[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: படை மாட்சி/The Excellence of an Army/Pataimaatchi 77
இயல்/ChapterGroup/Iyal: படையில்/The Excellence of an Army/Padaiyil 9
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2
குறள் 761

உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.

மு.வ உரை:

எல்லா உறுப்புக்களும் நிறைந்ததாய் இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாததாய் உள்ள வெற்றி தரும் படை, அரசனுடைய செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தரைப்படை, கப்பல் படை, விமானப்படை, காவல்துறை என நாட்டைக் காப்போர் பிரிவினால் நிறைந்து, போர்க்களத்தில் புண்பட அஞ்சாது, பகைவரை வெல்லும் படையே ஆட்சியாளரின் செல்வத்துள் எல்லாம் முதன்மையான செல்வம் ஆகும்.

Couplet 761

A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound,Mid treasures of the king is chiefest found.

Explanation

The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king.

Transliteration

Uruppamaindhu Ooranjaa Velpatai Vendhan
Verukkaiyul Ellaam Thalai.

குறள் 762

உலைவிடத் தூறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது.

மு.வ உரை:

போரில் அழிவு வந்தவிடத்தில் வலிமைக் குன்றினாலும், இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாத அஞ்சாமை தொன்றுதொட்டுப் பெருமை உடையபடைக்கு அல்லாமல் முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தம் அரசுக்கு ஓர் அபாயம் வரும்போது, தாம் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும்‌, தமக்கு ஏற்படும் அழிவிற்கு அஞ்சாது நின்று போரிடும் வீரம், பரம்பரை பரம்பரையாக வாழும் சொந்த நாட்டு மக்களுக்கே அன்றி, மற்றவர்க்கு வருவது கடினம்.

Couplet 762

In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe,
Is bravery that only veteran host can show.

Explanation

Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength.

Transliteration

Ulaivitaththu Ooranjaa Vankan Tholaivitaththuth
Tholpataik Kallaal Aridhu.

குறள் 763

ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.

மு.வ உரை:

எலியாகிய பகைக்கூடி கடல் போல் ஒலித்தாலும் என்ன தீங்கு ஏற்ப்படும், பாம்பு மூச்சு விட்ட அளவில் அவைக் கெட்டழியும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பாம்பென நிற்கும் சிறுபடை முன் கடல் என வீரர்கள் திரண்டிருந்தாலும், திரண்டவர்கள் மனத்தால் எலியாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? பாம்பு மூச்சு விட்ட அளவிலேயே எலிப்படை அத்தனையும் அழியும்.

Couplet 763

Though, like the sea, the angry mice send forth their battle cry;What then? The dragon breathes upon them, and they die.

Explanation

What if (a host of) hostile rats roar like the sea ? They will perish at the mere breath of the cobra.

Transliteration

Oliththakkaal Ennaam Uvari Elappakai
Naakam Uyirppak Ketum.

குறள் 764

அழிவின் றறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை.

மு.வ உரை:

(போர் முனையில்) அழிவு இல்லாததாய்(பகைவருடைய) வஞ்சனைக்கு இரையாகாததாய், தொன்று தொட்டுவந்த அஞ்சாமை உடையதே படையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

போரில் தோற்காமலும், பகைவரின் சதிக்குத் துணை போகாமலும், தொன்று தொட்டு வரும் வீரத்தை உடையதே படை.

Couplet 764

That is a host, by no defeats, by no desertions shamed,
For old hereditary courage famed.

Explanation

That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy).

Transliteration

Azhivindri Araipokaa Thaaki Vazhivandha
Vanka Nadhuve Patai.

குறள் 765

கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை.

மு.வ உரை:

எமனே சினங்கொண்டு தன் மேல் எதிர்த்து வந்தாலும் ஒன்றாகத் திரண்டு எதிர்த்து நிற்க்கும் ஆற்றல் உடையதே படையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எமனே எதிர்த்து வந்தாலும், கூடி நின்று எதிர்த்துச் சண்டை இடும் ஆற்றலை உடையதே படை.

Couplet 765

That is a ‘host’ that joins its ranks, and mightily withstands,Though death with sudden wrath should fall upon its bands.

Explanation

That indeed is an army which is capable of offering a united resistance, even if Yama advances against it with fury.

Transliteration

Kootrutandru Melvarinum Kooti Edhirnirkum
Aatra Ladhuve Patai.

குறள் 766

மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.

மு.வ உரை:

வீரம், மானம், சிறந்த வழியில் நடக்கும் நடக்கை, தலைவரால் நம்பித் தெளியப்படுதல் ஆகிய இந்த நான்கு பண்புகளும் படைக்கு சிறந்தவையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

வீரம், மானம், நல்ல வழியில் நடத்தல், அரசி்ன நம்பிக்கைக்கு உரியது ஆதல் எனும் நான்கும் படைக்கு காவல் அரண்களாகும்.

Couplet 766

Valour with honour, sure advance in glory’s path, with confidence;To warlike host these four are sure defence.

Explanation

Valour, honour, following in the excellent-footsteps (of its predecessors) and trust-worthiness; these four alone constitute the safeguard of an army.

Transliteration

Maramaanam Maanta Vazhichchelavu Thetram
Enanaanke Emam Pataikku.

குறள் 767

தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.

மு.வ உரை:

தன் மேல் எதிர்த்து வந்த பகைவரின் போரைத்தாங்கி, வெல்லும் தன்மை அறிந்து அவனுடைய தூசிப்படையை எதிர்த்துச் செல்லவல்லதே படையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன்மீது வந்த பகைவரின் போரைத் தடுக்கும் முறையை அறிந்து அவர்களில் முதலாவதாக வந்து சண்டையிடும் காலாட்படை ( தூசிப்படை, தேர்ப்படை, கொடிப்படை, முன்னணிச் சேனை என்றும் பெயர்) தன்மீது வராமல் தடுப்பதே படை.

Couplet 767

A valiant army bears the onslaught, onward goes,
Well taught with marshalled ranks to meet their coming foes.

Explanation

That is an army which knowing the art of warding off an impending struggle, can bear against the dust-van (of a hostile force).

Transliteration

Thaardhaangich Chelvadhu Thaanai Thalaivandha
Pordhaangum Thanmai Arindhu.

குறள் 768

அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும்.

மு.வ உரை:

போர் செய்யும் வீரமும்( எதிர்ப்பைத் தாங்கும்) ஆற்றலுமும் இல்லையானால் படைத்தன்னுடைய அணிவகுப்பால் பெருமை பெறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பகைவர் மேல் சென்று வெல்லும் வீரமும், பகைவர் வந்தால் தடுக்கும் பயிற்சியும் ஆற்றலும் படைக்கு இல்லை என்றாலும், அது தன் கட்டுப்பாடான அணிவகுப்பின் காட்சி அழகால் பெருமை பெறும்.

Couplet 768

Though not in war offensive or defensive skilled;
An army gains applause when well equipped and drilled.

Explanation

Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance.

Transliteration

Ataldhakaiyum Aatralum Illeninum Thaanai
Pataiththakaiyaal Paatu Perum.

குறள் 769

சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை.

மு.வ உரை:

தன் அளவு சிறிதாகத் தேய்தலும், தலைவரிடம் நீங்காத வெறுப்பும் வறுமையும் இல்லாதிருக்குமானால் அத்தகைய படை வெற்றி பெறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எண்ணிக்கையில் சிறுமை, அரசி்ன் மீது மனத்தை விட்டு விலகாத வெறுப்பு, வறுமை இவை எல்லாம் இல்லை என்றால் அந்தப் படை வெற்றி பெறும்.

Couplet 769

Where weakness, clinging fear and poverty
Are not, the host will gain the victory.

Explanation

An army can triumph (over its foes) if it is free from diminution; irremediable aversion and poverty.

Transliteration

Sirumaiyum Sellaath Thuniyum Varumaiyum
Illaayin Vellum Patai.

குறள் 770

நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்.

மு.வ உரை:

நெடுங்காலமாக நிலைத்திருக்கும் வீரர் பலரை உடையதே ஆனாலும், தலைமைதாங்கும் தலைவர் இல்லாத போது படைக்குப் பெருமை இல்லையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சிறந்த வீரர்கள் அதிகம் இருந்தாலும், படைக்கு நல்ல தலைவன் இல்லை என்றால் அந்தப் படை போரில் நிலைத்து நிற்காது.

Couplet 770

Though men abound, all ready for the war,
No army is where no fit leaders are.

Explanation

Though an army may contain a large number of permanent soldiers, it cannot last if it has no generals.

Transliteration

Nilaimakkal Saala Utaiththeninum Thaanai
Thalaimakkal Ilvazhi Il.