[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: வினைத்திட்பம்/Power in Action/Vinaiththitpam 67
இயல்/ChapterGroup/Iyal: அமைச்சியல்/Ministers of State/Amaichiyal 6
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2

குறள் 661

வினைத்திட்பம் என்ப தொருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற.

மு.வ உரை:

ஒரு தொழிலின் திட்பம் என்று சொல்லப்படுவது ஒருவனுடைய மனதின் திட்பமே (உறுதியே) ஆகும், மற்றவை எல்லாம் வேறானவை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒரு செயலை இடையில் விடாது செய்து முடிப்பதற்கான செயல் உறுதி என்பது ஒருவனின் மன உறுதியே. மற்றவை உறுதி எனப்படமாட்டா.

Couplet 661

What men call ‘power in action’ know for ‘power of mind’
Externe to man all other aids you find.

Explanation

Firmness in action is (simply) one’s firmness of mind; all other (abilities) are not of this nature.

Transliteration

Vinaiththitpam Enpadhu Oruvan Manaththitpam
Matraiya Ellaam Pira.

குறள் 662

ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்.

மு.வ உரை:

இடையூறு வருவதற்கு முன்பே நீக்குதல், வந்த பின் தளராமை ஆகிய இந்த இரண்டினது வழியே வினைத்திட்பம் பற்றி ஆராய்ந்தவரின் கொள்கையாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பழுதுபடும் செயல்களைச் செய்யாது இருப்பது, பழுதுபட்டாலும் மனம் தளராமல் இருப்பது இவ்விரண்டும் நீதிநூல் பல ஆய்ந்தவர்களின் கோட்பாடு என்று கூறுவர்.

Couplet 662

‘Each hindrance shun’, ‘unyielding onward press, If obstacle be there,’
These two define your way, so those that search out truth declare.

Explanation

Not to perform a ruinous act, and not to be discouraged by the ruinous termination of an act, are the two maxims which, the wise say, from the principles of those who have investigated the subject.

Transliteration

Oororaal Utrapin Olkaamai Ivvirantin
Aarenpar Aaindhavar Kol.

குறள் 663

கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்.

மு.வ உரை:

செய்யும் செயலை முடிவில் வெளிப்படும் படியாக செய்யும் தகுதியே ஆண்மையாகும், இடையில் வெளிபட்டால் நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒரு செயலை முடிவில் வெளிப்படுத்துவதே ஆளுமை, இடையிலேயே வெளிப்படுத்தினால் அது செயலைச் செய்பவனுக்கு நீங்காத துன்பத்தைத் தரும்.

Couplet 663

Man’s fitting work is known but by success achieved;
In midst the plan revealed brings ruin ne’er to be retrieved.

Explanation

So to perform an act as to publish it (only) at its termination is (true) manliness; for to announce it beforehand, will cause irremediable sorrow.

Transliteration

Kataikkotkach Cheydhakka Thaanmai Itaikkotkin
Etraa Vizhuman Tharum.

குறள் 664

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்.

மு.வ உரை:

இச் செயலை இவ்வாறு செய்து முடிக்கலாம் என்று சொல்லுதல் எவர்க்கும் எளியனவாம், சொல்லிய படி செய்து முடித்தல் அரியனவாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நான் இந்தச் செயலை இப்படிச் செய்யப் போகிறேன் என்று சொல்லுவது எல்லார்க்கும் சுலபம்; சொல்லியபடியே அதைச் செய்து முடிப்பதுதான் கடினம்.

Couplet 664

Easy to every man the speech that shows the way;
Hard thing to shape one’s life by words they say.

Explanation

To say (how an act is to be performed) is (indeed) easy for any one; but far difficult it is to do according to what has been said.

Transliteration

Solludhal Yaarkkum Eliya Ariyavaam
Solliya Vannam Seyal.

குறள் 665

வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறெய்தி உள்ளப் படும்.

மு.வ உரை:

செயல் திறனால் பெருமைபெற்று உயர்ந்தவரின் வினைத் திட்பமானது நாட்டை ஆளும் அரசனிடத்திலும் எட்டி மதிக்கப்பட்டு விளங்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எண்ணங்களால் சிறந்து, பெருமை மிக்கவர்களின் செயல் உறுதி. அரசு வரை செல்வதால் மற்றவர்களாலும் மதிக்கப்படும்.

Couplet 665

The power in act of men renowned and great,
With king acceptance finds and fame through all the state.

Explanation

The firmness in action of those who have become great by the excellence (of their counsel) will, by attaining its fulfilment in the person of the king, be esteemed (by all).

Transliteration

Veereydhi Maantaar Vinaiththitpam Vendhankan
Ooreydhi Ullap Patum.

குறள் 666

எண்ணிய எண்ணியாங் கெய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.

மு.வ உரை:

எண்ணியவர் (எண்ணியபடியே செயல் ஆற்றுவதில்) உறுதியுடையவராக இருக்கப்பெற்றால் அவர் எண்ணியவற்றை எண்ணியவாறே அடைவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒன்றைச் செய்ய எண்ணியவர் அதைச் செய்து முடிப்பதற்கு ஏற்ற மனஉறுதியை உடையவராக இருந்தால், அடைய நினைத்தவற்றை எல்லாம் அவர் எண்ணப்படியே அடைவார்.

Couplet 666

Whate’er men think, ev’n as they think, may men obtain,
If those who think can steadfastness of will retain.

Explanation

If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) they will obtain what they have desired even as they have desired it.

Transliteration

Enniya Enniyaangu Eydhu Enniyaar
Thinniyar Aakap Perin.

குறள் 667

உருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்
கச்சாணி யன்னார் உடைத்து.

மு.வ உரை:

உருளும் பெரிய தேர்க்கு அச்சில் இருந்து தாங்கும் சிறிய ஆணிப் போன்றவர்கள் உலகத்தில் உள்ளனர், அவர்களுடைய உருவின் சிறுமையைக்கண்டு இகழக் கூடாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அச்சாணி சிறியது எனினும் உருளுகின்ற பெரிய தேருக்கு அது உதவுவது போல, மன உறுதி உடையவர்கள் வடிவத்தால் சிறியர் எனினும் செயலால் பெரியர் என்பதால் அவரை இகழக்கூடாது.

Couplet 667

Despise not men of modest bearing; Look not at form, but what men are:
For some there live, high functions sharing, Like linch-pin of the mighty car.

Explanation

Let none be despised for (their) size; (for) the world has those who resemble the linch-pin of the big rolling car.

Transliteration

Uruvukantu Ellaamai Ventum Urulperundherkku
Achchaani Annaar Utaiththu.

குறள் 668

கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தூக்கங் கடிந்து செயல்.

மு.வ உரை:

மனம் தளராமல் ஆராய்ந்து துணிந்து ஏற்றத் தொழிலைச் சோர்வு கொள்ளாமல் காலந் தாழ்த்தாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மனம் தெளிந்து செய்யத் துணிந்த செயலைத் தடுமாறாமல் தாமதிக்காமல் செய்க.

Couplet 668

What clearly eye discerns as right, with steadfast will,
And mind unslumbering, that should man fulfil.

Explanation

An act that has been firmly resolved on must be as firmly carried out without delay.

Transliteration

Kalangaadhu Kanta Vinaikkan Thulangaadhu
Thookkang Katindhu Seyal.

குறள் 669

துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை.

மு.வ உரை:

(முடிவில்) இன்பம் கொடுக்கும் தொழிலைச் செய்யும் போது துன்பம் மிக வந்த போதிலும் துணிவு மேற்கொண்டு செய்து முடிக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒரு செயலைச் செய்யும்போது துன்பம் அதிகமாக வந்தாலும் முடிவில் இன்பம் தரும் அச்செயலை மனம் தளராமல் செய்க.

Couplet 669

Though toil and trouble face thee, firm resolve hold fast,
And do the deeds that pleasure yield at last.

Explanation

Though it should cause increasing sorrow (at the outset), do with firmness the act that yield bliss (in the end).

Transliteration

Thunpam Uravarinum Seyka Thunivaatri
Inpam Payakkum Vinai.

குறள் 670

எனைத்திட்ப மெய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டா துலகு.

மு.வ உரை:

வேறு எத்தகைய உறுதி உடையவராக இருந்தாலும், செய்யும் தொழிலில் உறுதி இல்லாதவரை உலகம் விரும்பிப் போற்றாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எத்தனை வகை உறுதி உடையவராக இருந்தாலும் செயல் உறுதி இல்லாதவரை உயர்ந்தோர் மதிக்கமாட்டார்.

Couplet 670

The world desires not men of every power possessed,
Who power in act desire not,- crown of all the rest.

Explanation

The great will not esteem those who esteem not firmness of action, whatever other abilities the latter may possess.

Transliteration

Enaiththitpam Ey Thiyak Kannum Vinaiththitpam
Ventaarai Ventaadhu Ulaku.