[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: கல்லாமை/Ignorance/Kallaamai 41
இயல்/ChapterGroup/Iyal: அரசியல்/Royalty/Arasiyal 5
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2
குறள் 401

அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்.

மு.வ உரை:

அறிவு நிரம்புவதற்குக் காரணமானக் நூல்களைக் கற்காமல் கற்றவரிடம் சென்று பேசதல், சூதாடும் அரங்கு இழைக்காமல் வட்டுக்காயை உருட்டிஆடினார் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற நூல்களைக் கல்லாதவர், கற்றவர் அவையில் பேசுவது, கட்டம் போடாமல் தாயம் உருட்டுவது போலாம்.

கலைஞர் உரை:

நிறைந்த அறிவாற்றல் இல்லாமல் அவையில் பேசுவது ஆடுவதற்கான கட்டம் போட்டுக் கொள்ளாமலே சொக்கட்டான் விளையாடுவதைப் போன்றதாகும்.

Couplet 401

Like those at draughts would play without the chequered square,
Men void of ample lore would counsels of the learned share.

Explanation

To speak in an assembly (of the learned) without fullness of knowledge, is like playing at chess (on a board) without squares.

Transliteration

Arangindri Vattaati Yatre Nirampiya
Noolindrik Kotti Kolal.

குறள் 402

கல்லாதான் சொற்கா முறுதன் முலையிரண்டும்
இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று.

மு.வ உரை:

(கற்றவரின் அவையில்) கல்லாதவன் ஒன்றைச் சொல்ல விரும்புதல், முலை இரண்டும் இல்லாதவள் பெண் தன்மையை விரும்பினாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

படிக்காதவன் கற்றவர் அவையில் பேச ஆசைப்டுபடுவது, இரு முலையும் வளர்ச்சி பெறாத பெண் ஒருத்தி உடலுறவு கொள்ள ஆசைப்பட்டது போலாம்.

Couplet 402

Like those who doat on hoyden’s undeveloped charms are they,
Of learning void, who eagerly their power of words display.

Explanation

The desire of the unlearned to speak (in an assembly), is like a woman without breasts desiring (the enjoyment of ) woman-hood.

Transliteration

Kallaadhaan Sorkaa Murudhal Mulaiyirantum
Illaadhaal Penkaamur Ratru

குறள் 403

கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
சொல்லா திருக்கப் பெறின்.

மு.வ உரை:

கற்றவரின் முன்னிலையில் ஒன்றையும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கப் பெற்றால் கல்லாதவர்களும் மிகவும் நல்லவரே ஆவார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

கற்றவர் அவையில் பேசாதிருந்தால் படிக்காதவரும் மிகநல்லவரே.

Couplet 403

The blockheads, too, may men of worth appear,
If they can keep from speaking where the learned hear.

Explanation

The unlearned also are very excellent men, if they know how to keep silence before the learned.

Transliteration

Kallaa Thavarum Naninallar Katraarmun
Sollaa Thirukkap Perin

குறள் 404

கல்லாதான் ஒட்பங் கழியநன் றாயினுங்
கொள்ளார் அறிவுடை யார்.

மு.வ உரை:

கல்லாதவனுடைய அறிவுடைய ஒருக்கால் மிக நன்றாக இருந்தாலும் அறிவுடையோர் அதனை அறிவின் பகுதியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

படித்தவர் முன் பேசினால் படிக்காதவரின் பெருமை குறைந்து போகும்.

Couplet 404

From blockheads’ lips, when words of wisdom glibly flow,
The wise receive them not, though good they seem to show.

Explanation

Although the natural knowledge of an unlearned man may be very good, the wise will not accept for true knowledge.

Transliteration

Kallaadhaan Otpam Kazhiyanan Raayinum
Kollaar Arivutai Yaar.

குறள் 405

கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாடச் சோர்வு படும்.

மு.வ உரை:

கல்லாதவன் ஒருவன் தன்னைத்தான் மகிழ்ந்து பேசும் மதிப்பு ( கற்றவரிடம்) கூடிபேசும் போது அப்பேசினால் கெடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

படித்தவர் முன் பேசினால் படிக்காதவரின் பெருமை குறைந்து போகும்.

Couplet 405

As worthless shows the worth of man unlearned,
When council meets, by words he speaks discerned.

Explanation

The self-conceit of an unlearned man will fade away, as soon as he speaks in an assembly of.

Transliteration

Kallaa Oruvan Thakaimai Thalaippeydhu
Sollaatach Chorvu Patum.

குறள் 406

உளரென்னும் மாத்திரைய ரல்லால் பயவாக்
களரனையர் கல்லா தவர்.

மு.வ உரை:

கல்லாதவர் உயிரோடிருக்கின்றனர் என்று சொல்லப்படும் அளவினரே அல்லாமல் ஒன்றும் விளையாத களர் நிலத்திற்கு ஒப்பாவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

படிக்காதவர் உடலால் இருப்பவர் என்று சொல்லும் அளவினரே அன்றி, எவர்க்கும் பயன்படாதவர், ஆதலால் விளைச்சல் தராத களர் நிலத்திற்கு ஒப்பாவர்.

Couplet 406

‘They are’: so much is true of men untaught;
But, like a barren field, they yield us nought.

Explanation

The unlearned are like worthless barren land: all that can be said of them is, that they exist.

Transliteration

Ularennum Maaththiraiyar Allaal Payavaak
Kalaranaiyar Kallaa Thavar.

குறள் 407

நுண்மாண் நுழைபுல மில்லான் எழினலம்
மண்மாண் புனைபாவை யற்று.

மு.வ உரை:

நுட்பமானதாய் மாட்சியுடையதாய் ஆராய வல்லவான அறிவு இல்லாதவனுடைய எழுச்சியான அழகு மண்ணால் சிறப்பாகப் புனையப்பட்ட பாவை போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நுண்ணிய, சிறந்த பல நூல்களிலும் நுழைந்த அறிவு இல்லாதவனின் உடல் வளர்ச்சியும் அழகும், மண்ணால் சிறப்பாகச் செய்யப்பட்ட பொம்மையின் அழகு போன்றதாகும்.

Couplet 407

Who lack the power of subtle, large, and penetrating sense,
Like puppet, decked with ornaments of clay, their beauty’s vain pretence.

Explanation

The beauty and goodness of one who is destitute of knowledge by the study of great and exquisite works, is like (the beauty and goodness) of a painted earthen doll.

Transliteration

Nunmaan Nuzhaipulam Illaan Ezhilnalam
Manmaan Punaipaavai Yatru

குறள் 408

நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
கல்லார்கண் பட்ட திரு.

மு.வ உரை:

கல்லாதவனிடம் சேர்ந்துள்ள செல்வமானது, கற்றறிந்த நல்லவரிடம் உள்ள வறுமையைவிட மிகத்துன்பம் செய்வதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

படிக்காதவரிடம் இருக்கும் செல்வம், நல்லவரிடம் இருக்கும் வறுமையைக் காட்டிலும் கொடியது.

Couplet 408

To men unlearned, from fortune’s favour greater-evil springs
Than poverty to men of goodly wisdom brings.

Explanation

Wealth, gained by the unlearned, will give more sorrow than the poverty which may come upon the learned.

Transliteration

Nallaarkan Patta Varumaiyin Innaadhe
Kallaarkan Patta Thiru.

குறள் 409

மேற்பிறந்தா ராயினுங் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்துங்
கற்றா ரனைத்திலர் பாடு.

மு.வ உரை:

கல்லாதவர் உயர்ந்த குடியில் பிறந்தவராக இருப்பினும் தாழ்ந்த குடியில் பிறந்திருந்தும் கல்விக் கற்றவரைப் போன்ற பெருமை இல்லாதவரே.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

படிக்காதவர் மேல்சாதியில் பிறந்திருந்தாலும், கீழ்சாதியில் பிறந்திருந்தும் படித்தவர் அளவிற்குப் பெருமை இல்லாதவரே.

Couplet 409

Lower are men unlearned, though noble be their race,
Than low-born men adorned with learning’s grace.

Explanation

The unlearned, though born in a high caste, are not equal in dignity to the learned; though they may have been born in a low caste.

Transliteration

Merpirandhaa Raayinum Kallaadhaar Keezhppirandhum
Katraar Anaiththilar Paatu.

குறள் 410

விலங்கொடு மக்க ளனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோ டேனை யவர்.

மு.வ உரை:

அறிவு விளங்குதற்குக் காரணமான நூல்களைக் கற்றவரோடுக் கல்லாதவர், மக்களோடு விலங்குகளுக்கு உள்ள அவ்வளவு வேற்றுமை உடையவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

விலங்கை நோக்க மக்கள் எவ்வளவு வேறுபட்டவரோ, சிறந்த நூலைக் கற்றவரை நோக்கக் கல்லாதவர் அவ்வளவு வேறுபட்டவர்.

Couplet 410

Learning’s irradiating grace who gain,
Others excel, as men the bestial train.

Explanation

As beasts by the side of men, so are other men by the side of those who are learned in celebrated works.

Transliteration

Vilangotu Makkal Anaiyar Ilangunool
Katraarotu Enai Yavar.