[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: வெஃகாமை/Not Coveting/Veqkaamai 18
இயல்/ChapterGroup/Iyal: இல்லறவியல்/Domestic Virtue/Illaraviyal 2
பால்/Section/Paal: அறத்துப்பால்/Virtue/Araththuppaal 1

குறள் 171

நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகிற் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும்.

மு.வ உரை:

நடுவுநிலைமை இல்லாமல் பிறர்க்குரிய நல்ல பொருளை ஒருவன் கவர விரும்பினால் அவனுடைய குடியும் கெட்டுக் குற்றமும் அப்போழுதே வந்து சேரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர்க்குரிய பொருளை அநீதியாக விரும்பிக் கவர்ந்தால், கவர்ந்தவனின் குடும்பம் அழியும்; குற்றங்கள் பெருகும்.

Couplet 171

With soul unjust to covet others’ well-earned store,
Brings ruin to the home, to evil opes the door.

Explanation

If a man departing from equity covet the property (of others), at that very time will his family be destroyed and guilt be incurred.

Transliteration

Natuvindri Nanporul Veqkin Kutipondrik
Kutramum Aange Tharum.

குறள் 172

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர்.

மு.வ உரை:

நடுவுநிலைமை அல்லாதவற்றைக் கண்டு நாணி ஒதுங்குகின்றவர், பிறர் பொருளைக் கவர்வதால் வரும் பயனை விரும்பிப் பழியான செயல்களைச் செய்யார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து அனுபவிக்க எண்ணிப் பழி தரும் செயல்களை, நீதிக்கு அஞ்சுபவர் செய்ய மாட்டார்.

Couplet 172

Through lust of gain, no deeds that retribution bring,
Do they, who shrink with shame from every unjust thing.

Explanation

Those who blush at the want of equity will not commit disgraceful acts through desire of the profit that may be gained.

Transliteration

Patupayan Veqkip Pazhippatuva Seyyaar
Natuvanmai Naanu Pavar.

குறள் 173

சிற்றின்பம் வெஃகி யறனல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.

மு.வ உரை:

அறநெறியால் பெறும் இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், நிலையில்லாத சிறிய இன்பத்தை விரும்பி அறம் அல்லாதவற்றைச் செய்யார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அறத்தால் வரும் நிலையான இன்பங்களை விரும்புவோர் நிலையில்லாத இன்பத்தை விரும்பிப் பிறர் பொருளைக் கவரும் அறம் இல்லாத செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்.

Couplet 173

No deeds of ill, misled by base desire,
Do they, whose souls to other joys aspire.

Explanation

Those who desire the higher pleasures (of heaven) will not act unjustly through desire of the trifling joy. (in this life.).

Transliteration

Sitrinpam Veqki Aranalla Seyyaare
Matrinpam Ventu Pavar.

குறள் 174
இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்மையில் காட்சி யவர்.

மு.வ உரை:

ஐம்புலன்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத அறிவை உடையவர், யாம் வறுமை அடைந்தோம் என்று எண்ணியும் பிறர் பொருளை விரும்பார்‌.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஏதும் இல்லாத ஏழையாய் இருக்கிறோமோ என எண்ணி, ஐம்புலன் ஆசைகளையும் வென்ற பேர் அறிஞர், பிறர் பொருளைக் கவரமாட்டார்.

Couplet 174

Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed,
Desire not other’s goods, e’en in the hour of sorest need.

Explanation

The wise who have conquered their senses and are free from crime, will not covet (the things of others), with the thought “we are destitute.”

Transliteration

Ilamendru Veqkudhal Seyyaar Pulamvendra
Punmaiyil Kaatchi Yavar.

குறள் 175

அஃகி யகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும்
வெஃகி வெறிய செயின்.

மு.வ உரை:

யாரிடத்திலும் பொருளைக் கவர விரும்பிப் பொருந்தாதவற்றைச் செய்தால், நுட்பமானதாய் விரிவுடையதாய் வளர்ந்த அறிவால் பயன் என்ன?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் பொருள் மீது, ஆசை கொண்டு எவரிடத்திலும் அறிவற்ற செயல்களைச் செய்தால் செய்பவரின் கூரிய, பல நூல் பயின்று பரந்த அறிவினால் அவருக்கு ஆகும் பயன்தான் என்ன?.

Couplet 175

What gain, though lore refined of amplest reach he learn,
His acts towards all mankind if covetous desire to folly turn.

Explanation

What is the advantage of extensive and accurate knowledge if a man through covetousness act senselessly towards all ?.

Transliteration

Aqki Akandra Arivennaam Yaarmaattum
Veqki Veriya Seyin.

குறள் 176

அருள்வெஃகி யாற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழக் கெடும்.

மு.வ உரை:

அருளை விரும்பி அறநெறியில் நின்றவன், பிறனுடைய பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத குற்றங்களை எண்ணினால் கெடுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அருளை விரும்பிக் குடும்ப வாழ்வில் இருப்பவன், பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டுப் பொல்லாதது செய்தால், அவன் கெட்டுப் போவான்.

Couplet 176

Though, grace desiring, he in virtue’s way stand strong,
He’s lost who wealth desires, and ponders deeds of wrong.

Explanation

If he, who through desire of the virtue of kindness abides in the domestic state ie, the path in which it may be obtained, covet (the property of others) and think of evil methods (to obtain it), he will perish.

Transliteration

Arulveqki Aatrinkan Nindraan Porulveqkip
Pollaadha Soozhak Ketum.

குறள் 177

வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்.

மு.வ உரை:

பிறர் பொருளைக் கவர விரும்புவதால் ஆகும் ஆக்கத்தை விரும்பாதிருக்க வேண்டும்; அது பயன் விளைவிக்கும்போது அப்பயன் நன்மையாவது அரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் பொருளை அவர் விரும்பாதிருக்க, நாம் விரும்பிப் பெற்று அனுபவிக்கும்போது அதன் பயன் நல்லதாக இல்லை என்று அறிவதால், பிறர் பொருளைக் கவர்வதற்கு விரும்ப வேண்டா.

Couplet 177

Seek not increase by greed of gain acquired;
That fruit matured yields never good desired.

Explanation

Desire not the gain of covetousness In the enjoyment of its fruits there is no glory.

Transliteration

Ventarka Veqkiyaam Aakkam Vilaivayin
Maantar Karidhaam Payan.

குறள் 178

அஃகாமை செல்வத்திற் கியாதெனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்.

மு.வ உரை:

ஒருவனுடைய செல்வத்திற்குக் குறைவு நேராதிருக்க வழி எது என்றால், அவன் பிறனுடைய கைப்பொருளை விரும்பாதிருத்தலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

செல்வம் குறையாமல் இருக்க வழி என்ன என்றால், பிறனுக்கு உரிய பொருளை விரும்பாமல் இருப்பதே.

Couplet 178

What saves prosperity from swift decline?
Absence of lust to make another’s cherished riches thine.

Explanation

If it is weighed, “what is the indestructibility of wealth,” it is freedom from covetousness.

Transliteration

Aqkaamai Selvaththirku Yaadhenin Veqkaamai
Ventum Pirankaip Porul.

குறள் 179

அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேருந்
திறனறிந் தாங்கே திரு.

மு.வ உரை:

அறம் இஃது என்று அறிந்து பிறர் பொருளை விரும்பாத அறிவுடையாரைத் திருமகள் தான் சேரும் திறன் அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு சேர்வாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதிருப்பதே அறம் என்னும் அறிவுடையோரின் பெருமையை அறிந்து, திருமகள் தானே அவரிடம் போய் இருப்பாள்.

Couplet 179

Good fortune draws anigh in helpful time of need,
To him who, schooled in virtue, guards his soul from greed.

Explanation

Lakshmi, knowing the manner (in which she may approach) will immediately come to those wise men who, knowing that it is virtue, covet not the property of others.

Transliteration

Aranarindhu Veqkaa Arivutaiyaarch Cherum
Thiranarin Thaange Thiru.

குறள் 180

இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறலீனும்
வேண்டாமை யென்னுஞ் செருக்கு.

மு.வ உரை:

வி‌ளைவை எண்ணாமல் பிறர் பொருளை விரும்பினால் அஃது அழிவைத் தரும்; அப்பொருளை விரும்பாமல் வாழும் பெருமை வெற்றியைத் தரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:
பின் வி‌ளைவை எண்ணாமல் அடுத்தவர் பொருளை விரும்பிக் கவர்ந்தால், அது நமக்கு அழிவைக் கொடுக்கும்; அதற்கு ஆசைப்படாத செல்வமோ வெற்றியைக் கொடுக்கும்‌.

Couplet 180

From thoughtless lust of other’s goods springs fatal ill,
Greatness of soul that covets not shall triumph still.

Explanation

To covet (the wealth of another) regardless of consequences will bring destruction That greatness (of mind) which covets not will give victory.

Transliteration

Iraleenum Ennaadhu Veqkin Viraleenum
Ventaamai Ennunj Cherukku