[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: ஊடலுவகை/The Pleasures of Temporary Variance/Ootaluvakai 133
இயல்/ChapterGroup/Iyal: கற்பியல்/The Post-marital love/Karpiyal 13
பால்/Section/Paal: காமத்துப்பால்/Love/Kaamaththuppaal 3
குறள் 1321

இல்லை தவறவர்க் காயினும் ஊடுதல்
வல்ல தவரளிக்கும் ஆறு.

மு.வ உரை:

அவரிடம் தவறு ஒன்றும் இல்லையானலும், அவரோடு ஊடுதல், அவர் நம்மேல் மிகுதியாக அன்பு செலுத்துமாறு செய்ய வல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அவரிடம் தவறே இல்லை என்றாலும், அவர் என்னிடம் மிகுந்த அன்பைச் செலுத்தும்படி செய்யவல்லது ஊடல்.

Couplet 1321

Although there be no fault in him, the sweetness of his love
Hath power in me a fretful jealousy to move.

Explanation

Although my husband is free from defects, the way in which he embraces me is such as to make me feign dislike.

Transliteration

Illai Thavaravarkku Aayinum Ootudhal
Valladhu Avaralikku Maaru.

குறள் 1322

ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.

மு.வ உரை:

ஊடுதலால் உண்டாகின்ற சிறிய துன்பம், காதலர் செய்கின்ற நல்ல அன்பு வாடிவிடக் காரணமாக இருந்தாலும் பெருமை பெறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊடல் காரணமாக என்னிடம் தோன்றும் சிறு துன்பத்தினால் அவர் என்மீது காட்டும் பேரன்பு வாடினாலும் பெருமை பெறும்.

Couplet 1322

My ‘anger feigned’ gives but a little pain;
And when affection droops, it makes it bloom again.

Explanation

His love will increase though it may (at first seem to) fade through the short-lived distress caused by (my) dislike.

Transliteration

Ootalin Thondrum Sirudhuni Nallali
Vaatinum Paatu Perum.

குறள் 1323

புலத்தலிற் புத்தேள்நா டுண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

மு.வ உரை:

நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலம் இருக்கின்றதோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நிலத்தோடு நீர் கலந்தாற்போன்ற ஒற்றுமையை உடைய என்னவரோடு ஊடிப் பெறும் இன்பத்தைப் போலத் தேவர்கள் நாட்டு இன்பம் இருக்குமோ?

Couplet 1323

Is there a bliss in any world more utterly divine,
Than ‘coyness’ gives, when hearts as earth and water join.

Explanation

Is there a celestial land that can please like the feigned dislike of those whose union resembles that of earth and water?

Transliteration

Pulaththalin Puththelnaatu Unto Nilaththotu
Neeriyain Thannaar Akaththu

குறள் 1324

புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

மு.வ உரை:

காதலரைத் தழுவிக்கொண்டு விடாமலிருப்பதற்கு காரணமான ஊடலுள், என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க வல்ல படை தோன்றுகிறது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

என்னவரைத் தழுவிக் கொண்டு, விடாமல் இருப்பதற்குக் காரணமாகிய ஊடலில் அதற்குமேலே சென்று என் உறுதியையும் உடைக்கும் ஆயுதம் இருக்கிறது.

Couplet 1324

‘Within the anger feigned’ that close love’s tie doth bind,
A weapon lurks, which quite breaks down my mind.

Explanation

In prolonged dislike after an embrace there is a weapon that can break my heart.

Transliteration

Pulli Vitaaap Pulaviyul Thondrumen
Ullam Utaikkum Patai.

குறள் 1325

தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.

மு.வ உரை:

தவறு இல்லாத போதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஓர் இன்பம் உள்ளது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஆண்கள் மீது தவறு இல்லை என்றாலும் தவறு செய்தவராகவே நின்று, மனைவியால் ஊடப்பட்டு தாம் விரும்பும் மனைவியின் மெல்லிய தோள்களைக் கூடப் பெறாதபோது, அந்த ஊடலிலும் ஓர் இன்பம் இருக்கிறது.

Couplet 1325

Though free from fault, from loved one’s tender arms
To be estranged a while hath its own special charms.

Explanation

Though free from defects, men feel pleased when they cannot embrace the delicate shoulders of those whom they love.

Transliteration

Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar Mendrol
Akaralin Aangon Rutaiththu

குறள் 1326

உணலினும் உண்ட தறலினிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.

மு.வ உரை:

உண்பதை விட முன் உண்ட உணவுச் செரிப்பது இன்பமானது, அதுபோல் காமத்தில் கூடுவதைவிட ஊடுதல் இன்பமானது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உண்பதைவிட உண்டது செரிப்பது இனியது; அதுபோலக், கூடிக் கலப்பதை விட ஊடுவது காதலுக்கு இனியது.

Couplet 1326

‘Tis sweeter to digest your food than ’tis to eat;
In love, than union’s self is anger feigned more sweet.

Explanation

To digest what has been eaten is more delightful than to eat more; likewise love is more delightful in dislike than intercourse.

Transliteration

Unalinum Untadhu Aralinidhu Kaamam
Punardhalin Ootal Inidhu.

குறள் 1327

ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.

மு.வ உரை:

ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவர், அந்த உண்மை,ஊடல் முடிந்த பின் கூடிமகிழும் நிலையில் காணப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவார்; அந்த வெற்றியைக் கூடிப் பெறும் இன்பத்தில் அறியலாம்.

Couplet 1327

In lovers’ quarrels, ’tis the one that first gives way,
That in re-union’s joy is seen to win the day.

Explanation

Those are conquerors whose dislike has been defeated and that is proved by the love .
Transliteration

Ootalil Thotravar Vendraar Adhumannum
Kootalir Kaanap Patum.

குறள் 1328

ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

மு.வ உரை:

நெற்றி வியர்க்கும் படியாக கூடுவதில் உளதாகும் இனிமையை ஊடியிருந்து உணர்வதன் பயனாக இனியும் பெறுவோமோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நெற்றி வியர்க்கும்படி கலவியில் தோன்றும் சுகத்தை இன்னுமொரு முறை இவளுடன் ஊடிப் பெறுவோமா?

Couplet 1328

And shall we ever more the sweetness know of that embrace
With dewy brow; to which ‘feigned anger’ lent its piquant grace.

Explanation

Will I enjoy once more through her dislike, the pleasure of that love that makes her forehead perspire?

Transliteration

Ootip Perukuvam Kollo Nudhalveyarppak
Kootalil Thondriya Uppu.

குறள் 1329

ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.

மு.வ உரை:

காதலி இன்னும் ஊடுவாளாக, அந்த ஊடலைத் தணிக்கும் பொருட்டு யாம் இரந்து நிற்குமாறு இராக்காலம் இன்னும் நீட்டிப்பதாக.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒளிமிகும் அணிகளை அணிந்த இவள் இன்னும் என்னோடு ஊடட்டும், அப்போது அதிக நேரம் இருக்கும்படி நான் வேண்டிக்கொள்ள, இந்த இரவு விடியாது நீளட்டும்.

Couplet 1329

Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign
That I may still plead on, O night, prolong thy reign.

Explanation

May the bright-jewelled one feign dislike, and may the night be prolonged for me to implore her!.

Transliteration

Ootuka Manno Oliyizhai Yaamirappa
Neetuka Manno Iraa.

குறள் 1330

ஊடுதல் காமத்திற் கின்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

மு.வ உரை:

காமத்திற்கு இன்பம் தருவது ஊடுதல் ஆகும், ஊடல் முடிந்த பின் கூடித் தழுவப் பெற்றால் அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காதல் நுகர்ச்சிக்கு இன்பம் ஊடுதலே அவ்வூடலுக்கும் இன்பம், அளவு அறிந்து ஊடலை நீக்கிக் கூடித் தழுவுதலே.

Couplet 1330

A ‘feigned aversion’ coy to pleasure gives a zest;
The pleasure’s crowned when breast is clasped to breast.

Explanation

Dislike adds delight to love; and a hearty embrace (thereafter) will add delight to dislike.

Transliteration

Ootudhal Kaamaththirku Inpam Adharkinpam
Kooti Muyangap Perin.