[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: நட்பு/Friendship/Natpu 79
இயல்/ChapterGroup/Iyal: நட்பியல்/Friendship/Natpiyal 10
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2

குறள் 781

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு.

மு.வ உரை:

நட்பைப்போல் செய்து கொள்வதற்கு அருமையானவை எவை உள்ளன, அதுபோல் தொழிலுக்கு அரிய காவலாக இருப்பவை எவை உள்ளன.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சம்பாதிப்பதற்கு நட்பைப் போல அரிய பொருள் வேறு எவை உண்டு? அதைச் சம்பாதித்து விட்டால் பிறர் புக முடியாதபடி நம்மைக் காப்பதற்கு அரிய பொருள் வேறு எவை உண்டு?

Couplet 782

What so hard for men to gain as friendship true
What so sure defence ‘gainst all that foe can do.

Explanation

What so sure defence ‘gainst all that foe can do?.

Transliteration

Seyarkariya Yaavula Natpin Adhupol
Vinaikkariya Yaavula Kaappu.

குறள் 782

நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
பின்னீர பேதையார் நட்பு.

மு.வ உரை:

அறிவுடையவரின் நட்பு பிறை நிறைந்து வருதல் போன்ற தன்மையுடையது, அறிவில்லாதவரின் நட்பு முழுமதி தேய்ந்து பின் செல்லுதல் போன்ற தன்மையுடையன.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பிறை, நாளும் வளர்வதுபோல, அறிவுடையார் நட்பு வளரும்; முழு நிலவு தேய்வது போலப் பேதைகளின் நட்பு தேயும்.

Couplet 782

Friendship with men fulfilled of good Waxes like the crescent moon;Friendship with men of foolish mood, Like the full orb, waneth soon.

Explanation

The friendship of the wise waxes like the new moon; (but) that of fools wanes like the full moon.

Transliteration

Niraineera Neeravar Kenmai Piraimadhip
Pinneera Pedhaiyaar Natpu

குறள் 783

நவில்தொறும் நூனயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு

மு.வ உரை:

பழகப் பழக நற்பண்பு உடையவரின் நட்பு இன்பம் தருதல், நூலின் நற்பொருள் கற்கக் கற்க மேன்மேலும் இன்பம் தருதலைப் போன்றதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

படிக்கும்போது எல்லாம் மகிழ்ச்சி தரும் நூலின் இன்பம் போல நல்ல குணமுள்ளவரோடு கொண்ட நட்பு அவரோடு பழகும் போதெல்லாம் மகிழ்ச்சி தரும்.

Couplet 783

Learned scroll the more you ponder, Sweeter grows the mental food;So the heart by use grows fonder, Bound in friendship with the good.

Explanation

Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does it become.

Transliteration

Navildhorum Noolnayam Polum Payildhorum
Panputai Yaalar Thotarpu

குறள் 784

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்சென் றிடித்தற் பொருட்டு.

மு.வ உரை:

நட்புச் செய்தல் ஒருவரோடு ஒருவர் சிரித்து மகிழும் பொருட்டு அன்று, நண்பர் நெறிக்கடந்து செல்லும் போது முற்ப்பட்டுச் சென்று இடித்துரைப்பதற்காகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவனோடு நட்புக் கொள்வது சிரித்து மகிழ மட்டும் அன்று; நண்பனிடம் வேண்டாத செயல் இருக்கக் கண்டபோது விரைந்து கண்டித்துப் புத்தி சொல்வதற்கும் ஆம்.

Couplet 784

Nor for laughter only friendship all the pleasant day,
But for strokes of sharp reproving, when from right you stray.

Explanation

Friendship is to be practised not for the purpose of laughing but for that of being beforehand in giving one another sharp rebukes in case of transgression.

Transliteration

Nakudhar Poruttandru Nattal Mikudhikkan
Mersenaru Itiththar Poruttu

குறள் 785

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழமை தரும்.

மு.வ உரை:

நட்புச் செய்வதற்குத் தொடர்பும் பழக்கமும் வேண்டியதில்லை, ஒத்த உணர்ச்சியே நட்பு ஏற்படுத்துவதற்கு வேண்டிய உரிமையைக் கொடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவனோடு ஒருவன் நட்புக் கொள்வதற்கு அருகருகே இருப்பதோ, நெருங்கிப் பழகுவதோ வேண்டியதில்ல. இருவரது எண்ணமும் ஒத்திருந்தால் அதுவே நட்பு என்னும் தோழமையைக் கொடுக்கும்.

Couplet 785

Not association constant, not affection’s token bind;
‘Tis the unison of feeling friends unites of kindred mind.

Explanation

Living together and holding frequent intercourse are not necessary (for friendship); (mutual) understanding can alone create a claim for it.

Transliteration

Punarchchi Pazhakudhal Ventaa Unarchchidhaan
Natpaang Kizhamai Tharum.

குறள் 786

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்
தகநக நட்பது நட்பு.

மு.வ உரை:

முகம் மட்டும் மலரும் படியா நட்பு செய்வது நட்பு அன்று, நெஞ்சமும் மலரும் படியாக உள்ளன்பு கொண்டு நட்பு செய்வதே நட்பு ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பார்க்கும்போது மனம் மகிழாமல், முகம் மட்டுமே மலரப் பழகுவது நட்பு அன்று. அன்பால் மனமும் மலரப் பழகுவதே நட்பு.

Couplet 786

Not the face’s smile of welcome shows the friend sincere,
But the heart’s rejoicing gladness when the friend is near.

Explanation

The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep in the smiles of the heart is true friendship.

Transliteration

Mukanaka Natpadhu Natpandru Nenjaththu
Akanaka Natpadhu Natpu

குறள் 787

அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த் தழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.

மு.வ உரை:

அழிவைத் தரும் தீமைகளிலிருந்து நீக்கி, நல்ல வழியில் நடக்கச் செய்து, அழிவுவந்த காலத்தில் உடனிருந்து துன்பப்படுவதே நட்பாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அழிவு தரும் வழிகளில் நண்பன் சென்றால் தடுத்து, நல்ல வழியில் அவனைச் செலுத்தி அவனுக்குக் கேடு வரும் என்றால் அதை அவனுடன் பகிர்வது நட்பு.

Couplet 787

Friendship from ruin saves, in way of virtue keeps;
In troublous time, it weeps with him who weeps.

Explanation

(True) friendship turns aside from evil (ways) makes (him) walk in the (good) way, and, in case of loss if shares his sorrow (with him).

Transliteration

Azhivi Navaineekki Aaruyththu Azhivinkan
Allal Uzhappadhaam Natpu.

குறள் 788

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு.

மு.வ உரை:

உடைநெகிழ்ந்தவனுடைய கை, உடனே உதவிக்காப்பது போல் (நண்பனுக்குத் துன்பம் வந்தால்) அப்போதே சென்று துன்பத்தைக் களைவது நட்பு.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பலர் முன்னே ஆடை நழுவும்போது உடனே சென்று உதவும் கை போல, நண்பனுக்குத் துன்பம் வந்த போது உடனே சென்று போக்குவதே நட்பு.

Couplet 788

As hand of him whose vesture slips away,
Friendship at once the coming grief will stay.

Explanation

(True) friendship hastens to the rescue of the afflicted (as readily) as the hand of one whose garment is loosened (before an assembly).

Transliteration

Utukkai Izhandhavan Kaipola Aange
Itukkan Kalaivadhaam Natpu

குறள் 789

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனிற் கொட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை.

மு.வ உரை:

நட்புக்கு சிறந்த நிலை எது என்றால், எப்போதும் வேறுபடுதல் இல்லாமல், முடியும் போதெல்லாம் உதவி செய்து தாங்கும் நிலையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நட்பின் அரியணை எது என்றால், எப்போதும் மாறாமல் முடிந்தபோது எல்லாம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் உதவுவதேயாம்.

Couplet 789

And where is friendship’s royal seat? In stable mind,
Where friend in every time of need support may find.

Explanation

Friendship may be said to be on its throne when it possesses the power of supporting one at all times and under all circumstances, (in the practice or virtue and wealth).

Transliteration

Natpirku Veetrirukkai Yaadhenin Kotpindri
Ollumvaai Oondrum Nilai

குறள் 790

இனையர் இவரெமக் கின்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு.

மு.வ உரை:

இவர் எமக்கு இத்தன்மையானவர், யாம் இவர்க்கு இத் தன்மையுடையேம் என்று புனைந்துரைத்தாலும் நட்பு சிறப்பிழந்து விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இவர் எமக்கு இத்தனை அன்பு உடையவர்; நாமும் இவர்க்கு இப்படியே என்று ஒருவரை ஒருவர் அலங்காரமாகப் பாராட்டிச் சொன்னாலும் நட்பு அற்பமானதாகப் போய்விடும்.

Couplet 790

Mean is the friendship that men blazon forth,
‘He’s thus to me’ and ‘such to him my worth’.

Explanation

Though friends may praise one another saying, “He is so intimate with us, and we so much (with him)”; (still) such friendship will appear mean.

Transliteration

Inaiyar Ivaremakku Innamyaam Endru
Punaiyinum Pullennum Natpu.