[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: பொருள் செயல்வகை/Way of Accumulating Wealth/Porulseyalvakai 76 இயல்/ChapterGroup/Iyal: கூழியல்/Way of Making Wealth/Koozhiyal 8
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2

குறள் 751

பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்ல தில்லை பொருள்.

மு.வ உரை:

ஒரு பொருளாக மதிக்கத் தகாதவரையும், மதிப்புடையவராகச் செய்வதாகிய பொருள் அல்லாமல் சிறப்புடைய பொருள் வேறு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தகுதி அற்றவரையும்கூடத் தகுதி உடையவராக ஆக்கிவிடும் தகுதி உடையது, பணமே அன்றி வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet 751

Nothing exists save wealth, that can
Change man of nought to worthy man.

Explanation

Besides wealth there is nothing that can change people of no importance into those of (some) importance.

Transliteration

Porulal Lavaraip Porulaakach Cheyyum
Porulalladhu Illai Porul.

குறள் 752

இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு.

மு.வ உரை:

பொருள் இல்லாதவரை (வேறு நன்மை உடையவராக இருந்தாலும்) எல்லாரும் இகழ்வார், செல்வரை (வேறு நன்மை இல்லாவிட்டாலும்) எல்லாரும் சிறப்பு செய்வர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பணம் இல்லாதவரை எல்லாரும் இகழ்வர். செல்வரையோ எல்லாரும் பெருமைப்படுத்துவர்.

Couplet 752

Those who have nought all will despise;
All raise the wealthy to the skies.

Explanation

All despise the poor; (but) all praise the rich.

Transliteration

Illaarai Ellaarum Elluvar Selvarai
Ellaarum Seyvar Sirappu.

குறள் 753

பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.

மு.வ உரை:

பொருள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நந்தா விளக்கு, நினைத்த இடத்திற்குச் சென்று உள்ள இடையூற்றைக் கெடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பணம் எனப்படும் அணையா விளக்கு அயல்நாட்டிற்குள்ளும் சென்று பகையாகிய இருளைப் போக்கும்.

Couplet 753

Wealth, the lamp unfailing, speeds to every land,
Dispersing darkness at its lord’s command.

Explanation

The imperishable light of wealth goes into regions desired (by its owner) and destroys the darkness (of enmity therein).

Transliteration

Porulennum Poiyaa Vilakkam Irularukkum
Enniya Theyaththuch Chendru.

குறள் 754

அறனீனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள்.

மு.வ உரை:

சேர்க்கும் திறம் அறிந்து தீமை ஒன்றும் இல்லாமல், சேர்க்கப் பட்டுவந்த பொருள் ஒருவனுக்கு அறத்தையும் கொடுக்கும் இன்பத்தையும் கொடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நேரிய வழிகை அறிந்து, தீமை ஏதும் செய்யாமல் சம்பாதிக்கப்பட்ட பணம் அறத்தையும் தரம்; இன்பத்தையும் தரும்.

Couplet 754

Their wealth, who blameless means can use aright,
Is source of virtue and of choice delight.

Explanation

The wealth acquired with a knowledge of the proper means and without foul practices will yield virtue and happiness.

Transliteration

Araneenum Inpamum Eenum Thiranarindhu
Theedhindri Vandha Porul.

குறள் 755

அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல்.

மு.வ உரை:

அருளோடும், அன்போடும் பொருந்தாத வழிகளில் வந்த செல்வத்தின் ஆக்கத்தைப் பெற்று மகிழாமல் அதைத் தீமையானது என்று நீக்கிவிட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறர்மீது இரக்கமும் அன்பும் இல்லாமல் சேர்க்கும் பணச் சேமிப்பை ஏற்காது விட்டு விடுக.

Couplet 755

Wealth gained by loss of love and grace,
Let man cast off from his embrace.

Explanation

(Kings) should rather avoid than seek the accumulation of wealth which does not flow in with mercy and love.

Transliteration

Arulotum Anpotum Vaaraap Porulaakkam
Pullaar Purala Vital.

குறள் 756

உறுபொருளும் உல்கு பொருளுந்தன் ஒன்னார்த்
தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்.

மு.வ உரை:

இறையாக வந்து சேரும் பொருளும், சுங்கமாகக் கொள்ளும் பொருளும், தன் பகைவரை வென்று திறமையாகக் கொள்ளும் பொருளும் அரசனுடைய பொருள்களாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

வாரிசுதாரர் இல்லாமல் வந்த பொருள் வெளிநாட்டு பொருட்களுக்கு விதிக்கப்படும் வரி தன் பகைவர் தனக்குக் கட்டும் கப்பம் என்னும் இவை எல்லாம் அரசிற்கு உரிய பொருள்களாம்.

Couplet 756

Wealth that falls to him as heir, wealth from the kingdom’s dues,The spoils of slaughtered foes; these are the royal revenues.

Explanation

Unclaimed wealth, wealth acquired by taxes, and wealth (got) by conquest of foes are (all) the wealth of the king.

Transliteration

Uruporulum Ulku Porulumdhan Onnaarth
Theruporulum Vendhan Porul.

குறள் 757

அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு.

மு.வ உரை:

அன்பினால் பெறப்பட்ட அருள் என்றுக் கூறப்படும் குழந்தை, பொருள் என்றுக் கூறப்படும் செல்வமுள்ள செவிலித் தாயால் வளர்வதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அன்பு பெற்றெடுத்த அருள் என்னும் குழந்தை, பொருள் எனப்படும் இன்பம் தரும் வளர்ப்புத் தாயால் வளரும்.

Couplet 757

‘Tis love that kindliness as offspring bears:
And wealth as bounteous nurse the infant rears.

Explanation

The child mercy which is borne by love grows under the care of the rich nurse of wealth.

Transliteration

Arulennum Anpeen Kuzhavi Porulennum
Selvach Cheviliyaal Untu.

குறள் 758

குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்
றுண்டாகச் செய்வான் வினை.

மு.வ உரை:

தன் கைப்பொருள் ஒன்று தன்னிடம் இருக்க அதைக் கொண்டு ஒருவன் செயல் செய்தால், மலையின் மேல் ஏறி யானைப் போரைக் கண்டாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன் கையிலே பணம் இருக்க ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்குவது, ஒருவன் மலை மேல் ஏறி நின்று யானைச் சண்டையைக் கண்டது போலாம்.

Couplet 758

As one to view the strife of elephants who takes his stand,
On hill he’s climbed, is he who works with money in his hand.

Explanation

An undertaking of one who has wealth in one’s hands is like viewing an elephant-fight from a hill-top.

Transliteration

Kundreri Yaanaip Por Kantatraal Thankaiththondru
Untaakach Cheyvaan Vinai.

குறள் 759

செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃதனிற் கூரிய தில்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் பொருளை ஈட்டவேண்டும், அவனுடைய பகைவரின் செருக்கைக் கெடுக்க வல்ல வாள் அதைவிடக் கூர்மையானது வேறு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எதையும் சாதிக்க எண்ணுவோர் பணத்தைச் சம்பாதியுங்கள்; பகைவரின் அகங்காரத்தை அறுக்கும் கூரிய ஆயுதம், பணத்தைவிட வேறு இல்லை.

Couplet 759

Make money! Foeman’s insolence o’ergrown
To lop away no keener steel is known.

Explanation

Accumulate wealth; it will destroy the arrogance of (your) foes; there is no weapon sharper than it.

Transliteration

Seyka Porulaich Cherunar Serukkarukkum
Eqkadhanir Kooriya Thil.

குறள் 760

ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க் கெண்பொருள்
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு.

மு.வ உரை:

சிறந்ததாகிய பொருளை மிகுதியாக ஈட்டியவர்க்கு, மற்ற அறமும் இன்பமுமாகிய இரண்டும் ஒரு சேரக்கைகூடும் எளிய பொருளாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நல்ல வழியில் மிகுதியாகப் பணம் சேர்த்தவர்க்கு மற்ற அறமும் இன்பமும் எளிதாக் கிடைக்கும் பொருள்களாகும்.

Couplet 760

Who plenteous store of glorious wealth have gained,
By them the other two are easily obtained.

Explanation

To those who have honestly acquired an abundance of riches, the other two, (virtue and pleasure) are things easy (of acquisition).

Transliteration

Onporul Kaazhppa Iyatriyaarkku Enporul
Enai Irantum Orungu.