[thirukkural_links]
அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: சூது/Gambling/Soodhu 94
இயல்/ChapterGroup/Iyal: நட்பியல்/Friendship/Natpiyal 10
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2
குறள் 931

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று.

மு.வ உரை:

வெற்றியே பெறுவதாலும் சூதாட்டத்தை விரும்பக்கூடாது, வென்ற வெற்றியும் தூண்டில் இரும்பை இரை என்று மயங்கி மீன் விழுகினாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

வெற்றி பெறும் ஆற்றல் இருந்தாலும் சூதாடுவதை விரும்ப வேண்டா. அதில் பெறும் வெற்றி, தூண்டிலின் முள்ளில் இருக்கும் உணவை மீன் விழுங்கியது போன்றதாம்.

Couplet 931

Seek not the gamester’s play; though you should win,
Your gain is as the baited hook the fish takes in.

Explanation

Though able to win, let not one desire gambling; (for) even what is won is like a fish swallowing the iron in fish-hook.

Transliteration

Ventarka Vendritinum Soodhinai Vendradhooum
Thoontirpon Meenvizhungi Atru.

குறள் 932

ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு.

மு.வ உரை:

ஒரு பொருள் பெற்று நூறு மடங்கு பொருளை இழந்து விடும் சூதாடிகளுக்கும், நன்மை பெற்று வாழும் ஒரு வழி உண்டோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒன்றைப் பெற்று, நூற்றினை இழந்துபோகும் சூதாடுபவர்க்கும் நல்லதைப் பெற்று வாழம் ஒரு வழி உண்டாகுமோ?.

Couplet 932

Is there for gamblers, too, that gaining one a hundred lose, some way That they may good obtain, and see a prosperous day.

Explanation

That they may good obtain, and see a prosperous day? Is there indeed a means of livelihood that can bestow happiness on gamblers who gain one and lose a hundred?.

Transliteration

Ondreydhi Noorizhakkum Soodharkkum Untaangol
Nandreydhi Vaazhvadhor Aaru.

குறள் 933

உருளாயம் ஓவாது கூறிற் பொருளாயம்
போஒய்ப் புறமே படும்.

மு.வ உரை:

ஒருவன் உருளுகின்ற கருவியால் வரும் ஒரு பொருளை இடைவிடாமல் கூறி சூதாடினால், பொருள் வருவாய் அவனை விட்டு நீங்கிப் பகைவரிடத்தில் சேரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சூதாட்டத்தில் பெற்ற லாபத்தை ஓயாமல் சொல்லிச் சூதாடினால் உள்ள பொருளும், அதனால் வரும் லாபமும் அடுத்தவர் வசம் அகப்பட்டுவிடும்.

Couplet 933

If prince unceasing speak of nought but play,
Treasure and revenue will pass from him away.

Explanation

If the king is incessantly addicted to the rolling dice in the hope of gain, his wealth and the resources thereof will take their departure and fall into other’s hands.

Transliteration

Urulaayam Ovaadhu Koorin Porulaayam
Pooip Purame Patum.

குறள் 934

சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின்
வறுமை தருவதொன் றில்.

மு.வ உரை:

ஒருவனுக்குத் துன்பம் பலவற்றையும் உண்டாக்கி அவனுடைய புகழைக் கெடுக்கின்ற சூதைபோல் வறுமை தருவது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

துன்பங்கள் பல தந்த,நம் புகழையும் அழிக்கும் சூதைப் போல் நமக்கு வறுமை தருவது வேறு ஒன்றும் இல்லை.

Couplet 934

Gaming brings many woes, and ruins fair renown;
Nothing to want brings men so surely down.

Explanation

There is nothing else that brings (us) poverty like gambling which causes many a misery and destroys (one’s) reputation.

Transliteration

Sirumai Palaseydhu Seerazhikkum Soodhin
Varumai Tharuvadhondru Il.

குறள் 935

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்.

மு.வ உரை:

சூதாடு கருவியும், ஆடும் இடமும், கைத்திறமையும் மதித்துக் கைவிடாதவர், (எல்லாப் பொருள் உடையவராக இருந்தும்) இல்லாதவர் ஆகிவிடுவார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சூதாட்டத்தையும் சூதாடும் இடத்தையும் சூதாடும் திறம் படைத்த கையையும் பெருமையாக எண்ணிச் சூதாட்டத்தை இறுகப் பிடித்துக் கொண்டவர் பொருளால் இல்லாதவராகிப் போனது முன்பும் உண்டு.

Couplet 935

The dice, and gaming-hall, and gamester’s art, they eager sought,Thirsting for gain- the men in other days who came to nought.

Explanation

Penniless are those who by reason of their attachment would never forsake gambling, the gamblingplace and the handling (of dice).

Transliteration

Kavarum Kazhakamum Kaiyum Tharukki
Ivariyaar Illaaki Yaar.

குறள் 936

அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்
முகடியான் மூடப்பட் டார்.

மு.வ உரை:

சூது என்று சொல்லப்படும் மூதேவியால் விழுங்கப்பட்டவர், வயிறு நிறைய உணவும் உண்ணாதவராகிப் பல துன்பப்பட்டு வருந்துவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சூதாட்டம் என்னும் மூதேவியால் மூடப்பட்டவர் வயிறும் நிறையாமல், துன்பத்தையும் அனுபவிப்பர்.

Couplet 936

Gambling’s Misfortune’s other name: o’er whom she casts her veil,They suffer grievous want, and sorrows sore bewail.

Explanation

Those who are swallowed by the goddess called “gambling” will never have their hunger satisfied, but suffer the pangs of hell in the next world.

Transliteration

Akataaraar Allal Uzhapparsoo Thennum
Mukatiyaan Mootappat Taar.


குறள் 937

பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின்.

மு.வ உரை:

சூதாடுமிடத்தில் ஒருவனுடைய காலம் கழியுமானால் அது அவனுடைய பழைமையாய் வந்த செல்வத்தையும் இயல்பான நற்பண்பையும் கெடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சூதாடு களத்துக்குள் காலம் கழிக்கப் புகுந்தால், அது பழஞ்செல்வத்தையும் அழிக்கும். நல்ல குணங்களையும் கெடுக்கும்.

Couplet 937

Ancestral wealth and noble fame to ruin haste,
If men in gambler’s halls their precious moments waste.

Explanation

To waste time at the place of gambling will destroy inherited wealth and goodness of character.

Transliteration

Pazhakiya Selvamum Panpum Ketukkum
Kazhakaththuk Kaalai Pukin.

குறள் 938

பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்
தல்லல் உழப்பிக்கும் சூது.

மு.வ உரை:

சூது உள்ள பொருளை அழித்துப் பொய்யை மேற்கொள்ளச் செய்து அருளையும் கெடுத்துப் பலவகையிலும் துன்பமுற்று வருந்தச் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சூதாட்டம் பொருளை அழிக்கும். பொய்யைச் சொல்லச் செய்யும்; மன இரக்கத்தைக் கெடுக்கும்; துன்பத்தையும் தரும்.

Couplet 938

Gambling wastes wealth, to falsehood bends the soul: it drives away All grace, and leaves the man to utter misery a prey.

Explanation

Gambling destroys property, teaches falsehood, puts an end to benevolence, and brings in misery (here and hereafter).

Transliteration

Porul Ketuththup Poimer Koleei Arulketuththu
Allal Uzhappikkum Soodhu.


குறள் 939

உடைசெல்வம் ஊணொளி கல்வியென் றைந்தும்
அடையாவாம் ஆயங் கொளின்.

மு.வ உரை:

சூதாடுதலை ஒருவன் மேற்கொண்டால், புகழ், கல்வி, செல்வம், உணவு, உடை ஆகிய ஐந்தும் அவனைச் சேராமல் ஒதுங்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

சூதாட்டத்தை விரும்பினால் மரியாதை, கல்வி, செல்வம், உணவு, உடை என்ற ஐந்தும் சேரமாட்டா.

Couplet 939

Clothes, wealth, food, praise, and learning, all depart
From him on gambler’s gain who sets his heart.

Explanation

The habit of gambling prevents the attainment of these five: clothing, wealth, food, fame and learning.

Transliteration

Utaiselvam Oonoli Kalviendru Aindhum
Ataiyaavaam Aayang Kolin.


குறள் 940

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்
உழத்தொறூஉம் காதற் றுயிர்.

மு.வ உரை:

பொருள் வைத்து இழக்க இழக்க மேன்மேலும் விருப்பத்தை வளர்க்கும் சூதாட்டம் போல், உடல் துன்பப்பட்டு வருந்ந வருந்த உயிர் மேன்மேலும் காதல் உடையதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போதெல்லாம் இந்த உடம்பின் மேல் உயிருக்குக் காதல் பெருகுவது போல, சூதாடிப் பொருளை இழந்து துன்பப்படும் போதெல்லாம் சூதாட்டத்தின் மேல் ஆசை பெருகும்.

Couplet 940

Howe’er he lose, the gambler’s heart is ever in the play;
E’en so the soul, despite its griefs, would live on earth alway.

Explanation

As the gambler loves (his vice) the more he loses by it, so does the soul love (the body) the more it suffers through it.

Transliteration

Izhaththoruum Kaadhalikkum Soodhepol Thunpam
Uzhaththoruum Kaadhatru Uyir