[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: புறங்கூறாமை/Not Backbiting/Purangooraamai 19
இயல்/ChapterGroup/Iyal: இல்லறவியல்/Domestic Virtue/Illaraviyal 2
பால்/Section/Paal: அறத்துப்பால்/Virtue/Araththuppaal 1

குறள் 181

அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறா னென்றல் இனிது.

மு.வ உரை:

ஒருவன் அறத்தைப் போற்றிக் கூறாதவனாய் அறமல்லாதவற்றைச் செய்தாலும், மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறாமல் இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுதல் நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவன் அறத்தைச் சொல்லாமல் பாவமே செய்தாலும், அடுத்தவரைப் பற்றிப் புறம் பேசமாட்டான் என்றால் அதுவே அவனுக்கு நல்லது.

Couplet 181

Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill
If neighbour he defame not, there’s good within him still.

Explanation

Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well if it be said of him “he does not backbite.”

Transliteration

Arangooraan Alla Seyinum Oruvan
Purangooraan Endral Inidhu.

குறள் 182

அறனழீஇ யல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை.

மு.வ உரை:

அறத்தை அழித்துப் பேசி அறமல்லாதவைகளைச் செய்வதை விட, ஒருவன் இல்லாதவிடத்தில் அவனைப் பழித்துப் பேசி நேரில் பொய்யாக முகமலர்ந்து பேசுதல் தீமையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அறம் என்பதே இல்லை என அடித்துப் பேசிப் பாவத்தைச் செய்வதைக் காட்டிலும் ஒருவனைக் காணாதபோது புறம்பேசிக் காணும்போது பொய்யாகச் சிரிப்பது பெருங்கேடு.

Couplet 182

Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile,
Is he that slanders friend, then meets him with false smile.

Explanation

To smile deceitfully (in another’s presence) after having reviled him to his destruction (behind his back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) virtue.

Transliteration

Aranazheei Allavai Seydhalin Theedhe
Puranazheeip Poiththu Nakai.

குறள் 183

புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கந் தரும்.

மு.வ உரை:

புறங்கூறிப் பொய்யாக நடந்து உயிர் வாழ்தலை விட, அவ்வாறு செய்யாமல் வறுமையுற்று இறந்து விடுதல், அறநூல்கள் சொல்லும் ஆக்கத்தைத் தரும்‌‌.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காணாதபோது ஒருவனைப் பற்றிப் புறம்பேசிக், காணும்போது பொய்யாக அவனுடன் பேசி வாழ்வதைக் காட்டிலும் இறந்து போவது அற நூல்கள் கூறும் உயர்வைத் தரும்.

Couplet 183

‘Tis greater gain of virtuous good for man to die,
Than live to slander absent friend, and falsely praise when nigh.

Explanation

Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which (the treatises on) virtue point out.

Transliteration

Purangoorip Poiththuyir Vaazhdhalin Saadhal
Arangootrum Aakkath Tharum.

குறள் 184

கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்.

மு.வ உரை:

எதிரே நின்று கண்ணோ‌ட்டம் இல்லாமல் கடுமையாகச் சொன்னாலும் சொல்லலாம்; நேரில் இல்லாதபோது பின் விளைவை ஆராயாத சொல்லைச் சொல்லக்கூடாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவன் முகத்திற்கு எதிரே முகதாட்சணியம் இல்லாமல் பேசினாலும், அவன் எதிரில் இல்லாமல் இருக்கும்போது பின்விளைவை எண்ணாமல் அவனைப் பற்றிப் பேச வேண்டா.

Couplet 184

In presence though unkindly words you speak, say not
In absence words whose ill result exceeds your thought.

Explanation

Though you speak without kindness before another’s face speak not in his absence words which regard not the evil subsequently resulting from it.

Transliteration

Kannindru Kannarach Chollinum Sollarka
Munnindru Pinnokkaach Chol.

குறள் 185

அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும்.

மு.வ உரை:

அறத்தை நல்லதென்று போற்றும் நெஞ்சம் இல்லாததன்மை, ஒருவன் மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்ற சிறுமையால் காணப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:
அறத்தைப் பெரிதாகப் பேசும் ஒருவன் மனத்தால் அறவோன் அல்லன் என்பதை அவன் புறம்பேசும் இழிவினைக் கொண்டு கண்டுகொள்ளலாம்.

Couplet 185

The slanderous meanness that an absent friend defames,
‘This man in words owns virtue, not in heart,’ proclaims.

Explanation

The emptiness of that man’s mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness of reviling another behind his back.

Transliteration

Aranjollum Nenjaththaan Anmai Puranjollum
Punmaiyaar Kaanap Patum.

குறள் 186

பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளுந்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.

மு.வ உரை:

மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்றவன், அவனுடைய பழிகள் பலவற்றிலும் நோகத்தக்கவை ஆராய்ந்து கூறிப் பிறரால் பழிக்கப்படுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அடுத்தவன் குறையை அவன் இல்லாத போது எவன் கூறுகிறானோ, அவனது குறை அவன் இல்லாதபோது இன்னொருவனால் கூறப்படும்.

Couplet 186

Who on his neighbours’ sins delights to dwell,
The story of his sins, culled out with care, the world will tell.

Explanation

The character of the faults of that man who publishes abroad the faults of others will be sought out and published.

Transliteration

Piranpazhi Kooruvaan Thanpazhi Yullum
Thirandherindhu Koorap Patum.

குறள் 187

பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்.

மு.வ உரை:

மகிழும்படியாகப் பேசி நட்புக் கொள்ளுதல் நன்மை என்று தெளியாதவர் தம்மை விட்டு நீங்கும்படியாகப் புறம் கூறி நண்பரையும் பிரித்து விடுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

கூடி மகிழுமாறு இனியன பேசி நட்பை வளர்க்கத் தெரியாதவர், புறம்பேசி நண்பர்களையும் பிரித்து விடுவர்.

Couplet 187

With friendly art who know not pleasant words to say,
Speak words that sever hearts, and drive choice friends away.

Explanation

Those who know not to live in friendship with amusing conversation will by back-biting estrange even their relatives.

Transliteration

Pakachchollik Kelirp Pirippar Nakachcholli
Natpaatal Thetraa Thavar.

குறள் 188

துன்னியார் குற்றமுந் தூற்றும் மரபினர்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.

மு.வ உரை:

நெருங்கிப் பழகியவரின் குற்றத்தையும் புறங்கூறித் தூற்றும் இயல்புடையவர், பழகாத அயலாரிடத்து என்ன செய்வாரோ?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன்னோடு நெருக்கமானவர்களின் குற்றத்தையும் அவர் இல்லாத நேரம் பேசும் இயல்புடையவர்கள், அயலார் காரியத்தில் என்னதான் பேசமாட்டார்கள்!.

Couplet 188

Whose nature bids them faults of closest friends proclaim
What mercy will they show to other men’s good name.

Explanation

What will those not do to strangers whose nature leads them to publish abroad the faults of their intimate friends ?.

Transliteration

Thunniyaar Kutramum Thootrum Marapinaar
Ennaikol Edhilaar Maattu.

குறள் 189

அறனோக்கி யாற்றுங்கொல் வையம் புறனோக்கிப்
புன்சொ லுரைப்பான் பொறை.

மு.வ உரை:

ஒருவர் நேரில் இல்லாதது கண்டு பழிச்‌சொல் கூறுவோனுடைய உடல் பாரத்தை, இவனையும் சுமப்பதே எனக்கு அறம் என்று கருதி நிலம் சுமக்கின்றதோ?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர் இல்லாதபோது அவரைப் பழிக்கும் இழிசொற்களைப் பேசுபவனின் உடல் பாரத்தை இவனையும் சுமப்பதே என் தருமம் என்றெண்ணி இப்பூமி சுமக்கிறது போலும்!.

Couplet 189

‘Tis charity, I ween, that makes the earth sustain their load
Who, neighbours’ absence watching, tales or slander tell abroad.

Explanation

The world through charity supports the weight of those who reproach others observing their absence.

Transliteration

Arannokki Aatrungol Vaiyam Purannokkip
Punsol Uraippaan Porai.

குறள் 190

ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னு முயிர்க்கு.

மு.வ உரை:

அயலாருடைய குற்றத்தைக் காண்பது போல் தம் குற்றத்தையும் காண வல்லவரானால், நிலைபெற்ற உயிர் வாழ்க்கைக்குத் துன்பம் உண்ட‌ோ?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

புறம்பேச அடுத்தவர் குற்றத்தைப் பார்ப்பவர், பேசும் தம் குற்றத்தையும் எண்ணினால், நிலைத்து இருக்கும் உயிர்க்குத் துன்பமும் வருமோ?.

Couplet 190

If each his own, as neighbours’ faults would scan,
Could any evil hap to living man.

Explanation

If they observed their own faults as they observe the faults of others, would any evil happen to men ?

Transliteration

Edhilaar Kutrampol Thangutrang Kaankirpin
Theedhunto Mannum Uyirkku.