[thirukkural_links]

அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram: பெருமை/Greatness/Perumai 98
இயல்/ChapterGroup/Iyal: குடியியல்/Miscellaneous/Kudiyiyal 11
பால்/Section/Paal: பொருட்பால்/Wealth/Porutpaal 2

குறள் 971

ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை இளியொருவற்
கஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்.

மு.வ உரை:

ஒருவனுக்கு ஒளி ஊக்கமிகுதியே ஆகும், ஒருவனுக்கு இழிவு அந்த ஊக்கம் இல்லாமலேயே உயிர்வாழலாம் என்று எண்ணுதலாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒருவனுக்குப் பெருமை, பிறர் செய்ய முடியாத நல்ல செய்வேன் என்று எண்ணும் மன ஊக்கமே; அவ்வூக்கம் இல்லாமல் வாழ்வேன் என்று எண்ணுவது கேவலமே.

Couplet 971

The light of life is mental energy; disgrace is his
Who says, ‘I ‘ill lead a happy life devoid of this’.

Explanation

One’s light is the abundance of one’s courage; one’s darkness is the desire to live destitute of such (a state of mind.)

Transliteration

Olioruvarku Ulla Verukkai Ilioruvarku
Aqdhirandhu Vaazhdhum Enal.

குறள் 972

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்.

மு.வ உரை:

எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒருத் தன்மையானதே, ஆயினும் செய்கின்ற தொழில்களின் உயர்வு தாழ்வு வேறுபாடுகளால் சிறப்பியல்பு ஒத்திருப்பதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எல்லா மக்களும் பிறப்பால் சமம‌ே; அவரவர் செய்யும் செயல் வேறுபாடுகளால் மட்டுமே பெருமை வரும்.

Couplet 972

All men that live are one in circumstances of birth;
Diversities of works give each his special worth.

Explanation

All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions.

Transliteration

Pirappokkum Ellaa Uyirkkum Sirappovvaa
Seydhozhil Vetrumai Yaan.

குறள் 973

மேலிருந்துத் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்.

மு.வ உரை:

மேல்நிலையில் இருந்தாலும் மேன்மைப் பண்பு இல்லாதவர் மேலானவர் அல்லர், கீழ் நிலையில் இருந்தாலும் இழிகுணம் இல்லாதவர் கீழ் மக்கள் அல்லர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நல்ல பண்புகள் ( பெருமைகள்) இல்லாதவர் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் பெருமைக்கு உரியவர் அல்லர்; சிறிய பதவியில் இருந்தாலும் உயர்வான பண்புகளை உடையவர் பெருமை குறைந்தவர் அல்லர்.

Couplet 973

The men of lofty line, whose souls are mean, are never great
The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate.

Explanation

Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot become base.

Transliteration

Melirundhum Melallaar Melallar Keezhirundhum
Keezhallaar Keezhal Lavar.

குறள் 974

ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு.

மு.வ உரை:

ஒரு தன்மையான கற்புடைய மகளிரைப்போல் பெருமைப் பண்பும் ஒருவன் தன்னைத் தான் காத்துக் கொண்டு நடந்தால் உளதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

தன் கணவனை அன்றிப் பிறரிடம் மனத்தாலும் உறவு கொள்ளாத பெண்களின் சிறப்பைப் போல,சிறந்து நெறிகளிலிருந்து தவறி விடாமல் தன்னைக் காத்துக்கொண்டு வாழ்பவனுக்கே பெருமை உண்டு.

Couplet 974

Like single-hearted women, greatness too,
Exists while to itself is true.

Explanation

Even greatness, like a woman’s chastity, belongs only to him who guards himself.

Transliteration

Orumai Makalire Polap Perumaiyum
Thannaiththaan Kontozhukin Untu

குறள் 975

பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை யுடைய செயல்.

மு.வ உரை:

பெருமைப் பண்பு உடையவர் செய்வதற்கு அருமையானச் செயலைச் செய்வதற்க்கு உரிய நெறியில் செய்து முடிக்க வல்லவர் ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எத்தனை நெருக்கடி வந்தாலும் பிறர் செய்வதற்கு அரிய செயல்களை உரிய வழிகளில் செய்து முடிப்பவர் பெருமை உடையவர்.

Couplet 975

The man endowed with greatness true,
Rare deeds in perfect wise will do.

Explanation

(Though reduced) the great will be able to perform, in the proper way, deeds difficult (for others to do).

Transliteration

Perumai Yutaiyavar Aatruvaar Aatrin
Arumai Utaiya Seyal.

குறள் 976

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக்கொள் வேமென்னும் நோக்கு.

மு.வ உரை:

பெரியாரை விரும்பிப் போற்றுவோம் எண்ணும் உயர்ந்த நோக்கம், அவருடைய சிறப்பை உணராத சிறியோரின் உணர்ச்சியில் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெருமைக்கு உரியவர்களைப் பின்பற்றி அவர் மரபைக் காப்போம் என்னும் நல்லெண்ணம் சிறியவர் மனத்துள் இராது.

Couplet 976

‘As votaries of the truly great we will ourselves enroll,’
Is thought that enters not the mind of men of little soul.

Explanation

It is never in the nature of the base to seek the society of the great and partake of their nature.

Transliteration

Siriyaar Unarchchiyul Illai Periyaaraip
Penikkol Vemennum Nokku.

குறள் 977

இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புதான்
சீரல் லவர்கண் படின்.

மு.வ உரை:

சிறப்பு நிலையும் தனக்கு பொருந்தாத சீரற்ற கீழ் மக்களிடம் ஏற்பட்டால், வரம்பு மீறிய செயலை உடையதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பணம், படிப்பு, பதவி ஆகிய சிறப்புகள் சிறுமைக்குணம் உடையவரிடம் சேர்ந்தால், அவர்களின் செயல்கள் அகங்காரத்தோடு வருவனவாம்.

Couplet 977

Whene’er distinction lights on some unworthy head,
Then deeds of haughty insolence are bred.

Explanation

Even nobility of birth, wealth and learning, if in (the possession of) the base, will (only) produce everincreasing pride.

Transliteration

Irappe Purindha Thozhitraam Sirappundhaan
Seeral Lavarkan Patin.

குறள் 978

பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.

மு.வ உரை:

பெருமைப் பண்பு எக்காலத்திலும் பணிந்து நடக்கும், ஆனால் சிறுமையோ தன்னைத் தானே வியந்துப் பாராட்டிக் கொள்ளும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெருமை உடையவர் செருக்கு இல்லாமல் பணிவுடன் இருப்பர்; சிறுமை உடையவரோ செருக்குடன் தம்மைத் தாமே வியந்து பாராட்டுவர்.

Couplet 978

Greatness humbly bends, but littleness always
Spreads out its plumes, and loads itself with praise.

Explanation

The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration.

Transliteration

Paniyumaam Endrum Perumai Sirumai
Aniyumaam Thannai Viyandhu.

குறள் 979

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.

மு.வ உரை:

பெருமை பண்பு செருக்கு இல்லாமல் வாழ்தல், சிறுமையோ செருக்கே மிகுந்து அதன் எல்லையில் நின்று விடுவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளக் காரணங்கள் இருந்தும் செருக்கு இல்லாமல் இருப்பது பெருமை; காரணம் இல்லா‌மலேயே பெருமைப்பட்டுக் கொள்வது சிறுமை.

Couplet 979

Greatness is absence of conceit; meanness, we deem,
Riding on car of vanity supreme.

Explanation

Freedom from conceit is (the nature of true) greatness; (while) obstinacy therein is (that of) meanness.

Transliteration

Perumai Perumidham Inmai Sirumai
Perumidham Oorndhu Vital.

குறள் 980

அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்.

மு.வ உரை:

பெருமைப் பண்பு பிறருடைய குறைப்பாட்டை மறைக்கும், சிறுமையோ பிறருடைய குற்றத்தையே எடுத்துச் சொல்லிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பெருமைக்குரியவர் பிறர் பெருமைகளைச் சொல்லி அவர் குறைகளைக் கூறாமல் மறைத்து விடுவர்; சிறுமைக்கு உரியவர்‌களோ பிறர் பெருமைகளை மறைத்துக் குறைகளை மட்டுமே கூறிவிடுவர்.

Couplet 980

Greatness will hide a neighbour’s shame;
Meanness his faults to all the world proclaim,

Explanation

The great hide the faults of others; the base only divulge them.

Transliteration

Atram Maraikkum Perumai Sirumaidhaan
Kutrame Koori Vitum.