[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: அவா அறுத்தல்/Curbing of Desire/Avaavaruththal 37
இயல்/ChapterGroup/Iyal:
துறவறவியல்/Ascetic Virtue/Thuravaraviyal 3
பால்/Section/Paal: அறத்துப்பால்/Virtue/Araththuppaal 1

குறள் 361

அவாவென்ப எல்லா உயிர்க்குமெஞ் ஞான்றுந்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.

மு.வ உரை:

எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் ஒழியாமல் வருகின்ற பிறவித்துன்பத்தை உண்டாக்கும் வித்து அவா என்றுக் கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் அழியாமல் வரும் பிறப்பை உண்டாக்கும் விதைதான் ஆசை என்று பெரியோர் கூறுவர்.

Couplet 361

The wise declare, through all the days, to every living thing
That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring.

Explanation

(The wise) say that the seed, which produces unceasing births, at all times, to all creatures, is desire.

Transliteration

Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum
Thavaaap Pirappeenum Viththu.

குறள் 362

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் ஒன்றை விரும்புவதனால் பிறவா நிலைமையை விரும்ப வேண்டும், அது அவா அற்ற நிலையை விரும்பினால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறவாமையை எப்போது விரும்புகிறோமோ அப்போது அந்த நிலை நமக்கு வர வேண்டும். ஆசையற்று இருப்பதை விரும்பும்போதுதான் அந்த நிலை நமக்கு உண்டாகும்.

Couplet 362

If desire you feel, freedom from changing birth require!
‘I’ will come, if you desire to ‘scape, set free from all desire.

Explanation

If anything be desired, freedom from births should be desired; that (freedom from births) will be attained by desiring to be without desire.

Transliteration

Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu
Ventaamai Venta Varum

குறள் 363

வேண்டாமை யன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
ஆண்டும் அஃதொப்ப தில்.

மு.வ உரை:

அவா அற்ற நிலைமை போன்ற சிறந்த செல்வம் இவ்வுலகில் இல்லை, வேறு எங்கும் அதற்க்கு நிகரான ஒன்று இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எந்தப் பொருளையும் விரும்பாமல் இருப்பது போன்ற சிறந்த செல்வம் இப்பூமியில் வேறு ஒன்று இல்லை; வான் உலகத்திலும் இதற்கு ஒப்பானது இல்லை.

Couplet 363

No glorious wealth is here like freedom from desire;
To bliss like this not even there can soul aspire.

Explanation

There is in this world no excellence equal to freedom from desire; and even in that world, there is nothing like it.

Transliteration

Ventaamai Anna Vizhuchchelvam Eentillai
Aantum Aqdhoppadhu Il.

குறள் 364

தூஉய்மை யென்ப தவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும்.

மு.வ உரை:

தூயநிலை என்றுக் கூறப்படுவது அவா இல்லா திருத்தலே யாகும், அவா அற்ற அத்தன்மை மெய்ப்பொருளை விரும்புவதால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மனத்தூய்மை என்பது ஆசை இல்லாமல் இருப்பதே; ஆசை இல்லாமல் இருப்பதோ மெய்ப்பொருளை விரும்புவதால் உண்டாகும்‌.

Couplet 364

Desire’s decease as purity men know;
That, too, from yearning search for truth will grow.

Explanation

Purity (of mind) consists in freedom from desire; and that (freedom from desire) is the fruit of the love of truth.

Transliteration

Thoouymai Enpadhu Avaavinmai Matradhu
Vaaaimai Venta Varum.

குறள் 365

அற்றவ ரென்பார் அவாவற்றார் மற்றையார்
அற்றாக அற்ற திலர்.

மு.வ உரை:

பற்றற்றவர் என்றுக் கூறப்படுவோர் அவா அற்றவரே, அவா அறாத மற்றவர் அவ்வளவாகப் பற்று அற்றவர் அல்லர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஆசை இல்லாதவரே எதுவும் இல்லாதவர்; மற்றவரோ முழுவதும் இல்லாதவர் ஆகார்.

Couplet 365

Men freed from bonds of strong desire are free;
None other share such perfect liberty.

Explanation

They are said to be free (from future birth) who are freed from desire; all others (who, whatever else they may be free from, are not freed from desire) are not thus free.

Transliteration

Atravar Enpaar Avaaatraar Matraiyaar
Atraaka Atradhu Ilar

குறள் 366

அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா.

மு.வ உரை:

ஒருவன் அவாவிற்கு அஞ்சி வாழ்வதே அறம், ஏன் எனில் ஒருவனைச் சோர்வு கண்டுகொடுத்து வஞ்சிப்பது அவாவே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவனை வஞ்சித்துக் கெடுப்பது ஆசையே. அதனால் ஆசை உண்டாகி விடாமல் அஞ்சி வாழ்வதே அறம்.

Couplet 366

Desire each soul beguiles;
True virtue dreads its wiles.

Explanation

It is the chief duty of (an ascetic) to watch against desire with (jealous) fear; for it has power to deceive (and destroy) him.

Transliteration

Anjuva Thorum Arane Oruvanai
Vanjippa Thorum Avaa

குறள் 367

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றான் வரும்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் ஆசையை முழுதும் ஒழித்தால், அவன் கெடாமல் வாழ்வதற்கு உரிய நல்ல செயல் அவன் விரும்புமாறு வாய்க்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஆசையை முழுவதுமாக அறுத்து ஒழித்து விட்டால், தான் விரும்பும் வண்ணமே அழியாமல் வாழ்வதற்கான செயல் உண்டாகும்.

Couplet 367

Who thoroughly rids his life of passion-prompted deed,
Deeds of unfailing worth shall do, which, as he plans, succeed.

Explanation

If a man thoroughly cut off all desire, the deeds, which confer immortality, will come to him, in the path in which he seeks them.

Transliteration

Avaavinai Aatra Aruppin Thavaavinai
Thaanventu Maatraan Varum.

குறள் 368

அவாவில்லார்க் கில்லாகுந் துன்பமஃ துண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும்.

மு.வ உரை:

அவா இல்லாதவர்க்குத் துன்பம் இல்லையாகும், அவா இருந்தால் எல்லாத் துன்பங்களும் மேலும் மேலும் ஒழியாமல் வரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஆசை இல்லாதவர்க்குத் துன்பம் வராது; இருப்பவர்க்கோ இடைவிடாமல், தொடர்ந்து துன்பம் வரும்.

Couplet 368

Affliction is not known where no desires abide;
Where these are, endless rises sorrow’s tide.

Explanation

There is no sorrow to those who are without desire; but where that is, (sorrow) will incessantly come, more and more.

Transliteration

Avaaillaark Killaakun Thunpam Aqdhuntel
Thavaaadhu Menmel Varum.

குறள் 369

இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னுந்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.

மு.வ உரை:

அவா என்று சொல்லப்படுகின்ற துன்பங்களுள் பொல்லாதத் துன்பம் கெடுமானால் இவ் வுலகில் இன்பம் இடையறாமல் வாய்க்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஆசை எனப்படும் பெருந்துன்பம் இல்லாது போனால், இன்பம் இடைவிடாமல் வரும்.

Couplet 369

When dies away desire, that woe of woes
Ev’n here the soul unceasing rapture knows.

Explanation

Even while in this body, joy will never depart (from the mind, in which) desire, that sorrow of sorrows, has been destroyed.

Transliteration

Inpam Itaiyaraa Theentum Avaavennum
Thunpaththul Thunpang Ketin

குறள் 370

ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்.

மு.வ உரை:

ஒருபோதும் நிரம்பாத தன்மை உடைய அவாவை ஒழித்தால் ஒழித்த அந்நிலையே எப்போதும் மாறாதிருக்கும் இன்ப வாழ்வைத் தரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒரு காலமும் முடிவு பெறாத குணத்தை உடைய ஆ‌சையை விட்டுவிட்டால், அதுவே ஒருவனுக்கு நிலைத்து வாழும் இயல்பைக் கொடுக்கும்.

Couplet 370

Drive from thy soul desire insatiate;
Straight’way is gained the moveless blissful state.

Explanation

The removal of desire, whose nature it is never to be satisfied, will immediately confer a nature that can never be changed.

Transliteration

Aaraa Iyarkai Avaaneeppin Annilaiye
Peraa Iyarkai Tharum.