[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: தீ நட்பு/Evil Friendship/Thee Natpu 82
இயல்/ChapterGroup/Iyal: நட்பியல்/Friendship/Natpiyal 10
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2


குறள் 811

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது.

மு.வ உரை:

அன்பு மிகுதியால் பருகுவார் போல் தோன்றினாலும் நற்பண்பு இல்லாதவரின் நட்பு, வளர்ந்து பெருகுவதை விடத் தேய்ந்து குறைவது நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

உயிரால் உருகுவார்போல் நடிக்கும், உள்ளத்துள் நல்ல பண்பு இல்லாதவரின் நட்பு வளர்வதைவிடக் குறைவது நல்லது.

Couplet 811

Though evil men should all-absorbing friendship show,
Their love had better die away than grow.

Explanation

The decrease of friendship with those who look as if they would eat you up (through excess of love) while they are really destitute of goodness is far better than its increase.

Transliteration

Parukuvaar Polinum Panpilaar Kenmai
Perukalir Kundral Inidhu.

குறள் 812

உறினட் டறினொரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்.

மு.வ உரை:

தமக்கு பயன் உள்ள போது நட்பு செய்து பயன் இல்லாத போது நீங்கிவிடும் தகுதியில்லாதவரின் நட்பைப் பெற்றாலும் என்ன பயன், இழந்தாலும் என்ன பயன்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தமக்குப் பயனிருந்தால் நட்புக் கொண்டும், பயன் இல்லை என்றால் நட்பை விலக்கியும் வாழ்வதில் தமக்கு இணை இல்லாதவராய் இருப்பாரின் நட்பைப் பெற்றென்ன இழந்தென்ன?.

Couplet 812

What though you gain or lose friendship of men of alien heart,Who when you thrive are friends, and when you fail depart.

Explanation

Of what avail is it to get or lose the friendship of those who love when there is gain and leave when there is none ?.

Transliteration

Urinnattu Arinoruum Oppilaar Kenmai
Perinum Izhappinum En?.

குறள் 813

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்.

மு.வ உரை:

கிடைக்கும் பயனை அளந்து பார்க்கும் நண்பரும், அன்பைக் கொள்ளாமல் பெறுகின்ற பொருளைக் கொள்ளும் விலை மகளிரும், கள்வரும் ஒரு நிகரானவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இவரிடம் நட்புக் கொள்வதால் தமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்ப்பவரின் நட்பும், தமக்குத் தரும் கூலியை ஏற்றுக் கொள்ளும் பாலியல் தொழிலாளரும் திருடர்களும் ஒருவருக்கொருவர் சமமானவர்களே.

Couplet 813

These are alike: the friends who ponder friendship’s gain
Those who accept whate’er you give, and all the plundering train.

Explanation

Friendship who calculate the profits (of their friendship), prostitutes who are bent on obtaining their gains, and thieves are (all) of the same character.

Transliteration

Uruvadhu Seerdhookkum Natpum Peruvadhu
Kolvaarum Kalvarum Ner.

குறள் 814

அமரகத் தாற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை.

மு.வ உரை:

போர் வந்த போது களத்தில் தள்ளிவிட்டு ஓடும் அறிவில்லாத குதிரை போன்றவரின் உறவை விட, ஒரு நட்பும் இல்லாமல் தனித்திருத்தலே சிறந்தது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

போர்க்களத்தே நம்மை வீழ்த்திவிட்டுப் போய்விடும் கல்வியற்ற குதிரையைப் போன்றவரின் நட்பைக் காட்டிலும் தனிமையாக இருப்பதே முதன்மையானது.

Couplet 814

A steed untrained will leave you in the tug of war;
Than friends like that to dwell alone is better far.

Explanation

Solitude is more to be desired than the society of those who resemble the untrained horses which throw down (their riders) in the fields of battle.

Transliteration

Amarakaththu Aatrarukkum Kallaamaa Annaar
Thamarin Thanimai Thalai.


குறள் 815

செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று.மு.வ உரை:

காவல் செய்து வைத்தாலும் காவல் ஆகாத கீழ்மக்களின் தீய நட்பு, ஒருவனுக்கு ஏற்படுவதை விட ஏற்படாமலிருப்பதே நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நாம் பல வகையில் உதவி செய்தாலும் நமக்குப் பாதுகாப்பாக இராத அற்பர்களின் நட்பு, இருப்பதிலும் இல்லாதிருப்பதே நல்லது.

Couplet 815

‘Tis better not to gain than gain the friendship profitless
Of men of little minds, who succour fails when dangers press.

Explanation

It is far better to avoid that to contract the evil friendship of the base who cannot protect (their friends) even when appointed to do so.

Transliteration

Seydhemanj Chaaraach Chiriyavar Punkenmai
Eydhalin Eydhaamai Nandru.

குறள் 816

பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்.

மு.வ உரை:

அறிவில்லாதவனுடைய மிகப் பொருந்திய நட்பை விட அறிவுடையவரின் நட்பில்லாத தன்மை கோடி மடங்கு நன்மை தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அறிவற்றவனின் மிக நெருக்கமான நட்பைக் காட்டிலும் அறிவுடையார்களின் பகை, கோடி நன்மையாம்.

Couplet 816

Better ten million times incur the wise man’s hate,
Than form with foolish men a friendship intimate.

Explanation

The hatred of the wise is ten-million times more profitable than the excessive intimacy of the fool.

Transliteration

Pedhai Perungezheei Natpin Arivutaiyaar
Edhinmai Koti Urum.

குறள் 817

நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும்.

மு.வ உரை:

(அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் புறத்தில்) நகைக்கும் தன்மை உடையவரின் நட்பை விட, பகைவரால் வருவன பத்துகோடி மடங்கு நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சிரித்துச் செல்லும் இயல்பினராகிய நட்பைக் காட்டிலும், பகைவரால் வருவன பத்துக் கோடி மடங்கு நன்மையாம்.

Couplet 817

From foes ten million fold a greater good you gain,
Than friendship yields that’s formed with laughers vain.

Explanation

What comes from enemies is a hundred million times more profitable than what comes from the friendship of those who cause only laughter.

Transliteration

Nakaivakaiya Raakiya Natpin Pakaivaraal
Paththatuththa Koti Urum.


குறள் 818
ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்.மு.வ உரை:

முடியும் செயலையும் முடியாத படி செய்து கெடுப்பவரின் உறவை, அவர் அறியுமாறு ஒன்றும் செய்யாமலே தளரச் செய்து கைவிட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தம்மால் செய்யக்கூடிய உதவியையும் செய்ய முடியாதவர் போல் நடித்துச் செய்யாமல் விடுபவரின் நட்பை அவரிடம் சொல்லாமலேயே விட்டுவிடுக.

Couplet 818

Those men who make a grievous toil of what they do
On your behalf, their friendship silently eschew.

Explanation

Gradually abandon without revealing (beforehand) the friendship of those who pretend inability to carry out what they (really) could do.

Transliteration

Ollum Karumam Utatru Pavarkenmai
Sollaataar Sora Vital.


குறள் 819
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.மு.வ உரை:

செய்யும் செயல் வேறாகவும் சொல்லும் சொல் வேறாகவும் உள்ளவரின் நட்பு, ஒருவனுக்கு கனவிலும் துன்பம் தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சொல் ஒன்று, செயல் வேறாக இருப்பவரின் நட்பு கனவிலும் கூடத் துன்பமானதாகும்.

Couplet 819

E’en in a dream the intercourse is bitterness
With men whose deeds are other than their words profess.

Explanation

The friendship of those whose actions do not agree with their words will distress (one) even in (one’s) dreams.

Transliteration

Kanavinum Innaadhu Manno Vinaiveru
Solveru Pattaar Thotarpu.


குறள் 820
எனைத்துங் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றிற் பழிப்பார் தொடர்பு.

மு.வ உரை:
தனியே வீட்டில் உள்ளபோது பொருந்தியிருந்து, பலர் கூடிய மன்றத்தில் பழித்து பேசுவோரின் நட்பை எவ்வளவு சிறிய அளவிலும் அணுகாமல் விட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நம் வீட்டுக்குள் வந்து நட்புக் கொண்டாடிப் பலர் இருக்கும் சபையில் நம்மைப் பழிப்பவரின் தொடர்பைச் சிறிதளவும் சேரவிட வேண்டா.

Couplet 820

In anywise maintain not intercourse with those,
Who in the house are friends, in hall are slandering foes.

Explanation

Avoid even the least approach to a contraction of friendship with those who would love you in private but ridicule you in public.

Transliteration

Enaiththum Kurukudhal Ompal Manaikkezheei
Mandril Pazhippaar Thotarpu.