[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: ஊக்கம் உடைமை/Energy/Ookkamutaimai 60
இயல்/ChapterGroup/Iyal: அரசியல்/Royalty/Arasiyal 5
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2

குறள் 591

உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார்
உடையது உடையரோ மற்று.

மு.வ உரை:

ஒருவர் பெற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லத்தக்க சிறப்புடையது ஊக்கமாகும், ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் அதை உடையவர் ஆவரோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊக்கம் உடையவரே எல்லாவற்றையும் உடையவர்; ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதை உடையவர் என்றாலும் உடையவர் ஆவாரே?.

Couplet 591

‘Tis energy gives men o’er that they own a true control;
They nothing own who own not energy of soul.

Explanation

Energy makes out the man of property; as for those who are destitute of it, do they (really) possess what they possess ?.

Transliteration

Utaiyar Enappatuvadhu Ookkam Aqdhillaar
Utaiyadhu Utaiyaro Matru.

குறள் 592

உள்ள முடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்.

மு.வ உரை:

ஒருவர்க்கு ஊக்கமுடைமையே நிலையான உடைமையாகும், மற்றப் பொருளுடைமையானது நிலைபேறு இல்லாமல் நீங்கிவிடுவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மன ஊறுதியே நிலையான உடைமை; செல்வம் உடைமையோ நிலைத்திராமல் நீங்கிவிடும்.

Couplet 592

The wealth of mind man owns a real worth imparts,
Material wealth man owns endures not, utterly departs.

Explanation

The possession of (energy of) mind is true property; the possession of wealth passes away and abides not.

Transliteration

Ullam Utaimai Utaimai Porulutaimai
Nillaadhu Neengi Vitum.

குறள் 593

ஆக்கம் இழந்தேமென் றல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தங் கைத்துடை யார்.

மு.வ உரை:

ஊக்கத்தை உறுதியாகத் தம்கைப் பொருளாக உடையவர், ஆக்கம்( இழந்து விட்டக்காலத்திலும்) இழந்து விட்டோம் என்று கலங்க மாட்டார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊக்கத்தைத் தம் கைவசம் கொண்டவர், செல்வத்தை இழந்தாலும், இழந்து விட்டோமோ என்று மனம் கலங்க மாட்டார்.

Couplet 593

‘Lost is our wealth,’ they utter not this cry distressed,
The men of firm concentred energy of soul possessed.

Explanation

They who are possessed of enduring energy will not trouble themselves, saying, “we have lost our property.”

Transliteration

Aakkam Izhandhemendru Allaavaar Ookkam
Oruvandham Kaiththutai Yaar

குறள் 594

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை.

மு.வ உரை:

சோர்வு இல்லாத ஊக்கம் உடையவனிடத்தில் ஆக்கமானது தானே அவன் உள்ள இடத்திற்கு வழிக் கேட்டுக்கொண்டு போய்ச் சேரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தளராத ஊக்கம் உள்ளவனிடம், செல்வமானது தானே அவன் முகவரியை அறிந்து செல்லும்.

Couplet 594

The man of energy of soul inflexible,
Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell.

Explanation

Wealth will find its own way to the man of unfailing energy.

Transliteration

Aakkam Adharvinaaich Chellum Asaivilaa
Ookka Mutaiyaa Nuzhai.

குறள் 595

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு.

மு.வ உரை:

நீர்ப்பூக்களின் தாளின் நீளம் அவை நின்ற நீரின் அளவினவாகும், மக்களின் ஊக்கத்தை அளவினதாகும் வாழ்க்கையின் உயர்வு.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நீர்ப்பூக்களின் அடிக்காம்பின் நீளம் நீரின் அளவே. அது போல மக்களின் உயர்வும் அவர்களின் மன ஊக்கத்தின் அளவே.

Couplet 595

With rising flood the rising lotus flower its stem unwinds;
The dignity of men is measured by their minds.

Explanation

The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men’s greatness proportionate to their minds.

Transliteration

Vellath Thanaiya Malarneettam Maandhardham
Ullath Thanaiyadhu Uyarvu.

குறள் 596

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.

மு.வ உரை:

எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வைப்பற்றியே எண்ண வேண்டும், அவ் வுயர்வுக் கைகூடாவிட்டாலும் அவ்வாறு எண்ணுவதை விடக்கூடாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நினைப்பது எல்லாம் உயர்ந்த நினைப்பாகவே இருக்கட்டும். அவ்வுயர்வான எண்ணம் ஒருவேளை வேறு காரணங்களால் நிறைவேறாது போனாலும், பெரியோர் நம்மைப் பாராட்டுவர். ஆகவே, அது நிறைவேறியதாகவே கருதப்படும்.

Couplet 596

Whate’er you ponder, let your aim be loftly still,
Fate cannot hinder always, thwart you as it will.

Explanation

In all that a king thinks of, let him think of his greatness; and if it should be thrust from him (by fate), it will have the nature of not being thrust from him.

Transliteration

Ulluva Thellaam Uyarvullal Matradhu
Thallinun Thallaamai Neerththu.

குறள் 597

சிதைவிடத் தொல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.

மு.வ உரை:

உடம்பை மறைக்குமளவு அம்புகளால் புண்பட்டும் யானைத் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும், அதுபோல் ஊக்கம் உடையவர் அழிவு வந்தவிடத்திலும் தளர மாட்டார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன்மீது அம்புகள் புதைந்து புண்பட்டபோதும் யானை தளராமல் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும்; இதுபோல ஊக்கம் உடையவர் தமக்கு கேடு வந்த போதும் ஊக்கம் இழக்கமால் தம் பெருமையை நிலைநிறுத்துவர்.

Couplet 597

The men of lofty mind quail not in ruin’s fateful hour,
The elephant retains his dignity mind arrows’ deadly shower.

Explanation

The strong minded will not faint, even when all is lost; the elephant stands firm, even when wounded by a shower of arrows.

Transliteration

Sidhaivitaththu Olkaar Uravor Pudhaiyampir
Pattuppaa Toondrung Kaliru.

குறள் 598

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.

மு.வ உரை:

ஊக்கம் இல்லாதவர் இவ்வுலகில் யாம் வண்மை உடையேம் என்றுத் தம்மைத் தான் எண்ணி மகிழும் மகிழ்ச்சியை அடையமாடடார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊக்கம் இல்லாதவர் பிறர்க்கு உதவும் வள்ளல் யாம் என்னும் மன உயர்வைப் பெறமாட்டார்.

Couplet 598

The soulless man can never gain
Th’ ennobling sense of power with men.

Explanation

Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, “we have excercised liaberality”.

Transliteration

Ullam Ilaadhavar Eydhaar Ulakaththu
Valliyam Ennunj Cherukku.

குறள் 599

பரியது கூர்ங்கோட்ட தாயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.

மு.வ உரை:

யானை பருத்த உடம்பை உடையது, கூர்மையானக் கொம்புகளை உடையது, ஆயினும் ஊக்கமுள்ளதாகியப் புலி தாக்கினால் அதற்கு அஞ்சும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

யானை பெரிய உடம்பையும் கூர்மையான கொம்பினையும் உடையது என்றாலும் புலி தாக்கினால் பயப்படும்.

Couplet 599

Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed,
When tiger threatens shrinks away alarmed.

Explanation

Although the elephant has a large body, and a sharp tusk, yet it fears the attack of the tiger.

Transliteration

Pariyadhu Koorngottadhu Aayinum Yaanai
Veruum Pulidhaak Kurin.

குறள் 600

உரமொருவற் குள்ள வெறுக்கையஃ தில்லார்
மரமக்க ளாதலே வேறு.

மு.வ உரை:

ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊக்க மிகுதியே ஒருவனுக்குத் திண்ணிய அறிவு. அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் வடிவத்தால் மக்கள்; மனத்தாலோ வெறும் மரமே.

Couplet 600

Firmness of soul in man is real excellance;
Others are trees, their human form a mere pretence.

Explanation

Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men.

Transliteration

Uramoruvarku Ulla Verukkaiaq Thillaar
Marammakka Laadhale Veru.