[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: நெஞ்சொடு புலத்தல்/Expostulation with Oneself/Nenjotupulaththal 130
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3

குறள் 1291

அவர்நெஞ் சவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீயெமக் காகா தது.

மு.வ உரை:

நெஞ்சே! அவருடைய நெஞ்சம் ( நம்மை நினையாமல் நம்மிடம் வராமல்) அவர்க்குத் துணையாதலைக் கண்டும் நீ எமக்குத் துணையாகாதது ஏன்?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நெஞ்சே! அவருடைய நெஞ்சு நம்மை எண்ணாது அவருக்கே துணையாய் நிற்பதை அறிந்தும், நீ எனக்குத் துணை ஆகாமல் அவரையே நினைக்கக் காரணம் என்ன?

Couplet 1291

You see his heart is his alone
O heart, why not be all my own.

Explanation

O my soul! although you have seen how his soul stands by him, how is it you do not stand by me?.

Transliteration

Avarnenju Avarkkaadhal Kantum Evannenje
Neeemakku Aakaa Thadhu.

v class=”thirubox1″ id=”1292″>

குறள் 1292

உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
செறாஅரெனச் சேறியென் நெஞ்சு.

மு.வ உரை:

என் நெஞசே! நம்மேல் அன்பு கொள்ளாத காதலரைக் கண்டபோதும், அவர் வெறுக்கமாட்டார் என்று எண்ணி அவரிடம் செல்கின்றாயே!

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் நெஞ்சே! என்மீது அன்பு இல்லாதவரை உள்ளபடியே நீ அறிந்திருந்தும் நாம் போனால் அவர் கோபப்படமாட்டார் என்று எண்ணி நீ அவரிடமே செல்லுகின்றாய்!

Couplet 1292

‘Tis plain, my heart, that he ‘s estranged from thee;
Why go to him as though he were not enemy.

Explanation

O my soul! although you have known him who does not love me, still do you go to him, saying “he will not be displeased.”

Transliteration

Uraaa Thavarkkanta Kannum Avaraich
Cheraaarenach Cheriyen Nenju.

குறள் 1293

கெட்டார்க்கு நட்டாரில் என்பதோ நெஞ்சேநீ
பெட்டாங் கவர்பின் செலல்.

மு.வ உரை:

நெஞ்சே! நீ உன் விருப்பத்தின்படியே அவர் பின் செல்வதற்குக் காரணம், துன்பத்தால் அழிந்தவர்‌க்கு நண்பர் இல்லை என்னும் எண்ண‌மோ?

சாலமன் பாப்பையா உரை
:

நெஞ்சே! நீ என்னிடம் இல்லாமல் உன் விருப்பப்படியே அவரிடம் செல்லக் காரணம், இந்த உலகத்தில் கெட்டுப் போனவர்களுக்கு நண்பர் இல்லை என்பதனாலோ?


Couplet 1293

‘The ruined have no friends, ‘they say; and so, my heart,
To follow him, at thy desire, from me thou dost depart.

Explanation

O my soul! do you follow him at pleasure under the belief that the ruined have no friends?

Transliteration

Kettaarkku Nattaaril Enpadho Nenjenee
Pettaangu Avarpin Selal.

குறள் 1294

இனியன்ன நின்னொடு சூழ்வார்யார் நெஞ்சே
துனிசெய்து துவ்வாய்காண் மற்று.

மு.வ உரை:

நெஞ்‌சே! நீ ஊடலைச் செய்து அதன் பயனை நுகர மாட்டாய்; இனிமேல் அத்தகையவற்றைப் பற்றி உன்னோடு கலந்து எண்ணப் போகின்றவர் யார்?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நெஞ்சே! நீ அவரைப் பார்க்கும்போது இன்பம் நுகர எண்ணுகிறாயே தவிர, அவர் தவறுகளை எண்ணி ஊடி, பிறகு உறவு கொள்ள எண்ணமாட்டாய். ஆதலால் இனி இது போன்றவற்றை உன்னோடு யார் ஆலோசனை செய்வார்? நான் செய்யமாட்டேன்.

Couplet 1294

‘See, thou first show offended pride, and then submit,’ I bade;
Henceforth such council who will share with thee my heart.

Explanation

O my soul! you would not first seem sulky and then enjoy (him); who then would in future consult you about such things?.

Transliteration

Inianna Ninnotu Soozhvaaryaar Nenje
Thuniseydhu Thuvvaaikaan Matru

குறள் 1295

பெறாஅமை அஞ்சும் பெறினபிரி வஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்தென் நெஞ்சு.

மு.வ உரை:

( காதலரைப் பெறாதபோது) பெறாமைக்கு அஞ்சும்; பெற்றால் பிரிவை நினைத்து அஞ்சும்; ( இவ்வாறாக) என் நெஞ்சம் தீராத துன்பம் உடையதாகின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என் கணவர் என்னைப் பிரிந்து இருந்தபோது அவர் இல்லாததற்குப் பயப்படும்; அவர் வந்துவிட்டால், பிரிவாரே என்று பயப்படும். ஆகவே என் நெஞ்சம் நீங்காத துன்பத்தைப் பெற்றிருக்கிறது.

Couplet 1295

I fear I shall not gain, I fear to lose him when I gain;
And thus my heart endures unceasing pain.

Explanation

My soul fears when it is without him; it also fears when it is with him; it is subject to incessant sorrow.

Transliteration

Peraaamai Anjum Perinpirivu Anjum
Araaa Itumpaiththen Nenju.

குறள் 1296

தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னைத்
தினிய இருந்ததென் நெஞ்சு.

மு.வ உரை:

காதலரைப் பிரிந்து தனியே இருந்து அவருடைய தவறுகளை நினைத்தபோது என் நெஞ்சம் என்னைத் தின்பது போல் துன்பம் செய்வதாக இருந்தது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காதலர் பிரிவைத் தனியே இருந்து நினைத்தபோது என் நெஞ்சம் என்னைத் தின்பது போலக் கொடுமையாக இருந்தது.


Couplet 1296

My heart consumes me when I ponder lone,
And all my lover’s cruelty bemoan.

Explanation

My mind has been (here) in order to eat me up (as it were) whenever I think of him in my solitude.

Transliteration

Thaniye Irundhu Ninaiththakkaal Ennaith
Thiniya Irundhadhen Nenju.

குறள் 1297

நாணும் மறந்தேன் அவர்மறக் கல்லாவென்
மாணா மடநெஞ்சிற் பட்டு.

மு.வ உரை:

காதலனை மறக்க முடியாத என்னுடைய சிறப்பில்லாத மட நெஞ்சினோடு சேர்ந்து, மறக்கத் தகாததாகிய நாணத்தையும் மறந்து விடடேன்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன்னை மறந்த காதலரைத் தான் மறக்க முடியாத, என் நிலையில்லாத மடநெஞ்சோடு கூடி, நான் நாணத்தையும் மறந்துவிட்டேன்.

Couplet 1297

Fall’n ‘neath the sway of this ignoble foolish heart,
Which will not him forget, I have forgotten shame.

Explanation

I have even forgotten my modesty, having been caught in my foolish mind which is not dignified enough to forget him.

Transliteration

Naanum Marandhen Avarmarak Kallaaen
Maanaa Matanenjir Pattu.

குறள் 1298

எள்ளின் இளிவாமென் றெண்ணி அவர்திறம்
உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு.

மு.வ உரை:

உயரின் மேல் காதல் கொண்ட என் நெஞ்சம், பிரிந்த காதலரை இகழ்ந்தால் இழிவாகும் என்று எண்ணி அவருடைய உயர்ந்த பண்புகளையே நினைக்கின்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உயிர்மேல் காதலை உடைய என் நெஞ்சு, நாமும் அவரை இகழ்ந்தால் பிறகு நமக்கும் இழிவுவரும் என்று எண்ணி, அவர் வரவையும் கலவியையுமே நினைத்து நின்றது.


Couplet 1298

If I contemn him, then disgrace awaits me evermore;
My soul that seeks to live his virtues numbers o’er.

Explanation

My soul which clings to life thinks only of his (own) gain in the belief that it would be disgraceful for it to despise him.

Transliteration

Ellin Ilivaamendru Enni Avardhiram
Ullum Uyirkkaadhal Nenju.

குறள் 1299

துன்பத்திற் கியாரே துணையாவார் தாமுடைய
நெஞ்சந் துணையல் வழி.

மு.வ உரை:

ஒருவர்க்குத் துன்பம் வந்தபோது, தாம் உரிமையாகப் பெற்றுள்ள நெஞ்சமே துணையாகா விட்டால், வேறு யார் துணையாவார்?

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவரது துன்பத்திற்குத் தாம் உரிமையாகப் பெற்றிருக்கும் தம் நெஞ்சமே துணையாகாதபோது, வேறு யார் துணையாவார்?

Couplet 1299

And who will aid me in my hour of grief,
If my own heart comes not to my relief.

Explanation

Who would help me out of one’s distress, when one’s own soul refuses help to one?

Transliteration

Thunpaththirku Yaare Thunaiyaavaar Thaamutaiya
Nenjan Thunaiyal Vazhi.

குறள் 1300

தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
நெஞ்சம் தமரல் வழி.

மு.வ உரை:

ஒருவர்க்கு தாம் உரிமையாகப் பெற்ற நெஞ்சமே உறவாகாதபோது அயலார் உறவில்லாதவராக இருப்பது எளிதேயாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நமக்குரிய நெஞ்சமே நம்முடன் உறவாக இல்லாத போது, மற்றவர் உறவில்லாதவராக இருத்தல் என்பது எளிதேயாகும்.

Couplet 1300

A trifle is unfriendliness by aliens shown,
When our own heart itself is not our own.

Explanation

It is hardly possible for strangers to behave like relations, when one’s own soul acts like a stranger.

Transliteration

Thanjam Thamarallar Edhilaar Thaamutaiya
Nenjam Thamaral Vazhi.