[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: அரண்/The Fortification/Aran 75
இயல்/ChapterGroup/Iyal: அரணியல்/The Essentials of a State/Araniyal 7
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2

குறள் 741

ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்
போற்று பவர்க்கும் பொருள்.

மு.வ உரை:

(படையெடுத்தும்) போர் செய்யச் செல்பவர்க்கும் அரண் சிறந்ததாகும், (படையெடுத்தவர்க்கு) அஞ்சித் தன்னை புகழிடமாக அடைந்தவர்க்கும் அது சிறந்ததாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர்மேல் படை எடுத்துச் செல்பவர்க்கும் சிறந்தது அரண்; பிறருக்குப் பயந்து உள்ளிருப்பவர்க்கும் அதுவே சிறந்தது.

Couplet 741

A fort is wealth to those who act against their foes;
Is wealth to them who, fearing, guard themselves from woes.

Explanation

A fort is an object of importance to those who march (against their foes) as well as to those who through fear (of pursuers) would seek it for shelter.

Transliteration
Aatru Pavarkkum Aranporul Anjiththar
Potru Pavarkkum Porul

குறள் 742

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடைய தரண்.

மு.வ உரை:

மணிபோல் தெளிந்த நீரும், வெட்ட வெளியான நிலமும், மலையும், அழகிய நிழல் உடைய காடும் ஆகிய இவை நான்கும் உள்ளதே அரண் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தெளிந்த நீர், வெட்ட வெளியான நிலம், உயர்ந்த மலை, அடர்ந்த காடு என்னும் இவையே நீர் அரண், நில அரண், மலை அரண், காட்டு அரண் என இயற்கை அரண்களாகும்.

Couplet 742

A fort is that which owns fount of waters crystal clear,
An open space, a hill, and shade of beauteous forest near.

Explanation

A fort is that which has everlasting water, plains, mountains and cool shady forests.

Transliteration

Manineerum Mannum Malaiyum Aninizhar
Kaatum Utaiya Tharan.

குறள் 743

உயர்வகலந் திண்மை அருமையிந் நான்கின்
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்.

மு.வ உரை:

உயரம், அகலம், உறுதி, பகைவரால் அழிக்க முடியாத அருமை ஆகிய இந்த நான்கும் அமைந்திப்பதே அரண் என்று நூலோர் கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பகைவர் ஏற முடியாத உயரம், காவலர் நிற்க இயங்க வசதியான அகலம், இடிக்கமுடியாத வலிமை, கடக்க முடியாத பொறிகளின் அருமை, இந்நான்கையும் மிகுதியாக உடைய கோட்டையையே செயற்கை அரண் என்று நூல்கள் கூறும்.

Couplet 743

Height, breadth, strength, difficult access:
Science declares a fort must these possess.

Explanation

The learned say that a fortress is an enclosure having these four (qualities) viz, height, breadth, strength and inaccessibility.

Transliteration

Uyarvakalam Thinmai Arumaiin Naankin
Amaivaran Endruraikkum Nool.

குறள் 744

சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை
ஊக்கம் அழிப்ப தரண்.

மு.வ உரை:

காக்க வேண்டிய இடம் சிறியதாய், மற்ற இடம் பெரிய பரப்புள்ளதாய், தன்னை எதிர்த்துவந்த பகைவரிருடைய ஊக்கத்தை அழிக்க வல்லது அரண் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காவல் செய்யவேண்டிய இடம் சிறியதாயும், கோட்டையின் சுற்றுப் பெரியதாயும், சண்டையிட வரும் பகைவர்க்கு மலைப்பைத் தருவதாயும் அமைவது அரண்.

Couplet 744

A fort must need but slight defence, yet ample be,
Defying all the foeman’s energy.

Explanation

A fort is that which has an extensive space within, but only small places to be guarded, and such as can destroy the courage of besieging foes.

Transliteration

Sirukaappir Peritaththa Thaaki Urupakai
Ookkam Azhippa Tharan.

குறள் 745

கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்
நிலைக்கெளிதாம் நீர தரண்.

மு.வ உரை:

பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாததாய், தன்னிடம் உணவுபொருள் கொண்டதாய், உள்ளிருப்போர் நிலைத்திருப்பதர்க்கு எளிதாகிய தன்மை உடையது அரண்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பலநாள் முற்றுகையிட்டாலும் பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாதது ஆகி, உள்ளிருப்பார்க்கு வேண்டிய உணவையும் உடையதாய் உள்ளிருப்போர் போரிட வாய்ப்பாகவும் இருப்பதே அரண்.

Couplet 745
Impregnable, containing ample stores of food,
A fort for those within, must be a warlike station good.

Explanation

A fort is that which cannot be captured, which abounds in suitable provisions, and affords a position of easy defence to its inmates.

Transliteration

Kolarkaridhaaik Kontakoozhth Thaaki Akaththaar
Nilaikkelidhaam Neeradhu Aran.

குறள் 746

எல்லாப் பொருளும் உடைத்தா யிடத்துதவும்
நல்லா ளுடைய தரண்.

மு.வ உரை:

தன்னிடம் (உள்ளவர்க்கு) எல்லாப் பொருளும் உடையதாய், போர் நெருக்கடியானவிடத்தில் உதவ வல்ல நல்ல விரர்களை உடையது அரண் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உள்ளிருப்போர்க்குத் தேவையான பொருள் எல்லாம் இருப்பதாய், வெளியே இருந்து அழிக்க முயலும் பகைவரை வெல்ல உதவும் வீரரைப் பெற்றதாய் இருப்பதே அரண்.

Couplet 746

A fort, with all munitions amply stored,
In time of need should good reserves afford.

Explanation

A fort is that which has all (needful) things, and excellent heroes that can help it against destruction (by foes).

Transliteration

Ellaap Porulum Utaiththaai Itaththudhavum
Nallaal Utaiyadhu Aran.

குறள் 747

முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரிய தரண்.

மு.வ உரை:

முற்றுகையிட்டும் முற்றுகையிடாமல் போர் செய்தும், வஞ்சனை செய்தும் எப்படியும் பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாத அருமை உடையது அரண் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

முழுவதுமாகச் சூழ்ந்து கொண்டாலும் சூழாமல் வலு இழந்த இடத்தில் நெருங்கிப் போரிட்டாலும் உள்ளிருப்போரில் சிலரை ஐந்தாம் படை ஆக்கினாலும், பகைவரால் கைப்பற்றுவதற்கு அரியதே அரண்.

Couplet 747

A fort should be impregnable to foes who gird it round,
Or aim there darts from far, or mine beneath the ground.

Explanation

A fort is that which cannot be captured by blockading, assaulting, or undermining it.

Transliteration

Mutriyum Mutraa Therindhum Araippatuththum
Patrar Kariyadhu Aran.

குறள் 748

முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
பற்றியார் வெல்வ தரண்.

மு.வ உரை:

முற்றுகையிடுவதில் வல்லமை கொண்டு முற்றுகை இட்டவரையும், (உள்ளிருந்தவர் பற்றிய) பற்றை விடாமலிருந்து வெல்வதற்கு உரியது அரண் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

கோட்டைக்குள் இருப்போர் தாம் இருக்கும். இடத்தை விட்டுவிடாமல் நின்று படைமிகுதியால் சூழ்ந்து கொண்ட பகைவரையும் பொருது, வெல்வதே அரண்.

Couplet 748

Howe’er the circling foe may strive access to win,
A fort should give the victory to those who guard within.

Explanation

That is a fort whose inmates are able to overcome without losing their ground, even abler men who have besieged it.

Transliteration

Mutraatri Mutri Yavaraiyum Patraatrip
Patriyaar Velvadhu Aran.

குறள் 749

முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
வீறெய்தி மாண்ட தரண்.

மு.வ உரை:

போர் முனையில் பகைவர் அழியும் படியாக (உள்ளிருந்தவர்செய்யும்) போர்ச் செயல்வகையால் பெருமைப் பெற்றுச் சிறப்புடையதாய் விளங்குவது அரண் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

போர் தொடங்கிய உடனே பகைவர் அழியும்படி உள்ளிருப்போர் செய்யும் போர்த்திறத்தால் சிறந்த விளங்குவதே அரண்.

Couplet 749

At outset of the strife a fort should foes dismay;
And greatness gain by deeds in every glorious day.

Explanation

A fort is that which derives excellence from the stratagems made (by its inmates) to defeat their enemies in the battlefield.

Transliteration

Munaimukaththu Maatralar Saaya Vinaimukaththu
Veereydhi Maanta Tharan.

குறள் 750

எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்ல தரண்.

மு.வ உரை:

எத்தகைய பெருமையை உடையதாக இருந்த போதிலும், செயல்வகையால் சிறப்பு இல்லாதவரரிடத்தில் அரண் பயனில்லாததாகும். பொருள் செயல்வகை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எத்தனை சிறப்புகளை உடையது என்றாலும் வெல்லும் பகை அறிந்து செயல்படும் திறம் இல்லாதவர் இருந்தால், அரண் இருந்தும் இல்லாததே ஆகும்.

Couplet 750

Howe’er majestic castled walls may rise,
To craven souls no fortress strength supplies.

Explanation

Although a fort may possess all (the above-said) excellence, it is, as it were without these, if its inmates possess not the excellence of action.

Transliteration

Enaimaatchith Thaakiyak Kannum Vinaimaatchi
Illaarkan Illadhu Aran.