[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: சொல்வன்மை/Power of Speech/Solvanmai 65
இயல்/ChapterGroup/Iyal: அமைச்சியல்/Ministers of State/Amaichiyal 6
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2
குறள் 641

நாநல மென்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத் துள்ளதூஉம் அன்று.

மு.வ உரை:

நாவன்மையாகிய நலம் ஒருவகைச் செல்வம் ஆகும், அந்த நாநலம் தனிச்சிறப்புடையது, ஆகையால் மற்ற எந்த நலங்களிலும் அடங்குவது அன்று.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நாவினால் பேசிக் காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் திறமை என்னும் சிறப்பு வேறு எந்தச் சிறப்பிலும் அடங்காத தனிச்சிறப்பாகும்.

Couplet 641

A tongue that rightly speaks the right is greatest gain,
It stands alone midst goodly things that men obtain.

Explanation

The possession of that goodness which is called the goodness of speech is (even to others) better than any other goodness.

Transliteration

Naanalam Ennum Nalanutaimai Annalam
Yaanalaththu Ulladhooum Andru.

குறள் 642

ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலாற்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.

மு.வ உரை:

ஆக்கமும் கேடும் சொல்லுகின்ற சொல்லால் வருவதால் ஒருவன் தன்னுடைய சொல்லிற்க்கு தவறு நேராமல் காத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அவரவர் சொல் திறந்தாலேயே நன்மையும், தீமையும் வருவதால், பேசும் பேச்சில் பிழை வராமல் விழிப்புடன் பேசுக.

Couplet 642

Since gain and loss in life on speech depend,
From careless slip in speech thyself defend.

Explanation

Since (both) wealth and evil result from (their) speech, ministers should most carefully guard themselves against faultiness therein.

Transliteration

Aakkamung Ketum Adhanaal Varudhalaal
Kaaththompal Sollinkat Sorvu.

குறள் 643

கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.

மு.வ உரை:

சொல்லும் போது கேட்டவரைத் தன் வயப்படுத்தும் பண்புகளுடன், கேட்காதவரும் கேட்க விரும்புமாறு கூறப்படுவது சொல்வன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நண்பர்களைப் பிரிக்காமல் சேர்க்கும் தன்மையதாய்ப் பகைவரும் கேட்க விரும்புவதாய்ப் பேசவது சொல்லாற்றல். ( முன்பு கேட்டவர் மீண்டும் கேட்க, இதுவரை கேளாதவரும் விரும்பிக் கேட்கப் பேசுவது என்றும் கூறலாம்).

Couplet 643

‘Tis speech that spell-bound holds the listening ear,
While those who have not heard desire to hear.

Explanation

The (minister’s) speech is that which seeks (to express) elements as bind his friends (to himself) and is so delivered as to make even his enemies desire (his friendship).

Transliteration

Kettaarp Pinikkum Thakaiyavaaik Kelaarum
Vetpa Mozhivadhaam Sol.

குறள் 644

திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங் கில்.

மு.வ உரை:

சொல்லின் திறத்தை அறிந்து சொல்லை வழங்க வேண்டும், அத் தகைய சொல்வன்மையை விடச் சிறந்த அறமும் பொருளும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எவரிடம் பேசகிறோமோ அவர் குடிப்பிறப்பு, கல்வி, ஒழுக்கம், செல்வம், தோற்றம், வயது ஆகிய தகுதிகளை அறிந்து பேச்சு; அப்படிப் பேசுவதைவிட உயர்ந்த அறமும் பொருளும் வேறு இல்லை.

Couplet 644

Speak words adapted well to various hearers’ state;
No higher virtue lives, no gain more surely great.

Explanation

Understand the qualities (of your hearers) and (then) make your speech; for superior to it, there is neither virtue nor wealth.

Transliteration.

Thiranarindhu Solluka Sollai Aranum
Porulum Adhaninooungu Il

குறள் 645

சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து.

மு.வ உரை:

வேறோரு சொல் அந்தச் சொல்லை வெல்லும் சொல்லாக இல்லாதிருந்தால் அறிந்த பிறகே சொல்லக்கருதியதைச் சொல்லவேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தாம் சொல்லும் சொல்லை வெல்ல, வேறொரு சொல் இல்லை என்பதை அறிந்து சொல்லுக.

Couplet 645

Speak out your speech, when once ’tis past dispute
That none can utter speech that shall your speech refute.

Explanation

Deliver your speech, after assuring yourself that no counter speech can defeat your own.

Transliteration

Solluka Sollaip Piridhorsol Achchollai
Vellunjol Inmai Arindhu.

குறள் 646

வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொற் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்.

மு.வ உரை:

பிறர் விரும்பும் படியாகத் தாம் சொல்லின் பிறர் சொல்லும் போது அச் சொல்லின் பயனை ஆராய்ந்து கொள்ளுதல் மாசற்ற சிறப்புடையவரின் கொள்கையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறரிடம் பேசும்போது அவர் திரும்பவும் நம் பேச்சைக் கேட்க விரும்புமாறு பேச்சு; மற்றவர் பேச்சைக் கேட்கும் போது அவரது சொற்குற்றம் பரவாமல் பொருளை மட்டுமே பார்க்க; இதுவே மனக்குற்றம் அற்றவர்களின் சிறந்த கொள்கை.

Couplet 646

Charming each hearer’s ear, of others’ words to seize the sense,
Is method wise of men of spotless excellence.

Explanation

It is the opinion of those who are free from defects in diplomacy that the minister should speak so as to make his hearers desire (to hear more) and grasp the meaning of what he hears himself.

Transliteration

Vetpaththaanj Chollip Pirarsol Payankotal
Maatchiyin Maasatraar Kol.

குறள் 647

சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சா னவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.

மு.வ உரை:

தான் கருதியவற்றை நன்கு சொல்ல வல்லவனாய் சொல்லும் போது சோர்வு இல்லாதவனாய், அஞ்சாதவனாய் உள்ளவனை மாறுபாட்டால் வெல்வது யார்க்கும் முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தான் எண்ணியதைப் பிறர் ஏற்கச் சொல்லும் ஆற்றல் உள்ளவன், சொல்லும் செய்தி கடினமானது என்றாலும் சோர்வு இல்லாதவன், கேட்பவர் பகையாளர் என்றாலும் அஞ்சாதவன் இவன்மீது பகைகொண்டு வெல்வது எவர்க்கும் கடினமே.

Couplet 647

Mighty in word, of unforgetful mind, of fearless speech,
‘Tis hard for hostile power such man to overreach.

Explanation

It is impossible for any one to conquer him by intrique who possesses power of speech, and is neither faulty nor timid.

Transliteration

Solalvallan Sorvilan Anjaan Avanai
Ikalvellal Yaarkkum Aridhu.

குறள் 648

விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்.

மு.வ உரை:

கருத்துக்களை ஒழுங்காகக் கோர்த்து இனியாக சொல்ல வல்லவரைப் பெற்றால், உலகம் விரைந்து அவருடைய ஏவலைக் கேட்டு நடக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சொல்லும் செய்திகளை வரிசைபடக் கோத்து இனிதாகச் சொல்லும் ஆற்றலை உடையவர் என்றால், அவர் சொல்வனவற்றை உலகம் விரைந்து ஏற்றுக் கொள்ளும்.

Couplet 648

Swiftly the listening world will gather round,
When men of mighty speech the weighty theme propound.

Explanation

If there be those who can speak on various subjects in their proper order and in a pleasing manner, the world would readily accept them.

Transliteration

Viraindhu Thozhilketkum Gnaalam Nirandhinidhu
Solludhal Vallaarp Perin.

குறள் 649

பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்.

மு.வ உரை:

குற்றமற்றவையாகியச் சில சொற்களைச் சொல்லத் தெரியாதவர், உண்மையாகவே பலச் சொற்களைச் சொல்லிக்கொண்டிருக்க விரும்புவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

குற்றமற்ற சில சொற்களால் சொல்லும் ஆற்றல் இல்லாதவர், பலபல சொற்களைப் பேச விரும்புவர்.

Couplet 649

Who have not skill ten faultless words to utter plain,
Their tongues will itch with thousand words man’s ears to pain.

Explanation

They will desire to utter many words, who do not know how to speak a few faultless ones.

Transliteration

Palasollak Kaamuruvar Mandramaa Satra
Silasollal Thetraa Thavar.

குறள் 650

இணரூழ்த்து நாறா மலரனையர் கற்ற
துணர விரிந்துரையா தார்.

மு.வ உரை:

தாம் கற்ற நூற்ப் பொருளைப் பிறர் உணருமாறு விரிந்துரைக்க முடியாதவர், கொத்தாக மலர்ந்திருந்த போதிலும் மணம் கமழாத மலரைப் போன்றவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தான் கற்றதைப் பிறர் மனங்கொள்ள விளக்கிச்சொல்லும் ஆற்றல் அற்றவர், கொத்தாக மலர்ந்தும் மணக்காத மலர் போன்றவர்.

Couplet 650

Like scentless flower in blooming garland bound
Are men who can’t their lore acquired to other’s ears expound.

Explanation

Those who are unable to set forth their acquirements (before others) are like flowers blossoming in a cluster and yet without fragrance.

Transliteration

Inaruzhththum Naaraa Malaranaiyar Katradhu
Unara Viriththuraiyaa Thaar.