[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: வெகுளாமை/Restraining Anger/Vekulaamai 31
இயல்/ChapterGroup/Iyal: துறவறவியல்/Ascetic Virtue/Thuravaraviyal 3
பால்/Section/Paal: அறத்துப்பால்/Virtue/Araththuppaal 1

குறள் 301

செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காக்கினென் காவாக்கா லென்.

மு.வ உரை:

பலிக்கும் இடத்தில் சினம் வராமல் காப்பவனே சினம் காப்பவன், பலிக்காத இடத்தில் காத்தால் என்ன, காக்கா விட்டால் என்ன?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எங்கே தன் கோபம் பலிக்குமோ அங்கே கோபம் கொள்ளாதவனே உண்மையாகவே கோபம் கொள்ளாதவன்; பலிக்காத இடத்தில் கோபத்தைத் தடுத்து என்ன? தடுக்காமல் விட்டுத்தான் என்ன?.

Couplet 301

Where thou hast power thy angry will to work, thy wrath restrain;
Where power is none, what matter if thou check or give it rein.

Explanation

He restrains his anger who restrains it when it can injure; when it cannot injure, what does it matter whether he restrain it, or not ?.

Transliteration

Sellitaththuk Kaappaan Sinangaappaan Allitaththuk
Kaakkinen Kaavaakkaal En?.

குறள் 302

செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்லதனின் தீய பிற.

மு.வ உரை:

பலிக்காத இடத்தில் (தன்னை விட வலியவரிடத்தில்) சினம் கொள்வது தீங்கு. பலிக்கும் இடத்திலும் (மெலியவரித்திலும்) சினத்தைவிடத் தீயவை வேறு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பலிக்காத இடத்தில் கோபம் கொள்வது நமக்கே தீமை; பலிக்கும் இடத்தில் கோபம் கொண்டாலும் அதை விடத் தீமை வேறு இல்லை.

Couplet 302

Where power is none to wreak thy wrath, wrath importent is ill;
Where thou hast power thy will to work, ’tis greater, evil still.

Explanation

Anger is bad, even when it cannot injure; when it can injure; there is no greater evil.

Transliteration

Sellaa Itaththuch Chinandheedhu Sellitaththum
Iladhanin Theeya Pira.

குறள் 303

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டுந் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும்.

மு.வ உரை:

யாரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாமல் அதை மறந்து விட வேண்டும், தீமையான விளைவுகள் அச் சினத்தாலேயே ஏற்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தீமை வருவது எல்லாம் கோபத்தால்தான்; அதனால் எவரிடமானாலும் சரி, கோபம் கொள்வதை விட்டுவிடுக.

Couplet 303

If any rouse thy wrath, the trespass straight forget;
For wrath an endless train of evils will beget.

Explanation

Forget anger towards every one, as fountains of evil spring from it.

Transliteration

Maraththal Vekuliyai Yaarmaattum Theeya
Piraththal Adhanaan Varum.

குறள் 304

நகையும் உவகையுங் கொல்லுஞ் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற.

மு.வ உரை:

முகமலர்ச்சியும் அகமலர்ச்சியும் கொல்லுகின்ற சினத்தை விட ஒருவனுக்கு பகையானவை வேறு உள்ளனவோ?.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முகத்தில் சிரிப்பையும், மனத்துள் மகிழ்ச்சியையும் கொன்றுவிடும் கோபத்தை விட வேறு பகையும் உண்டோ?.

Couplet 304

Wrath robs the face of smiles, the heart of joy,
What other foe to man works such annoy.

Explanation

Is there a greater enemy than anger, which kills both laughter and joy ?.

Transliteration

Nakaiyum Uvakaiyum Kollum Sinaththin
Pakaiyum Ulavo Pira.

குறள் 305

தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் தன்னைத்தான் காத்துக் கொள்வதானால் சினம் வராமல் காத்துக் கொள்ள வேண்டும், காக்கா விட்டால் சினம் தன்னையே அழித்து விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தனக்குத் துன்பம் வராமல் காக்க விரும்பினால் கோபம் கொள்ளாமல் காக்கவும், காக்க முடியாது போனால் உடையவரையே சினம் கொல்லும்.

Couplet 305

If thou would’st guard thyself, guard against wrath alway;
‘Gainst wrath who guards not, him his wrath shall slay.

Explanation

If a man would guard himself, let him guard against anger; if he do not guard it, anger will kill him.

Transliteration

Thannaiththaan Kaakkin Sinangaakka Kaavaakkaal
Thannaiye Kollunj Chinam.

குறள் 306

சினமென்னுஞ் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும்.

மு.வ உரை:

சினம் என்னும் சேர்ந்தவரை அழிக்கும் நெருப்பு ஒருவனுக்கு இனம் இன்பத் தெப்பத்தையும் சுட்டழிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சேர்ந்தவரைக் கொல்லி எனப்படும் கோபம், சேர்ந்தவரை மட்டும் அன்று; சேர்ந்தவர்க்குத் துணையாக இருப்பவரையும் எரித்துவிடும்.

Couplet 306

Wrath, the fire that slayeth whose draweth near,
Will burn the helpful ‘raft’ of kindred dear.

Explanation

The fire of anger will burn up even the pleasant raft of friendship.

Transliteration

Sinamennum Serndhaaraik Kolli Inamennum
Emap Punaiyaich Chutum.

குறள் 307

சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று.

மு.வ உரை:

(தன் வல்லமை புலப்படுத்தச்) சினத்தை பொருளென்று கொண்டவன் அழிதல், நிலத்தை அறைந்தவனுடைய கை தப்பாதது போல் ஆகும்..

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நிலத்தில் அடித்தவன் கை, வேதனையில் இருந்து தப்ப முடியாதது போலக், கோபத்தைக் குணமாகக் கொண்டவனும் வேதனை அனுபவத்திலிருந்து தப்ப முடியாது.

Couplet 307

The hand that smites the earth unfailing feels the sting;
So perish they who nurse their wrath as noble thing.

Explanation

Destruction will come upon him who ragards anger as a good thing, as surely as the hand of him who strikes the ground will not fail.

Transliteration

Sinaththaip Porulendru Kontavan Ketu
Nilaththaraindhaan Kaipizhaiyaa Thatru.

குறள் 308

இணரெரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று.

மு.வ உரை:

பலச் சுடர்களை உடைய பெரு நெருப்பில் தோய்வது போன்ற துன்பத்தை ஒருவன் செய்த போதிலும் கூடுமானால் அவன் மேல் சினங் கொள்ளாதிருத்தல் நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பல சுடரை உடைய பெருநெருப்பு நம் மீது பட்டது போன்ற தீமையை ஒருவன் நமக்குச் செய்தாலும், நம்மால் கோபம் கொள்ளாதிருக்க முடியுமானால் அது நம் உடலுக்கும் நல்லது.

Couplet 308

Though men should work thee woe, like touch of tongues of fire
‘Tis well if thou canst save thy soul from burning ire.

Explanation

Though one commit things against you as painful (to bear) as if a bundle of fire had been thrust upon you, it will be well, to refrain, if possible, from anger.

Transliteration

Inareri Thoivanna Innaa Seyinum
Punarin Vekulaamai Nandru.

குறள் 309

உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி யெனின்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் தன் மனதால் சினத்தை எண்ணாதிருப்பானானால் நினைத்த நன்மைகளை எல்லாம் அவன் ஒருங்கே பெறுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உள்ளத்துள் கோபம் கொள்ள ஒருபோதும் எண்ணாதவன், தான் நினைத்ததை எல்லாம் உடனே அடைவான்.

Couplet 309

If man his soul preserve from wrathful fires,
He gains with that whate’er his soul desires.

Explanation

If a man never indulges anger in his heart, he will at once obtain whatever he has thought of.

Transliteration

Ulliya Thellaam Utaneydhum Ullaththaal
Ullaan Vekuli Enin

குறள் 310

இறந்தார் இறந்தா ரனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை.

மு.வ உரை:

சினத்தில் அளவு கடந்து சென்றவர் இறந்தவரைப் போன்றவர், சினத்தை அடியோடு துறந்தவர் துறந்தவர்க்கு ஒப்பாவர்..

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெருங்கோபம் கொண்டவர் இருந்தாலும் இறந்தவரைப் போன்றவரே; கோபத்தை விட்டுவிட்டவர். இறக்க வேண்டியவரே என்றாலும் சாவைத் தவிர்த்தவர் போன்றவரே.

Couplet 310

Men of surpassing wrath are like the men who’ve passed away;
Who wrath renounce, equals of all-renouncing sages they.

Explanation

Those, who give way to excessive anger, are no better than dead men; but those, who are freed from it, are equal to those who are freed (from death).

Transliteration

Irandhaar Irandhaar Anaiyar Sinaththaith
Thurandhaar Thurandhaar Thunai