[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: தீவினையச்சம்/Dread of Evil Deeds/Theevinaiyachcham 21
இயல்/ChapterGroup/Iyal: இல்லறவியல்/Domestic Virtue/Illaraviyal 2
பால்/Section/Paal: அறத்துப்பால்/Virtue/Araththuppaal 1

குறள் 201

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை யென்னுஞ் செறுக்கு.

மு.வ உரை:

தீயவை செய்தலாகிய செருக்கைத் தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார், தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தீமை என்னும் மயக்கத்தைச் செய்ய, முன்னைத் தீவினை உடையவர் பயப்படமாட்டார்; பெரியவர்களோ பயப்படுவர்.

Couplet 201

With sinful act men cease to feel the dread of ill within,
The excellent will dread the wanton pride of cherished sin.

Explanation

Those who have experience of evil deeds will not fear, but the excellent will fear the pride of sin.

Transliteration

Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar Anjuvar
Theevinai Ennum Serukku.

குறள் 202

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.

மு.வ உரை:

தீயசெயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் தன்மை உடையனவாக இருத்தலால், அத் தீயச் செயல்கள் தீயைவிடக் கொடியனவாகக் கருதி அஞ்சப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நமக்கு நன்மை என்று பிறருக்குச் செய்யும் தீமைகள், நமக்குத் தீமையே தருவதால், தீமைகளைத் தீயினும் கொடியனவாக எண்ணிச் செய்ய அஞ்ச வேண்டும்.

Couplet 202

Since evils new from evils ever grow,
Evil than fire works out more dreaded woe.

Explanation

Because evil produces evil, therefore should evil be feared more than fire.

Transliteration

Theeyavai Theeya Payaththalaal Theeyavai
Theeyinum Anjap Patum.

குறள் 203

அறிவினு ளெல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்குஞ் செய்யா விடல்.

மு.வ உரை:

தம்மை வருத்துவோர்க்கும் தீய செயல்களைச் செய்யாமலிருத்தலை, அறிவு எல்லாவற்றிலும் தலையான அறிவு என்று கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தனக்குத் தீமை செய்பவர்க்கும் தீமை செய்யாது இருப்பதே, அறிவில் எல்லாம் முதன்மை அறிவு என்று கூறுவர்.

Couplet 203

Even to those that hate make no return of ill;
So shalt thou wisdom’s highest law, ’tis said, fulfil.

Explanation

So shalt thou wisdom’s highest law, ’tis said, fulfil.

Transliteration

Arivinul Ellaan Thalaiyenpa Theeya
Seruvaarkkum Seyyaa Vital.

குறள் 204

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழுஞ் சூழ்ந்தவன் கேடு.

மு.வ உரை:

பிறனுக்கு கேட்டைத் தரும் தீய செயல்களை ஒருவன் மறந்தும் கூட எண்ணக்கூடாது, எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கு கேடு விளையுமாறு அறம் எண்ணும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மறந்தும் பிறர்க்குத் தீமை செய்ய எண்ணாதே; எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கு அறக்கடவுளே தீமையைத் தர எண்ணும்.

Couplet 204

Though good thy soul forget, plot not thy neighbour’s fall,
Thy plans shall ‘virtue’s Power’ by ruin to thyself forestall.

Explanation

Even though forgetfulness meditate not the ruin of another Virtue will meditate the ruin of him who thus meditates.

Transliteration

Marandhum Piranketu Soozharka Soozhin
Aranjoozham Soozhndhavan Ketu.

குறள் 205

இலனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றுப் பெயர்த்து.

மு.வ உரை:

யான் வறியவன் என்று நினைத்துத் தீய செயல்களைச் செய்யக்கூடாது, செய்தால் மீண்டும் வறியவன் ஆகி வருந்துவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன் ஏழ்மையைப் போக்கப் பிறர்க்குத் தீமை செய்யாதே, செய்தால் மேலும் ஏழை ஆவாய்.

Couplet 205

Make not thy poverty a plea for ill;
Thy evil deeds will make thee poorer still.

Explanation

Commit not evil, saying, “I am poor”: if you do, you will become poorer still.

Transliteration

Ilan Endru Theeyavai Seyyarka Seyyin
Ilanaakum Matrum Peyarththu.

குறள் 206

தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்.

மு.வ உரை:

துன்பம் செய்யும் தீவினைகள் தன்னை வருத்துதலை விரும்பாதவன், தீயசெயல்களைத் தான் பிறருக்குச் செய்யாமலிருக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

துன்பம் தருவன தன்னைச் சூழ்ந்து வருத்த விரும்பாதவன், பிறர்க்குத் தீமை செய்யக்கூடாது.

Couplet 206

What ranks as evil spare to do, if thou would’st shun
Affliction sore through ill to thee by others done.

Explanation

Let him not do evil to others who desires not that sorrows should pursue him.

Transliteration

Theeppaala Thaanpirarkan Seyyarka Noippaala
Thannai Atalventaa Thaan.

குறள் 207

எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென் றடும்.

மு.வ உரை:

எவ்வளவு கொடிய பகை உடையவரும் தப்பி வாழ முடியும், ஆனால் தீயவை செய்தால் வரும் தீவினையாகிய பகை நீங்காமல் பின் சென்று வருத்தும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எவ்வளவு பெரிய பகையைப் பெற்றவரும் தப்பித்துக் கொள்வர்; ஆனால் தீமை செய்வதால் வரும் பகையோ, அழியாமல் நம் பின் வந்து, நம்மை அழிக்கும்.

Couplet 207

From every enmity incurred there is to ‘scape, a way;
The wrath of evil deeds will dog men’s steps, and slay.

Explanation

However great be the enmity men have incurred they may still live The enmity of sin will incessantly pursue and kill.

Transliteration

Enaippakai Yutraarum Uyvar Vinaippakai
Veeyaadhu Pinsendru Atum.

குறள் 208

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயா தடியுறைந் தற்று.

மு.வ உரை:

தீய செயல்களைச் செய்தவர் கேட்டை அடைதல், ஒருவனுடைய நிழல் அவனை விடாமல் வந்து அடியில் தங்கியிருத்தலைப் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர்க்குத் தீமை செய்தவர் அழிவது, அவரை அவரது நிழல் விடாது கால்களின் கீழே தங்கியிருப்பது போலாம்.

Couplet 208

Man’s shadow dogs his steps where’er he wends;
Destruction thus on sinful deeds attends.

Explanation

Destruction will dwell at the heels of those who commit evil even as their shadow that leaves them not.

Transliteration

Theeyavai Seydhaar Ketudhal Nizhaldhannai
Veeyaadhu Atiurain Thatru.

குறள் 209

தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றுந்
துன்னற்க தீவினைப் பால்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் தன்னைத் தான் விரும்பி வாழ்பவனாயின், தீய செயலாகிய பகுதியை எவ்வளவு சிறியதாயினும் பொருந்தாமல் நீங்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன்மீது அன்புள்ளவன், எவ்வளவு சிறிது என்றாலும் சரி, மற்றவர்க்குத் தீமை செயய வேண்டா.

Couplet 209

Beware, if to thyself thyself is dear,
Lest thou to aught that ranks as ill draw near.

Explanation

If a man love himself, let him not commit any sin however small.

Transliteration

Thannaiththaan Kaadhala Naayin Enaiththondrum
Thunnarka Theevinaip Paal.

குறள் 210

அருங்கேடன் என்ப தறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் தவறான நெறியில் சென்று தீயசெயல் செய்யாதிருப்பானானால் அவன் கேடு இல்லாதவன் என்று அறியலாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தீய வழிகளில் பிறர்க்குத் தீமை செய்யாது வாழ்பவனே கேடு இல்லாதவன் என்று அறிக.

Couplet 210

The man, to devious way of sin that never turned aside,
From ruin rests secure, whatever ills betide.

Explanation

Know ye that he is freed from destruction who commits no evil, going to neither side of the right path.

Transliteration

Arungetan Enpadhu Arika Marungotith
Theevinai Seyyaan Enin.