவறானவற்றைக் காண்பதில்லை; அவரைக் காணாதபோது தவறு அல்லாத நன்மைகளைக் காண்பதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

கணவனை நான் காணும்போது அவரது தவறுகளைக் காணேன்; காணாதபோதோ, தவறுகளைத் தவிரப் பிறவற்றைக் காணேன்.

Couplet 1286

When him I see, to all his faults I ‘m blind;
But when I see him not, nothing but faults I find.

Explanation

When I see my husband, I do not see any faults; but when I do not see him, I do not see anything but faults.

Transliteration

Kaanungaal Kaanen Thavaraaya Kaanaakkaal
Kaanen Thavaral Lavai.

குறள் 1287

உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்
பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து.

மு.வ உரை:

வெள்ளம் இழுத்துச் செல்வதை அறிந்திருந்தும் ஓட் நீரில் பாய்கின்றவரைப் போல், பயன்படாமை அறிந்திருந்திருந்தும் ஊடல் கொள்வதால் பயன் ன்னெ?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன்னை இழுத்துக் கொண்டு போகும் என்று தெரிந்தும், ஓடும் வெள்ளத்துள் பாய்பவர் செயலைப் போல, என் சினம் பலன் அளிக்காது என்று தெரிந்தும் அவருடன் ஊடல் கொண்டு ஆவது என்ன?


Couplet 1287

As those of rescue sure, who plunge into the stream,
So did I anger feign, though it must falsehood seem.

Explanation

Like those who leap into a stream which they know will carry them off, why should a wife feign dislike which she knows cannot hold out long?.

Transliteration

Uyththal Arindhu Punalpaai Pavarepol
Poiththal Arindhen Pulandhu.

குறள் 1288

இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்
கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு.

மு.வ உரை:

கள்வ! இழிவு வரத்தக்க துன்பங்களைச் செய்தாலும் கள்ளுண்டு களித்தவர்க்கு மேன்‌மேலும் விருப்பம் தரும் கள்ளைப் போன்றது உன் மார்பு.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

வஞ்சகரே! தன்னை உண்டு மகிழ்ந்தவர்க்கு எளிமை வரத்தக்க தீமையைச் செய்தாலும், அவரால் மேலும் மேலும் விரும்பப்படும் கள்ளைப் போன்றது எனக்கு உன் மார்பு. இத்தனையும் அவளுக்கு மட்டுந்தானா? அவன் எதுவுமே நினைக்கவில்லையா? அவள் நினைவுகளை அவளின் பார்வையிலேயே படித்துவிட்டான். அவளைத் தேற்றுகிறான்.


Couplet 1288

Though shameful ill it works, dear is the palm-tree wine
To drunkards; traitor, so to me that breast of thine.

Explanation

O you rogue! your breast is to me what liquor is to those who rejoice in it, though it only gives them an unpleasant disgrace.

Transliteration

Iliththakka Innaa Seyinum Kaliththaarkkuk
Kallatre Kalvanin Maarpu.

குறள் 1289

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலரதன்
செவ்வி தலைப்படு வார்.

மு.வ உரை:

காமம் மலரை விட மென்மை உடையதாகும்; அந்த உண்மை அறிந்து அதன் நல்ல பயனைப் பெறக்கூடியவர் சிலரே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காதல் இன்பம் மலரைவிட மென்மையானது. அதை அறிந்து அனுபவிப்பதற்கு ஏற்ற இடம், காலம், தேவையானவை எல்லாம் பெற்றுக் காதல் இன்பத்தின் நலனை அனுபவிப்பவர் இவ்வுலகில் சிலரே.


Couplet 1289

Love is tender as an opening flower In season due
To gain its perfect bliss is rapture known to few.

Explanation

Sexual delight is more delicate than a flower, and few are those who understand its real nature.

Transliteration

Malarinum Mellidhu Kaamam Silaradhan
Sevvi Thalaippatu Vaar.

குறள் 1290

கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
என்னினும் தான்விதுப் புற்று.

மு.வ உரை:

கண் பார்வையின் அளவில் பிணங்கி, என்னை விடத் தான் விரைந்து தழுவுதலை விரும்பி, ( பிணங்கிய நிலையையும் மறந்து) கலந்து விட்டாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன் கண் அளவில் என்னோடு ஊடி, என்னைத் தழுவுவதை என்னைக் காட்டிலும் அவள் விரைந்து விரும்புவதால், ஊடலை மறந்து கூடிவிட்டாள்

Couplet 1290

Her eye, as I drew nigh one day, with anger shone:
By love o’erpowered, her tenderness surpassed my own.

Explanation

She once feigned dislike in her eyes, but the warmth of her embrace exceeded my own.

Transliteration

Kannin Thuniththe Kalanginaal Pulludhal
Enninum Thaanvidhup Putru